Паздрій Ігор Ростиславович

pazdriyКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 179 с.
 2. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 2000. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паздрій, І. Р. Багатоканальний широтно-імпульсний модулятор на базі програмованої користувачем вентильної матриці [Електронний ресурс] / І.Р. Паздрій, О. О. Горбенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 37-41.
 2. Гончар, В. В. Гоніофотометрична система з використанням комп'ютерної техніки / В. В. Гончар, М. П. Карпінський, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Технічна електродинаміка. – 1999. – № 4. – С. 71-74.
 3. Паздрiй, I. Р. Запобігання виникненню аномальних режимів роботи розрядних ламп високого тиску / І. Р. Паздрiй // Комунальное хозяйство городов. – 2000. – Вип. 22. – С. 229-233.
 4. Паздрiй, I. Р. Проблеми вимірювань та оптимізації показників металогалогенних ламп / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ,  1999. – № 1. – С. 53-58.
 5. Паздрiй, I. Р. Вимірювання електричних величин джерел світла та побудова математичної моделі за допомогою комп'ютеризованої системи / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, В. А. Мочульський, Р. Б. Трембач // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – 1999. – Т. 4, № 1. – С. 174-179.
 6. Карпінський, М. П. Комп'ютерна симуляція перехідних процесів у високоінтенсивних джерелах світла / М. П. Карпінський, В. В. Гончар, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ, 1999. – № 2. – С. 28-32.
 7. Касянчук, М. М. Вплив частоти модуляції на ефективні теплові параметри двошарової системи скло поліетилен-терефталат (mylar) у фототермічних експериментах / М. М. Касянчук, I. Р. Паздрiй, J. L. Cuevas // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2004. – Вип. 10. – С. 71-74.
 8. Паздрiй, I. Р. Моделі електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла / І. Р. Паздрій, М. М. Касянчук // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. – Хмельницький, 2004. – № 5. – С. 104-106.
 9. Паздрiй, I. Р. Аналіз та математична модель процесу випаровування ртуті в люмінесцентних лампах / І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач, Г. В. Сапожник // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. –Хмельницький, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 165-170.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 3. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.
 

Продан Ірина Олегівна

1364375665 prodanКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Продан, Ірина Олегівна Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Продан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 190 с.
 2. Продан, Ірина Олегівна Інноваційний розвиток в системі управління персоналом підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Продан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Продан, Ірина Ефективність системи управління персоналом / Ірина Продан // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 87-89.
 2. Продан, Ірина Підхід до розроблення моделі управління персоналом за компетенціями / Ірина Продан // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 82-87.
 3. Продан, І. О. Секретний сервіс як запорука конкурентоспроможності ресторанного підприємства / Ірина Олегівна Продан, Ольга Петрівна Баран // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 27-32.
 4. Продан, І. О. Розвиток компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства / І. О. Продан // Наука молода. –Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – № 14. – С. 11-14.
 5. Продан, И. О. Инновационные подходы к управлению персоналом / И. О. Продан // Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. – Темиртау : КГИУ, 2013. – № 2(2). – С. 101-103.
 6. Prodan , І. О. Prodan, I. O.Trends of Human Resource Management in a Rapidly Developing Economy / І. О. Prodan // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – P. 79-93.
 7. Prodan, I. O. Human resource development in terms of the quality of working life [Electronic resource] / І. О. Prodan // Young Scientist / The 7th International Conference of Ypung Scientists of the Euroregion's Neisse High School. – Jelenia Gora. – 2013. – Р. 52-59.
 8. Продан, І. О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Економічний часопис-ХХІ : наук. журнал. – К., 2013. – № 11-12 (2). – С. 56-59.
 9. Продан, І. О. Формування організаційно-інноваційної структури управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 24. – С. 145-152.
 10. Продан, І. О. Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : СНЕУ, 2014. – Вип. 4 (59). – С. 102-108.
 11. Продан, І. О. Формування механізму вдосконалення системи управління персоналом на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/4. – С. 32-37.
 12. Продан, І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 61-66.
 13. Продан, І. О. Аналіз ефективності системи управління персоналом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Экономика Крыма : научно-практич. журнал. – Симферополь : ТНУ имени В. И. Вернадского, 2013. – № 3 (45). – С. 15-19.
 14. Продан, І. О. Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно-орієнтованої системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. О. Продан // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 163-170.
 15. Продан, І. О. Перспективи ефективного управління персоналом підприємств туристичної сфери [Електронний ресурс] / І. О. Продан.
 16. Продан, І. О. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства / І. О. Продан, Ю. І. Різник // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 308-313.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Брич, В. Я. Методологія менеджменту персоналу / В. Я. Брич, І. О. Продан // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 9-36.
 2. Брич, В. Я. Управління персоналом на підприємстві туроператора [Текст] / В. Я. Брич, І. О. Продан // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 245-268.
 3. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 4. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Попович Тамара Миколаївна

попович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с.
 2. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством /Тамара Миколаївна Попович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Попович, Т. Розвиток регіонального маркетингу як інструмента регулювання ринку споживчих / Т. Попович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 202-206.
 2. Попович, Т. Формування та практична реалізація системи економічного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні / Т. Попович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 27-30.
 3. Мельник, А. Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні / А. Мельник, Т. Попович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 7-21.
 4. Попович, Т. Проблеми забезпечення ефективності організаційних механізмів регулювання ринку споживчих товарів у регіоні [Електронний ресурс] / Т. Попович.
 5. Попович, Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні / Тамара Попович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 118-123.
 6. Попович, Т. Розвиток сучасних концепцій системи управління якістю [Електронний ресурс] / Тамара Попович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє . – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 6. – С. 191-200.
 7. Попович, Т. Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації / Тамара Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 387-391.
 8. Попович, Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Т. М. Попович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 362-367.
 9. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 10. Попович, Т. Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект / Тамара Попович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 84-92.
 11. Попович, Т. М. Моделювання досконалої діяльності організації в контексті управління якістю / Т. М. Попович // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 7.
 12. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Попович, Т. М. Дисбаланси розвитку національного споживчого ринку [Текст] / Т. М. Попович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 68-90.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 4. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011.– 463 с.
 5. Попович, Т. М. Методи оцінювання роботи персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / Т. М. Попович // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 174-218.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, Т. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 2. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 213 с.
 3. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Ф. Мельник, Л. М. Мовчан, Т. Є. Полякова, Т. М. Попович. – К. : ІСДО, 1995. – 256 с.
 

Підгурська Ірена Андріївна

Підгурська І.А.Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 224 с.
 2. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сафарян, І. А. Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян // Mechanism of Economic Regulation. - 2012. - № 3. - С. 163-169.
 2. Підгурська, І. А. Державно-приватне партнерство в оновленні інфраструктури регіону: зарубіжний досвід та інвестиції [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська.
 3. Сафарян, І. А. Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян.
 4. Підгурська, І. Переваги партнерських відносин в рамках міжнародних стратегічних альянсів [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 5. Підгурська, І. Кластерний підхід при формуванні партнерських зв’язків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 6. Підгурська, І. Роль партнерських зв’язків при формуванні ділових мереж [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 7. Підгурська, І. Віртуальні підприємства як нова форма організації партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 8. Підгурська, І. А. Формування ефективних механізмів державної підтримки міжнародного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 9. Підгурська, І. Асиметрія розвитку міжнародних партнерських відносин між підприємствами країн світу [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 10. Підгурська, І. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (26). – С. 5-11.
 11. Підгурська, І. А. Міжнародні мережі як форма взаємодії та розвитку партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 12. Підгурська, І. А. Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2010. – Вип. 2, т. I. – С. 321-330.
 13. Підгурська, І. А. Стратегічні орієнтири формування міжнародних альянсів українських підприємств [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 2 (34). – С. 197-202.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 

Попіна Степан Юрійович

popina

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1978.– 193 с.
 2. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1979.– 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 291-293.
 2. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 41-43.
 3. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання динаміки економічного показника з урахуванням часового зміщення / С. Ю. Попіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 131-133.
 4. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз збуту з урахуванням витрат на рекламу / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1.– С. 253-254.
 5. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 301-303.
 6. Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 105-109.
 7. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 8. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 9. Попина, С. Ю. Кручение вала с усиливающим покрытием / С. Ю. Попина, В. А. Лихачев // Динамика и прочность машин. – Харьков, 1973. – Вып. 17. – С. 19-22.
 10. Попина, С. Ю. Влияние технологической вытяжки на предельные напряжения стохастически дефектных пластин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий // Физико-химическая механика материалов. – 1975. – № 12. – С. 44-48.
 11. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет предельного состояния дефектного материала с приобретенной при обработке прочностной анизотропии / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1976. – № 9. – С. 32-36.
 12. Попина, С. Ю. О разрушении пластины с трещиной случайной формы, близкой к прямолинейной / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Доклады АН УССР. Сер. А. –  1976. – № 6. – С. 92-96.
 13. Попина, С. Ю. Прочность хрупких пластин со стохастическим распределением жестких  стержневих включений / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Физико-химическая механика материалов. – 1976. – № 6. – С. 77-82.
 14. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет прочности дефектных пластин при растяжении-сжатии с учетом трения берегов трещин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1977. – № 12. – С. 63-66.
 15. Попина, С. Ю. О вероятностных характеристиках предельных напряжений хрупких пластин с большим числом трещин при сложном напряженном состоянии / С. Ю. Попина // Физико-химическая механика материалов. – 1977. – № 2. – С. 81-85.
 16. Попина, С. Ю. Предельная нагрузка для хрупкого тела с тонкостенным упругим включением / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим // Физико-химическая механика материалов. – 1987. – № 2. – С. 49-52.
 17. Попина, С. Ю. Прочность хрупких тел со случайным распределением тонкостенных упругих включений / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим, Я. Т. Рыбак // Физико-химическая механика материалов. – Львов, 1989. – С. 61-66.
 18. Попина, С. Ю. Решение задач определения оптимального режима производства и хранения запасов / С. Ю. Попина, И. Д. Фарион, В. М. Немиш, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – 1989. – Вып. 48. – С. 92-96.
 19. Попіна, С. Ю. Граничні теплові потоки в пластинах із стохастичними теплопровідними тріщинами              / С. Ю. Попіна, В. В. Божедарник, Г. Т. Сулим // Вісник Львівського політехнічного інституту. – 1991. – № 2. – С. 71-76.
 20. Попина, С. Ю. О применении статистики экстремальных значений в экономических задачах / С. Ю. Попина // Деп. в УкрНИИТЭИ 08.06.92 № 935-Ук92. – Тернополь, 1992. – С. 1-6.
 21. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання та оптимізація прибутку будівельних організацій / С. Ю. Попіна, Т. Р. Гром’як, Р. С. Гром’як // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 40-43.
 22. Попіна, С. Ю. Статистичне моделювання економічних показників, які мають випадковий характер / С. Ю. Попіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 53-56.
 23. Попіна, С. Ю. Регресійний аналіз динаміки виробництва основних видів продукції / С. Ю. Попіна, С. Г. Винниченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Ч. 1. – С. 121-125.
 24. Попіна, С. Ю. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / С. Ю. Попіна, В. А. Дерій // Облік і фінанси. – 2015. – № 2 (68). – С. 15-22.
 25. Мартинюк, О. Моделювання взаємозв'язку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / Олеся Мартинюк, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 19-26.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Штефанич, Д. А. Підприємницький ризик : суть, оцінка та шляхи попередження [Текст] /Д. А. Штефанич, П. Г. Вашків, С. Ю. Попіна.– Тернопіль: Астон, 1995.– 129 с.
 2. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.