Панасюк Валентина Миколаївна

panasiuk

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету обліку і аудиту

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 163 с.
 2. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1998. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комукаційних процесах: суть та напрямки [Електронний ресурс] / В. М. Панасюк // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75. 
 5. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку витрат по переміщенню вантажів / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб.наукових праць. - Випуск 2. -Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.41-42.
 6. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку відходів у текстильній промисловості / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1. - Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.59-62.
 7. Панасюк, В. М. Основні фактори розвитку мікро і макроекономіки в умовах малого бізнесу / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.68-69.
 8. Панасюк, В. М. Питання обліку статутного фонду / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - Тернопіль: ТІНГ, 1995. - С.31-32.
 9. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Питання обліку витрат на управління / В. М. Панасюк, Ковальчук Є. К. // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль:ТАНГ,1996.-С.63-64.
 10. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Деякі питання вдосконалення інформаційної бази управління ресурсами підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТАНГ, 1996. - С.16-17.
 11. Панасюк, В. М. Облік витрат пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоонного призначення / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.32-33.
 12. Панасюк, В. М. Облік витрат за місцями формування та центрами відповідальності в умовах ринку / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.31-32.
 13. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на сучасному етапі / В.М. Панасюк, Н.Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.34-35.
 14. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Проблеми обліку відходів на промислових підприємствах України / В. М. Панасюк, Н. Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.45-46.
 15. Панасюк, В. М. Деякі питання організації фінансового та управлінського обліку / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я Микитюк // Формування економічних відносин в умовах ринку.Збірник наукових праць.Випуск 1. Науковий редактор, д.е.н.Фаріон І.Д. - Тернопіль: ІОА,1997. - С.71-73.
 16. Панасюк, В. М., Козоріз М. А. Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур / В. М. Панасюк, М. А. Козоріз // Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.33-46.
 17. Панасюк, В. М. Ковальчук Є. К. Аналіз факторів, що впливають на кредитоспроможність підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.42-43.
 18. Панасюк, В. М. Аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства / В. М. Панасюк // Наукові записки: Збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ,1999. - С.78-82.
 19. Панасюк, В. М. Витрати виробництва в системі управлінського обліку / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 7.-Тернопіль: ТАНГ, Видавництво «Економічна думка» 1999. - С.48-51.
 20. Панасюк, В. М., Гладич Ю. Шляхи мінімізації витрат виробництва вітчизняних підприємств / В.М. Панасюк, Ю. Гладич // Вісник ТАНГ.- спец. випуск № 16. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.22-25.
 21. Панасюк, В. М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства / В. М. Панасюк, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Вип. 8. Відповідальний за випуск проф.М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - С.29-31.
 22. Панасюк, В. М. Класифікація форм і методів обліку та розрахунку витрат виробництва(вітчизняний і зарубіжний досвід) / В. М. Панасюк, С. В. Ярощук, С. В. Бобрівець // Науковий журнал 4. Вісник Технологічного університету «Поділля».-Хмельницький, 2002. - ч.2. - С. 242-249.
 23. Панасюк, В. М. Обґрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 11. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.69-76.
 24. Панасюк, В.М. Аналіз і оцінка ефективності функціонування газорозподільних підприємств / В.М. Панасюк, С.В. Бобрівець // Облік, аудит, аналіз: економічна база, стратегія, концепція. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ, 2004 - С. 211-219.
 25. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 148.-Дніпропетровськ :ДНУ, 2004- С.141-148.
 26. Панасюк, В. М. Напрямки підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Удосконалення системи обліку, аналізу, та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської конференції. - Тернопіль - Мукачево – 2004 - С.249-253.
 27. Панасюк, В.М. Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління витратами підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Економіка і регіони. №3 (6). – Полтава: ПНТУ НЕ. Й. Кондратюка, 2005. – С. 67-69.
 28. Панасюк, В. М. Удосконалення організаційно-мотиваційних засад підвищення ефективності господарювання / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективності інновацій в регіоні. – НАН України. ІРД. – Львів, 2005. – Вип. 1. С. 333-340.
 29. Панасюк, В. М. Бухгалтерський баланс: переваги та недоліки діючої форми фінансової звітності / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТНЕУ: Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. С.184-189.
 30. Панасюк, В. М. Удосконалення системи обліку, як інструменту управління собівартістю продукції / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2008 – С.121-134.
 31. Панасюк, В. М. Сутність облікової категорії «дебіторська заборгованість» та особливості формування політики управління нею / В. М. Панасюк, Ю. П. Хамула //Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 12 / – Тернопіль, 2008 – 116 с.
 32. Панасюк, В. М. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 2009 – С. 16-28.
 33. Панасюк, В. М. Комунікаційні процеси щодо використання інформаційних ресурсів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2009 – С. 111-119.
 34. Панасюк, В. М. Управління комунікаційними процесами в умовах трансформаційної економіки / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Т.17. – ч.2. – Кам′янець-Подільський, 2009. – С. 23-31.
 35. Панасюк, В. М. Організаційно-мотиваційні та правові засади підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств: управлінський аспект. / В.М. Панасюк // Галицький економічний вісник №4. – 2009. – С. 23-29.
 36. Панасюк, В. М. Проблеми переходу підприємств на складання звітності за міжнародними стандартами / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2011. - С. 96 – 108.
 37. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комунікаційних процесах: суть та напрямки / В. М. Панасюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. С. 81-91.
 38. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – – С. 93-101.
 39. Панасюк, В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 31-33).
 40. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2013. - №4. – С. 84-97.
 41. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Дніпропетровськ, Вип. 7. - С. 113-124.
 42. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.
 43. Панасюк, В. М. Аспекти обліку виробничих запасів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Вип. 15. – Донецьк, 2014 – С.155-163.
 44. Панасюк, В. М. Деякі аспекти організації обліку на малих підприємствах / В. М. Панасюк, Т. Г. Альошина // Матеріали науково-практичної конференції "Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності". Збірник праць. -Тернопіль: ТІНГ, 1992.-С.13-14.
 45. Панасюк В. М. Підвищення ролі витрат виробництва в управлінні ефективністю господарювання / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2.-Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень,1998. - С.112-114.
 46. Панасюк, В. М. Теоретико-методичні аспекти реформування системи оподаткування в умовах перехідної економіки / В. М. Панасюк, І. Г. Благун, Н. В. Гавришко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. - С.369-373.
 47. Панасюк, В. М. Напрямки вдосконалення методики визначення затрат на виробництво з позиції їх впливу на ефективність / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України": Збірник наукових праць. - Тернопіль,1998.-С.163-165.
 48. Панасюк, В. М. Етапи розвитку і впровадження систем управління витратами виробництва на промислових підприємствах / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наук.-практ. Конференції «Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір».-Мукачево.-2002.-С.58-61.
 49. Панасюк, В. М. Шляхи підвищення ефективності господарювання газотранспортних компаній / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції «Стратегія іноваційного розвитку підприємств України». Том 1.-Київ:2003.-С.101-105.
 50. Панасюк, В. М. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Вип. 10 – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 109–115.
 51. Панасюк, В. М. Зниження витрат: фактори та мотивації / В. М. Панасюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 23-24 лист. 2006р. – Т.: Терно-граф, 2006 - С.39-42.
 52. Панасюк, В. М. Формування інформаційно-аналітичної бази підприємства / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 11 / Відп. За Вип. проф. М.С.Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С.79-83.
 53. Панасюк, В. М. Організація калькулювання на промислових підприємствах Закарпаття / В .М. Панасюк, М. В. Реслер // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ХНІ ст.: Наука. Технологія. Освіта, – МТУ, 2007. – С. 18-22.
 54. Панасюк, В. М. Місце системи обліку у структурі інформаційних ресурсів менеджменту/ В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2007 року. – Тернопіль: ТНЕУ.
 55. Панасюк, В.М. Проблеми обліку капіталізації майна / В. М. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» - Тернопіль, 23-24 квітня 2010.
 56. Панасюк, В. М. Облікове відображення якості виробничих запасів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 10-11 жовтня 2014.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 8. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. - Тернопіль: Економічна думка,1999. - 120 с.
 9. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств / В. М. Панасюк // [колективна монографія]. - Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.
 2. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 3. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 4. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 5. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 6. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 7. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 8. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 9. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 10. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 11. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 13. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 14. Збірник задач з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. / Н. Я. Микитюк, Є. К. Ковальчук, Г. П., Журавель, В. М. Панасюк. - Тернопіль:Економічна думка, 1999. - 64 с.
 15. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, В. О. Ластовецький, Н. М. Урбан та ін. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260с.
 16. Облік в галузях економіки: навчальний посібник 2-ге видання. / З .В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка. 2014. – 210 с.
 17. Облік і звітність за міжнародними стандартами. навчальний посібник (2-е видання). / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 551 с.
 18. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.
 19. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навчальний посібник (2-е видання) / / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 150 с.
 20. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 21. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 86 с.
 3. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Основи бухгалтерського обліку" / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук Н.М. Підлужна. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 34 с.
 4. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Фінансовий облік" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання / В.М. Панасюк, Н.М. Урбан. - Мукачево: МТІ,2001.- 110с.
 5. Розробка і реалізація регіональних програм сприяння розвиткові малого підприємництва: Метод. вказівки / В.М. Панасюк, М.А. Козоріз. - Львів: НАН України,Інститут регіональних досліджень, 2002.- 50 с.
 6. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка,2002.- 20 с.
 7. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" частина 1. / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2003.- 34 с.
 8. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу " Організація обліку за національними стандартами для студентів усіх форм навчання" / В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 115 с.
 9. Методичні вказівки по вивченню курсу "Звітність підприємств " для студентів облікових спеціальностей усіх форм навчання/ В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 118 с.
 10. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з фінансового обліку / В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2004.- 70 с.
 11. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методика та організація наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 56с.
 12. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання/ В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 64с.
 13. Методичні рекомендації аналізу фінансового стану газорозподільчих підприємств / М.С.Пушкар, В.М. Панасюк, В.Я.Фаріон, Т. Г. Бурденюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008 – 48 с.
 14. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 52 с.
 15. Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”/ В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 54 с.
 16. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 116 с.
 17. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 96 с.
 18. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 60 s.
 19. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної (самостійної) роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 20. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 21. Methodische Handreichungen und Aufgaben zur Durchführung Praktischer Übungen für die Buchführung/ V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 108 s.
 22. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 108 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік в галузях економіки» / Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 27 с.
 24. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, О.М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 96 с.
 25. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 160 с.
 26. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.
 27. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 93с.
 28. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 29. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік (заг. теорія)» / / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, М. В. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 72 с
 30. Робочий зошит з дисципліни «Бухалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Г. А. Римар, Н. В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 93с.
 31. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 32. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Письменний Віталій Валерійович

Pysmennuy

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 297 c.
 2. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень  [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 4.
 2. Малиняк, Б. С. Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 3.- С.67-77.
 3. Мартинюк, В. П. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 83–89.
 4. Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 158-163.
 5. Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів / В. Письменний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 70-80.
 6. Письменний В. Оподаткування нерухомого майна: зарубіжний практицизм, українські перспективи / В. Письменний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 96-100.
 7. Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів / В. Письменний // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац.. еконон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129.
 8. Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 54-59.
 9. Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 61-70.
 10. Письменний В. Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням / В. Письменний // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 75-86.
 11. Письменний В. Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 30-36.
 12. Письменний, В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 151-158.
 13. Письменний, В. В. Інституційні зміни системи розмежування повноважень в сфері місцевого оподаткування / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 49–56.
 14. Письменний, В. В. Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області /В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 109–113.
 15. Письменний, В. В. Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 120–127.
 16. Письменний, В. В. Нобелівська премія у галузі економіки в 2007 році дісталася американським ученим / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 179–181.
 17. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні податку на нерухомість / В. В. Письменний // Теорія & практика ринків. – 2009. – № 2. – С. 36–50.
 18. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні прогресивної форми оподаткування доходів фізичних осіб / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 17. – С. 40–48.
 19. Письменний, В. В. Податкова культура в умовах демократизації суспільства / В. В. Письменний // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – № 10. – С. 231–239.
 20. Письменний, В. В. Стимулюючий характер оподаткування у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 137–142.
 21. Письменний, В. В. Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / В. В. Письменний, Т. В. Бородіца // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 140–143.
 22. Письменний, В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 123-128.
 23. Письменний, В. Неплатоспроможність адміністративно-територіальних одиниць: причини виникнення і шляхи подолання / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 95-101.
 24. Письменний, В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні / В. Письменний // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 58-65.
 25. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс] / О. П. Кириленко, В. В. Письменний.
 26. Письменний В. В. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1. – С. 101–106.
 27. Письменний В. В. Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 24.– С. 349–355.
  1. Письменний В. В. Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань [Електронний ресурс] / В. І. Письменний, В. В. Письменний // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – №5.– С. 20–27.
   
 28. Письменний В. В. Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки».– 2013. – №4. – C. 142–147.
 29. Письменний В. В. Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 26. – С. 271–281.
 30. Письменний В. В. «Дармоїдство» чи надмірне багатство: знаходження консенсусу в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Наука молода. – 2013. – №20. – С. 77–80.
 31. Письменний В. В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн [Електронний ресурс] / В. В. Письменний, Х. П. Палац // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 112–122.
 32. Письменний В. В. Податок на косметичні операції: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 205-212.
 33. Письменний, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій / В. Письменний // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 205-212.
 34. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні // Наука молода. – 2015. – №23. – С. 73–79.
 35. Письменний, В. Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними рівнями бюджетної системи / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 23-33.
 36. Письменний, В. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 53-61.
 37. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні / Віталій Валерійович Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 73-81.
 38. Письменний, В. Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2.– С. 80-89.
 39. Письменний, В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій / В. В. Письменний // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 24-30.
 40. Письменний, В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 173-182.
 41. Письменный, В. В. Налог на грудь: украинскому Минфину есть чему поучиться у США [Электронный ресурс] / В. В. Письменный.
 42. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць / О. П. Кириленко, В. В. Письменний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 1. – C. 87-93.
 43. Письменний, В. В. Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України / В. В. Письменний // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2012. – Ч. 2. – С. 292-295.
 44. Письменний, В. В. Збір за місця для паркування транспортних засобів: недоліки механізму справляння та шляхи їх усунення / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 59-66.
 45. Письменний, В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 87-94.
 46. Письменний, В. В. Оподаткування пластичних і не пластичних косметичних операцій: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – C. 205-212.
 47. Письменний, В. Субвенції у формуванні доходів місцевих бюджетів України /Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 34-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Письменний, В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 196 с.
 2. Письменний, В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 468 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 6. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 7. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с. – Із змісту : Письменний В. В. Підвищення ефективності місцевого оподаткування / В. В. Письменний.
 8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 9. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2010. – 380 c. – Із змісту : Письменний В. В. Оподаткування надмірного багатства у контексті зниження величини соціальної нерівності в суспільстві / В. В. Письменний.
 10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 11. Письменний, В. В. Оптимізація бюджетних видатків на соціальний захист пенсіонерів в умовах побудови соціально орієнтованої економіки [Текст] / В. В. Письменний // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 299-313.
 12. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 14. Письменний, В. В. Розвиток інституту державних запозичень в умовах побудови в Україні інноваційної моделі економічного розвитку [Текст] / В. В. Письменний // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-149.
 15. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / заг. ред. передмова Ф. О. Ярошенка. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 804 с. – Із змісту : Письменний В. В. Розділ 12. «Місцеві податки і збори» / Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / В. В. Письменний.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Електронний ресурс] : у 3-х т. [станом на 01.12.2011 р.]. Т. 3 / Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфименко [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Ірпінь : ДННУ АФУ, 2011. – 742 с.
 8. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 9. Письменний, В. В. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 10. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Письменний, В. В. – С. 7–41 ; С. 80–95 ; С. 116–135.
 11. Кириленко, О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях [Текст] = Basics of scientific research in schemes and tables : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.
 12. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. 
 13. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 14. Малиняк, Б. С. Функціональне призначення видатків бюджетів на економічну діяльність і основи їхнього планування та фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 377-389.
 15. Письменний, В. В. Бюджетне кредитування економіки [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 400-411.
 16. Письменний, В. В. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 533-538.
 17. Письменний, В. В. Видатки бюджету на оборону [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 538-548.
 18. Письменний, В. В. Функціональне призначення і склад видатків бюджету на управління й оборону, основи їхнього планування та фінансування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-533.
 19. Лучка, А. В.  Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / А. В. Лучка, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 20. Письменний, В. В.  Зміст місцевої фінансової політики та її сигменти [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 31-36.
 21. Письменний, В. В.  Поняття та види доходів місцевих бюджетів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 71-74.
 22. Письменний, В. В.  Поширення практики самооподаткування мешканців територіальних громад [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 23. Письменний, В. В.  Право податкової ініціативи [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 38-40
 24. Письменний, В. В.  Принципи організації місцевої фінансової політики [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 37-38.
 25. Письменний, В. В.  Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 95-100.
 26. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 27. Письменний, В. В.  Теоретичні основи місцевого оподаткування [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 74-78.
 28. Письменний, В. В.  Характеристика механізму справляння місцевих податків і зборів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 78-85.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 2. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Підгаєць Сергій Васильович

pdgayecКафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 240 с.
 2. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

Статті:

 1. Мельник, А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / Алла Мельник, Сергій Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип.1. – С. 7-19.
 2. Сіташ, Т. Д. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я: прагматика та пріоритети / Т. Д. Сіташ, С. В. Підгаєць // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 316-318.
 3. Підгаєць, С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 76-81.
 4. Підгаєць, Сергій Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3 : верес. – С. 291-305.
 5. Підгаєць, С. В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я / С. В. Підгаєць, Т. Д. Сіташ // Економіка розвитку. – 2012. – № 3. – С. 32-37.
 6. Підгаєць, С. В. Модернізація системи охорони здоров’я / Т. Д Сіташ, С. В. Підгаєць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформац.-аналіт. журнал. – Київ : АФ «Аналітик», 2013. – № 11/2. – С. 9-12.
 7. Підгаєць, С. В. Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / С. В. Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 137-145.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. 
 

Починок Наталія Володимирівна

pochinokКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 227 с.
 2. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Починок, Наталія Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Наталія Починок // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 373-377.
 2. Починок, Наталія Людські ресурси в обліковій теорії та практиці / Наталія Починок // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 6. – С. 141-144.
 3. Починок, Н. В. Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 110-111.
 4. Починок, Н. В. Джерела формування кількісної та якісної складових персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.311-317.
 5. Починок, Н. В. Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – C. 108-114.  
 6. Починок, Н. В. Оцінка організації праці в будівництві та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 2. – С. 148-156.
 7. Починок, Н. В. Методика оцінки трудового потенціалу будівельної організації [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 70-75.
 8. Починок, Н. В. Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Вісник Сумського НАУ. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : вид-во Сумського НАУ, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С. 167-172.
 9. Починок, Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 227-234.
 10. Починок, Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 225-235. 
 11. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Починок, Н. В. Облік витрат на використання персоналу [Текст] / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 151-162.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 2. Починок, Н. В. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Н. В. Починок // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 101-139.
 3. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 4. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Питель Святослав Васильович

pytel

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Святослав Васильович Питель.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 194 с.
 2. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Святослав Васильович Питель. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / В. Маслій, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 197-199.
 2. Микитюк, Н. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх місце в системі обліку / Н. Микитюк, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 291-292.
 3. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 167-171.
 4. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, В. Питель // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 11.– С. 70-82.
 5. Микитюк, Н. Я. Економічний моніторинг в системі управління / Н. Я. Микитюк, С. В. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 97-98.
 6. Питель, С. Облікова політика як інструмент податкового планування / С. Питель // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 138-140.
 7. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 65-68.
 8. Михайлинин, Н. П. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 9. Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 79-83.
 10. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 77-79.
 11. Питель, С. Аналіз окупності інвестованого капіталу / С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 113-114.
 12. Питель, С. Власний капітал підприємства: розвиток та етапи становлення [Електронний ресурс] / Святослав Питель.
 13. Питель, С. Облік резервного капіталу акціонерного товариства / Святослав Питель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернпріль, 2000. – Вип. 11. – С. 134-136.
 14. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. – Тернопіль, ТАЙП, 2011. –234с.
 2. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.
 6. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : Крок, 2017. - 264 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.