Поселюжна Віра Богданівна

фото6

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайової задачі [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна, О. Б. Павелчак-Данилюк.
 2. Поселюжна, В. Б. Про один метод розв’язування крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Математичне та комп’ютерне моделювання - 2009. – Вип. 2. – С. 111-120.
 3. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2010. – Вип. 3. – С. 179-186.
 4. Поселюжна, В. Б. Застосування модифікованого колокаційно-ітеративного методу до розв’язування крайових задач з малою нелінійністю [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - №1. – С. 168-175.
 5. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 6. Барна, О. Тести як засіб формування індивідуальної траєкторії вивчення фундаментальних дисциплін в економічному вузі / О. В. Барна, О. Б. Павелчак-Данилюк, В. Б. Поселюжна // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 11-13.
 7. Поселюжна, В. Б. До питання модифікованогоі колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з параметрами [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна.
 8. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 5. – С. 213-225.
 9. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – С. 86-96.
 10. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 8. – С. 207-215.
 11. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 1 (69). – С. 213-222.
 12. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 

Пилипів Надія Іванівна

пилипів надія іванівна

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Пилипів, Н. І. Вдосконалення методологічних основ обліку затрат на підприємствах нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 7.
 2. Пилипів, Н. І. Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Вісник ЖДТУ. Сер. Економіка. – 2010. – № 3 (53). – С. 201.205.
 3. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В.Вакун.
 4. Пилипів, Н. І. Методологічні аспекти обліку формування затрат / Н. І. Пилипів // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С.110-118.
 5. Пилипів, Н. І. Необхідність побудови управлінського обліку виробничих витрат на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Ю.В. Максимів // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 159-162.
 6. Пилипів, Н. І. Нормативний метод у межах центрів відповідальності – важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 14. – С. 238-245.
 7. Пилипів, Н. І. Організаційна структура інформаційних потоків обліку та звітності в управлінні затратами виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. V, т.1.
 8. Пилипів, Н. І. Організація внутрішнього аудиту на газотранспортних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. ІV, т.1.
 9. Пилипів, Н. І. Особливості організації внутрішньогосподарського обліку затрат підприємств нафтогазового комплексу в умовах застосування інформаційних систем [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип.VI, т.1.
 10. Пилипів, Н. І. Формування облікової політики в керуванні газотранспортними підприємствами / Н. І. Пилипів // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – № 1. – С.17-19.
 11. Пилипів, Н. Облікова політика в системі управління газотранспортними підприємствами / Надія Пилипів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 3. – С. 147-158.
 12. Пилипів, Н. Технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств нафтової і газової промисловості і їх вплив на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат / Надія Пилипів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 4. – С. 109-119.
 13. Пилипів, Н. І. Організаційно-технологічні особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на деревообробних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Ю. В. Максимів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1.
 14. Пилипів, Надія Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв) /Надія Пилипів, Юлія Максимів //Бухгалтерський облік і аудит.– 2012.– № 2.– С. 29-40.
 15. Пилипів, Н. І. Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, Т. П. Фурса // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9, т. 2. – С.194-197.
 16. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 17. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 196 с.
 

Паславська Ольга Ярославівна

паславська оя

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Голомша, Н. Аналіз та оцінка розвитку обслуговуючої кооперації АПК України [Електронний ресурс] / Н. Голомша, О. Паславська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 252-254.
 2. Паславська, О. Правове регулювання земельної реформи і перспективи її розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. Паславська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 13. – С.19-22.
 3. Паславська, О. Становлення нових організаційно-правових форм господарювання на селі / Ольга Паславська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С.14-17.
 4. Паславська, О. Нова земельна реформа в Україні може позбавити селян землі [Електронний ресурс] / О. Паславська// Час і події. –  США. Чикаго. Штат Іллінойс, 2012. – № 16. – С. 18-24.
 5. Паславська, О. Я. Формування кордонів ІІ Речі Посполитої та українсько-польські політичні відносини 1918-1923 рр. / О. Я. Паславська // Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка :  зб. праць. – Тернопіль, 2007. – Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. –  С. 35-46.
 6. Паславська, О. Я. Земельні ділянки як об’єкт земельних заставних правовідносин  / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 321-328.
 7. Паславська, О. Я. Особливості порядку переходу права власності на земельні ділянки за спадковим правом України / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 189-196. 
 8. Паславська, О. Я. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С.192-200.
 9. Паславська, О. Я. Виникнення та розвиток Польської держави (ІХ-ХVIII) / О. Я. Паславська // Життя і право. – 2004. –  № 5. – С. 25-29.
 10. Паславська, О. Я. Соціально-політичні та правові передумови становлення Польської республіки (1918-1921) / О. Я. Паславська // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – Львів, 2004. – Вип. 40. – С. 149-156.
 11. Паславська, О. Я. Становлення інституту президентства та його повноваження за Конституцією Польщі 1921 р. / О. Я. Паславська // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Сер. Юридична. – 2005. – № 2. – С. 252-259.
 12. Паславська, О. Я. Роль Юзефа Пілсудського у відродженні Польської держави / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2006. – № 6. – С. 85-90.
 13. Паславська, О. Я. Становлення парламентської форми правління в Польщі за Конституцією 1921 р. (досвід для України) / О. Я. Паславська  // Українське право. – 2008. –  № 1. – С. 41-47.
 14. Паславська, О. Я. Особливості правового регулювання розміщення зовнішньої реклами на земельних ділянках / О. Я. Паславська // Вісник Львівського Національного університету ім. Івана Франка.  Сер. Юридична. – Львів, 2009. – Вип. 48. – С. 203-208
 15. Паславська, О. Я. Аграрна реформа в Польщі (історико-правовий аспект) / О. Я. Паславська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. –  Одеса, 2009. – Вип. 48. – С. 327-333.
 16. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земель в пайовому фонді сільського господарського виробничого кооперативу / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.  Право. – 2010. – Вип. 14, ч. 2. – С. 410-413.
 17. Паславська, О. Я. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Декларація чи реальність? / О. Я. Паславська // Міліція України. – 2011. – № 1-2. – С. 25-27.
 18. Паславська, О. Я. Особливості захисту прав землевласників та землекористувачів при обмеженні (обтяженні) їх прав на земельні ділянки / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2011. – Вип. № 18, ч. 2. – С. 285-290.
 19. Паславська, О. Я. Юридична сутність підстав набуття права власності на землю в Україні / О. Я. Паславська // Юридичний журнал. – 2012. – № 5 (119). – С. 22-26.
 20. Паславська, О. Я. До питання поняття речей у римському приватному праві [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Актуальні питання публічного та приватного права : наук. журнал. – 2013. – № 2 (02). – С. 11-15.
 21. Паславська, О. Я. Чи мають реальні гарантії своїх прав на захист безпритульні тварини в Україні [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. № 21, ч. 1, т. 2. – С. 94-97.
 22. Паславська, О. Я. Щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Порівняльно-аналітичне право. 2014. – № 5. – С. 173-175.
 23. Паславська, О. Я. Особливості порядку оформлення права власності на земельні ділянки в Україні / О. Я. Паславська // Актуальні питання публічного та приватного права. – Одеса, 2014. – № 2 (07). – С. 50-56.
 24. Паславська, О. Я. Правовий статус західноукраїнських земель в складі Польщі (історико-правове дослідження) 1918-1939 рр. [Електронний ресурс] / О. Я. Паславська // Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове вид. Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород, 2015. – № 4. – С. 35-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 2. Паславська, О. Я. Особливості земельних та майнових правовідносин у фермерських господарствах [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 117-120.
 3. Паславська, О. Я. Перспективи запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 142-148.
 4. Паславська, О. Я. Право власності на землю в процесі реформування земельних відносин [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 99-108.
 5. Паславська, О. Я. Особливості захисту прав землевласників та землекористувачів при обмеженні (обтяженні) їх прав на земельні ділянки [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 127-134.
 6. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земельних ділянок особистих селянських господарств [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 121-126.
 7. Паславська, О. Я. Особливості правового режиму земель в пайовому фонді сільськогосподарського виробничого кооперативу [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 109-116.
 8. Паславська, О. Я. Законодавче забезпечення спільної власності на землю [Текст] / О. Я. Паславська // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 135-141.
 

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна

Поляк-Свергун Мар'яна МиколаївнаКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Поляк, Мар’яна Миколаївна Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Мар’яна Миколаївна Поляк; Буковинський державний фінансово-економічний університет, Чернівці, - 2015. – 191 с.
 2. Поляк, Мар'яна Миколаївна Розвиток інвестиційно-фінансовго механізму венчурного бізнесу в Україні / Мар'яна Миколаївна Поляк, Класич. приват. ун-т.– Запоріжжя : Б.в., 2016.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Поляк, М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Поляк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 113–116.
 2. Поляк, М. М. Державна підтримка розвитку венчурного бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду  [Електронний ресурс] / М. М. Поляк // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студентів та молодих вчених (20 грудня 2013 р., м. Харків). – Харків : НТУ"ХПІ”, 2013. – С. 84–85.
 3. Поляк-Свергун, М. М. Інституціональні основи інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу  [Електронний ресурс] / М. М. Поляк-Свергун  // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 12. – С. 123–126.
 4. Поляк, М. М. Проблеми розвитку венчурного підприємництва в Україні та проблеми їх вирішення / М. М. Поляк // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (29). – С. 163-168.
 5. Поляк, М. М. Особливості інституціональної структури механізму венчурного фінансування / М. М. Поляк // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 19/2. – С. 254-258.
 6. Поляк, М. М. Інституціонально-правові основи посилення ролі держави як “гаранта” безпеки і суб’єкта венчурного фінансування / М. М. Поляк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний інститут, 2013. – № 2 (41). – С. 161-166.
 7. Поляк, М. М. Аналіз трансакційних витрат в механізмі венчурного фінансування / М. М. Поляк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 101-104.
 8. Поляк, М. М. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системы / М. М. Поляк // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 1. – С. 49-51. 
 

Палюх Микола Степанович

paliyh

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 223с.
 2. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : автореф. дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 26с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Палюх, М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / Микола Палюх, Ольга Скирпан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 135-137.
 2. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / Микола Палюх, Петро Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 226-229.
 3. Палюх, М. Формування та розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 18. – С. 224-227.
 4. Палюх, М. Облік страхування врожаю підприємствами агропромислового комплексу / Микола Палюх, Роман Сагайдак// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 198-200.
 5. Палюх, М. Особливості облікової політики кредитних спілок / Микола Палюх, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 218-222.
 6. Палюх, М. Методологічні основи формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 153-155.
 7. Палюх, М. Особливості сільського господарства як галузі економіки і специфіка аграрних відносин та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 137-138.
 8. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / Петро Хомин, Микола Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 278-284.
 9. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 57-62.
 10. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 183-188.
 11. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / Петро Хомин, Ярослав Бакушевич, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер: Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 12. Хомин, П. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин, Палюх М. С. // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 13. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 212-215.
 14. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 15. Хомин, П. Я. Теорія бухгалтерського обліку? QUI PRO QUO! [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2011. – № 2 (21). – С. 90-94.
 16. Палюх, М. Суть та об’єктивна необхідність застосування оперативного обліку в системі управління виробництвом / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 179-181.
 17. Палюх, М. С. Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 18. Бондар, М. Основні принципи оцінки основних засобів [Електронний ресурс] / Микола Бондар, Микола Палюх.
 19. Палюх, М. Взаємодія системи обліку і системи управління [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 20. Палюх, М. До питання принципів побудови та організації обліку на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 21. Палюх, М. Мета, завданя та об’єкти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 22. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директ-костинг» [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська.
 23. Палюх, М. Управлінські аспекти організації обліку і контролю виробничих затрат [Електронни ресурс] / Микола Палюх.
 24. Саєнко, М. Трудовий потенціал як складна соціально-економічна система [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 25. Саєнко, М. Україна і аграрний світ [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 26. Хомин, І. П. Норма прибутковості в контексті аналітичної інтерпритації звітних показників [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 486-491.
 27. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 28. Хомин, І. П. Аналіз причин кризового стану аграрного сектору України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 579-580. – С. 104-107.
 29. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.
 30. Палюх, М. С. Забезпечення контролю за ефективним використанням ресурсів у системі менеджменту / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації : зб. наук. праць. – Харків : ХІБМ, 2006. – С. 102-106.
 31. Палюх, М. С. Система бухгалтерського обліку в Україні: стан та проблеми розвитку / М. С. Палюх // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. – С. 308-314.
 32. Палюх, М. С. Роль підсистеми управлінського обліку в забезпеченні оптимальності фінансових результатів / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2006. – № 2. – С. 228-233.
 33. Палюх, М. С. Об’єктивність  оцінки основних засобів як передумова достовірності показників ефективності використання ресурсного потенціалу / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2007. – № 3. – С. 261-265.
 34. Палюх, М. С. Процедури бухгалтерського обліку: диз’юнкція та уніфікація / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка”. – 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 407-413.        
 35. Палюх, М. С. Кооперація в аграрному секторі: історія становлення і висновки з неї / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 21-26.              
 36. Палюх, М. С. Методологія фінансового обліку: виклики XXI ст. щодо його формування та їх вирішення в Україні / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 150-154.
 37. Палюх, М. С. Концептуальні підходи до наукового забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в контексті його глобалізації / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2008. – № 4. – С. 123-128.
 38. Палюх, М. С. Розвиток контролю вимагає урахування недоліків його сучасного стану / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ Київський університет, 2009. – С. 387-389.
 39. Палюх, М. С. Недоліки бухгалтерського обліку колообігу власного капіталу та шляхи їх усунення / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій, ч. 2. – С. 542-549.
 40. Палюх, Н. С. Проблемы гармонизации системы бухгалтерского учета в Украине и их подмена / Н. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік, економіка,  менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 178-186.
 41. Палюх, М. С. Недоліки інформаційного забезпечення менеджменту у світлі класичної теорії обліку / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 2 (18), т. 3. –  С. 246-255.
 42. Палюх, М. С. Досвід кооперації як підгрунтя її формування за сучасних умов / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Наукові і практичні аспекти сільської кооперації. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 29-34.
 43. Палюх, М. С. Особливості організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / М. С. Палюх, А. П. Сава // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць.  – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 97-100.
 44. Палюх, М. С. Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, І. П. Хомин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 2. – С. 328-333.
 45. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 46. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 47. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 48. Палюх, М. С. Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. М. Матвійчук // Сталий розвиток економіки :  міжнар. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : Білоцерківський національний аграрний університет, 2015. – № 2 (27). – С. 208-214.
 49. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.
 50. Палюх, М. С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 172-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Пуцентейло, П. Р. Забезпечення ефективної системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика [Текст] / П. Р. Пуцентейло, М. С. Палюх // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 375-384.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Скирпан, О. П. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – К. : ТНЕУ, 2008. – 407 с.
 2. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 496 с.
 3. Основиекономічноїтеорії : політекономічнийаспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-гевид., переробл. ідополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 5. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік у сільському госпордарстві [Текст] / О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх. – Тернопіль : Кн.-журн.вид-во "Тернопіль", 1998. – 294 с.
 6. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 7. Основи економічної теорії : політекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-ге вид., переробл. і дополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 8. Облік, аудит і аналіз : економічна база, стратегія, концепції [Текст] : Зб. наук. праць Між народ. наук.-прак. конференції 28-29 травня 2004 р. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 395 с.
 9. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 10. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.