Рудакевич Оксана Мирославівна

rudakevich

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Оксана Мирославівна Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.М. Рудакевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, Оксана Католицьке духовенство у польській моделі суспільної самоорганізації [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 22-27.
 2. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне як складові ментально зорієнтованого українського освітнього простору[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 14. – С. 72-75.
 3. Рудакевич, Оксана Степан Рудницький як ідеолог українського націоналізму[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 4. Рудакевич, Оксана Типологія націоналізму в контексті європейського досвіду ХІХ століття [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 5. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне у формуванні суспільного ідеалу [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 6. Рудакевич, Оксана Еволюція українського націоналізму в контексті українсько-польських відносин[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 7. Рудакевич, Оксана Релігійно-національний ідеал – основа духовності українців[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 8. Рудакевич, Оксана Національна ідея як модель суспільної організації: європейський досвід / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 31-39.
 9. Рудакевич, Оксана М. Тарас Шевченко як дійова особа націєтворення: європейський контекст / Оксана М. Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 80-83.
 10. Рудакевич, О. М. Особливості використання форсайту в передбаченні та розв’язанні проблем у соціальній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич, В. С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 7. – С. 77-83.
 11. Рудакевич, О. М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – 2014. –  № 2 (5). – С. 68-74.
 12. Рудакевич, О. М. Поєднання релігійного та національного в українському освітньому просторі / О. М. Рудакевич // Українське релігієзнавство. – 2015. – С. 78-84.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 

Росоляк Оксана Богданівна

rosoljak

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.Б. Росоляк ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 243 с.
 2. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.Б. Росоляк ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Росоляк, О. Б. Місце і роль виконавчої влади України у формуванні та виконанні державного бюджету України [Електронний ресурс] / Оксана Богданівна Росоляк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 38-47.
 2. Росоляк, О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні / О. Росоляк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 30-32.
 3. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64. 
 4. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові моделі бюджетної політики: зарубіжний досвід / О. Б. Росоляк // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького : зб. наук. праць. – Київ, 2009. – С. 498-506.
 5. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові моделі бюджетної політики сучасної України та ФРН: порівняльно-правовий аспект / О. Б. Росоляк // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького : зб. наук. праць. – Київ, 2010. – С. 361-367.
 6. Росоляк, О. Б. Соціальна спрямованість бюджетної політики держави як актуальна проблема сучасної України / О. Б. Росоляк // Праводержавність : зб. наук. праць. – К. ЮВЕТА, 2010. – Вип. 1. – С. 66-72.
 7. Росоляк, О. Б. Правопорушення у бюджетній сфері: проблема конституційно-правової відповідальності // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ЮВЕТА, 2010. –  Вип. 1. – С. 62-67.
 8. Росоляк, О. Б. Бюджетне право сучасної України: доктринальний аспект // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ЮВЕТА, 2011. –  Вип. 1. – С. 48-53.
 9. Росоляк, О. Б. Бюджетна політика як основа ефективного функціонування бюджетної системи України / О. Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – С. 397-408.
 10. Росоляк, О. Б. Україна як рекордсмен з порушення прав людини: сучасний стан та рекомендації щодо боротьби з цією ситуацією / О. Б. Росоляк, І Трачук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 105-112.
 11. Росоляк, О. Б. Роль загальноправових принципів у правовому регулюванні публічних фінансів / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ – 2006. – № 5. – С. 26-34.
 12. Росоляк, О. Б. Значимість конституційних принципів у правовому регулюванні бюджетної політики України / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 6. – С. 24-33.
 13. Росоляк, О. Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 106-113. 
 14. Росоляк, О. Б. Реалізація конституційних норм у правовому регулюванні бюджетної політики України / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 4. – С. 49-59.
 15. Росоляк, О. Б. Дотримання прав споживачів: європейський досвід та українські реалії / О. Б. Росоляк // Наше право. – 2012 – № 2 , ч. 2. – С. 141-146.
 16. Росоляк, О. Б. Особливості формування та використання бюджету Європейського Союзу / О. Б. Росоляк // Наше право. – 2012. – № 4, ч. 1. – С. 181-185.
 17. Росоляк, О. Б. Правове регулювання бюджетних правовідносин в Європейському Союзі: окремі аспекти / О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4.
 18. Росоляк, О. Б. Принцип верховенства права як засада державного управління [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 71-78.
 19. Росоляк, О. Б. Місцеве самоврядування і бюджетна політика сучасної України [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – 2010. – № 3 (16). – С. 21-27.
 20. Росоляк, О. Б. Окремі аспекти конституційно-правового статусу судді в Україні та США: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Херсонського Державного університету. – 2014. – Вип. 5, т. 1. – С. 127-131.
 21. Росоляк, О. Б. Можливості використання конституційно-правових механізмів "гібридного опору" як способу оборони від агресора в умовах "гібридної війни" [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, І. М. Гонак // Право і суспільство. - 2016. - № 4(2). - С. 53-58.
 22. Цимбалістий, Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України [Електронний ресурс] / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 43-48.
 23. Росоляк, О. Б. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи й ефективний чинник розвитку України як демократичної держави [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5.
 24. Цимбалістий, Т. О. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі[ Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий, О.Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 73-77.
 25. Росоляк, О. Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України [Електронний ресурс] / О. Росоляк, І. Марціясь // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 66-70.
 

Рибачок Світлана Михайлівна

рибачок світлана михайлівнаКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рибачок, Світлана Михайлівна Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Світлана Михайлівна Рибачок; Запорізький національний ун- т. - Запоріжжя, 2005. — 195 с.
 2. Рибачок, Світлана Михайлівна Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Світлана Михайлівна Рибачок; Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рибачок, Світлана. Лінгвістичне моделювання концептосфери економіки [Електронний ресурс] / С. Рибачок // Мандрівець. - 2008. - N 5. - С. 68-70.
 2. Рибачок, Світлана. Лінгвістичні стратегії економічного дискурсу [Електронний ресурс] / С. Рибачок // Мандрівець. - 2008. - N 5. - С. 68-70.
 3. Рибачок, С. М. Текст і текстові категорії у когнітивно-дискурсивній парадигмі / С. М. Рибачок // Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології : зб. наук. пр. – Львів, 2006. – C. 147-153.
 4. Рибачок, С. М. Засоби когезії англійського економічного тексту / С. М. Рибачок // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів : Світ, 1998. – С. 120-128.
 5. Рибачок, С. М. Економічний дискурс як засіб маніпуляції [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2015. – Вип. 31. – С. 105-116.
 6. Рибачок, С. М. Маніпулятивна природа економічного дискурсу / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 302-305.
 7. Дуда, О. І. До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 192-196.
 8. Дуда, О. І. Структурно-семантична організація англійських термінологічних словосполучень атрибутивного типу у підмові кредитно-батьківської справи / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 381-384.
 9. Рибачок, С. Економічний дискурс як об'єкт дискурс-аналізу [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 311-317.
 10. Рибачок, С. М. Соціодискурсивні аспекти терміновикористання / С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – Вип. 104 (1). – С. 401-405.
 11. Рибачок, С. М. Референційна співвіднесеність когезійних засобів наукового тексту [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 33. – С. 50-55.
 12. Рибачок, С. М. Термінографія у контексті когнітивно-дискурсивної парадигми / С. М. Рибачок // Культура народов Причерноморья : научн. журн. – Симферополь, 2008. – № 137, т. 1. – С. 362-365.
 13. Рибачок, С. М. Прагмасемантична специфіка функціонування термінів [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2008. – Т. УІІ (107). – С. 174-178.
 14. Рибачок, С. М. Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі / С. М. Рибачок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – Львів : Національний університет  “Львівська політехніка“, 2006. – № 559. – C. 49-53.
 15. Рибачок, С. М. Феномен когезії у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / С. М. Рибачок // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – C. 167-173.
 16. Рибачок, С. М. Синтаксична когезія і авторська індивідуальність / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2003. – Вип. 6, т. III, ч. 1 : Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – C. 167-172.
 17. Рибачок, С. М. Культурологічні аспекти терміновикористання / С. М. Рибачок // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий Дім Д. Бураго, 2002. – Вип. 5, т. II, ч. II : Культурологічний компонент мови. – C. 97-100.
 18. Рибачок, С. М. Когезія та її когнітивний потенціал / С. М. Рибачок // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – К. : В-во “Логос”, 2000. – C. 307-312.
 19. Рибачок, С. М. Когезія і когерентність в англомовному науковому тексті / С. М. Рибачок // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – 1999. – Вип. 111. – C. 156-162.
 20. Рибачок, С. М. Граматичні інструменти дискурсивного впливу [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 119-121.
 21. Рибачок, С. М. Маніпулятивні засоби у педагогічному дискурсі [Електронний ресурс] / С. М. Рибачок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 174-176.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Рибачок, С. М. Термінологічна репрезентація у глобальному дискурсивному просторі / С. М. Рибачок // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колект. моногр. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – С. 17-24.
 3. Рибачок, С. М. Функціонування економічних термінів у довідковій літературі / С. М. Рибачок // Стратегії іншомовної комунікації : колект. моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 64-70.
 4. Рибачок, С. М. Дискурс і когезія тексту / С. М. Рибачок // Дискурс іноземно-мовної комунікації : колект. моногр. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 193-200.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Б. в., 2006. – 218 с.
 2. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 254 с .
 3. Рибачок, С. М. Латинська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Рибачок. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 224 с .
 

Рожко Алла Олександрівна

rozhko

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 255 с.
 2. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Рожко, А. Економічні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні в умовах євроінтеграції / А. Рожко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. - № 7. – С. 150-154.
 2. Фліссак, А. А. Тарифна політика як інструмент державного впливу на розвиток відновлюваної та нетрадиційної енергетики в Україні /А. А. Фліссак, А. О. Рожко //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1260-1266.
 3. Рожко, А. О. Інтерналізація екстерналій в умовах залучення відновлюваних джерел енергії в національну економіку / А. О. Рожко // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, – 2011. – спецвип. – Т. 2. – С. 82-84.
 4. Рожко, А. О. Економічні аспекти двостороннього співробітництва між Україною та ФРН у сфері використання відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 5. Рожко, А. О. Сталий розвиток України в контексті використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії[Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 6. Рожко, А. О. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні: потенціал та можливості використання / А. О. Рожко // Енергосбережение : праці Інституту електродинаміки НАН України. – Київ, 2006. – Спец. вип. – С. 87-91.
 7. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в контексті зменшення енергетичної залежності України / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 178-185.
 8. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в ФРН, як запорука сталого економічного розвитку / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 232-239.
 9. Рожко, А. О. Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України: потенціал азійського вектора / А. О. Рожко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип. 120 : у 2-х ч., ч. ІІ. – С. 141-150.
 10. Рожко, А. О. Етичне інвестування в глобальній економіці / А. О. Рожко // Ефективна економіка. – 2015. – № 4.
 11. Rozhko, A. O. Einige Aspekte der Entwicklung des energetischen Sektors der Ukraine und der Verminderung ihrer Energieabhaengig-keit / А. О. Rozhko // Berichte des Forschungsinstituts der IWVWW e.V. – Berlin, 2006. – Vol. 16. – No. 170. – S. 54-57.
 12. Rozhko, A. O. Framework Conditions for Using Renewable Energy Sources: Quo Vadis, Ukraine? / А. О. Rozhko // The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. – Baku, 2013. – № 2, vol. 70. – P. 67-79.
 13. Рожко, А. О. Экономические эффекты механизма совместного осуществления по сокращению атмосферных выбросов: пример Германии и России / А. О. Рожко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 16-24.
 14. Рожко, А. О. Реалізація принципів політики імпортозаміщення в посткризовий період / А. О. Рожко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 22-27.
 15. Рожко, А. О. Аналіз стану і реалізація міжнародних інвестиційних проектів у сферах енергоефективності та освоєння відновлюваних джерел енергії / А. О. Рожко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5.
 16. Рожко, А. О. Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України / А. О. Рожко // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 48-54.
 17. Рожко, А. О. Міжнародне партнерство України у сфері відновлюваної енергетики / А. О. Рожко // Наука молода. – 2013. – Вип. 18. – С. 77-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : монографія / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 216 с.
 2. Рожко, А. О. Досвід розвитку НВДЕ у ФРН [Текст] / А. О. Рожко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 38-52.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Рум'янцева Катерина Євгеніївна

рум'янцева катерина євгеніївнаКафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рум'янцева, Катерина Євгеніївна Підготовка майбутніх економістів до розв'язання творчих фахових завдань засобами моделювання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / К.Є. Рум'янцева ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - 227 с.
 2. Рум'янцева, Катерина Євгеніївна Підготовка майбутніх економістів до розв'язання творчих фахових завдань засобами моделювання [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / К.Є. Рум'янцева ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - 24 с.

Публікації

Статті:

 1. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 2. Рум’янцева, К.Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О.М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 3. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К. Є. Методичні умови підготовки майбутніх економістів до розв’язування фахових завдань на заняттях з вищої математики / К. Є. Рум’янцева // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. - № 20(231). – С. 42-46.
 5. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання вищої математики майбутнім економістам [Електронний ресурс] К. Є. Рум’янцева // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 2. – С. 113-118.
 6. Рум’янцева, К. Є.  Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська, Н. В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 37. – С. 158-161.
 7. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу “Математика для економістів” в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – С. 38-43.
 8. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 9. Паночишин, Ю. М. Використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки в задачі оцінки фінансової стійкості комерційних банків [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2011. – № 2. – С. 80-86.
 10. Рум’янцева, К. Є. Застосування інформаційних систем в процесі прийняття управлінських рішень / К. Є. Рум’янцева, С. А. Яремко // Регіональні перспективи : наук.-практ. журнал. – 2004. – № 3-5. – С. 423-425.
 11. Рум’янцева, К. Є. Особливості фінансування інноваційних проектів комерційними банками / К. Є. Рум’янцева, С. А. Яремко, В. Т. Сусіденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Сер. Економічні науки. – 2004. – Вип. 1. – С. 165-168.
 12. Рум’янцева, К. Є. Психолого-педагогічні передумови використання інформаційних технологій для розв’язання творчих фахових задач студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД, 2006. – С. 169-175.
 13. Рум’янцева, К. Є. Інформаційні технології навчання як засіб організації творчої діяльності майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2006. – Вип. 9 – С. 454-458.
 14. Рум’янцева, К. Є. Роль творчих задач в процесі формування творчого мислення студентів / К. Є. Рум’янцева // Наукові записки. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 17. – С. 130-132.
 15. Рум’янцева, К. Є. Розв’язання майбутніми економістами фахових задач з вищої математики засобами інформаційних технологій / К. Є. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2006. – Вип. 12 – С. 410-415.
 16. Рум’янцева, К. Є. Фахові задачі як засіб професійної спрямованості навчання вищої математики майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Проблеми освіти. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницький соц.-екон. інс-т Університету “Україна”, 2006. – 3-ій спецвип. – С. 100-106.
 17. Рум’янцева, К. Є. Використання математичного моделювання в процесі розв’язання фахових завдань студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 14 – С. 332-336.
 18. Рум’янцева, К. Є. Формування готовності майбутніх економістів до розв’язання фахових задач засобами інформаційних технологій / К. Є. Рум’янцева // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 9 (126). – С. 146-152.
 19. Рум’янцева, К. Є. Імітаційно-ігрове моделювання як засіб розв’язання творчих фахових завдань майбутніми економістами / К. Є. Рум’янцева // Нові технології навчання : зб. наук. праць. – 2007. – Спецвип. № 48, ч. 1: Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. – С. 323-327.
 20. Рум’янцева, К. Є. Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 120. – С. 28-34.
 21. Рум’янцева, К. Є. Використання комп’ютерного моделювання у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей / К. Є.Рум’янцева // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч. 1. – С. 176-182.
 22. Рум’янцева, К. Є. Використання табличного процесора MS Excel при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – Вип. 17 – С. 435-440.
 23. Рум’янцева, К. Є. Творчі фахові завдання як засіб реалізації професійної спрямованості курсу “Математика для економістів” / К. Є. Рум’янцева // Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 90. – С. 230-233.
 24. Рум’янцева, К. Є. Творчі фахові завдання як засіб професіоналізації навчальної діяльності майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2010. – Вип. 24. – С. 468-472.
 25. Рум’янцева, К. Є. Імітаційно-ігрове моделювання як інноваційний напрям навчання майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2010. – Вип. 25. – С. 486-490.
 26. Рум’янцева, К. Є. Роль комп’ютерного моделювання у фаховій підготовці майбутніх економістів / К. Є. Рум’янцева // Наукові записки. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2010. – Вип. 31. – С. 346-350.
 27. Рум’янцева, К. Є. Моделювання оптимальної структури системи відтворення зображень / К. Є. Рум’янцева, Л. О, Волонтир // Вісник Черкаського університету. Сер. Прикладна математика. Інформатика. – Черкаси, 2011. – Вип. 194. – С. 68-77.
 28. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2013. – Вип. 35. – С. 413-416.
 29. Рум’янцева, К. Є. Аналіз результатів дослідження формування готовності майбутніх економістів до розв’язання творчих фахових завдань [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 20-24.
 30. Рум’янцева, К. Є. Психолого-педагогічні основи використання творчих фахових завдань у підготовці майбутніх економістів [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч. 1.– С. 267-274.
 31. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, І. В. Мартусенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2012. – Вип. 30. – С. 457-461.
 32. Рум’янцева, К. Є. Коректність задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів з кубічним потенціалом на двовимірній ґратці [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, С. М. Бак // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С. 29-36.
 33. Рум’янцева, К. Є. Коректність задачі Коші для дискретного рівняння sin-Гордона на двовимірній гратці [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 2. – С. 90-94.
 34. Рум’янцева, К. Є. Нечітка математична модель оцінки фінансової стійкості комерційних банків [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 195-204.
 35. Рум’янцева, К. Є. Методичні умови організації практичних занять з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 35. - С. 413-416.
 36. Рум’янцева, К. Є. Використання економіко-математичних моделей під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-53.
 37. Рум’янцева, К. Є. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних ВНЗ під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 411-414.
 38. Рум’янцева, К. Впровадження математичних методів у професійну підготовку майбутніх економістів [Електронний ресурс] / К. Рум’янцева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2016. - Вип. 2. - С. 217-220.
 39. Рум’янцева, К. Є. Міждисциплінарна спрямованість курсу вищої математики в економічній освіті [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева // Фізико-математична освіта. - 2017. - Вип. 1. - С. 97-100.
 40. Румянцева, К. Є. Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами [Електронний ресурс] / К. Є. Румянцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 36-42.