Підручна Зінаїда Федорівна

Підручна

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Підручна, Зінаїда Федорівна Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зінаїда Федорівна Підручна. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 22 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Підручна, З. Лінгвістичні особливості англійської розмовної мови: подолання труднощів їхнього сприйняття на слух [Електронний ресурс] / З. Ф. Підручна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. - № 16 (227). – С. 170-174.
 2. Підручна, З. Педагогічна технологія формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / З. Ф. Підручна.
 3. Підручна, З. Специфічні особливості навчально-методичної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / З. Ф. Підручна.
 4. Підручна, З. Теоретичні основи формування професійної компетенції майбутнього перекладача [Електронний ресурс] / З. Ф. Підручна.
 5. Підручна, З. Фонетичні особливості англійської розмовної мови [Електронний ресурс] / З. Ф. Підручна.
 6. Підручна, З. Навчання спонтанного монологічного мовлення [Електронний ресурс] / Зінаїда Підручна.
 7. Олійник, Т. До проблеми систематизації вправ для навчання студентів аудіюванню [Електронний ресурс] / Тетяна Олійник, Зінаїда Підручна.
 8. Підручна, З. Розвиток продуктивної творчої діяльності студентів-майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки [Електронний ресурс] / Зінаїда Підручна.
 9. Підручна, З. Теоретичні аспекти професійної компетенції майбутніх перекладачів [Електронний ресурс] / Зінаїда Підручна.
 10. Підручна, З. Деякі питання методики навчання аудіюванню англійської розмовної мови на початковому етапі економічного вузу [Текст] / З. Підручна // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С.138-140.
 11. Підручна, З. Українсько-Канадське співробітництво [Текст] / З. Підручна // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.47-49.
 

Пушкар Марія Григорівна

pushckar

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Пушкар, М. Кваліфікаційне забезпечення аграрного виробництва в умовах перехідної економіки / Марія Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 68-70.
 2. Пушкар, М. Оплата аграрної праці в суспільстві з ринковою економікою / Марія Пушкар, Михайло Гулька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2006. - № 20. - С. 188-190.
 3. Пушкар, М. Г. Формування проблем функціонування трудоресурсного потенціалу аграрної економіки / М. Г. Пушкар, М. С. Гулька // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 268-272.
 4. Пушкар, М. Г. Методичні підходи до реалізації державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року / М. Г. Пушкар, Б. Т. Пушкар, М. І. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 173-176.
 5. Пушкар, З. Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області / З. Пушкар, Б. Пушкар, М. Пушкар // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 10-15.
 6. Пушкар, М. Особливості формування «аграрної» експортної стратегії України [Електронний ресурс] / М. Пушкар, Р. Баглей, М. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 199-205.
 7. Пушкар, М. Г. Тенденції розвитку зернової галузі в Україні [Електронний ресурс] / М. Г. Пушкар, М. І. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 186-188.
 8. Пушкар, М. Г. Правові аспекти зайнятості населення сільських територій / М. Г. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 180-183.
 9. Пушкар, М. Проблеми мотивації праці / Марія Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 168-171.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. Г. Економіка і нормування праці : завдання, задачі, тести [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 210 с.
 2. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 3. Пушкар, М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч.- метод. посіб. / М. Г. Пушкар, Р. Р. Баглей, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 

Пруський Станіслав Янович

Станіслав Янович Пруський

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Пруський С. Реструктуризація банків як об'єктивна необхідність в умовах глобалізації економіки / С. Пруський // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 207-214.
 2. Пруський С. Тенденції та наслідки участі іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі / С. Пруський // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-130.
 3. Пруський С. Універсалізація банків - довгострокова стратегія розвитку фінансового закладу / С. Пруський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 182-183.
 4. Пруський, С. Роль кредитних бюро в інфраструктурі банківського кредитування / Станіслав Пруський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 181-184.
 5. Довгань, Ж. М. Проблеми капіталізації вітчизняних банків [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань , С. Я. Пруський// Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. – Вип 4 (1). – С. 51-55.