Пилявець Віктор Миколайович

1455011900 pylyavets-vm1Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Пилявець, Віктор Миколайович Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Віктор Миколайович Пилявець.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 257 с.
 2. Пилявець, Віктор Миколайович Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віктор Миколайович Пилявець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Погріщук, Б. В. Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 137-141.
 2. Пилявець, В. М. Економічні проблеми розвитку олійно-жирового комплексу України /В. М. Пилявець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.– 2011.– Вип. 2.– С. 85-88.
 3. Пилявець, В. М. Олійно-жировий комплекс України: стан та перспективи розвитку [ Електронний ресурс]/ В. М. Пилявець // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 2 (53), т. 3. –іС. 88-92.
 4. Пилявець, В. М. Безпека олієжирової продукції як основна складова забезпечення конкурентноспроможності олієжирової продукції [ Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Ефективна економіка. – 2013. – № 5.
 5. Погріщук, Б. В. Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013 . – № 3 (24). – С. 218-224.
 6. Погріщук, Б. В. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 5 (25). – С. 218-224.
 7. Пилявець, В. М. Про удосконалення діяльності статистичних органів / В. М. Пилявець // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 84-86.
 8. Пилявець, В. М. Методичні підходи до здійснення контролю за станом бухгалтерського обліку на фермерських господарствах / В. М. Пилявець // Збірник національного аграрного університету. – 2010. – Вип. 5, т. 2. – C. 74-78.
 9. Пилявец, В. Н. Сырьевая составляющая масложирового подкомплекса Украины как основа обеспечения его конкурентоспособности / В. Н. Пилявец // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12, ч. 4. – С. 440-444 .
 10. Пилявець, В. М. Особливості застосування прогнозних моделей для дослідження експортного потенціалу окремих товарних груп аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Агросвіт. – 2011. – № 6. – С. 57-60.
 11. Пилявець, В. М. Екологобезпечність як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції АПК [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012. – № 1. – С. 59-62.
 12. Пилявець, В. М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 91-94 .
 13. Пилявець, В. М. Фактори формування конкурентоспроможності продукції олієжирового підкомплексу [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 1 (37). – С. 66-70.
 14. Пилявець, В. М. Сучасні тенденції розвитку олієжирового підкомплексу України / В. М. Пилявець // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2013.– Вип. 4 (81). – С. 65-70.
 15. Пилявець, В. М. Експортний потенціал олієжирового підкомплексу України [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014 . – № 2 (25 ). – С. 70-76.
 16. Pilawiec, W. N. Угрозы масложирового подкомплекса Украины и пути их преодоления [Електронний ресурс] / Wiktor N. Pilawiec // Zeszytynaukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. – 2014. – № 2 (44). – P. 141-151.
 17. Пилявець, В. М. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку олієжирового підкомплексу України та шляхи її реалізації [Електронний ресурс] / В. М. Пилявець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 18. - С. 48-51.
 

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

Данилюк 20090605 f 5351

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Павелчак, Ольга Богданівна Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів очисників коренеплодів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Павелчак Ольга Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 166 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайової задачі [Електронний ресурс] / В. Б. Поселюжна, О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник Запорізького Державного Університетуту. – 2011. – № 1. –  С. 148-158.
 2. Барна, О. Тести як засіб формування індивідуальної траєкторії вивчення фундаментальних дисциплін в економічному вузі / О. В. Барна, О. Б. Павелчак-Данилюк, В. Б. Поселюжна // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 11-13.
 3. Павелчак-Данилюк, О. Б. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк, Н. Б. Процьків.
 4. Павелчак-Данилюк, О. Б. Принципи та концепції побудови інформаційних систем у фінансових установах [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк.
 5. Павелчак-Данилюк, О. Б. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства [Електронний ресурс] / О. Б. Павелчак-Данилюк.
 6. Данилюк, І. В. Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику / І. В. Данилюк, О. Данилюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 26-29.
 7. Павелчак, О. Б. Напрямки зниження ступеня пошкодження коренеплодів при їх механізованому збиранні бурякозбиральними машинами / О. Б. Павелчак // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк, 1999. – Вип. 5. – С. 176-179.
 8. Павелчак, О. Б. Результати експериментальних досліджень ударної взаємодії коренеплодів з робочими органами бурякозбиральних машин / О. Б. Павелчак // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк, 2000. – Вип. 6. – С. 112-114.
 9. Ткаченко, І. Г. Вибір раціональних параметрів транспортера-сепаратора / І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Гладьо, Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – Київ : НАУ, 2000. – Т. 8. – С. 41-47.
 10. Булгаков, В. М. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною / В. М. Булгаков, Р. Б Гевко, І. Г. Ткаченко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – Київ : НАУ, 2000. – Т. 7. – С. 14-19.
 11. Ткаченко, І. Г. Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Гладьо, Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк : ЛДТУ, 2000. – Вип. 7. – С. 260-266.
 12. Гевко, Р. Б. Аналіз принципів конструювання та тенденції розвитку робочих органів коренезбиральних машин / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових статей Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 74-82.
 13. Гевко, Р. Б. Агротехнічне обгрунтування типів викопувальних і очисних пристроїв коренезбиральних машин / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Збірник наукових статей Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 83-88.
 14. Гевко, Р. Б. Оптимізація конструктивних параметрів дискових копачів / Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ, 1997. – Вип. 9. – С. 356-365.
 15. Павелчак, О. Б. Результати досліджень пошкодження насіннєвого матеріалу гвинтовим робочим органом / О. Б. Павелчак, І. О. Павлова // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 73-79.
 16. Маланчин, А. М. Обгрунтування конструктивних параметрів сепаруючого транспортера / А. М. Маланчин, І. Г. Ткаченко, О. Б. Павелчак // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства.  Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машино-будуванні. – Харків, 2004. – Вип. 23. – С. 3-9.
 17. Фльонц, І. В. Удосконалення транспортного сепаратора для коренеплодів / І. В. Фльонц, І. Г. Ткаченко,  Р. Б. Гевко, О. Б. Павелчак-Данилюк // Сільськогосподарські машини // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. – Луцьк, 2007. – Вип. 16. – С. 168-172.
 18. Гевко, Р. Б. Визначення конструктивно-силових параметрів скребкового сепаруючого транспортера / Р. Б. Гевко, І. В. Фльонц, О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2008. – Вип. 3-4. – С. 180-186.
 19. Павелчак-Данилюк, О. Б. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах / О. Б. Павелчак-Данилюк // Вісник Тернопільського Національного технічного університету. –2015. – № 1 (73).

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Оцінка ринкової вартості та конкурентноспроможності машин і технологій [Текст] / Р. Б. Гевко, А. Д. Гарькавий, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 350 с.
 

Пробоїв Ольга Анатоліївна

probojvКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Пробоїв, О. Оцінка ефективності процесів злиття і поглинання акціонерних товариств / О. Пробоїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 148-160.
 2. Пробоїв, О. А. Вплив глобалізаційних тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України / О. А. Пробоїв // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 85-87.
 3. Пробоїв, О. А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 33, ч. 3. – С. 164-169.
 4. Пробоїв, О. А. Україна в контексті міграційних процесів під час політичної нестабільності в світі [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, І. І. Грицюк // Інноваційна економіка – 2011. – № 3. – С. 21-27.
 5. Пробоїв, О. Алгоритм оптимізації стратегічного потенціалу акціонерних виробництв / О. Пробоїв // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – № 2. – С. 35-41.
 6. Пробоїв, О. Менеджмент знань як конкурентна перевага при формуванні потенціалу підприємств / Ольга Пробоїв // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 32-36.
 7. Пробоїв, О. Наслідки глобальної фінансової кризи та вплив рецесії у посткризовий період на діяльність міжнародних товарних ринків [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, Х. В. Духович // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 219-224.
 8. Пробоїв, О. Перспективи застосування моделей реальних опціонів при управлінні процесами злиття та поглинання підприємств / О. Пробоїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 157-162.
 9. Пробоїв, О. Стратегії вертикальної інтеграції як перспективний напрям розвитку підприємств / О. Пробоїв // Економіст. – 2004. – № 12. – С.33-35.
 10. Пробоїв, О. Управління процесами злиття і поглинання компанії з метою нарощування стратегічного потенціалу / О. Пробоїв // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 118-122.
 11. Сохацька, О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / О. Сохацька, О. Пробоїв // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С.122-130.
 12. Пробоїв, О. А. Валютна політика України в умовах глобальної фінансової нестабільності і волатильності обмінних курсів валют / О. А. Пробоїв, О. І. Лупуляк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 261-268.
 13. Пробоїв, О. А. Вплив глобальної фінансової кризи на світову економіку [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 197-199.
 14. Пробоїв, О. А. Вплив Лондонського та Паризького клубів на регулювання відносин у сфері міжнародного кредитування [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : матеріали доп. учасників IV Міжрег. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 90-92.
 15. Пробоїв, О. А. Вплив політичної нестабільності в африканському континенті на діяльність між-народних товарних ринків [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, Х. В. Духович // Naukоwa przestrzen Europy-2011 : materialy VІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.– Przemysl: „Nauka i studia”, 2011. – Volume 1 : Ekonomiczne nauki. – С. 67-70.
 16. Пробоїв, О. А. Основні домінанти та особливості інвести-ційної стратегії України [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, О. Р. Кривко // Новината за напреднали наука – 2011 : vатериали за 7-а международна научна практична конференція. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – Т. 2 :Икономики. – С. 6-9.
 17. Човган, М. В. Соціально-економічні умови розвитку гірського туризму та піших маршрутів Прикарпаття [Електронний ресурс] / М. В. Човган, О. А. Пробоїв // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 210-212.
 18. Пробоїв, О. А. Сучасний стан та перспективи економіки Чехії в контексті боргів країн Єврозони [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, Х. О. Нетреб’юк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 103-108.
 19. Пробоїв, О. А. Особливості ризик-менеджменту в туристичному бізнесі / О. А. Пробоїв, Р. В. Чепелюк // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : матеріали Всеукр. мужвуз. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 21 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 117-118.
 20. Пробоїв, О. А. Глобальне економічне зростання та криза боргів Єврозони / О. А. Пробоїв // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювілейної Міжнар. конф. молод. вчених і студентів [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – С. 15-17
 21. Пробоїв, О. А. Пріоритети інвестиційної діяльності в туристичній індустрії Івано-Франківщини / О. А. Пробоїв, О. Р. Кривко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ [Суми, 3-5 квіт. 2012 р.]. – Суми : СДУ, 2012. – Т.3. – С. 122-125.
 22. Пробоїв, О. А. Стан економічного розвитку Європейського союзу на сучасному етапі / О. А. Пробоїв, С. В. Грибович // Участь України у глобалізаційних процесах : матеріали ІІ Всеукр. семінару молод. вчених та студентів [Сімферополь, 5 квіт. 2012 р.]. – Сімферополь : Фенікс, 2012. – С. 167-169.
 23. Пробоїв, О. А. Економіка Чехії в контексті боргів Єврозони / О. А. Пробоїв, Х. О. Нетреб’юк // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Чортків, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль-Чортків : ТНЕУ ЧІПБ, 2012. – С. 54-57.
 24. Пробоїв, О. А. Криза боргів Єврозони в контексті глобальної фінансової нестабільності на валютних ринках / О. А. Пробоїв // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012 : materialy VІІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, [Przemysl, 7-15 lutego 2012.].– Przemysl: „Nauka i studia”, 2012. – Volume 1 : Ekonomiczne nauki. – С. 59-64.
 25. Пробоїв, О. А. Економічне зростання країн Єврозонина тлі глобальної фінансової рецесії /О. А. Пробоїв //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 47-51.
 26. Пробоїв, О. А. Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки / О. А. Пробоїв // Інноваційна економіка. - 2015. – № 1. – C. 37–42.
 27. Михайлишин, Л. І. Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного і геополітичного вектора України [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, О. А. Пробоїв // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2012. – Вип. ІV (48). – С. 86-97.
 28. Пробоїв, О. А. Методологічні основи оцінки стратегічного потенціалу акціонерних товариств / О. А. Пробоїв //  Регіональні перспективи. – Кременчук : Асоціація „Перспектива”, 2004. – № 3-5 (40-42). – С. 152-154.
 29. Сохацька, О. М. Методичні аспекти управління стратегічним потенціалом акціонерних товарист / О. М. Сохацька, О. А. Пробоїв //  Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : ВВП „Мрія-1”ЛТД УАБС, 2004. – Т. 11. – С. 94-99.
 30. Пробоїв, О. А. Реалізація системного підходу при формуванні стратегічного потенціалу акціонерних товариств / О. А. Пробоїв // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів, 2004. – Вип. 1 (XLV). – С. 442-447.
 31. Пробоїв, О. А. Оцінка стратегічного потенціалу відкритих акціонерних товариств нафтогазової промисловості Івано-Франківської області / О. А. Пробоїв // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 91. – С. 168-178.
 32. Пробоїв, О. А. Теоретико-методологічні засади оптимізації стратегії підприємства з використанням його потенціалу / О. А. Пробоїв // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1 (8). – С. 48-54.
 33. Сохацька, О. М. Використання технологій фінансового інжинірингу для Сохацька, О. А. Пробоїв // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – Вип.15. – С. 237-243.
 34. Пробоїв, О. А. Оцінка перспектив нарощування стратегічного потенціалу нафтопереробних підприємств з використанням інструментів фінансового інжинірингу / О. А. Пробоїв //  Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. Економічна. – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2006. – Вип. 20. – С. 477-490.
 35. Пробоїв, О. А. Методологічні підходи до формування стратегічного потенціалу акціонерних товариств шляхом застосування моделей реальних опціонів / О. А. Пробоїв // Науковий Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУСКУ, 2007. – № 1 (21). – С. 132-138.
 36. Устенко, А. О. Моделі формування та нарощування стратегічного потенціалу нафтогазових підприємств інструментами фінансового інжинірингу / А. О. Устенко, О. А. Пробоїв // Науковий Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – № 1 (15). – С. 120-125.
 37. Пробоїв, О. А. Концептуальні підходи до формування і нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу / О. А. Пробоїв // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ, т. 1. – С. 421-426.
 38. Пробоїв, О. А. Латеральний підхід до управління стратегічним потенціалом підприємств через реальні опціони / О. А. Пробоїв // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 37-43.
 39. Пробоїв, О. А. Стратегії управління знаннями та опціонні програми при управлінні інтелектуальним потенціалом підприємств / О. А. Пробоїв // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины : сб. науч. трудов. – Донецк, 2008. – Вып. 1, ч. 2. – С. 422-432.
 40. Пробоїв, О. А. Структуровані фінансові інструменти в умовах глобалізації фінансових ринків / О. А. Пробоїв // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257,  т. ІІ. – С. 517-527.
 41. Пробоїв, О. А. Передумови формування і наслідки співробітництва України та МВФ в умовах фінансової кризи / О. А. Пробоїв, Г. А. Станіславська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 263, т. VII. – С. 1678-1684.
 42. Пробоїв, О. А. The global growth of the world economy in the context of Euro Zone countries’ debt crisis [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Економічний часопис – XXI. – Київ : Ін-т суспільної трансформації, 2012. – № 9-10. – С. 6-8.
 43. Пробоїв, О. А. Вплив американсько-арабського конфлікту на ціну нафти і природного газу для України [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв, Х. В. Духович // Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – № 5 (50). – С. 114-118.
 44. Пробоїв, О. А. Економічний колапс на тлі загострення політичної ситуації в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. X, ч. 4. – С. 9-12.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пробоїв, О. А. Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструменттами фінансового інжинірингу: теоретико-методологічні аспекти : монографія / О. А. Пробоїв. – Донецьк, 2011. – 235 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. V Ювілейної міжнар. конф.ї молодих вчених та студ. / редкол. Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, Л. Я. Зацна, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 327 с.
 

Пукас Андрій Васильович

пукас

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пукас, Андрій Васильович Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Пукас Андрій Васильович ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2007. - 161 с.
 2. Пукас, Андрій Васильович Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Пукас Андрій Васильович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак М. П. Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2009. – № 10. – С. 224-229.
 2. Войтюк, І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, Т.М. Дивак, М.П. Дивак, А.В. Пукас // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. - №1. – С. 44-52.
 3. Козак, О. Л. Застосування методів допускового еліпсоїдного оцінювання параметрів інтервальних моделей для задачі візуалізації гортанного нерва [Електронний ресурс] / О. Л. Козак, М. П. Дивак, А. В. Пукас // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Сер. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – № 680. – С. 196-205.
 4. Dyvak, M. Algorithms of parallel calculations in task of tolerance ellipsoidal estimation of interval model parameters [Еlectronic resource] / M. Dyvak, P. Stakhiv, A. Pukas // Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. – 2012. – № 1. – Р. 159-164.
 5. Dyvak, M. Structural Identification of Interval Models of the Static Systems [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Volodymyr Manzhula, Andriy Pukas, Petro Stakhiv // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – Vol. 40, № 4. – Р. 172-179.
 6. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 7. Дивак, М. П. Особливості комп’ютерної реалізації методу локалізації параметрів інтервальних моделей із виділенням «насиченого блоку» [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, А. В. Пукас, І. С. Олійник // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2014. – № 2. – С. 59-71.
 8. Dyvak, M. An algorithm of receiving the interval characteristics of information signal in the task of identification the recurrent laryngeal nerve [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Natalia Padletska, Andriy Pukas // Západočeská univerzita v Plzni. – 2013.
 9. Dyvak, M. Spectral analysis the information signal in the identification of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Natalia Kasatkina, Andriy Pukas, Natalia Padletska // Przegląd Elektrotechniczny. – 2013. – Vol. 89, № 6. – Р. 275-277.
 10. Дывак, Н. П. Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора [Електронний ресурс] / Н. П. Дывак, Т. Н. Дывак, А. В. Пукас, В. И. Манжула // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 2 (244). – С. 72-78.
 11. Dyvak, M. Serial Planning of IG-optimal Experiments for Constructing Interval Models of Static Systems / M. Dyvak, A. Pukas // Journal of Automation and Information Sciences. – 2004. – Vol. 36, Issue 9. – Р. 23-28.
 12. Dyvak, M. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves / M. Dyvak, A. Pukas, O. Kozak // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010. – Р. 139-140.
 13. Dyvak, M. Algorithms of parallel calculations in task of tolerance ellipsoidal estimation of interval model parameters [Еlectronic resource] / M. Dyvak, A. Pukas, P. Stakniv // Bulletin of the Polish academy of sciences: Technical Sciences, ISSN 0239-7528. – Vol. 60, Issue 1. – 2012. – Р. 159-164.
 14. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 

Присяжнюк Світлана Вікторівна

Кафедра фінанси і кредит ВННІЕ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Новодворська, В. В. Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5-1. – С. 93-97.
 2. Присяжнюк, С. В. Земельні ресурси як об'єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська, О. О. Любар // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 1 (56), т. 2. – С. 219-223.
 3. Присяжнюк, С. В. Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська, // Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5-3. – С. 74-79.
 4. Присяжнюк, С. В. Облік витрат за центрами формування собівартості продукції [Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська,  // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – 2013. – № 56. – С. 205-209.
 5. Присяжнюк, С. В. Роль стратегії маркетингу у підвищенні ефективності діяльності підприємства / С. В. Присяжнюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000.– № 4, ч. І. – С. 161-165.
 6. Присяжнюк, С. В. Облік у переробці давальницької сировини у олієжировому виробництві / С. В. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С. 82-85.
 7. Присяжнюк, С. В. Практичні аспекти трансформації харчової промисловості України як основи розвитку співпраці в галузі економіки з країнами ЄС / С. В. Присяжнюк, В. Б. Захожай // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – №15, ч. ІІІ. – С. 107-112.
 8. Присяжнюк, С. В. Стратегія сегментування олійно-жирової продукції на внутрішньому ринку України / С. В. Присяжнюк // Технический прогресс и эффективность производства. – 2001.– Вып. 24, ч. І – С. 217-220.
 9. Присяжнюк, С. В. Обґрунтування організаційного управління санацією підприємства у сфері олійно-жирової промисловості / С. В. Присяжнюк // Формування ринкових  відносин в Україні. – 2001. – Вип. 14. – С. 119-121.
 10. Присяжнюк, С. В. Інтегральні маркетингові оцінки якості продукції олійного виробництва / С. В. Присяжнюк, В. Б. Захожай // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.187, т. ІІІ. – С. 615-625.
 11. Присяжнюк, С. В. Носії первинної інформації в обліку витрат виробництва на підприємствах громадського харчування / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська // Формування ринкової економіки в Україні. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Украіні. – 2005. – Спецвип. 15, ч. 2. – С. 202-209.
 12. Присяжнюк, С. В. Інформаційне забезпечення облікової системи в управлінні підприємницької діяльністю / С. В. Присяжнюк, Г. В. Блакита // Економіка Крима. – 2006. – № 7 – С. 10-14.
 13. Присяжнюк, С. В. Виробничий маркетинг на підприємствах олійно-жирової галузі / С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2006. – № 19, ч. 1. – С. 32-36.
 14. Присяжнюк, С. В. Витрати на поліпшення основних засобів: обліковий аспект / С. В. Присяжнюк, І. В. Баглай // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету. – Вип. 17, т. 2. – С. 268-271.