Полікарпова Ольга Сергіївна

1453461538 polikarpova olgaКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Полікарпова, Ольга Сергіївна Механізми накопичення в інститутах власності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 / Ольга Сергіївна Полікарпова. - Донецьк, 2012.- 200 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Полікарпова, О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України / Ольга Полікарпова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 101-110.
 2. Полікарпова, О. С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України / О. С. Полікарпова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – С. 327-335.
 3. Поликарпова, О. С. Экстраполяция теории институтов на склонность к публичным финансам в Украине [Электронный ресурс] / О. С. Поликарпова // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 6/5 (26). – С. 4-10.
 4. Полікарпова, О. С. Особливості впровадження управлінського обліку на основі «центрів відповідальності» [Електронний ресурс] / О. С. Полікарпова // Вісник ЖДТУ. Сер Економічні науки. – 2013. – № 4 (66). – С. 97-100.
 5. Полікарпова, О. С. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі [Електронний ресурс] / О. С. Полікарпова // Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 46-52.
 6. Поликарпова, О.С. Теории собственности: эволюция и современность / О. С. Поликарпова // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецк, 2006. – № 1 (19). – С. 259-264.
 7. Поликарпова, О. С. Приватизация государственной собственности в Украине: последствия и проблемы / О. С. Поликарпова  // Вісник Донецького університету. Сер. В. Економіка і право. – 2006. – № 2. – С. 314-318.
 8. Поликарпова, О. С. Особенности накопления в системе рыночной экономики Украины / О. С. Поликарпова  // Вісник Донецького університету. Сер. В. Економіка і право. – 2010. – № 1. – С. 278-281.
 9. Поликарпова, О. С. Трансформация отношений собственности в Украине: институциональный аспект / О. С. Поликарпова // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Аббена-Донецк, 2012. – С. 272-274.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Козюк, В. В. Економічна теорія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Козюк, О. П. Шиманська, О. С. Полікарпова ; за ред. В. В. Козюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 135 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Полікарпова, О. С. Теорія економічної динаміки та циклічності як напрям економічної думки [Текст] / О. С. Полікарпова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 511-530.
 4. Полікарпова, О. С. Теорії ендогенного зростання [Текст] / О. С. Полікарпова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 742-747.
 

Пласконь Світлана Андріївна

plaskon

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пласконь, Светлана Андреевна Математическое моделирование функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий : (На примере хозяйств Тернопольской области) : дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Киев. ин-т народ. хоз-ва. - Киев, 1991. - 155 с.
 2. Пласконь, Светлана Андреевна Математическое моделирование функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий : (На примере хозяйств Тернопольской области) : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Киев. ин-т народ. хоз-ва. - Киев, 1991. - 23 с.

Публікації

Статті:

 1. Пласконь, С. Аналіз сценаріїв реалізації інвестиційного проекту / Світлана Пласконь // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 139-142.
 2. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 239-244.
 3. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2010. – Вип. 15. – С. 496-501.
 4. Пласконь, С. Математичне моделювання депозитно-кредитних операцій комерційних банків / Світлана Пласконь, Руслана Руська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 75-80.
 5. Пласконь, С. А. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Р. В. Руська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 18. – С. 590-596.
 6. Кармелюк, Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 58-76.
 7. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт : моделі трендів динаміки / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 130-143.
 8. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 9. Karmeliuk, G. Econometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export [Electronic resource] / Ganna Karmeliuk, Svitlana Plaskon // Quantitative methods in accounting and finance. – Тернопіль, 2016.
 10. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143.
 11. Пласконь, С. А. Использование производственных функций в выявлении резервов повышения экономической эффективности производства говядины / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Машинная обработка информации. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 51. – С. 106-111.
 12. Пласконь, С. А. К вопросу оптимизации процессов производства в агропромышленном комплексе / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Моделирование функционирования развивающихся систем с изменяющейся структурой. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С. 163-168.         
 13. Пласконь, С. А. Использование производственных функций для выявления резервов повышения экономической эффективности производства молока / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Распознование и оптимальное управление развитием систем. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С.153-158.
 14. Пласконь, С. А. Про використання економіко-математичних методів для аналізу функціонування банків / С. А. Пласконь, Т. А. Пихова// Збірник статей. – Тернопіль : ТАНГ, 1996.
 15. Пласконь, С. А. Аналіз інвестиційних портфелів комерційних банків / С. А. Пласконь, Т. А. Пихова // Збірник статей. – Тернопіль : ТАНГ, 1997.
 16. Пласконь, С. А. Логіко-структурний підхід прийняття рішень в умовах невизначенності // Вісник ТАНГ: економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2000. –  № 1 (7). – С. 80-84.
 17. Пласконь, С. А. Прогнозування функціонування комерційного банку в умовах невизначенності / С. А. Пласконь // Вісник ТАНГ: економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2000. –  № 2 (8). – С. 9-11.
 18. Пласконь, С. А. Оптимізація фінансових інвестицій / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 210 :  в 4 т., т. IY – С. 849-854.
 19. Пласконь, С. А. Моделювання та аналіз інвестиційних рішень / С. А. Пласконь, О. Т. Іващук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контролінг : наук. журн. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 210-213.
 20. Пласконь, С. А. Імітаційне моделювання управління запасами економічної системи / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 211 : в 4 т., т. I. – С. 179-185.
 21. Пласконь, С. А. Использование производственных функций в выявлении резервов повышения экономической эффективности производства говядины / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Машинная обработка информации. – Киев : Лыбидь. – 1990. – Вып. 51. – С. 106-111.
 22. Пласконь, С. А. К вопросу оптимизации процессов производства в агропромышленном комплексе / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Моделирование функционирования развивающихся систем с изменяющейся структурой. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С. 163-168.
 23. Пласконь, С. А. Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць. – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 2/2 (16). – С. 12-15.
 24. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 25. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 26. Karmeliuk, H. Ekonometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export / H. Karmeliuk, S. Plaskon // Ternopil National Economic University “Quantitative methods in accounting and finance”. – Ternopil, 2016. – Р. 66-75.
 27. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Пласконь, С. А. Математичне програмування [Текст] : навч.- метод. посіб. / С. А. Пласконь, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 221 с.
 

Пилипів Надія Іванівна

пилипів надія іванівна

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Пилипів, Н. І. Вдосконалення методологічних основ обліку затрат на підприємствах нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 7.
 2. Пилипів, Н. І. Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Вісник ЖДТУ. Сер. Економіка. – 2010. – № 3 (53). – С. 201.205.
 3. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В.Вакун.
 4. Пилипів, Н. І. Методологічні аспекти обліку формування затрат / Н. І. Пилипів // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С.110-118.
 5. Пилипів, Н. І. Необхідність побудови управлінського обліку виробничих витрат на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Ю.В. Максимів // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 159-162.
 6. Пилипів, Н. І. Нормативний метод у межах центрів відповідальності – важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 14. – С. 238-245.
 7. Пилипів, Н. І. Організаційна структура інформаційних потоків обліку та звітності в управлінні затратами виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. V, т.1.
 8. Пилипів, Н. І. Організація внутрішнього аудиту на газотранспортних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. ІV, т.1.
 9. Пилипів, Н. І. Особливості організації внутрішньогосподарського обліку затрат підприємств нафтогазового комплексу в умовах застосування інформаційних систем [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип.VI, т.1.
 10. Пилипів, Н. І. Формування облікової політики в керуванні газотранспортними підприємствами / Н. І. Пилипів // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – № 1. – С.17-19.
 11. Пилипів, Н. Облікова політика в системі управління газотранспортними підприємствами / Надія Пилипів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 3. – С. 147-158.
 12. Пилипів, Н. Технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств нафтової і газової промисловості і їх вплив на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат / Надія Пилипів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 4. – С. 109-119.
 13. Пилипів, Н. І. Організаційно-технологічні особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Ю. В. Максимів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1.
 14. Пилипів, Надія Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв) /Надія Пилипів, Юлія Максимів //Бухгалтерський облік і аудит.– 2012.– № 2.– С. 29-40.
 15. Пилипів, Н. І. Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Т. П. Фурса // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9, т. 2. – С.194-197.
 16. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 17. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 196 с.
 

Поселюжна Віра Богданівна

фото6

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайової задачі [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна, О. Б. Павелчак-Данилюк.
 2. Поселюжна, В. Б. Про один метод розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Математичне та комп’ютерне моделювання - 2009. – Вип. 2. – С. 111-120.
 3. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2010. – Вип. 3. – С. 179-186.
 4. Поселюжна, В. Б. Застосування модифікованого колокаційно-ітеративного методу до розв’язування крайових задач з малою нелінійністю [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - №1. – С. 168-175.
 5. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 6. Барна, О. Тести як засіб формування індивідуальної траєкторії вивчення фундаментальних дисциплін в економічному вузі / О. В. Барна, О. Б. Павелчак-Данилюк, В. Б. Поселюжна // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 11-13.
 7. Поселюжна, В. Б. До питання модифікованогоі колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна.
 8. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 5. – С. 213-225.
 9. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – С. 86-96.
 10. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 8. – С. 207-215.
 11. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 1 (69). – С. 213-222.
 12. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна

Поляк-Свергун Мар'яна МиколаївнаКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Поляк, Мар’яна Миколаївна Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Мар’яна Миколаївна Поляк; Буковинський державний фінансово-економічний університет, Чернівці, - 2015. – 191 с.
 2. Поляк, Мар'яна Миколаївна Розвиток інвестиційно-фінансовго механізму венчурного бізнесу в Україні / Мар'яна Миколаївна Поляк, Класич. приват. ун-т.– Запоріжжя : Б.в., 2016.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Поляк, М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Поляк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 113–116.
 2. Поляк, М. М. Державна підтримка розвитку венчурного бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду  [Електронний ресурс] / М. М. Поляк // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студентів та молодих вчених (20 грудня 2013 р., м. Харків). – Харків : НТУ"ХПІ”, 2013. – С. 84–85.
 3. Поляк-Свергун, М. М. Інституціональні основи інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу  [Електронний ресурс] / М. М. Поляк-Свергун  // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 12. – С. 123–126.
 4. Поляк, М. М. Проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні та проблеми їх вирішення / М. М. Поляк // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (29). – С. 163-168.
 5. Поляк, М. М. Особливості інституціональної структури механізму венчурного фінансування / М. М. Поляк // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 19/2. – С. 254-258.
 6. Поляк, М. М. Інституціонально-правові основи посилення ролі держави як “гаранта” безпеки і суб’єкта венчурного фінансування / М. М. Поляк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний інститут, 2013. – № 2 (41). – С. 161-166.
 7. Поляк, М. М. Аналіз трансакційних витрат в механізмі венчурного фінансування / М. М. Поляк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 101-104.
 8. Поляк, М. М. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системы / М. М. Поляк // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 1. – С. 49-51.