Рибіна Наталія Вікторівна

rybinaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рибіна, Наталія Вікторівна Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Рибіна Наталія Вікторівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2004. - 198 с.
 2. Рибіна, Наталія Вікторівна Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В.Рибіна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рибіна, Н. Лінгвістична концепція розвивального підручника з іноземної мови в Україні [Електронний ресурс] / Н. Рибіна // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 83-85.
 2. Рибіна, Н. В. Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2007. - Ч. 8. – С. 454-457.
 3. Рибіна, Н. Специфіка структурно-ритмічної організації прозових текстів [Електронний ресурс] / Н. Рибіна // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Сер. 8: Мовознавство. - 1998. - № 1. – С.88-91.
 4. Кошиль, Н. Е. Восприятие поэзии Карла Сэндберга Владимиром Маяковским [Електронний ресурс] / Н. Е. Кошиль, Н. В. Рыбина // Вестник науки Сибири. Сер. Филология. –  2015. – Спецвип. – С. 250-258.
 5. Кошіль, Н. Є. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип 26. – С. 126-135.
 6. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 7. Рибіна Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - Вип. 23. - С. 134-136.
 8. Рибіна, Н. В. Білінгвізм та інтерференція як тенденції мовного розвитку сучасного суспільства: проблеми та способи їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія».  Сер. Філологічна. – 2015. –  С. 256-265.
 9. П’ятничка, Т. В. Структуризація функціонально-семантичного поля теперішності / Т. В. П’ятничка, Н. В. Рибіна // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 161-166.
 10. Рибіна, Н. В. Процес сприйняття  та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту україномовними білінгвами [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Т. В. П’ятничка // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал.  – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2014. –  № 6. – С. 70-78.
 11. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». − 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 12. Рибіна, Н. В. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінґвів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, О. Л. Лотоцька // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2012. – № 6. – С. 55-57.
 13. Рибіна, Н. В. Лінгвістична організація тексту підручника  з англійської мови, орієнтованого на адресата з достатнім рівнем мовної компетенції [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал. – Тернопіль : В-во “Мандрівець”, 2008. – № 6 (77). – С. 71-75.
 14. Рибіна,  Н. В. Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного  технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2006. - Ч. 8. – С. 369-372.
 15. Рибіна, Н. В. Роль просодико-ритмічних засобів у процесі сприйняття навчально-наукового тексту / Н. В. Рибіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технічного університету. Сер. Іноземна філологія. - Черкаси, 2004. - Ч. 8. – С. 279-281.
 16. Рибіна, Н. В. Текстова структура підручника з іноземної мови / Н. В. Рибіна // Мова і культура : наук. щоріч. журнал. – Київ : Видавничий  Дім Д. Бураго, 2004. – Вип. 7, т. ІУ/2. – С. 306-309.
 17. Рибіна, Н. В. Особливості когнітивного підходу до вивчення тексту і ритму [Електронний ресурс] // Н. В. Рибіна / Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. 8: Мовознавство. - 2000. - № 1. – С. 64-68.
 18. Рибіна, Н. В. Одиниці ритму як складові просодичної структури навчальних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія 8: Мовознавство - 1999. - № 1. – С. 27-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Рибіна, Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського академічного дискурсу українськими білінгвами / Н. В. Рибіна // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колективна моногр. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 190 с.
 3. Рибіна, Н. В. Мовні засоби актуалізації текстів підручника з англійської мови, орієнтованих на підготовку студента з високим рівнем комунікативної компетенції / Н. В. Рибіна // Стратегії іншомовної комунікації : колективна моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. − 162 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошіль, Н. Є. Business English [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 250 с.
 2. Англійська мова [Текст] : Посібних для студентів економічних спеціальностей / Л. Крайняк, Н. Кошіль, О. Мигаль, Н. Рибіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 71 с.
 3. Кошіль, Наталія Англійська мова для студентів економічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / Наталія Кошіль, Наталія Рибіна, Людмила Собчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 96 с.
 4. Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук [et al.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 119 с.
 5. Рибіна, Н. В. Англійська мова для юристів [Текст] = English for law students : навч. посіб. / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 226 с. 
 6. Рибіна, Н. В. Просодичні аспекти англійських навчально-наукових текстів з  економіки / Н. В. Рибіна // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів : Світ, 1998. – С. 161-166.
 7. Рибіна, Н. В. Джордж Гордон лорд Байрон і лірики України / Н. В. Рибіна // Тернопіль. - Тернопіль, 1996. - № 2. – С. 56-57.
 

Римар Ольга Григорівна

rimar

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Римар, Ольга Григорівна Роль податків в реалізації заходів антикризового регулювання в сучасних соціально-економічних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Римар Ольга Григорівна ; ПВНЗ "Європейський ун-т". - К., 2012. - 201 с.

 2. Римар, Ольга Григорівна Роль податків в реалізації заходів антикризового регулювання в сучасних соціально-економічних умовах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Ольга Григорівна Римар.– К.: ЄУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Римар, О. Г. Податкові інструменти активізації інноваційної діяльності в умовах посткризового розвитку / О. Г. Римар // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 14-18.
 2. Римар, О. Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання / О. Г. Римар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 224-228.
 3. Римар, О. Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз / О. Г. Римар // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2. – С. 120-128.
 4. Римар, О. Г. Антикризові програми розвинутих країн світу та заходи по виходу із кризи в Україні / О. Г. Римар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – С. 9-13.
 5. Римар, О. Г. Оптимізація діючого механізму оподаткування в контексті податкової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Римар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 137-141.
 6. Римар, О. Г. Шляхи оптимізації діючого механізму оподаткування в контексті податкової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Римар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 2.
 

Русинка Іван Іванович

русинка

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Русинка, І. Принципи і методи формування системи психологічних знань / І. Русинка // Психологія і суспільство. – 2003. – № 2. – С. 133-139.
 2. Русинка, І. Роль курсу "Психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності / І. Русинка // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 42-51.
 3. Русинка, І. Психотехнологія управління конфліктами [Електронний ресурс] / Іван Русинка // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 72-83.
 4. Русинка, І. І. Самовиховання і розвиток особистості [Електронний ресурс] / І. І. Русинка // Педагогіка формування творчоїособистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 33. – С. 359-362.
 5. Русинка, І. І. Трансформація поведінки особистості [Електронний ресурс] / І. І. Русинка // Педагогіка формування творчоїособистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 320-325. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Русинка, І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / І. Русинка. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 293 с.
 2. Русинка, І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. – К. : Професіонал, 2007. – 332 с.
 3. Русинка, І. І. Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2011. – 407 с.
 4. Русинка, І. І. Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с.
 

Ронська Ольга Григорівна

1449051076 1424249742 roncka-oКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Ронська, Ольга Григорівна Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ольга Григорівна Ронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 226 с.
 2. Ронська, Ольга Григорівна Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ольга Григорівна Ронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ронська, О. Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах / Ольга Ронська // Економічний аналіз : Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 21-24.
 2. Ронська, О. Г. Особливості контролю за станом охорони праці на підприємствах України / О. Г. Ронська // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 53-57.
 3. Ронська, О. Г. Обгрунтування витрат на охорону праці та техніку безпеки [Електронний ресурс] / О. Г. Ронська.