Романків Ірина Ярославівна

romankiv

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Романків, Ірина Ярославівна Проблеми підвищення ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств на основі їх реформування (на прикладі агропромислових формувань Тернопільської області) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ірина Ярославівна Романків. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 189 с.

Публікації

Статті:

 1. Романків, І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні / І. Я. Романків // Фінанси України. – 2005. – № 11. – С. 38-45.
 2. Романків, І. Аналіз розвитку ринку послуг в сучасній світовій економіці / Ірина Романків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – C. 82-85.
 3. Романків, І. Я. Перспективи розвитку туристичної галузі в економіці Тернопільської області [Електронний ресурс] / І.Романків // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 1. – С. 118-122.
 4. Романків, І. Я. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку послуг Тернопільщини / І. Я. Романків, В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 109-113.
 5. Романків, І. Я. Удосконалення обліку і контролю витрат виробництва [Електронний ресурс] / І. Я. Романків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 139-142.
 6. Рожелюк, В. М. Інвентаризація як визначальний метод організації обліку переробних підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк, І. Я. Романків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 183-186.
 7. Романків, Ірина  Аналіз розвитку ринку послуг у сачасній світовій економіці  / Ірина Романків // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Голов. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Випуск 14. – С. 82-85.
 8. Романків, І. Я. Особливості бухгалтерського обліку і економічного контролю витрат виробництва / І. Я. Романків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 141-147.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Облік в сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 394 с.
 2. Фаріон, І. Д. Креативний облік і аналіз на підприємствах сфери послуг : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 274 с.
 3. Фаріон, І. Д. Облік витрат і калькування собівартості послуг у галузях соціальної сфери [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 194 с.
 4. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – за ред. І.Д.Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 444 с.
 5. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 444 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : курс лекцій / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І.Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 359 с.
 

Ревуцька Людмила Володимирівна

revucka

Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ревуцька, Л. Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків / Людмила Ревуцька // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 153-158.
 2. Ревуцька, Л. В. Аналіз ефективності практики реалізації податкового аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ревуцька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 4. – С. 104-107.
 3. Ревуцька, Л. В. Вектори реформування податкового аудиту в Україні / Л. В. Ревуцька // Ефективна економіка. – 2011. – № 7.
 4. Ревуцька, Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Агросвіт. – 2011. – № 15. – С. 32-38.
 5. Ревуцька, Л. В. Напрями оптимізації системи податкових стимулів в Україні / Л. В. Ревуцька // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 32-33.
 6. Ревуцька, Л. В. Організаційні аспекти податкового аудиту в Польщі / Л. В. Ревуцька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 261-268.
 7. Ревуцька, Л. В. Податковий аудит: вітчизняні реалії та зарубіжна практика / Л. В. Ревуцька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 218, т. ІІ. – С. 336-342.
 8. Ревуцька, Л. В. Реформування податкової системи, як важлива передумова інтеграції України до ЄС / Л. В. Ревуцька // Проблеми розвитку економіки та підприємництва в контексті міжнародних інтеграційних процесів : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2005. – С. 97-99.
 9. Ревуцька, Л. В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Економіка та держава.– 2009.– № 10.– С. 23-26.
 10. Ревуцька, Л. Податковий контроль та податковий аудит: взаємозв'язок понять / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2006.– № 3.– С. 171-180.
 11. Ревуцька, Л. Теоретична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України / Людмила Ревуцька // Світ фінансів.– 2005.– № 3-4.– С. 69-74.
 12. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету банківського бізнесу / О.Дем'янюк, В. Мартинюк, Л. Ревуцька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 80 с.
 

Разіна Оксана Павлівна

razina

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Разіна О. П. Теоретична концептуалізація понять "нерухомість", "ринок нерухомості" у світлі формування ринку нерухомості України / О. П. Разіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 53-55.
 2. Разіна О. П. Тенденції та перспективи розвитку ринку нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Разіна.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Ратушна Наталія Миколаївна

ratyshna

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ратушна, Н. Проектна діяльність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. Ратушна, Н. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1.
 2. Афонська, Н. Г. Адаптація до реципієнта в бізнес-комунікації / Н. Г. Афонська, Н. М. Ратушна // Науковий потенціал – 2012 : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [21-23 берез. 2012 р.]. – К., 2012. – Ч. 3. – С. 46-49.
 3. Ратушна, Н. М. Місце індивідуальних науко-дослідницьких завдань у системі навчання і виховання в сучасній вищій школі / Н. М. Ратушна, Н. Г. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2.