Пиріг Галина Ігорівна

pirg

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 230 с.
 2. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Пиріг, Г. І. Економічний механізм зростання прибутку підприємницьких структур / Г. І. Пиріг, О. І Пиріг // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 261-267.
 2. Пиріг, Г. Іпотечне кредитування: стан, досвід, проблеми і перспективи розвитку / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 140-143.
 3. Пиріг, Г. І. Використання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів у кредитуванні сільського господарства / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 4.– С. 73-79.
 4. Пиріг, Г. Генезис кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 2.– С. 64-69.
 5. Пиріг, Г. Вибір оптимальних умов залучення банківських позик / Галина Пиріг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 134-136.
 6. Пиріг, Г. Структура фінансово-кредитної системи в умовах ринкової економіки / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 78-90.
 7. Пиріг, Г. Кредитні спілки в системі кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - 2005. – Вип. 10. – С. 223-230.
 8. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин на основі розвитку фінансового лізингу у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 107-109.
 9. Лещик, І. Б. Сучасний стан розвитку зернового господарства Тернопільської області / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 194-200.
 10. Пиріг, Г. І. Аналіз і планування розподілу прибутку підприємства / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 14-16.
 11. Лещик, І. Аграрне підприємство як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності [Електронний ресурс] / Ірина Лещик, Галина Пиріг // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 87-93.
 12. Пиріг, Г. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – №10. – 2002. – С. 126-128.
 13. Пиріг, Г. І. Деякі аспекти облікового забезпечення податкової звітності / Г. І. Пиріг // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємстві Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 98-101.
 14. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі економіки / Г. І. Пиріг // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 106-109.
 15. Пиріг, Г. І. Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Агроінком. – 2004. – № 1-2. – С. 80-85.
 16. Пиріг, Г. І. Використання зарубіжного та вітчизняного досвіду у розвитку кредитних відносин в сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного агроекологічного університету : наук.-теорет. збірник. – Житомир : ЖДАУ, 2004. – № 1. – С. 198-209.
 17. Пиріг, Г. І. Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку кредитної кооперації у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – № 2 (28). – С. 344-351.
 18. Пиріг, Г. І. Сільськогосподарська кредитна кооперація: досвід і шляхи розвитку в Україні / Г. І. Пиріг // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 204, т. 1. – С. 184-196.
 19. Пиріг Г.І. Кредитування сільського господарства: досвід та перспективи / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – Ч. I, №1 (31). – С. 281-288.
 20. Пиріг, Г. І. Ефект фінансового важеля: методичні та прикладні аспекти / Г. І. Пиріг // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – Харків. – 2007. – № 8. – С. 203-208.
 21. Пиріг, Г. І. До теорії формування кластерних систем в АПК як напряму підвищення ефективності регіональної економіки на прикладі зернової галузі / Г. І. Пиріг // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – 202-207 с.
 22. Пиріг, Г. І. Забезпечення ефективного розвитку та функціонування кооперативних формувань в сільському господарстві / Г. І. Пиріг , І. Б. Лещик // Вісник Житомирського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 255-259.
 23. Лещик, І. Б. Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг //  Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 327-331.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 
 

Постніков Володимир Станіславович

postnikКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Постніков, Володимир Станіславович Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Станіславович Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 214 с.
 2. Постніков, Володимир Станіславович Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Станіславович Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Постніков, В. Перспективні напрямки взаємодії органів державного управління з бізнесом у питаннях регулювання якості життя / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011.– Вип. 9, ч. 3.– С. 247-250.
 2. Постніков, В. С. Удосконалення організації управління в державних організаціях / В. С. Постніков //Інноваційна економіка. – 2012.– № 5. – С. 325-329.
 3. Постніков, В. Державне регулювання якості життя населення / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 67-69.
 4. Постніков, В. Державне регулювання якості життя населення на муніципальному рівні / В. Постніков // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 241-244.
 5. Постніков, В. Об’єктивна необхідність та методи державного регулювання якості життя населення [Електронний ресурс] / Володимир Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2010. – № 13. – С. 53-57.
 6. Постніков, В. Організація управління в державних органах / В. Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 13-17.
 7. Постніков, В. Проблеми організації управління в місцевих державних адміністраціях / В. Постніков // Наукові записки зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 97-98.
 8. Постніков, В. Програмування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання якості життя населення / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 51-54.
 9. Постніков, В. Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя / В. Постніков // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 71-74.
 10. Постніков, В. Якість життя населення: теоретико-методологічні засади дослідження / Володимир Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль, 2008. – Вип. 10. – С. 40-44.
 11. Постніков, В. С. Механізм делегування повноважень в діяльності державних організацій як чинник підвищення ефективності їх функціонування /В. С. Постніков // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 43-46.
 12. Постніков, В. С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення / В. С. Постніков // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 83-85.
 13. Постніков, В. С. Сучасний стан рівня якості життя населення : регіональний зріз / В. С. Постніков // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 14-21.
 14. Постніков, В. С. Сучасні інструменти комунікації в організації / В. С. Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 61-68.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 124 с.
 

Пушкар Зоряна Михайлівна

puschkar

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пушкар, Зоряна Михайлівна Територіальна організація тваринницько-промислового комплексу регіону (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Пушкар Зоряна Михайлівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 180 с.
 2. Пушкар, Зоряна Михайлівна Територіальна організація тваринницько- промислового комплексу регіону (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Пушкар Зоряна Михайлівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Пушкар, З. Економічна ефективність діяльності хлібопекарських підприємств Тернопільської області / З. Пушкар, Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 38-43.
 2. Пушкар, З. Основні напрями структурної трансформації АПК на інвестиційній та інноваційній основі / З. Пушкар, Б. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 67-69.
 3. Пушкар, З. Основні напрямки еколого-економічної політики раціоналізації структури АПК / З. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 6.– С. 40-41.
 4. Пушкар, З. Особливості та тенденції розвитку ринку молока та молочних продуктів в Тернопільській області / З. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 45-50.
 5. Пушкар, З. Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин / З. Пушкар, І. Попіна, Б. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 15-17.
 6. Пушкар, З. Функціонування кредитно-фінансових регіональних систем / З. Пушкар, Б. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 34-38.
 7. Трубич, С. Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С. Ю. Трубич, З. М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки.– 2006.– № 4.– С. 186-192.
 8. Пушкар, З. М. Нематеріальна мотивація та оцінка її ефективності [Електронний ресурс] / З. М. Пушкар, Буднік В. П // Управління розвитком. – 2011. – № 4. – С. 37-38.
 9. Пушкар, З. Стратегічне планування регіонального розвитку [Електронний ресурс] / З. Пушкар, Б. Пушкар // Наука молода: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 100-105.
 10. Пушкар, З. Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області / З. Пушкар, Б. Пушкар, М. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 10-15.
 11. Пушкар, З. Кадрове планування як елемент реалізації кадрової політики [Електронний ресурс] / З. Пушкар, Г. Мацькова // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 193-198.
 12. Пушкар, З. Особливості організації праці менеджера [Електронний ресурс] / З. Пушкар, Б. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 106-112.
 13. Пушкар, З. М. Трудові конфлікти: їх причини і наслідки [Електронний ресурс] / З. М. Пушкар, Р. О. Табака.
 14. Пушкар, 3. M. Сучасний стан і проблеми розвитку та розміщення тваринництва Тернопільської області в умовах переходу до ринкових відносин / 3. M. Пушкар // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 94-101.
 15. Пушкар, Б. Аналіз рекреаційного господарства регіону : основні напрямки його оптимізації / Богдан Пушкар, Зоряна Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 30-35.
 16. Пушкар, З. М. Управлінська діяльність : принципи, цінності та стиль управління у ВНЗ / З. М. Пушкар, М. І. Петейчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 69-75.
 17. Пушкар, З. Агропромисловий комплекс Тернопільської області: сучасний стан та перспективи розвитку / Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 21-29.
 18. Пушкар, З. М. Атестація державних службовців: особливості та методика її проведення / Зоряна Михайлівна Пушкар, Юлія Володимирівна Николайчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ.– Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 5-12.
 19. Пушкар, З. Інформаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства / Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 82-86.
 20. Пушкар, З. Сутність та роль управлінських рішень в управлінні персоналом [Електронний ресурс] / Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 109-114.
 21. Пушкар, З. Якісні характеристики керівника та їх вплив на ефективність управління [Електронний ресурс] / Зоряна Пушкар, Світлана Павлик // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економыка. – 2013. – Вип. 2 (39), ч. 1. – С. 189-193.
 22. Пушкар, З. Соціально-психологічний клімат в колективі та чинники, що впливають на його формування [Електронний ресурс] / Зоряна Пушкар, Галина Войтович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. –– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 133-144.
 23. Пушкар, З. М. Дні науки в університеті [Електронний ресурс] / З. М. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 17. – С. 118-121.
 24. Пушкар, З. М. Соціальне партнерство в системі соціально - трудових відносин [Електронний ресурс] / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар // Соціально-економічні та демографічні проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу регіонів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 214- 219.
 25. Пушкар, З. М. Рекреаційне районування Тернопільської області [Електронний ресурс] / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. - 2013. - № 2. - С. 153-164.
 26. Пушкар, Б. Т. Просторові зв’язки міста Тернопіль [Електронний ресурс] / Б. Т. Пушкар, З. М. Пушкар // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 15-18.
 27. Пушкар, З. Оцінка персоналу та її значення в плануванні розвитку персоналу [Електронний ресурс] / З. Пушкар, М. Городинська // Naukowa przestrzec Europy. Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka і studia, 2010. – Vol. 9. – С. 32-38.
 28. Пушкар, З. Оплата праці та рівень життя на селі [Електронний ресурс] / Зоряна Пушкар, М. Пушкар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. випуск., т. 2 : Соціально - трудові відносини: теорія та практика. – С. 277-284.
 29. Пушкар, З. Умови праці на підприємстві / Зоряна Пушкар, Володимир Буднік // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : наук. збірник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 16. – С. 210-218.
 30. Пушкар, З. Дні науки в університеті / Зоряна Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. збірник. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. Вип. 13. – 122-125.
 31. Пушкар, З. Особливості конфліктів в освітніх закладах / Зоряна Пушкар, М. Дунець // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. VII. – С. 1663-1668.
 32. Трубич, С. Ю. Концептуальні основи формування і розвитку ринку освітніх послуг / С. Ю. Трубич, З. М. Пушкар // Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації. – Харків : ХНЕУ, 2006. – С. 125-132.
 33. Пушкар, З. Територіальний аналіз функціонування Тернопільської елементарної молокопромислової системи / Зоряна Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 273-276.
 34. Пушкар, З. Структурно-територіальний аналіз тваринницько-промислового комплексу Тернопільської області / Зоряна Пушкар // Український географічний журнал. – Київ : Інститут географії НАН України, 2000. – № 2. – С. 45-49.
 35. Пушкар, З. Соціально-економічні аспекти ефективності використання трудових ресурсів / Зоряна Пушкар, Марія Пушкар // Збірник наук. праць кафедри економіки, організації і планування в АПК. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 19-27.
 36. Пушкар, З. Економіко-географічний аналіз особистих підсобних господарств населення Тернопільської області в умовах переходу до ринку / Зоряна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 109-113.
 37. Пушкар, З. Науково-методичні основи вивчення регіонального тваринницько-промислового комплексу / Зоряна Пушкар // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – Чернівці : ЧДУ, 1999. – Вип. 49. – С. 124-129.
 38. Пушкар, З. Екологічні умови формування тваринницько-промислового комплексу Тернопільської області / Зоряна Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 268-271.
 39. Пушкар, З. Компонентна структура тваринництва Тернопільської області і шляхи її удосконалення в умовах переходу до ринкових відносин / Зоряна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1998. – № 2. – С. 129-131.
 40. Пушкар, З. Дослідження умов і чинників формування тваринницько-промислового комплексу області / Зоряна Пушкар // Еколого-географічні та географо-краєзнавчі дослідження території Карпато-Подільського регіону. – Чернівці : Рута, 1998. – С. 83-89.
 41. Пушкар, З. Територіальна організація тваринницько-промислового комплексу Тернопільської області й основні напрями її вдосконалення / Зоряна Пушкар // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 95-98.
 42. Пушкар, З. Цінності, їх класифікація та вплив на результати праці / Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 88-91.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Надвиничний, С. А. Сільське господарство Тернопільської області : рівень розвитку, структурна трансформація та глобальні виклики [Текст] / С. А. Надвиничний, З. М. Пушкар // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 248-274.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 5. Пушкар, З. М. Кадровий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 210 с.
 

Пасічник Роман Мирославович

Роман Мирославович Пасічник

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пасічник, Роман Мирославович Математичні моделі систем із лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні засоби / Роман Мирославович Пасічник ; Міністерство освти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 306 с. – Бібліографія: с. 256–286 (255 назв).
 2. Пасічник, Роман Мирославович Математичні моделі систем із лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні засоби / Роман Мирославович Пасічник ; Міністерство освти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 41 с.
 3. Пасичник, Роман Мирославович Численное решение смешанной задачи Дирихле для волнового уравнения методом интегральных уравнений : диссертация ... кандидата физико- математических наук : 01.01.07. - Львов, 1987. - 155 с.
 4. Пасичник, Роман Мирославович Численное решение смешанной задачи Дирихле для волнового уравнения методом интегральных уравнений : автореферат дис. ... кандидата физ. мат. наук : 01.01.07 / Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. - Казань, 1989. - 12 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мельник А. Метод генерації тестових завдань на основі системи семантичних класів / А. Мельник, Р. Пасічник // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 187-193.
 2. Пасічник Р. Архітектура процентної бази знань підприємства / Роман Пасічник, Богдан Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 3. Пасічник Р. М. Ідентифікація жорстких нелінійних моделей хіміко-технологічних систем / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 12-22.
 4. Пасічник Р. М. Ідентифікація системи моно-ієрусалимського з керованим зворотнім зв'язком / Р. М. Пасічник, Ю. Р. Піговський // Комп`ютинг. – 2008. – № 1. – С. 146-150.
 5. Мельник А. М. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання / А. М. Мельник, Р. М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 132-137.
 6. Мельник А. М. Модель оцінки складності тестових завдань / А. М. Мельник, Р. М. Пасічник // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 479. – С. 108-113.
 7. Пасічник, Р. Алгоритм управління перехідним процесом завантаження багатозонного термоагрегату / Р. Пасічник, В. Кочан, Ю. Піговський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 118-126.
 8. Піговський, Ю. Адаптивна математична модель нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського [Електронний ресурс] / Ю.Р. Піговський.
 9. Пасічник, Р. Адаптивна модель динаміки систем мікроорганізмів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський.
 10. Дерлиця, М. Вдосконалена система керування багатозонними термоагрегатами [Електронний ресурс] / М.Й.Дерлиця, Ю.Р.Піговський, Р.М.Пасічник, В.В.Кочан.
 11. Пасічник, Р. Ідентифікація моделі броварного бродіння в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. - № 1. – С. 10-15.
 12. Пасічник, Р. Моделювання термокерованих систем Моно-Ієрусалимського з мінімальними побічними виходами в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Р.М.Пасічник, Ю.Р.Піговський.
 13. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 14. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 15. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
 16. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 17. Pasichnyk, R. Optimization Approaches of Multizone Furnace Loading Process Control [Електронний ресурс] / R. Pasichnyk , A. Vande Wouwer , Y. Pigovsky.
 18. Pasichnyk, R. Modeling Dynamics of Microorganisms Systems under Uncertainty [Електронний ресурс] / Roman Pasichnyk, Yuriy Pigovsky.
 19. Pasichnyk, N. Mathematical Modeling of Dynamics of Website Quality Characteristics [Еlectronic resource] / N. Pasichnyk, M. Dyvak, R. Pasichnyk // Computational problems of electrical engineering . – 2013. – Vol. 3, № 2. – С. 91-96.
 20. Пасічник, Н. Р. Математична модель динаміки відвідуваності тематичних веб-сайтів та методи її ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. Р. Пасічник, Р. М. Пасічник, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2013. – Вип. 5. – С. 237-247.
 21. Pasichnyk, N. Mathematical modeling of Website quality characteristics in dynamics [Еlectronic resource] / Natalia Pasichnyk, Mykola Dyvak, Roman Pasichnyk // Journal of Applied Computer Science/Technical University Press–Lodz, Poland. – 2014. – Vol. 22, № 1. – С. 171-183.
 22. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 

Прохоровська Світлана Анатоліївна

prochorovska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Прохоровська, Світлана Анатоліївна Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Прохоровська Світлана Анатоліївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 274 с.
 2. Прохоровська, Світлана Анатоліївна Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Світлана Анатоліївна Прохоровська . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Баб'як, Г. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду / Г. Баб'як, С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 172-176.
 2. Прохоровська, С. Аграрне підприємництво, продуктивна зайнятість і ефективне використання трудових ресурсів села: проблеми поєднання у трансформаційній економіці / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 198-201.
 3. Прохоровська, С. А. Проблеми використання трудового потенціалу у сільському господарстві / С. А Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 144-146.
 4. Прохоровська, С. Вплив міґраційних процесів на стан трудового потенціалу реґіону [Електронний ресурс] / С. Прохоровська // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 186-192.
 5. Прохоровська, С. Вплив заробітної плати на відтворення та використання трудового потенціалу / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 83-85.
 6. Прохоровська, С. Діяльність профспілкових організацій у системі соціально-трудових відносин зайнятості / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 216-220.
 7. Прохоровська, С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 114-118.
 8. Прохоровська, С. Розвиток соціально-трудових відносин в регіоні / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 115-120.
 9. Прохоровська, С. Тенденції реалізації трудового потенціалу на ринку праці регіону / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 107-113.
 10. Прохоровська, С. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 231-236.
 11. Прохоровська, С. Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону : [на прикладі Тернопільської області] / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 79-84.
 12. Прохоровська, С. А. Вплив демографічних чинників на процес відтворення сільського населення Тернопільської області / С. А. Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 116-118.
 13. Прохоровська, С. А. Спеціалізація підприємств, кооперація, агропромислова інтеграція - необхідна умова і засіб забезпечення ефективного використання трудових ресурсів села / С. А. Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 122-124.
 14. Прохоровська, С. А. Інноваційна активність у розвитку трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 16. (170). – С. 109-112.
 15. Прохоровська, С. Роль інноваційних форм навчання у розвитку трудового потенціалу / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.127-130.
 16. Прохоровська, С. А. Роль освітньо-професійної підготовки у розвитку трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 2 т. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – 2012. – Т. 2. – С. 295-303.
 17. Прохоровська, С. А. Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2014. – № 2(8). – С.229-235.
 18. Качан, Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 1. – С.330-337.
 19. Прохоровська, С. Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 125-129.
 20. Прохоровська, С. HR-бренд в управлінні персоналом / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 77-81.
 21. Дяків, О. Проблеми інноваційного розвитку регіону / О. Дяків, С. Прохоровська // Вісник національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2015. – № 819. С. 299-308.
 22. Прохоровська, С. А. Вплив демографічних чинників на формування та використання трудового потенціалу в Тернопільській області / С. А. Прохоровська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Еконо-мічна думка, 2005. – Вип. 9. – С. 63-72.
 23. Прохоровська, С. А. Аналіз проблем працевлаштування інвалідів та шляхи їх вирішення / С. А. Прохоровська, Г. В. Тесля // Наукові записки: : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 72-75.
 24. Прохоровська, С. А. Регулювання зайнятості населення: сучасний стан та перспективи діяльності Державної служби зайнятості в контексті євроінтеграції / С. А. Прохоровська, Г. П. Баб`як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Спец. вип., т. 3 : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – С. 465-469.
 25. Прохоровська, С. А. Освітньо-професійна підготовка як чинник підвищення якості трудового потенціалу / С. А. Прохоровська // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов. – 2006. – Т. 1. – С. 246-252.
 26. Прохоровська, С. А. Формування і регулювання соціально-трудових відносин інноваційної зайнятості / С. А. Прохоровська // Вісник Східноук-раїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 7 (196). – С. 178-182.
 27. Дяків, О. П. Структура лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – № 6 (62). – С. 48-55.
 28. Дяків, О. П. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Вісник Донецького Національного університету : наук. журнал. – Сер. В. Економіка і право. 2012. – Спец. вип., т. 1. – С. 74-78.
 29. Островерхов, В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 20. – С. 91-95.
 30. Прохоровська, С. Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 72-76.
 31. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Прохоровська, С. А. Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області [Текст] / С. А. Прохоровська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 188-203.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Прохоровська, С. А. Об'єкт, предмет і завдання курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 27-36.
 8. Прохоровська, С. А. Соціально-трудові відносини як система [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 55-76.
 9. Прохоровська, С. А. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 37-55.