Сліпченко Тетяна Олександрівна

Тетяна Олександрівна Сліпченко

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 216 с.
 2. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – К. : НАНІСЕІМВ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 29-36.
 2. Сліпченко Т. Механізм ринку цінних паперів у реалізації монетарної політики центральних банків країн ЄС: уроки для України / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 178-186.
 3. Сліпченко Т. Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 77-85.
 4. Сліпченко Т. Напрямки гармонізації вітчизняного монетарного механізму в світлі сучасних інтеграційних процесів / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 273-281.
 5. Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків з Україною / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 176-183.
 6. Сліпченко. Т. О. Теоретичний аналіз монетарних режимів та критерії його вибору для України / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.10. – С. 232-238.
 7. Cліпченко, Т. О. Реформування монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / Т.О. Сліпченко // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). С. 89-94.
 8. Cліпченко, Т. Монетарні інструменти регулювання пропозиції та попиту на гроші в Україні[Електронний ресурс]/ Тетяна Сліпченко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. –С. 89-94.
 9. Радчишина, Т. Вплив монетарних інструментів на фізичні змінні національної економіки / Т. Радчишина // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – №14. – С.12-15.
 10. Ковальчук, В'ячеслав Інноваційне забезпечення розвитку е-банкінгу в процесі становлення нової економіки / В'ячеслав Ковальчук, Тетяна Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №5/1. – С. 72-76.
 11. Сліпченко, Т. О. Незалежність центрального банку в системі факторів фінансової стабільності [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. –Вип. 1, т. 2. – С. 284-289.
 12. Сліпченко, Т. О. Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Економічний простір. – 2014. – № 83. – С. 130-138.
 13. Радчишина, Т. Поява електронних грошей і трансформація функцій центрального банку / Т. Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №3. – С.50-56.
 14. Сліпченко, Т. О. Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності / Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 206-211.
 15. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 16. Сліпченко, Т. О. Генезис функцій центрального банку як вузлового елемента монетарного механізму в умовах ринкової економіки     / Т. О. Сліпченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2003. – Вип. 182 : в 3 т., т. 1. – С. 189-196.
 17. Сліпченко, Т. О. Монетарна політика та стабілізаційні процеси в постсоціалістичних економіках / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 2 – С. 16-24.
 18. Сліпченко, Т. О. Економічна сутність і структура монетарного механізму та інструментарій його дослідження / Т. О. Сліпченко, В. М. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 239 : в  5 т., т. 5. – С. 1128-1135.             
 19. Сліпченко, Т. О. Механізм монетарної трансмісії в сучасних теоріях грошово-кредитного регулювання / Т. О. Сліпченко // Культура народів Причорномор’я. Сер. Економічні науки. – Сімферополь, 2009. – № 11. – С. 286-294.
 20. Сліпченко, Т. О. Таргетування інфляції в монетарних режимах ЄЦБ та країн Центральної і Східної Європи: перспективи для України / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –  2010. Вип. 5-2. – С. 248-256.
 21. Сліпченко, Т. О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255.
 22. Сліпченко, Т. О. Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 750. – C. 3-8.
 23. Сліпченко, Т. О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 7. – С. 12-16.
 24. Сліпченко, Т. О. Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Ефективна економіка. - 2016. - № 6.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2. Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 648 с.
 3. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. д.е.н., проф. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 2. – Із змісту : Сліпченко, Т. О. Рахунок  валютний / Т. О. Сліпченко, В. В. Козюк. – С. 458-460.
 

Служинська Леся Богданівна

sluzhinska-lesya-bogdanvna

Кафедра німецької мови

Вчене звання: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Служинська Леся Богданівна . – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 281 с.
 2. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Служинська Леся Богданівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2012. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Служинська, Л.Б. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації [Електронний ресурс] / Л. Б. Служинська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Служинська, Л. Б. Пiдгoтoвка майбутньoгo мeнeджeра-eкoнoмiста дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Служинська. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 276 с.
 2. Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspekt : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 132 с.
 

Сірко Анатолій Васильович

sirko a v

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 412 с.
 2. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 29 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 9-19.
 2. Сірко, А. В. Управління ринковою вартістю підприємства: теорія і практика транзитивної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Управління розвитком. – 2010. – № 20. – С. 157-159.
 3. Сірко, А. В. Дивідендна політика як інструмент управління ринковою вартістю підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 122-129.
 4. Сірко, А. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення / А. Сірко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 51-62.
 5. Сірко, А. Стан і механізми залучення інвестицій у корпоративний сектор вітчизняної економіки / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 72-85.
 6. Сірко, А. В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спонтанного переділу суспільного багатства / А. В. Сірко // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 2. – С. 31-47.
 7. Сірко, А. Корпоратизація економічних суб'єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 151-162.
 8. Сірко, А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А. Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57-65.
 9. Сірко, А. Постприватизаційний перерозподіл та концентрація прав власності у перехідній економіці / А. Сірко // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 34-38.
 10. Сірко, А. В. Формування фінансово-промислових груп важливий-напрямок структурних та інституціональних змін в економіці Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип.1. – С. 40-47.
 11. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
 12. Сірко, А. В. Дивідентна політика як інструмент реалізації інтересів акціонерів: можливості та реалії перехідної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і управління. – 2008. – № 1. – С. 19-25.
 13. Сірко, А.В. Права власності акціонерів: теорія і практика реалізації / А. В. Сірко // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвід. наук. зб. – К. : Науково-дослідний ін-т “Проблеми людини”, 2001. – Т. 25. – С. 657-662.
 14. Сірко, А. В. Корпоративна форма організації фірми: теорія та практика функціонування у перехідній економіці / А. В. Сірко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 216-227.
 15. Сірко, А. В. Формування і функціонування корпоративного сектора в контексті інституціональних проблем перехідної економіки України / А. В. Сірко  //  Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 121-128.
 16. Сірко, А. В. Теоретико-методичні проблеми ринкової капіталізації корпоративного бізнесу в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. –  Вип. 17. – С. 101-114.
 17. Сирко, А. В. Проблема противоречия непоредственно общественного труда и его разрешения в процессе обобществления производства / А. В. Сирко, И. С. Ястремский // Вопросы политической экономии : Респ. междувед. науч. сб. – К. : Изд-во при КГУ, 1987. – Вып.189. – С. 19-25.
 18. Сирко, А. В. Экономическая обособленность как аспект развития социалистического производства / А. В. Сирко // Рукопись депонированная в ИНИОН АН СССР № 30507 от 24.07.87 г. – 34 с.
 19. Сірко, А. В. Проблема економічної відособленості соціалістичних підприємств / А. В. Сірко // Вісник Київського університету. Економіка. – Вип. 27. – 1987. – С. 39-43.
 20. Сірко, А. В. Підприємницький ризик як проблема сучасного менеджменту // Ефективність підприємницької діяльності : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – С. 65-71.
 21. Найдич, Н. М. Сучасна інвестиційна політика української держави потребує корекції / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 1999. – № 5, ч. 2. – С. 16-18.
 22. Сірко, А. Корпоративна культура в контексті інвестиційного клімату України / А. Сірко, І. Мазило, Н. Найдич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 10 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти. – С. 209-211.
 23. Найдич, Н. М. Управлінська криза як чинник проблем підприємництва / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.- екон. ун-т, 2000. – С. 315-321.
 24. Сірко, А. В. Проблема державного регулювання ринкової трансформації у перехідній економіці України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 6, ч. 2. – С. 15-18. 
 25. Сірко, А. В. Проблема корпоративної культури в період трансформування економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Регіональні перспективи. –  2000. – № 2-3.– С. 123-124. 
 26. Сірко, А. В. Формування механізму ефективного управління державною корпоративною власністю в Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 17. – С. 6-11.
 27. Сірко, А. В. Роль корпоративного сектора в сучасній трансформації економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Київський нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – С. 166-173. 
 28. Сірко, А. В. Держава як акціонер в умовах транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. – № 2. – С. 33-39.
 29. Сірко, А. В. Специфіка становлення моделі корпоративного управління в економіці України / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. –  № 7/3. – С. 77-80.
 30. Сірко, А. В. Акціонерна власність: природа та проблеми реалізації в постприватизаційних умовах / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002. – № 13. – С. 166-174.
 31. Сірко, А. В. Формування промислово-фінансових груп – важливий напрямок реструктуризації транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – 2002. – Вип. 141-142. – С. 134-138.
 32. Сірко, А. В. Ринок корпоративних цінних паперів в економіці України: проблеми розвитку та регулювання / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 60-61. – С. 116-117. 
 33. Сірко, А. В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрямок інституційних змін у перехідній економіці / А. В. Сірко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 63. – С. 16-19.
 34. Сірко, А. В. Національні моделі корпоративного управління: український вибір / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2003. – Вип. 8. – С. 113-120.
 35. Сірко, А. В. Еволюція теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу: методологічний аспект / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 4. – С. 12-19.
 36. Сірко, А. В. Корпоративний суб’єкт економічного процесу: теоретичні засади сучасного аналізу власності / А. В. Сірко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – № 4. – С. 493-502.
 37. Сірко, А. В. Історія становлення й розвитку корпоративного підприємництва: історико-економічний аспект / А.В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2004. – № 16. – С. 181-189.
 38. Сірко, А. В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А. В. Сірко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 4. – С. 17-24.
 39. Сірко, А. В. Організаційно-господарські форми та механізми адаптації постсоціалістичної корпорації до ринкових умов / А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 228-235.
 40. Сірко, А. В. Захист прав акціонерів як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2004. – Вип. 12. – С. 234-240.
 41. Сірко, А. В. Інституційно-правове забезпечення діяльності корпорацій та його проблеми в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 89-2. – С. 115-121. 
 42. Сірко, А. В. Розвиток економічної конкуренції – ключовий фактор активізації потенціалу постсоціалістичних корпорацій / А. В. Сірко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 200, т. III. – С. 831- 836.
 43. Сірко, А. В. Специфікація прав власності як важлива підойма ефективного корпоративного управління / А. В. Сірко // Економіка і управління. – 2005. – № 1. – С. 60-67.
 44. Сірко, А. В. Теорема Коуза і проблема ефективного власника приватизованих підприємств в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 244, т. I. – С. 157-161.
 45. Сірко, А. В. Проблема ролі та місця держави в економічній моделі України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265, т.VIII. – С. 2125-2130.
 46. Сірко, А. В. Модернізація та інноваційний розвиток вітчизняної економіки: проблеми та їх вирішення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 22-23.
 47. Сірко, А. В. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи України / А. В. Сірко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. –  2014. – Вип. 21, ч. II. – С. 142-147.
 48. Сирко, А. В. Критерии конкурентоспособности национальной экономиики в условиях глобализации / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Инновации социально-экономического и политического развития России. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2011. – С. 99-104.
 49. Сирко, А. В. Противоречия и асимметрия социально-экономического развития мирового сообщества / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Современный миропорядок и социально-экономическое развитие стран. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2012. – С. 55-59.
 50. Сірко, А. В. До питання про дивіденди: чиї інтереси перемагають? [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – № 29. – С. 83-90.
 51. Сірко, А. В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
 52. Сірко, А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення / Анатолій Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 7-16.
 53. Сірко, А. В. Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 36-42.
 54. Сірко, А. Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики / Анатолій Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 7-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сірко, А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці : проблеми теорії і практики [Текст] / А. В. Сірко. – К. : Імекс, 2004. – 414 с.
 2. Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.
 

Співак Ірина Ярославівна

співак Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2008. - 156с.
 2. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2008. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання / Н. Я. Савка, В. М. Сліпчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 181-193.
 2. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 3. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 4. Співак, І. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання / І. Співак, С. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. - № 1. - С.187-195.
 5. Calishchuc. І. Identyfikacja dynamicznego modelu obwodu elektrycznego na podstawie danych interwałowych / І. Calishchuc, M. Dyvak, P. Stakchiv // Przegląd Elektro-techniczny. – 2005. – Nr. 2. – Рp. 60-62.
 6. Каліщук, І. Я. Множинна ідентифікація параметрів лінійних динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3. – № 3. – С. 58-64.
 7. Каліщук, І. Я. Ідентифікація параметрів моделі “вхід-вихід” динамічних систем на основі інтервального підходу / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 4. – С. 109-117.
 8. Каліщук, І. Я. Ітераційний метод пошуку допустимого розв’язку ІСЛАР в задачах ідентифікації параметрів динамічних моделей “вхід-вихід”/ І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2005. – № 23 (99). – С. 40-48.
 9. Максимова, І. Я. Удосконалений метод допустимого оцінювання параметрів інтервальних динамічних моделей / І. Я. Максимова, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2007. – № 26 (102). – С. 27-35.
 10. Максимова, І. Я. Інтервальна модель динаміки концентрацій шкідливих викидів / І. Я. Максимова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 156-165.
 11. Співак, І. Я. Метод параметричної ідентифікації моделей динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Співак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2011. – № 2. – С. 132-136.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Співак, І. Я. Інтервальні обчислення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 40 с.
 2. Співак, І. Я. Математичне забезпечення програмних систем [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 109 с.
 3. Співак, І. Я. Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 79 с.
 4. Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 33 с.
 

Сохацька Олена Миколаївна

Sohatska

Кафедра міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 478 с.
 2. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 37 с.
 3. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.01 – політична економія / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 144 с.
 4. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : автореф.дис...канд екон.наук: 08.00.01 / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 12-17.
 2. Сохацька, О. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні / Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14. - С. 13-16.
 3. Сохацька, О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / Олена Сохацька, Ольга Пробоїв // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 122-130.
 4. Сохацька, О. Деривативи на погоду як інвестиційні фінансові інструменти страхування втрат від природних катаклізмів / Олена Сохацька, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 224-234.
 5. Сохацька, О. Міжнародний фінансовий ринок - детонатор чи індикатор світової економічної кризи? / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 100-104.
 6. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANCED SCORECARD в систему управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська.
 8. Сохацька, О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / Олена Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1. – С. 93-107.
 9. Сохацька, О. Нові підходи до класифікації інструментів міжнародних строкових фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 11-21.
 10. Сохацька, О. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є Стрельбіцька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 429-436.
 11. Сохацька, О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / Олена Сохацька, Ірина Морква // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 90-97.
 12. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем / О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 120-129.
 13. Сохацька, О. Підготовка фінансових інженерів: відповідь на виклики глобалізованих фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 26-32.
 14. Сохацька, О. Фінансовий шторм на світовому ринку цінних паперів 2007-2008 років: причини та наслідки / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 193-200.
 15. Сохацька, О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі / О. Сохацька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 24-40.
 16. Сохацька, О. Фрактальна розмірність міжнародних ф'ючерсних ринків як характеристика їх економічної природи / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 3. – С. 290-320.
 17. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 18. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / Олена Сохацька, Людмила Гаврилюк-Єнсен, // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 19. Сохацька, О. Технічний аналіз біржових цін та курсів на сучасних фінансових ринках / О. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 26-30.
 20. Сохацька, О. Сучасні тенденції розвитку світових ф”ючерсних ринків: уроки для України / Олена Сохацька // Журнал Європейської економіки. – 2002. – № 2. – С. 212-227.
 21. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 104-114.
 22. Сохацька, О. Біржова спекуляція: ретроспективний аналіз наукової думки / Олена Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 127-134.
 23. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 24. Сохацька, О. М. Строкові контракти з валютою / О. М. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 258-265.
 25. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 165-181.
 26. Сохацька, О. Економічна сутність біржової спекуляції [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 14-20.
 27. Сохацька, О. Інноваційні технології управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс] / Олена Сохацька.
 28. Сохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 87-93.
 29. Сохацька, О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 113-120.
 30. Сохацька, О. Похідні фінансові інструменти хеджування портфеля цінних паперів на європейських фондових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 120-126.
 31. Сохацька, О. Ф’ючерсний контракт як інструмент інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 21-28.
 32. Сохацька, О. Процедура поставки за ф'ючерсними та опціонними контрактами на зарубіжних біржових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 213-222.
 33. Сохацька, О. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 259-263.
 34. Сохацька, О. Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу / Олена Сохацька, Тарас Демкура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 100-110.
 35. Сохацька, О. М. Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 221-222. – Рец. на кн. : Резнікова Н. В. Глобальна економічна залежність : сучасна парадигма та детермінанти модифікації : монографія / Н. В. Резнікова. – 2013.
 36. Сохацька, О. Криптовалюти: засіб платежу чи інвестиційний інструмент? [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 42-46.
 37. Сохацька, О. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / Олена Сохацька, Ярослава Мудра-Рудик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 337-347.
 38. Сохацька О. М. Стратегічне маркетингове управління / О. М. Сохацька, Н. З. Лагоцька // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 1, т. 12. – С. 120-123.
 39. Sokhatska, O. Directions of cluster systems adaptation developed countries production organization to new challenges of Ukrainian economic evolvement [Electronic resource] / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak.
 40. Сохацкая, Е. Тенденции развития кластерных форм организации производства [Электронный ресурс] / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк.
 41. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 42. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 43. Сохацька, О. М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосуд. науч.-производ. и информац. журнал. – Харьков, 2011.
 44. Sokhatska, О. М. Сredit derivatives: prospects of usage in the formation of a new global financial order  / O. M. Sokhatska, Iryna Morkva // Banks and Banks Systems. – 2010. – Вип. 4. – С. 102-107.
 45. Сохацька, О. М. Напрями посткризового реформування систем пенсійного забезпечення в глобальній економіці / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 5-2.
 46. Сохацька, О. М. Трансакційні витрати комунікаційного середовища хлібопекарських підприємств / О. М. Сохацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 2. – С. 88-95.
 47. Sokhatska, О. М. New Approaches to Measuring Information Society and Digital Divide Dynamics between the EU Member-States / O. M. Sokhatska // Nauka I Studia (Polska). Economics. – Premysl, 2010. – № 5 (29). – P. 5-16.
 48. Sokhatska, О. М.  Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / O. M. Sokhatska // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. – 2015. – С. 112-119.
 49. Сохацька, О. М. ETF-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – Суми, 2012. – № 2. – С. 12-21.
 50. Сохацька, О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді ХХІ століття / Олена Сохацька // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.
 51. Сохацька, О. М. Удосконалення банківського обслуговування в контексті забезпечення фінансової інклюзії / О. М. Сохацька, С. В. Кириленко // Фінанси України. – 2019. – № 6. – С. 118-128.
 52. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М.Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Сохацька, О. М. – С. 140–148.
 2. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 6. Сохацька, О. М. Ф'ючерсні ринки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408 с.
 7. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Куриляк, Є. Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів : зарубіжний досвід та Україна [Текст] / Є. Ю. Куриляк, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 260-268.
 9. Бригадир, В. О. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського Союзу : регіональний аспект [Текст] / В. О. Бригадир, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 129-142.
 10. Полікевич, Н. І. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи [Текст] / Н. І. Полікевич, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
 11. Курант, Т. І. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень [Текст] / Т. І. Курант, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
 12. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 13. Сохацька, О. М. Особливості сучасного етапу формування нової парадигми маркетингу у глобальній економіці [Текст] / О. М. Сохацька, Т. І. Курант // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 14. Сохацька, О. М. Класифікація нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-61.
 15. Сохацька, О. М. Критичний аналіз технологій виробництва енергії з альтернативних джерел [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 62-79.
 16. Сохацька, О. М. Фінансові моделі розвитку галузі альтернативної енергетики [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 94-106.
 17. Микитюк, М. В. Економічні виміри нового світового економічного порядку [Текст] / М. В. Микитюк, О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 322-345.
 18. Сохацька, О. М. Фінансизація світової економіки [Текст] / О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-227.
 19. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 2. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : Підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 602 с.
 3. Сохацька, О. М. Інструменти фондового ринку : зарубіжний досвід та практика України [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 45 с.
 4. Сохацька, О. М. Міжнародні ф'ючерсні ринки : теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 454 с.
 5. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Коли ризики не перешкода успішному бізнесу" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
 6. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Фінансова криза" учнівського зошита" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 312-337.
 7. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 8. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 9. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Сторінка 1 із 24