Питель Святослав Васильович

pytel

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Святослав Васильович Питель.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 194 с.
 2. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Святослав Васильович Питель. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / В. Маслій, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 197-199.
 2. Микитюк, Н. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх місце в системі обліку / Н. Микитюк, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 291-292.
 3. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 167-171.
 4. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, В. Питель // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 11.– С. 70-82.
 5. Микитюк, Н. Я. Економічний моніторинг в системі управління / Н. Я. Микитюк, С. В. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 97-98.
 6. Питель, С. Облікова політика як інструмент податкового планування / С. Питель // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 138-140.
 7. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 65-68.
 8. Михайлинин, Н. П. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 9. Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 79-83.
 10. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 77-79.
 11. Питель, С. Аналіз окупності інвестованого капіталу / С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 113-114.
 12. Питель, С. Власний капітал підприємства: розвиток та етапи становлення [Електронний ресурс] / Святослав Питель.
 13. Питель, С. Облік резервного капіталу акціонерного товариства / Святослав Питель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернпріль, 2000. – Вип. 11. – С. 134-136.
 14. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. – Тернопіль, ТАЙП, 2011. –234с.
 2. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.
 6. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : Крок, 2017. - 264 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 

Пушкар Михайло Семенович

pushkar_ms

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 422 с.
 2. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Чумаченко, М. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Чумаченко, М. Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 107-114.
 2. Пушкар, М. С. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. С. Пушкар // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції – Тернопіль, 2007.– С. 15-24.
 3. Пушкар, М. С. Наука про облік та можливість подолання її стереотипів [Електронний ресурс] / М. C. Пушкар // Збірник накових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 47-50.
 4. Пушкар, М. С. Створення інформаційної бази для аналізу запасів / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. - С. 172-173.
 5. Пушкар, М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. Пушкар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 160-168.
 6. Пушкар, М. С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 92-96.
 7. Пушкар, М. С. Розробка теорії управлінського обліку / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 14-18.
 8. Пушкар, М. С.Господарський облік і суспільство /М. С. Пушкар //Інноваційна економіка.– 2012. – № 6.– С. 16-22.
 9. Пушкар, М. С.Модель освітньої діяльності працівників облікових кафедр / М. С. Пушкар // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 10. Пушкар, М. С. Інвестиційна діяльність підприємства та її класифікація / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 8-10.
 11. Пушкар, М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці / Михайло Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 295-297.
 12. Пушкар, М. С. Метрологія системи обліку [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – С. 149-152.
 13. Пушкар, М. С. Місце диверсифікації виробництва в економіці підприємства / М. С. Пушкар, П. В. Килимнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 77-80.
 14. Пушкар, М. С. Система контролю через призму теорії / М. С. Пушкар // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 5-11.
 15. Пушкар, М. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Михайло Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 106-113.
 16. Пушкар, М. С. Сучасна система обліку /М. С. Пушкар //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, М. Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010.– 260 с.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Із змісту : Пушкар, М. С. – С. 6–36 ; С. 128-149 ; С. 206-215.
 3. Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку : концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Пушкар, М. С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
 5. Пушкар, М. С. Креативний облік : створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 6. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.
 7. Пушкар, М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
 8. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.
 10. Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично - методологічні аспекти [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 11. Пушкар, М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 140 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 12. Пушкар, М. С. Філософія обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
 13. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.
 14. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 15. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 3. Пушкар, М. С. Контролінг [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 146 с.
 4. Пушкар, М. С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Лілея, 2000. – 100 с.
 5. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 6. Пушкар, М. С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплекссів [Текст] : Навч. посіб. / М. С. Пушкар. – К. : НМКВО, 1992. – 414 с.
 7. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 198 с.
 8. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 198 с.
 9. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 160 с.
 10. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Поліграфіст, 1995. – 164 с.
 11. Пушкар, М. С. Фінансовий облік [Текст] : підручник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт -бланш, 2002. – 628 с.
 12. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.
 

Петрушка Олена Володимирівна

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

фото петрушкаНауковий ступінь : кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Петрушка, Олена Володимирівна Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Володимирівна Петрушка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 249 с.
 2. Петрушка, Олена Володимирівна Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Петрушка. – К. : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Кириленко, Ольга Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / Ольга Кириленко, Олена Петрушка // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1 : берез. – С. 79-95.
 2. Петрушка, О. Механізм призначення пенсій державним службовцям / О. Петрушка // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 179-188.
 3. Петрушка, О. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування / О. Петрушка // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 73-81.
 4. Петрушка, Олена Сучасний стан здійснення пенсійних виплат у межах універсального пенсійного законодавства / Олена Петрушка // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 250-255.
 5. Петрушка, О. В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка, Ю. В. Баніт // Наука й економіка. – 2015. – № 1(37). – С. 19-27.
 6. Петрушка, О. Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій / О. Петрушка, Ю. Баніт // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-178.
 7. Петрушка, О. В. Стан і проблеми формування доходів пенсійного фонду України в період реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Наука й економіка. – 2013. – № 1(29). – С. 56-61.
 8. Петрушка, О. В. Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Фінансова система України : збірник наук. праць. Сер. Економіка. – 2010. – Вип 15. – С. 279-287.
 9. Петрушка, О. В. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні / О. В.  Петрушка // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 119-127.
 10. Петрушка, О. Аналіз офіційних інституцій державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи в Україні / Олена Петрушка // Економічний вісник університету. – 2011. – Вип. 16/1. – С. 410-416.
 11. Petrushka, O. Die Hauptaufgaben der Vervollkommnung der staatlichen Rentenversicherung durch das Prisma der Rentenreform in der Ukraine / Olena Petrushka // Platzbestimmung Osteuropas on der sozio-okonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 407-417.
 12. Петрушка, О. Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України / Олена Петрушка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2016.– Вип.16. – С. 136–139.
 13. Петрушка, О. World experience of financial support of health care: lessons for Ukraine / Olena Petrushka // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– №3(7).– С.247–252.
 14. Петрушка, О. Недержавне пенсійне страхування як альтернатива забезпечення гідної старості / О. В. Петрушка // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків : збірн. тез. доп. Першої інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ (м. Тернопіль, 14 квіт. 2015 р.) / відп. ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Видав. центр “Вектор”, 2015. – С. 87–90.
 15. Петрушка, О. До питання щодо оптимізації тарифів на державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України / О. В. Петрушка // Фінансово-банківські та адміністративні послуги : проблеми управління та перспективи розвитку : збірн. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 12-13 лист.2015р.). – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 167–168.
 16. Петрушка, О. До питання про об’єктивну необхідність державного пенсійного страхування / О. В. Петрушка // Збірник наук. праць перших наукових читань пам’яті С. І. Юрія ; тези наук. доп. (Тернопіль, 26 лист. 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С.141-144.
 17. Петрушка, О. Роль фінансової грамотності населення у розвитку  пенсійної системи України / О. В. Петрушка // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків : збірн. тез доп. Другої Всеукр. Інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ (м. Тернопіль, 11 квіт. 2016 р.) / відп. ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Видав. Центр “Вектор”, 2016. – С. 86–89.
 18. Petrushka, O. Innovative aspects of the health care system reform in Ukraine/ Olena Petrushka// International scientific-practical conference economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: conference proceedings, Part II. – Lisbon, 2016. – P.140–142.
 19. Petrushka, O. Development of multicomponent pension systems as a mean of protection of citizens in old age/ Olena Petrushka// International Scientific Conference Economy and Society: The modern foundations of human development, October 31, 2016. – Germany: Leipzig. – P.204–205.
 20. Петрушка, О. Корпоративне пенсійне страхування як складова соціального захисту найманих працівників/ О. В. Петрушка //Збірник наук. праць Других наукових читань пам’яті С.І. Юрія: збірник наук. праць / За ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – лист. 2016 р., м. Тернопіль – Тернопіль: ТНЕУ, 2016.   – С.101–103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Петрушка, О. В. Закономірності функціонування державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 27-47.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Петрушка, О. В. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 64-83.
 7. Петрушка, О. В. Моніторинг акумулювання доходів бюджету Пенсійного фонду України [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 111-130.
 8. Петрушка, О. В. Оцінювання механізму формування спеціальних пенсій в період проведення пенсійної реформи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 174-202.
 9. Петрушка, О. В. Перспективи поліпшення порядку формування пенсійних виплат в період проведення пенсійної реформи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 283-299.
 10. Петрушка, О. В. Практика формування пенсійних виплат призначених на підставі універсального пенсійного законодавства [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 145-174.
 11. Петрушка, О. В. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного забезпечення [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-27.
 12. Петрушка, О. В. Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 266-283.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Соціальне страхування : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка ; віпдов. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Фонди соціального страхування [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 28 с.
 

Пиріг Галина Ігорівна

pirg

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 230 с.
 2. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Пиріг, Г. І. Економічний механізм зростання прибутку підприємницьких структур / Г. І. Пиріг, О. І Пиріг // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 261-267.
 2. Пиріг, Г. Іпотечне кредитування: стан, досвід, проблеми і перспективи розвитку / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 140-143.
 3. Пиріг, Г. І. Використання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів у кредитуванні сільського господарства / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 4.– С. 73-79.
 4. Пиріг, Г. Генезис кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 2.– С. 64-69.
 5. Пиріг, Г. Вибір оптимальних умов залучення банківських позик / Галина Пиріг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 134-136.
 6. Пиріг, Г. Структура фінансово-кредитної системи в умовах ринкової економіки / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 78-90.
 7. Пиріг, Г. Кредитні спілки в системі кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - 2005. – Вип. 10. – С. 223-230.
 8. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин на основі розвитку фінансового лізингу у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 107-109.
 9. Лещик, І. Б. Сучасний стан розвитку зернового господарства Тернопільської області / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 194-200.
 10. Пиріг, Г. І. Аналіз і планування розподілу прибутку підприємства / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 14-16.
 11. Лещик, І. Аграрне підприємство як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності [Електронний ресурс] / Ірина Лещик, Галина Пиріг // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 87-93.
 12. Пиріг, Г. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – №10. – 2002. – С. 126-128.
 13. Пиріг, Г. І. Деякі аспекти облікового забезпечення податкової звітності / Г. І. Пиріг // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємстві Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 98-101.
 14. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі економіки / Г. І. Пиріг // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 106-109.
 15. Пиріг, Г. І. Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Агроінком. – 2004. – № 1-2. – С. 80-85.
 16. Пиріг, Г. І. Використання зарубіжного та вітчизняного досвіду у розвитку кредитних відносин в сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного агроекологічного університету : наук.-теорет. збірник. – Житомир : ЖДАУ, 2004. – № 1. – С. 198-209.
 17. Пиріг, Г. І. Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку кредитної кооперації у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – № 2 (28). – С. 344-351.
 18. Пиріг, Г. І. Сільськогосподарська кредитна кооперація: досвід і шляхи розвитку в Україні / Г. І. Пиріг // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 204, т. 1. – С. 184-196.
 19. Пиріг Г.І. Кредитування сільського господарства: досвід та перспективи / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – Ч. I, №1 (31). – С. 281-288.
 20. Пиріг, Г. І. Ефект фінансового важеля: методичні та прикладні аспекти / Г. І. Пиріг // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – Харків. – 2007. – № 8. – С. 203-208.
 21. Пиріг, Г. І. До теорії формування кластерних систем в АПК як напряму підвищення ефективності регіональної економіки на прикладі зернової галузі / Г. І. Пиріг // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – 202-207 с.
 22. Пиріг, Г. І. Забезпечення ефективного розвитку та функціонування кооперативних формувань в сільському господарстві / Г. І. Пиріг , І. Б. Лещик // Вісник Житомирського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 255-259.
 23. Лещик, І. Б. Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг //  Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 327-331.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 
 

Письменна Тетяна Валеріївна

pismennaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменна, Тетяна Валеріївна Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспективи його розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Валеріївна Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 370 с.
 2. Письменна, Тетяна Валеріївна Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспективи його розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Валеріївна Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

 1. Письменна Т. В. Теоретичні аспекти дослідження системи державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – № 2. – С. 149-153.
 2. Письменна Т. В. Контролюючі органи як складова фінансового контролю в державі: визначення їх складу / Т. В. Письменна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: економіка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – № 19. – С. 96-100.
 3. Письменна Т. В. Результативність діяльності контрольно-ревізійних органів як підґрунтя для зміцнення фінансової дисципліни в державі / Т. В. Письменна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТДЕУ. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – № 15. – C. 130-133.
 4. Письменна Т. В. Шляхи побудови ефективної системи державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – № 1 (10). – С. 51-59.
 5. Письменна Т. В. Новоутворені форми державного фінансового контролю: організаційно-методичні засади реалізації у контрольно-ревізійній практиці / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – № 9. – С. 102-111.
 6. Письменна Т. В. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – № 4 (17). – С. 130-138.
 7. Письменна Т. В. Зміна ідеології бюджетного контролю у контексті бюджетної реформи в Україні / Т. В. Письменна // Галицький економічний вісник: науковий журнал. – Тернопіль, 2009. – № 2 (23). – С. 123-133.
 8. Письменна Т. В. Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту / Т. В. Письменна // Фінансова система України: збірник наукових праць. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2010. – Випуск 15. – С. 52-62.
 9. Письменна Т. В. Європейський досвід діяльності вищих органів контролю державних фінансів: уроки для вітчизняної практики / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – № 15-16. – С. 213-221.
 10. Письменна Т. В. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 115-127.
 11. Письменна Т. В. Формування системи принципів державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 2. – С. 104-114.
 12. Письменна Т. В. Розмежування функціональних повноважень органів державного фінансового контролю: аналіз проблеми та шляхи її подолання / Т. В. Письменна // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль: науковий журнал ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – № 7. – C. 88-98.
 13. Письменна Т. В. Державний фінансовий контроль як інструмент впливу на стан державних фінансів / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 24-25 лютого 2005 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТАНГ, 2005. – С. 153-155.
 14. Письменна Т. В. Багатогранність трактування поняття державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – № 11. – С. 161-168.
 15. Письменна Т. В. Роль контролюючих органів у зміцненні фінансової дисципліни в державі / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 23-24 лютого 2006 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – С. 221-224.
 16. Письменна Т. В. Стратегічні орієнтири побудови ефективної системи фінансового контролю в державі / Т. В. Письменна // Проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 13 квітня 2006 р., Тернопіль / голова редакційної колегії С. І. Юрій. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – С. 97-100.
 17. Письменна Т. В. Удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22-23 лютого 2007 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 235-239.
 18. Письменна Т. В. Результативність діяльності контрольно-ревізійного апарату держави: оцінка та шляхи підвищення / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 18 квітня 2007 р., Тернопіль / голова редакційної колегії С. І. Юрій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 136-138.
 19. Письменна Т. В. Необхідність фінансового контролю за використанням бюджетних ресурсів у сфері освіти / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 21-23 лютого 2008 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 173-175.
 20. Письменна Т. В. Реформування національної системи освіти у контексті європейської інтеграції / Т. В. Письменна // Проблеми розвитку фінансової системи України на сучасному етапі: матеріали наукової конференції студентів та молодих вчених, 21 березня 2008 р., Тернопіль / голова редакційної колегії О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 23-25.
 21. Письменна Т. В. Удосконалення державного фінансового контролю у контексті реалізації пріоритетів бюджетної політики України / Т. В. Письменна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 16 квітня 2008 р., Тернопіль / голова редакційної колегії О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 110-113.
 22. Письменна Т. В. Особливості фінансування закладів освіти в Україні / Т. В. Письменна // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2008 р., Тернопіль / відповідальний редактор С. І. Юрій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 84-86.
 23. Письменна Т. В. Удосконалення бюджетного контролю відповідно до пріоритетів політики держави в освітній сфері / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26-27 лютого 2009 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 164-167.
 24. Письменна Т. В. Практика застосування фінансових санкцій до порушників бюджетного законодавства / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 15 квітня 2009 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 111-114.
 25. Письменна Т. В. Практика взаємодії органів бюджетного контролю в Україні / Т. В. Письменна // Актуальні проблеми фінансової системи України: збірник тез доповідей та виступів VІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 24 квітня 2009 р., Черкаси / голова комітету Ю. Г. Лега. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 190-192.
 26. Письменна Т. В. Оцінка дієздатності чинної в Україні системи відповідальності за бюджетні злочини / Т. В. Письменна // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 251; т. ІІІ. – С. 721-734.
 27. Письменна Т. В. Компоненти підсистеми бюджетного контролю за видатками на освіту / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 14 квітня 2010 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 137-143.
 28. Письменна Т. В. Система показників результативності використання бюджетних коштів у сфері освіти / Т. В. Письменна // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в умовах виходу з кризи: матеріали ХІІ Міжнародної студентсько-аспірантської конференції, 19 листопада 2010 р., Львів. Ч. 1 / голова редакційної колегії Л. Є. Альошина. – Львів: ЛДФА, 2010. – С. 129-132.
 29. Письменна Т. В. Праґматизм бюджетного контролю за видатками на освіту / Т. В. Письменна // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: збірник тез доповідей Х ювілейної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 червня 2011 р., Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 143-145.
 30. Письменна Т. В. Передумови здійснення бюджетного контролю за видатками на освіту в Україні / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 23-24 лютого 2012 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 130-133.
 31. Письменна Т. В. Пріоритети державної політики у фінансуванні системи освіти в Україні / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу, 11 квітня 2012 р., Тернопіль. Ч. ІІ / відповідальний за випуск В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: “Вектор”, 2012. – С. 92-98.
 32. Письменна Т. В. Критерії оцінки планування та використання бюджетних коштів / Т. В. Письменна // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2012 р., Тернопіль / відповідальний за випуск І. С. Гуцал. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 277-280.
 33. Письменна Т. В. Пріоритетні напрямки розвитку системи державного фінансового контролю в Україні / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 21-23 лютого 2013 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. – С. 135-137.
 34. Письменна Т. В. Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю / Т. В. Письменна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ: матеріали загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, 10 квітня 2013 р., Тернопіль / відповідальний за випуск В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: “Вектор”, 2013. – С. 97-102.
 35. Письменна Т. В. Управління ризиками в системі внутрішнього контролю органів державного сектору / Т. В. Письменна // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2013 р., Севастополь / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 227-229.
 36. Письменна Т. В. Розвиток вітчизняної системи державного фінансового контролю в площині зарубіжного досвіду / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – № 19. – С. 126-134.
 37. Письменна Т. В. Внутрішній контроль як компонент системи державного внутрішнього фінансового контролю / Т. В. Письменна // Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 червня 2013 р., Херсон. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 179-182.
 38. Письменна Т. В. Формування понятійного апарату у сфері фінансового контролю: традиційні та новітні підходи / Т. В. Письменна // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 71-78.
 39. Письменна Т. В. Теоретичні основи функціонування механізму державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – № 2 (53). – С. 244-250.
 40. Письменна Т. В. Різновиди державного аудиту: зарубіжний досвід для вітчизняної практики / Т. В. Письменна // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 28 лютого 2014 р., Львів. – Львів: ЛКА, 2014. – С. 69-71.
 41. Письменна Т. В. Система державного фінансового контролю в Україні: відповідність європейським вимогам / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 13-14 березня 2014 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2014. – С. 114-116.
 42. Письменна Т. В. Підвищення ролі державного фінансового контролю на вимогу практики фінансових порушень в Україні / Т. В. Письменна // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – Випуск 1. – С. 66-70.
 43. Письменна Т. В. Система методів нейтралізації фінансових ризиків підприємства / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26-27 березня 2015 р., Тернопіль / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ТзОВ “Видавництво “Астон”, 2015. – С. 188-190.
 44. Письменна Т. В. Стратегії управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць / відп. ред. І. С. Гуцал. – [Вип. 2]. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2015. – С. 115-119.
 45. Письменна Т. В. Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства / Т. В. Письменна // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 3 (27). – С. 151-158.
 46. Письменна Т. В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2015. – Вип. 28. – С. 100-106.
 47. Письменна Т. В. Тенденції розвитку ринку страхових послуг в Україні та за кордоном / Т. В. Письменна // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2015 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 128-130.
 48. Письменна Т. В. Система управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Тринадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 24-25 березня 2016 р., Тернопіль / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2016. – С. 153-155.
 49. Письменна Т. В. Удосконалення державного регулювання діяльності страхових посередників в Україні / Т. В. Письменна // Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 квітня 2016 р., Київ / І. Я. Чугунов, М. В. Тарасюк, Т. В. Канєва та ін.; відп. за вип. І. Я. Чугунов. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 141-143.
 50. Письменна Т. В. Перспективи розвитку страхового посередництва на страховому ринку України / Т. В. Письменна // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 139-143.
 51. Письменна Т. В. Теоретичне підґрунтя функціонування і вітчизняна практика розвитку страхового ринку / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (48). – С. 113-123.
 52. Письменна Т. В. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику / Т. В. Письменна // Вісник Тернопільського національного економічного університету: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 90-101.
 53. Письменна, Т. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики / Тетяна Письменна // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 34-47.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 6. Письменна, Т. В. Розвиток ринку страхових послуг України : оцінка тенденцій та визначення перспектив [Текст] / Т. В. Письменна // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 84-95.
 7. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.
 8. Письменна, Т. В. Фінансова політика у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку освіти в Україні [Текст] / Т. В. Письменна, В. В. Мартинюк // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-264.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансові ризики суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 138 с.
 2. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.