Присяжнюк Світлана Вікторівна

Кафедра фінанси і кредит ВННІЕ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Новодворська, В. В. Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5-1. – С. 93-97.
 2. Присяжнюк, С. В. Земельні ресурси як об'єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська, О. О. Любар // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 1 (56), т. 2. – С. 219-223.
 3. Присяжнюк, С. В. Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська, // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5-3. – С. 74-79.
 4. Присяжнюк, С. В. Облік витрат за центрами формування собівартості продукції [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська,  // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – 2013. – № 56. – С. 205-209.
 5. Присяжнюк, С. В. Роль стратегії маркетингу у підвищенні ефективності діяльності підприємства / С. В. Присяжнюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000.– № 4, ч. І. – С. 161-165.
 6. Присяжнюк, С. В. Облік у переробці давальницької сировини у олієжировому виробництві / С. В. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С. 82-85.
 7. Присяжнюк, С. В. Практичні аспекти трансформації харчової промисловості України як основи розвитку співпраці в галузі економіки з країнами ЄС / С. В. Присяжнюк, В. Б. Захожай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – №15, ч. ІІІ. – С. 107-112.
 8. Присяжнюк, С. В. Стратегія сегментування олійно-жирової продукції на внутрішньому ринку України / С. В. Присяжнюк // Технический прогресс и эффективность производства. – 2001.– Вып. 24, ч. І – С. 217-220.
 9. Присяжнюк, С. В. Обґрунтування організаційного управління санацією підприємства у сфері олійно-жирової промисловості / С. В. Присяжнюк // Формування ринкових  відносин в Україні. – 2001. – Вип. 14. – С. 119-121.
 10. Присяжнюк, С. В. Інтегральні маркетингові оцінки якості продукції олійного виробництва / С. В. Присяжнюк, В. Б. Захожай // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.187, т. ІІІ. – С. 615-625.
 11. Присяжнюк, С. В. Носії первинної інформації в обліку витрат виробництва на підприємствах громадського харчування / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська // Формування ринкової економіки в Україні. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Украіні. – 2005. – Спецвип. 15, ч. 2. – С. 202-209.
 12. Присяжнюк, С. В. Інформаційне забезпечення облікової системи в управлінні підприємницької діяльністю / С. В. Присяжнюк, Г. В. Блакита // Економіка Крима. – 2006. – № 7 – С. 10-14.
 13. Присяжнюк, С. В. Виробничий маркетинг на підприємствах олійно-жирової галузі / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2006. – № 19, ч. 1. – С. 32-36.
 14. Присяжнюк, С. В. Витрати на поліпшення основних засобів: обліковий аспект / С. В. Присяжнюк, І. В. Баглай // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. – Вип. 17, т. 2. – С. 268-271.
 

Пода Анастасія Станіславівна

poda-a.s

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пода, Анастасія Станіславівна Формування конкурентних переваг України в контексті регіоналізації європейського економічного простору [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Анастасія Станіславівна Пода.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 299 с.
 2. Пода, Анастасія Станіславівна Формування конкурентних переваг України в контексті регіоналізації європейського економічного простору [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Анастасія Станіславівна Пода.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Пода, А. Аналіз підходів до визначення категорій "міжнародна конкурентоспроможність" та "міжнародна конкурентна перевага" / Анастасія Пода // Наука молода. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13. С. 104-109.
 2. Пода, А. С. Модель формування рівня конкурентоспроможності міжнародного регіону / А. С. Пода // Наука й економіка. – 2011. – № 3. – С. 122-127.
 3. Пода, Анастасія Аналіз зовнішньоторговельної активності єврорегіонів України та її впливу на формування конкурентних переваг /Анастасія Пода // Економічний аналіз /за ред. С. І. Шкарабана.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– вип. 7.– С. 100-105.
 4. Тарнавська, Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Наталія Тарнавська, Анастасія Пода // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 266-284.
 5. Poda, A. Competitiveness of international regions: theoretical approach [Electronic resource] / Anastasiya Poda // «Europaische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik» des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft and Weltpolitik e.V., Berlin., 2008. – C. 77-92.
 6. Пода, А. С. Теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності міжнародних регіонів країни [Електронний ресурс] / Анастасія Станіславівна Пода // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 24. – С. 205-209.
 7. Пода, А. С. Основні детермінанти конкурентоспроможності міжнародних регіонів [Електронний ресурс] / А. С. Пода // Проблемы повышения эффективности функционирования различных форм собственности : зб. наук. праць – Донецьк, 2008. – С. 201-211.
 8. Пода, А. Формування конкурентних переваг єврорегіонів України згідно інвестиційно-інноваційної стратегії їх розвитку [Електронний ресурс] / Анастасія Пода // Моделі управління в ринковій економіці : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. –  С. 48-60.
 9. Тарнавська, Н. П. Організаційно-економічні механізми формування конкурентних переваг єврорегіонів методами регіональної політики [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська, А. С. Пода // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. ІІ (50) – С. 89-100.
 10. Сивак, Р. Б. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу [Електронний ресурс] / Р. Б. Сивак, А. С. Пода // Бізнес Інформ – 2015. – № 8. – C. 23-28. 
 

Пилипів Ігор Васильович

pilipvКафедра гумітарних і фундаментальних дисциплін Івно-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри 

Публікації

СТАТТІ:

 1. Андрусів, І. Католицька акція 30-х рр. ХХ ст. та її виховний вплив на українську молодь галичини [Електронний ресурс] / Ігор Андрухів, Ігор Пилипів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – Вип. 1. – С. 130-135.
 2. Пилипів, І. В. Греко-католицька церква – найвпливовіша суспільна сила у кристалізації української нації міжвоєнної Галичини [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 109-114.
 3. Пилипів, І. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви і 1918-1920 рр. [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів // Схід. – 2010. – № 2. – С. 89-92.
 4. Пилипів, І. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській повстанській армії (1942–1946 рр.) [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів, Руслан Делятинський // Галичина. – 2008. – № 14. - С. 303-319.
 5. Пилипів, І. В. Освітянські акції Греко-католицької церкви у Другій Речі Посполитій [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Гілея : наук. вісник. – 2011. – № 50(8). - С. 12-18.
 6. Пилипів, І. В. Українська Реформація у Східній Галичині [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів, П. С. Сіреджук // Гілея : наук. вісник. - 2011. - Вип. 46. - С. 70-79.
 7. Пилипів, І. Церковно-релігійний чинник національного державотворення ЗУНР [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2009. – № 18. – С. 209-215.
 8. Пилипів, І. Співпраця греко-католицької церкви з українцями Америки в 20-30 рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів // Схід. – 2011. – № 2. – С. 109-113.
 9. Пилипів, І. В. Українська греко-католицька церква та Ватикан в 20–30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Мандрівець.– 2011. – № 2. – С. 50-54.
 10. Пилипів, І. В. Доброчинна діяльність ГКЦ у сфері освіти в 20-30-ті роки ХХ ст. / І. В. Пилипів // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012.– С. 11-13.
 11. Пилипів, І. В. Участь духовенства ГКЦ у підготовці та проведенні «Католицької акції» в Галичині [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний наук. зб. Сер. Історія. –Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 21. - С. 149-159.
 12. Пилипів, І. В. Підтримка Греко-католицькою церквою українських громад у Європі в 20-30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Історичні студії Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5 – С. 47-54.
 13. Пилипів, І. В. Особливості церковно-релігійного життя в Польщі між Першою та Другою світовими війнами [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Сер. Історичні науки.– Миколаїв, 2011.– Вип. 3.31. – С. 176-187.
 14. Пилипів, І. В. Політика Греко-католицької церкви у сфері шкільництва Східної Галичини (1919-1939 рр.) / І. В. Пилипів // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011.– Вип. 4.– С. 164-166.
 15. Пилипів, І. В. Релігійна освіта Греко-католицької церкви на Станіславщині в першій половині ХХ ст./ І. В. Пилипів // Іван Вагилевич: життя і творчість : зб. наук.-теорет. статей. – Рожнятів, 2011. – С. 50-56.
 16. Пилипів, І. В. Зародження протестантизму в Гуцульщині в 20-30-ті рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Гуцульщина в гомоні віків : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Тріада плюс, 2011. – С. 60-70.
 17. Пилипів, І. В. Взаємини Української греко-католицької церкви та Ватикану в 20-30-ті рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Україна – Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи : матеріали V Міжнар. наук. конф. [Галич, 26-28 трав. 2011 р.]. – Галич, 2011. – С. 177-184.
 18. Пилипів, І. В. Греко-католицька церква в консолідації української нації Східної Галичини у першій половині двадцятих років ХХ століття / І. В. Пилипів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2012. – Спец. вип. – С. 288-304.
 19. Пилипів, І. В. Взаємини греко-католицького духовенства з українськими політичними партіями / І. В. Пилипів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2012. – № 2. – С. 84-93.
 20. Пилипів, І. В. Греко-католицька церква та український національний рух в Галичині у 20-3-ті рр. ХХ ст. в Галичині / І. В. Пилипів // Вісник Черкаського університету. Сер. Історичні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 248. – С. 126-132.
 21. Пилипів, І. В. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941-1944 рр.) / І. В. Пилипів // Український визвольний рух. – Львів, 2012. – Вип. 1. – С. 86-94.
 22. Пилипів, І. В. Діяльність релігійно-просвітницького товариства «Скала» на теренах Станіславської єпархії УГКЦ в 30-х рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 20-21. – С. 118-128.
 23. Пилипів, І. В. Діяльність єпископів Станіславської єпархії УГКЦ з організації та розвитку духовної семінарії в 1907-1945 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № 12-13. – С. 193-199.
 24. Пилипів, І. В. Панчук Май Іванович – учений, педагог, наставник / І. В. Пилипів // Життя в координатах пізнання: до ювілею Мая Івановича Канчука. – К. : Бланк-Прес, 2012. – С. 111-114.
 25. Пилипів, І. В. Меценатська та благодійницька діяльність Греко-католицької церкви на Бойківщині. В 20-30-ті роки ХХ ст. / І. В. Пилипів // Історико-культурна спадщина Рожнятівщини як складова частина Бойківщини: минуле та перспективи розвитку : матеріали регіон. історико-краєзнавчої конф. [Рожнятів, 13 лип. 2012 р.]. – Рожнятів : Таля, 2012. – С. 8-11.
 26. Пилипів, І. В. Взаємини Греко-католицької церкви з українськими націоналістичними партіями Східної Галичини у 20-30-х рр.. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історіїмтеріали Всеукр. наук. конф., присвяченої 70-річчю створення УПА [Івано-Франківськ, 11 жовт. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 64-67.
 27. Пилипів, І. До питання про міжконфесійні взаємини «великих» церков у ІІ Речі Посполитій [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомч. зб. наук. праць – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 252-260.
 28. Пилипів, І. Діяльність клерикальних молодіжних греко-католицьких товариств у Станіславській єпархії ГКЦ у 20-30- ті рр.. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів // Гілея : наук. вісник. – К.,  2013. – Вип. 68 (№ 1) – C. 68-73.
 29. Пилипів, І. В. Розвиток економічних ідей в Галичині /І. В. Пилипів, О. М. Малярчук //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 203-206.
 30. Пилипів, І. В. Взаємини ГКЦ з українськими націоналістичними партіями Східної Галичини у 20-30-ті рр.. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Галичина. – 2013, ч. 24. – С. 78-84.
 31. Пилипів, І. В. Молодіжні організації Західної України / І. В. Пилипів // Проблеми національного відродження України. – Івано-Франківськ, 1990. − С. 15-48.
 32. Пилипі, І. В. Культурно-просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. В. Пилипів // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль ; Севастополь ; Суми, 2002. – С. 280-284.
 33. Пилипів, І. Участь греко-католицького духовенства в діяльності культурно-просвітницьких організацій Станіславщини в 30-ті рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. – С. 171-177.
 34. Пилипів, І. В. Взаємозв’язки Перемишльської та Станіславівської єпархій в період Другої Речі Посполитої / І. В. Пилипів, Т. А. Горан // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені святого Івана Золотоустого «Добрий пастир». Сер. Богословія. – 2015. – Вип 7. – С. 98-107.
 35. Пилипів, І. В. Українська Греко-католицька церква й Українська держава / І. В. Пилипів, В. Марчук // Українознавчі студії : наук.-теорет. журнал Інституту українознав. при Прикарпатському ун-ті ім. В. Стефаника. – 2000. – № 2. – С. 205-223.
 36. Пилипів, І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнний період / І. Пилипів // Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзнавчий часоп. – 2001. – Ч. 5-6. – С. 308-314.
 37. Пилипів, І. Українська греко-католицька церква в період німецької окупації (1941-1944 рр.) / І. Пилипів // Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзнавчий часоп. – 2002. – Ч. 8. – С. 108-115.
 38. Пилипів, І. Політика польської влади на Волині та Українська греко-католицька церква в 20-ті рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Етнос і культура : часоп. Прикарпатського ун-ту імені Василя Стефаника. Гуманітарні науки . – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – № 1. – С. 113-119.
 39. Пилипів, І. До питання про ставлення греко-католицького духовенства до дивізій «Галичина» (1943-1945 рр.) / І. Пилипів, Р. Делятинський // Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзнавчий часоп. – 2009. – Ч. 15-16. – С. 373-388.
 40. Пилипів, І. В. Міжнародна діяльність ГКЦ у контексті боротьби за самовизначення українців Польщі / І. В. Пилипів // Сумська старовина. – Видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. ХХХ. – С. 60-69.
 41. Пилипів, І. В. Діяльність єпископів Станіславської єпархії УГКЦ з організації та розвитку духовної семінарії 1907-1945 рр. / І. Пилипів // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 6-7. – С. 394-399.
 42. Пилипів, І. В. Національно-державницька ідеологія у діяльності митрополита Андрея Шептицького та єпископа Григорія Хомишина в умовах ЗУНР та міжвоєнну добу / І. В. Пилипів // Сумська старовина : наук. журнал. – Суми, 2011. – Вип. ХХХІІІ-ХХХІV. – С. 191-198.
 43. Пилипів, І. В. Діяльність єпископів Станіславської єпархії УГКЦ / І. В. Пилипів // Науковий часопис НПУ М.Драгоманова : зб. наук. праць. Сер. 6. Історичні науки. − К. : Вид-во НПУ імені М.Драгоманова, 2011.− Вип. 8. − С. 162-170.
 44. Пилипів, І. В. Станіславівський період життя і служіння Миколая Чарнецького / І. В. Пилипів, Р. І. Делятинський // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир» : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – Вип. 6. – С. 31-50.
 45. Пилипів, І. В. Участь греко-католицького духовенства в катехизації учнів у школах Перемишльській єпархії (1920-1939 рр.) / І. В. Пилипів // Гілея : наук. вісник. – К., 2013. − С. 161-166.
 46. Пилипів, І. В. Правовий статус Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій (1925-1939 рр) / І. В. Пилипів [Електронний ресурс] // Ефективність державного управління. − Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013.− Вип. 34.− С. 153-162.
 47. Пилипів, І. В. Греко-католицька церква в консолідації українського населення Східної Галичини (1923-1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Схід. − Донецьк, 2013. – № 1 (1121). − С. 107-111.
 48. Пилипів, І. В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2013.− Вип. 47. − С. 83-89.
 49. Пилипів, І. В. Організаційна структура Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій [Електронний ресурс / І. В. Пилипів // Інтелігенція і влада : громад.-політичний наук. зб. Сер. Історія. – Одеса : Астропринт, 2013. − Вип. 28. − С. 86-98.
 50. Пилипів, І. В. Організаційна структура Перемишльської греко-католицької єпархії в період між двома світовими війнами [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів, Т. А. Горан // Гілея : наук. вісник. – К., 2014. – Вип. 86. – С. 48-52.
 51. Пилипів, І. В. Участь греко-католицького духовенства в навчанні релігії шкільної молоді (1919-1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів, Т. А. Горан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 3. – С. 24-28.
 52. Пилипів, І. Становлення Богословської освіти Греко-католицької церкви в першій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Ігор Пилипів, Руслан Делятинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2016. – Вип. 2, ч. 2. – С. 122–126.
 53. Пилипів, І. Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ у Другій Речі Посполитій (1919-1925 рр.) [Електронний ресурс] / І. Пилипів, Р. Делятинський // Галичина. - 2013. - Ч. 22-23. - С. 311-319.
 54. Пилипів, І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2012. - Вип. 22. - С. 286-296.
 55. Пилипів, І. Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. Пилипів, Т. Горан // Схід. - 2016. - № 5. - С. 50-55.
 56. Пилипів, І. В. Конкордат Речі Посполитої з Апостольським престолом та його наслідки для ГКЦ [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – Вип. 514-515. – С. 166-171.
 57. Пилипів, І. В. Розвиток адміністративно-територіальної структури Галицької греко-католицької митрополії (1918-1939 рр.) [Електронний ресурс] / І. В. Пилипів // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 18. – С. 37-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пилипів, І. В.Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 440 с.
 2. З історії українсько-польських відносин другої половини ХІХ поч. ХХІ ст. : монографія / П. С. Федорчак, І. Є. Цепенда, В. Л. Комар, І. В. Пилипів [та ін.] ; за ред. П. С.Федорчака. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – 255 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дні науки ІФІМ ТНЕУ [Текст] : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – 196 с.
 

Пазізіна Клавдія Валентинівна

pazizina

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарський наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Пазізіна, К. Платіжний баланс і макроекономічна стабільність у перехідній економіці: порівняльні аспекти /К. Пазізіна //Журнал європейської економіки.– 2004.– № 2.– С. 185-216.
 2. Пазізіна, К. Платіжний баланс і національна інвестиційна привабливість /К. Пазізіна //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-2.– С. 233-239.
 3. Пазізіна, К. Оптимізація паливно-енергетичного балансу України в контексті викликів формування нового світового економічного порядку /Клавдія Пазізіна //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 363-369.
 4. Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз /Клавдія Пазізіна //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 127-131.
 5. Пазізіна, К. Ефективність співпраці міжнародних фінансових організацій з країнами перехідної економіки: порівняльні аспекти / К. Пазізіна, В. Степчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч.ІІ. – С. 135-142.
 6. Пазізіна, К. Напрямки зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі України у посткризовий період [Електронний ресурс] / К. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 183-190.
 7. Пазізіна, К. Нові підходи у співробітництві світового банку з Україною [Електронний ресурс] / Клавдія Пазізіна.
 8. Пазізіна, К. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Клавдія Пазізіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 286-289.
 9. Пазізіна, С. Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.108-114.
 10. Пазізіна, К. В. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Електронний ресурс] / К. В. Пазізіна, С. М. Пазізіна // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3(20). – С.42-45.
 11. Пазізіна С. М. Наслідки Південноєвропейської боргової кризи та механізми її подолання [Електронний ресурс] / С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журн. – Тернопіль, 2016. – № 1 (30). – С. 74-79.
 12. Пазізіна, С. Гармонізація національних стандартів якості із єропейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / С. Пазізіна, К. Пазізіна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2014. - Вип. 19(1). - С. 108-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пазізіна, С. М. Імпортозаміщення в системі забезпечення економічних інтересів України [Текст] / С. М. Пазізіна // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 444-456.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пазізіна, К. В. Міжнародна економіка : інтеграційні аспекти [Електронний ресурс]: консп. лекцій /К. В. Пазізіна, А. В. Уніят.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 208 с.
 2. Пазізіна, К. В. Світова та європейська інтеграція [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Пазізіна, А. В. Уніят. - Тернопіль : [б. в.], 2013. - 258 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Міжнародна економіка 2 [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 76 с.
 

Петриків Анна Володимирівна

petrikvКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Петриків, Анна Володимирівна Розвиток системи місцевих запозичень в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Петриків Анна Володимирівна ; Акад. муніцип. упр. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Малець, А. В. Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування / А. В. Малець // Інвестиції: практика та досвід.– 2011.– лютий (№4).– С. 106-107.
 2. Малець, Анна Теоретичні аспекти визначення ризиків місцевих запозичень/ Анна Малець // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– вип. 5.– С. 288-291.
 3. Малець, А. В. Характеристика ризиків місцевих запозичень/ А. В. Малець // Інвестиції: практика та досвід.– 2011.– лютий (№3).– С. 108-110.
 4. Гуцал, І. Ризик-менеджмент в системі управління банком / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 148-151.
 5. Петриків, А. Управління інформаційним забезпеченням місцевих запозичень / Анна Петриків // Наука молода.– 2011.– № 15-16.– С. 209-212.
 6. Гуцал, І. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 329-333.
 7. Петриків, А. В. Шляхи місцевих запозичень у контексті зарубіжного досвіду / А. В. Петриків //Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 88-90.
 8. Петриків, А. В. Залучення громадськості до здійснення моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування в питаннях надання адміністративних послуг / Анна Володимирівна Петриків // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 13-19.
 9. Петриків, А. В. Оцінка діючої практики місцевих запозичень в Україні / А. В. Петриків // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць. Сер. Управління. – 2011. – Вип. 1. – С. 316-325.
 10. Гуцал, І. С. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу / І. С. Гуцал, А. В. Петриків, Л. Семотюк // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 80-87.
 11. Петриків, А. В. Напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень [Електронний ресурс] / А. В. Петриків // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 14. – С. 115-118.
 12. Петриків, А. В. Сучасні тенденції функціонування та шляхи підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні / А. В. Петриків // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. вид. – 2014. – № 6.
 13. Петриків, А. В. Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів / А. В. Петриків // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 5.
 14. Петриків, А. В. Напрями та заходи з удосконалення системи місцевих запозичень в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Петриків // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2013. - Вип. 1. - С. 213-227.