Попович Тамара Миколаївна

попович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с.
 2. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством /Тамара Миколаївна Попович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Попович, Т. Розвиток регіонального маркетингу як інструмента регулювання ринку споживчих / Т. Попович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 202-206.
 2. Попович, Т. Формування та практична реалізація системи економічного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні / Т. Попович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 27-30.
 3. Мельник, А. Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні / А. Мельник, Т. Попович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 7-21.
 4. Попович, Т. Проблеми забезпечення ефективності організаційних механізмів регулювання ринку споживчих товарів у регіоні [Електронний ресурс] / Т. Попович.
 5. Попович, Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні / Тамара Попович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 118-123.
 6. Попович, Т. Розвиток сучасних концепцій системи управління якістю [Електронний ресурс] / Тамара Попович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє . – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 6. – С. 191-200.
 7. Попович, Т. Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації / Тамара Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 387-391.
 8. Попович, Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Т. М. Попович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 362-367.
 9. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 10. Попович, Т. Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект / Тамара Попович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 84-92.
 11. Попович, Т. М. Моделювання досконалої діяльності організації в контексті управління якістю / Т. М. Попович // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 7.
 12. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Попович, Т. М. Дисбаланси розвитку національного споживчого ринку [Текст] / Т. М. Попович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 68-90.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 4. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011.– 463 с.
 5. Попович, Т. М. Методи оцінювання роботи персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / Т. М. Попович // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 174-218.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, Т. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 2. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 213 с.
 3. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Ф. Мельник, Л. М. Мовчан, Т. Є. Полякова, Т. М. Попович. – К. : ІСДО, 1995. – 256 с.
 

Письменний Віталій Валерійович

Pysmennuy

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 297 c.
 2. Письменний, Віталій Валерійович Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень  [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 22 с.

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. П. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 4.
 2. Малиняк, Б. С. Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 3.- С.67-77.
 3. Мартинюк, В. П. Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 83–89.
 4. Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 12. – С. 158-163.
 5. Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів / В. Письменний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 70-80.
 6. Письменний В. Оподаткування нерухомого майна: зарубіжний практицизм, українські перспективи / В. Письменний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 96-100.
 7. Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів / В. Письменний // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац.. еконон. ун-ту. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129.
 8. Письменний В. Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 54-59.
 9. Письменний В. Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 2. – С. 61-70.
 10. Письменний В. Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням / В. Письменний // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 75-86.
 11. Письменний В. Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 30-36.
 12. Письменний, В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 151-158.
 13. Письменний, В. В. Інституційні зміни системи розмежування повноважень в сфері місцевого оподаткування / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 49–56.
 14. Письменний, В. В. Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області /В. В. Письменний // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 109–113.
 15. Письменний, В. В. Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 120–127.
 16. Письменний, В. В. Нобелівська премія у галузі економіки в 2007 році дісталася американським ученим / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 179–181.
 17. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні податку на нерухомість / В. В. Письменний // Теорія & практика ринків. – 2009. – № 2. – С. 36–50.
 18. Письменний, В. В. Перспективи впровадження в Україні прогресивної форми оподаткування доходів фізичних осіб / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 17. – С. 40–48.
 19. Письменний, В. В. Податкова культура в умовах демократизації суспільства / В. В. Письменний // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – № 10. – С. 231–239.
 20. Письменний, В. В. Стимулюючий характер оподаткування у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 137–142.
 21. Письменний, В. В. Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / В. В. Письменний, Т. В. Бородіца // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 140–143.
 22. Письменний, В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 123-128.
 23. Письменний, В. Неплатоспроможність адміністративно-територіальних одиниць: причини виникнення і шляхи подолання / Віталій Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 95-101.
 24. Письменний, В. Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні / В. Письменний // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 58-65.
 25. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс] / О. П. Кириленко, В. В. Письменний.
 26. Письменний В. В. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1. – С. 101–106.
 27. Письменний В. В. Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 24.– С. 349–355.
  1. Письменний В. В. Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань [Електронний ресурс] / В. І. Письменний, В. В. Письменний // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – №5.– С. 20–27.
   
 28. Письменний В. В. Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки».– 2013. – №4. – C. 142–147.
 29. Письменний В. В. Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Вісник Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 26. – С. 271–281.
 30. Письменний В. В. «Дармоїдство» чи надмірне багатство: знаходження консенсусу в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Наука молода. – 2013. – №20. – С. 77–80.
 31. Письменний В. В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн [Електронний ресурс] / В. В. Письменний, Х. П. Палац // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №3. – С. 112–122.
 32. Письменний В. В. Податок на косметичні операції: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 205-212.
 33. Письменний, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій / В. Письменний // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 205-212.
 34. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні // Наука молода. – 2015. – №23. – С. 73–79.
 35. Письменний, В. Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними рівнями бюджетної системи / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 23-33.
 36. Письменний, В. Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 53-61.
 37. Письменний, В. В. Морально-етичні аспекти оподаткування у християнському віровченні / Віталій Валерійович Письменний // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 73-81.
 38. Письменний, В. Планування надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів / Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2.– С. 80-89.
 39. Письменний, В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій / В. В. Письменний // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 24-30.
 40. Письменний, В. Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей / Віталій Письменний // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 173-182.
 41. Письменный, В. В. Налог на грудь: украинскому Минфину есть чему поучиться у США [Электронный ресурс] / В. В. Письменный.
 42. Кириленко, О. П. Імплементація в законодавство України процедури банкрутства адміністративно-територіальних одиниць / О. П. Кириленко, В. В. Письменний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 1. – C. 87-93.
 43. Письменний, В. В. Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України / В. В. Письменний // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2012. – Ч. 2. – С. 292-295.
 44. Письменний, В. В. Збір за місця для паркування транспортних засобів: недоліки механізму справляння та шляхи їх усунення / В. В. Письменний // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 59-66.
 45. Письменний, В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – C. 87-94.
 46. Письменний, В. В. Оподаткування пластичних і не пластичних косметичних операцій: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – C. 205-212.
 47. Письменний, В. Субвенції у формуванні доходів місцевих бюджетів України /Віталій Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 34-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Письменний, В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 196 с.
 2. Письменний, В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 468 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 6. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 7. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с. – Із змісту : Письменний В. В. Підвищення ефективності місцевого оподаткування / В. В. Письменний.
 8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 9. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2010. – 380 c. – Із змісту : Письменний В. В. Оподаткування надмірного багатства у контексті зниження величини соціальної нерівності в суспільстві / В. В. Письменний.
 10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 11. Письменний, В. В. Оптимізація бюджетних видатків на соціальний захист пенсіонерів в умовах побудови соціально орієнтованої економіки [Текст] / В. В. Письменний // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 299-313.
 12. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 13. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 14. Письменний, В. В. Розвиток інституту державних запозичень в умовах побудови в Україні інноваційної моделі економічного розвитку [Текст] / В. В. Письменний // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-149.
 15. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / заг. ред. передмова Ф. О. Ярошенка. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 804 с. – Із змісту : Письменний В. В. Розділ 12. «Місцеві податки і збори» / Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / В. В. Письменний.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Електронний ресурс] : у 3-х т. [станом на 01.12.2011 р.]. Т. 3 / Б. В. Колесніков, О. В. Клименко, Т. І. Єфименко [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Ірпінь : ДННУ АФУ, 2011. – 742 с.
 8. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 9. Письменний, В. В. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Письменний. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 10. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Письменний, В. В. – С. 7–41 ; С. 80–95 ; С. 116–135.
 11. Кириленко, О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях [Текст] = Basics of scientific research in schemes and tables : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.
 12. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. 
 13. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 14. Малиняк, Б. С. Функціональне призначення видатків бюджетів на економічну діяльність і основи їхнього планування та фінансування [Текст] / Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 377-389.
 15. Письменний, В. В. Бюджетне кредитування економіки [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 400-411.
 16. Письменний, В. В. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 533-538.
 17. Письменний, В. В. Видатки бюджету на оборону [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 538-548.
 18. Письменний, В. В. Функціональне призначення і склад видатків бюджету на управління й оборону, основи їхнього планування та фінансування [Текст] / В. В. Письменний // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 521-533.
 19. Лучка, А. В.  Бюджетний процес на місцевому рівні [Текст] / А. В. Лучка, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 20. Письменний, В. В.  Зміст місцевої фінансової політики та її сигменти [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 31-36.
 21. Письменний, В. В.  Поняття та види доходів місцевих бюджетів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 71-74.
 22. Письменний, В. В.  Поширення практики самооподаткування мешканців територіальних громад [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 23. Письменний, В. В.  Право податкової ініціативи [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 38-40
 24. Письменний, В. В.  Принципи організації місцевої фінансової політики [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 37-38.
 25. Письменний, В. В.  Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 95-100.
 26. Світовий досвід організації місцевих фінансів [Текст] / О. П. Кириленко, А. В. Лучка, Б. С. Малиняк, В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 367-395.
 27. Письменний, В. В.  Теоретичні основи місцевого оподаткування [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 74-78.
 28. Письменний, В. В.  Характеристика механізму справляння місцевих податків і зборів [Текст] / В. В. Письменний // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 78-85.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 2. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Питель Святослав Васильович

pytel

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Святослав Васильович Питель.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 194 с.
 2. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Святослав Васильович Питель. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / В. Маслій, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 197-199.
 2. Микитюк, Н. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх місце в системі обліку / Н. Микитюк, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 291-292.
 3. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 167-171.
 4. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, В. Питель // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 11.– С. 70-82.
 5. Микитюк, Н. Я. Економічний моніторинг в системі управління / Н. Я. Микитюк, С. В. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 97-98.
 6. Питель, С. Облікова політика як інструмент податкового планування / С. Питель // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 138-140.
 7. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 65-68.
 8. Михайлинин, Н. П. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 9. Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 79-83.
 10. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 77-79.
 11. Питель, С. Аналіз окупності інвестованого капіталу / С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 113-114.
 12. Питель, С. Власний капітал підприємства: розвиток та етапи становлення [Електронний ресурс] / Святослав Питель.
 13. Питель, С. Облік резервного капіталу акціонерного товариства / Святослав Питель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернпріль, 2000. – Вип. 11. – С. 134-136.
 14. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. – Тернопіль, ТАЙП, 2011. –234с.
 2. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.
 6. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : Крок, 2017. - 264 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 

Підгаєць Сергій Васильович

pdgayecКафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 240 с.
 2. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

Статті:

 1. Мельник, А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / Алла Мельник, Сергій Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип.1. – С. 7-19.
 2. Сіташ, Т. Д. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я: прагматика та пріоритети / Т. Д. Сіташ, С. В. Підгаєць // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 316-318.
 3. Підгаєць, С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 76-81.
 4. Підгаєць, Сергій Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3 : верес. – С. 291-305.
 5. Підгаєць, С. В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я / С. В. Підгаєць, Т. Д. Сіташ // Економіка розвитку. – 2012. – № 3. – С. 32-37.
 6. Підгаєць, С. В. Модернізація системи охорони здоров’я / Т. Д Сіташ, С. В. Підгаєць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформац.-аналіт. журнал. – Київ : АФ «Аналітик», 2013. – № 11/2. – С. 9-12.
 7. Підгаєць, С. В. Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / С. В. Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 137-145.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. 
 

Пушкар Михайло Семенович

pushkar_ms

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 422 с.
 2. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Чумаченко, М. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Чумаченко, М. Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 107-114.
 2. Пушкар, М. С. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. С. Пушкар // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції – Тернопіль, 2007.– С. 15-24.
 3. Пушкар, М. С. Наука про облік та можливість подолання її стереотипів [Електронний ресурс] / М. C. Пушкар // Збірник накових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 47-50.
 4. Пушкар, М. С. Створення інформаційної бази для аналізу запасів / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. - С. 172-173.
 5. Пушкар, М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. Пушкар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 160-168.
 6. Пушкар, М. С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 92-96.
 7. Пушкар, М. С. Розробка теорії управлінського обліку / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 14-18.
 8. Пушкар, М. С.Господарський облік і суспільство /М. С. Пушкар //Інноваційна економіка.– 2012. – № 6.– С. 16-22.
 9. Пушкар, М. С.Модель освітньої діяльності працівників облікових кафедр / М. С. Пушкар // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 10. Пушкар, М. С. Інвестиційна діяльність підприємства та її класифікація / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 8-10.
 11. Пушкар, М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці / Михайло Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 295-297.
 12. Пушкар, М. С. Метрологія системи обліку [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – С. 149-152.
 13. Пушкар, М. С. Місце диверсифікації виробництва в економіці підприємства / М. С. Пушкар, П. В. Килимнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 77-80.
 14. Пушкар, М. С. Система контролю через призму теорії / М. С. Пушкар // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 5-11.
 15. Пушкар, М. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Михайло Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 106-113.
 16. Пушкар, М. С. Сучасна система обліку /М. С. Пушкар //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, М. Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010.– 260 с.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Із змісту : Пушкар, М. С. – С. 6–36 ; С. 128-149 ; С. 206-215.
 3. Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку : концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Пушкар, М. С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
 5. Пушкар, М. С. Креативний облік : створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 6. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.
 7. Пушкар, М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
 8. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.
 10. Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично - методологічні аспекти [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 11. Пушкар, М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 140 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 12. Пушкар, М. С. Філософія обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
 13. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.
 14. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 15. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 3. Пушкар, М. С. Контролінг [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 146 с.
 4. Пушкар, М. С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Лілея, 2000. – 100 с.
 5. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 6. Пушкар, М. С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплекссів [Текст] : Навч. посіб. / М. С. Пушкар. – К. : НМКВО, 1992. – 414 с.
 7. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 198 с.
 8. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 198 с.
 9. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 160 с.
 10. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Поліграфіст, 1995. – 164 с.
 11. Пушкар, М. С. Фінансовий облік [Текст] : підручник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт -бланш, 2002. – 628 с.
 12. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.