Нові надходження ГРУДЕНЬ 2019

1

101

С69

   Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 504 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціокультурні та політичні.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

339.7

С91

   Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. І. Рогача. – К. : ЦУЛ, 2019. – 269 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні тенденції.pdf.

     В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

352

Д39

   Децентралізація влади : порядок денний на середньострокову перспективу [Текст] : аналітична доповідь / за наук. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2019. – 191 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Децентралізація влади.pdf.

     В аналітичній доповіді представлено підсумки впровадження першого етапу децентралізації влади в Україні (станом на квітень 2019 року) та схарактеризовано порядок денний цієї важливої реформи на середньострокову перспективу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

004.6(075.8)=111

О-19

   Data mining [Текст] : guidelines for practical work / compiler : P. Bykovyy, D. Zahorodnia, G. Hladiy ; ed. A. Sachenko. – Ternopil : TNEU, 2019. – 64 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36293/1/Metod_Data-Analysis.pdf.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

5

657

П78

   Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук [Текст] : монографія / за заг. ред. О. Ковалюка, В. Швеця. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 440 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми теорії та практики.pdf. – З нагоди 50-ліття кафедри та економічного факультету ЛНУ ім. І Франка.

     Досліджено особливості теоретичних та практичних проблем обліково-аналітичних наук в Україні та світі. Визначено історичні та теоретико-філософські основи обліково-аналітичних наук.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

004.9(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи з освітнього ступеня "Магістр" для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / уклад. : О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 43 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36292/1/%D0%9A%D0%86_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2019.pdf.

7

658.15(075.8)

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Лубкей, С. П. Крамарчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36290/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8%20%d0%a4%d0%9c%202019.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

004.4(075.8)

М54

   Методичні вказівки до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи та проходження і оформлення звіту зі стажування(виробничої та переддипломної практики) здобувачів ступенів вищої освіти "бакалавр" та "магістр" [Текст] : за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" / уклад. : А. В. Пукас, М. П. Дивак, І. Я. Співак [ та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36295/1/Metod_dyplom_prac.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

004.4(075.8)

М54

   Методичні вказівки до виконання лабораторих робіт з курсу "Програмування мобільних пристроїв" [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 89 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36296/1/Metodychka_PMP.pdf.

10

378(075.8)

М54

   Методичні вказівки з організації навчання за дуальною формою освіти на першому (бакалаврському) рівні для студентів освітньої програми "Облік і оподаткування агропромислового бізнесу" [Текст] : спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад. М. С. Палюх, О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36298/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%9d%d0%b7%d0%94%d0%a4%d0%9e.pdf.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

338.43(075.8)

С69

   Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств АПВ [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова, Т. В. Дідоренко, О. В. Завитій. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – 83 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36301/1/Методичка%20з%20соціально-правового%20забезпечення.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2018 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 87 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2018 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 94)

13

004.2(075.8)

А64

   Аналіз і обробка великих даних [Текст] : медот. вказівки / уклад. М. П. Комар ; за ред. А. О. Саченка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 41 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

005.93(075.8)

К65

   Контролінг [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. Ф. Бруханський, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

15

004.4(075.8)

П79

   Проектний практикум [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Порплиця, І. С. Олійник ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

16

004.4(075.8)

П78

   Програмування мобільних пристроїв [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 90 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

17

004.4(075.8)

О-75

   Основи інженерії програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, І. С. Олійник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

18

336.1(075.8)

Р49

   Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 32 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36481/1/%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0_%d0%a0%d0%a8%d1%83%d0%a1%d0%a4%d0%9f-2019.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

19

004.4(075.8)

П78

   Програмування для наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

20

004.4(075.8)

Д70

   Дослідження і проектування систем захисту інформації [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко, М. М. Касянчук, С. В. Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 98 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

21

657.6(075.8)

Б98

   Бюджетування і контролінг [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Спільник, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 65 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

С83

   Стратегічний аналіз галузі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О. Я. Лотиш. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf.

     У посібнику викладено фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі. Розглянуто основні етапи стратегічного аналізу галузі та особливості проведення аналізу на кожній з них. Розкрито традиційні та інноваційні стратегії поведінки фірм у галузевому середовищі.

23

339.92:332.14(1-21)](043.3)

А90

Аслонова, Софія Каюмівна

   Конвергенція енергетичних ринків країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Софія Каюмівна Аслонова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено особливостям процесів конвергенції енеретичних ринків в умовах викликів світогосподарського розвитку; теоретичному узагальненню процесів конвергенції енергетичних ринків загалом та особливостей конвергенції у макроекономічному угрупуванні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

342.98

Б20

Балабан, Іван Володимирович

   Адміністративно-правове забезпечення професійного навчання поліцейських [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Іван Володимирович Балабан. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено аналізу та розв'язанню проблем теорії та практики адміністративно-правового забезпечення професійного навчання поліцейських.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

336.711.65

Б20

Балакіна, Юлія Станіславівна

   Оверсайт платіжних систем України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Станіславівна Балакіна. – К. : ДВНЗ УБС, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проведено комплексне дослідження теоретико-методичних та практичних засад оверсайта платіжних систем, результатом якого стала розробка нормативно-правових актів НБУ.

Уточнено визначення та удосконалено класифікацію платіжних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

311.3:351.712(477)

Б40

Безпалова, Анна Вікторівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення державного замовлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Анна Вікторівна Безпалова. – К. : КНЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних засад, методичних положень та практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення механізму регулювання відносин у сфері державного замовлення в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

005.8+378.1:378.6(043.3)

Б48

Березенський, Руслан Володимирович

   Моделі та методи управління проектами інформації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Руслан Володимирович Березенський. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань підвищення якості управління проектами інформації автотранспортних господарств шляхом розробки нових моделей та методів управління явними знаннями в таких пректах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

336.1

А43

   Актуальні проблеми фінансового управління : глобальні тенденції і національна практика [Текст] = Current problems of financial management : globaltrends and national practice : монографія / О. Г. Білорус, Т. І. Єфименко, В. В. Ковтунець [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ Акад. фін. управління, 2018. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні проблеми фінансового управління.pdf.

     У колективній монографії розкрито нагальні проблеми фінансового управління в контексті світових тенденцій і розвитку національної економіки. Розглянуто напрями постіндустріальної фінансової глобалізації, посилення ризиків в умовах інтернаціоналізації, досвід застосування фіскальних правил у межах Європейського Союзу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

339.138:684.4

Б68

Блажей, Ірина Олегівна

   Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних та прикладних підходів до екологічного брендингу меблевих підприємств України в контексті "зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність впрвадження екологічного брендингу на меблевих підприємствах згідно із концепцією "зеленого" зростання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

30

339.138:684.4

Б68

Блажей, Ірина Олегівна

   Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 226 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та прикладних підходів до екологічного брендингу меблевих підприємств України в контексті "зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність впрвадження екологічного брендингу на меблевих підприємствах згідно із концепцією "зеленого" зростання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

[332.14:336.143:005.322.5]

Б81

Бондаревська, Ольга Миколаївна

   Вплив бюджетної децентралізації на економічну безпеку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Миколаївна Бондаревська. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність та особливості прояву бюджетної децентралізації у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону; визначено системні характеристики економічної безпеки на державному і регіональному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

336.76:658.15

Б83

Бороденко, Тетяна Миколаївна

   Корпоративні інвестиційні фонди : пріоритети розвитку і підвищення ефективності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Миколаївна Бороденко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення ефективності корпоративних інвестиційних фондів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

338.24

Е40

   Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 395 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf.

     У колективній монографії представлено результати дослідження теоретичних і методичних засад економічної безпеки держави та господарюючих суб'єктів в сучасних трансформаційних умовах; обгрунтовано нормативно-правовий базис системи економічної безпеки; визначено передумови та проблеми фінансових розслідувань у контексті економічної безпеки держави; узагальнено інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових розслідувань та перспективи розвитку.

34

821(477)

В20

Васянович, Г. П.

   Міфічні поезії [Текст] : поезія / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міфічні поезії.pdf.

     Нова поетична збірка вражає своєю неординарністю і новизною, має велике пізнавальне значення.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

35

347.73(075.8)

В41

Вівчар, О. І.

   Безпека бізнесу : компендіум та практикум [Текст] : навч.-метод. рек. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 148 с.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2)

36

004.7:004.415-025.25(043.3)

В67

Волк, Максим Олександрович

   Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технологі / Максим Олександрович Волк. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну наукову прикладну проблему розробки моделей, методів та інформаційної технології управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

336.774.3:658.14.17

Г55

Глушаченко, Сергій Сергійович

   Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Сергійович Глушаченко. – Краматорськ : ДДМБА, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад та вдосконаленню метедичних підходів щодо формування та оцінки кредитного рейтингу підприємства в умовах фінансової нестабільності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

004:Х614.842.4:629.73-519Ї

Г96

Гусак, Олена Михайлівна

   Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Михайлівна Гусак. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці інформаційної технології розширення функціональних можливостей неспеціалізованих безпілотних літальних апаратів для раннього виявлення лісових пожеж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

658.811:658.87(043)

Д18

Данкеєва, Оксана Миколаївна

   Система управління мерчандайзингом у роздрібних торговельних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Миколаївна Данкеєва. – К. : КНЕУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано сутність поняття "мерчандайзинг", визначено його класифікаційні ознаки та види, розглянуто простір мерчандайзингу, визначено його складові та їх характеристики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.1:339.9-047.52

Д27

Дейнека, Тетяна Анатоліївна

   Виклики і суперечності глобальної економіки : політико-економічний аналіз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Тетяна Анатоліївна Дейнека. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 38 с.

     У авторефераті дисертації здійснено політико-економічний аналіз викликів і суперечностей глобальної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.71:005.336.3(043.3)

Д30

Демків, Юлія Михайлівна

   Управління якістю банківських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Демків ; 31.01.2019. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертації удосконалено підхід до визначення сутності управління якісю банківських послуг, досліджено його еволюцію на різних етапах розвитку банківської системи України, розвинуто концептуальні засади формування системи управління якістю банківських послуг, обгрунтовано тенденції конвергенції підходів до встановлення цін банківських послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

339.564.025:008-025.27](061.1ЄС)

Д46

Диндар, Антон Сергійович

   Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Антон Сергійович Диндар. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано методологію дослідження арт-бізнесу в глобальній економіці, систематизовано умови, фактори та механізми регулювання креативної бізнес-діяльності в ЄС.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

004.942:519.876.5

Д53

Дмитроца, Леся Павлівна

   Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Леся Павлівна Дмитроца. – Тернопіль : ТНТУ ім.І. Пулюя, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язку наукової-практичної задачі підвищення ступеня повноти подання інформації про процеси зі змінним періодом та рівня автоматизації аналізу цих процесів шляхом розробки моделі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

339.9:330.34

Ж72

Жиленко, Катерина Миколаївна

   Глобальна парадигма транснаціоналізації бізнес-діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Миколаївна Жиленко. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичний дискурс дослідження процесів транснаціоналізації бізнес-діяльності, узагальнено історико-онтологічні підходи до формування концепції транснаціоналізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

336.025.12-027.236(477)(043.3)

З-13

Завистовська, Ганна Іполитівна

   Урядовий фінансовий контроль в Україні : пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Іполитівна Завистовська. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо більш ефективного й результативного здійснення урядового фінансового контролю. Обгрунтовано необхідність урядового фінансового контролю та його роль в управлінні фінансовими ресурсами держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

331.2:69.007

З-16

Заєць, Олександр Степанович

   Трансформація стимулювання людського капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Степанович Заєць. – К. : КНУБА, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств на основі розвитку теорії та практики розширеного відтворення персоналу, визначення проблем та основних напрямів трансформації стимулювання збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

69.003:658:330.14.01

З-63

Зінченко, Мирослава Михайлівна

   Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Михайлівна Зінченко. – К. : КНУБА, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств, концепції інтелектуального капіталу, його визначення як економічної категорії, аналіз структури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

342.951

З-67

Зливко, Станіслав Володимирович

   Адміністративно-правове забезпечення діяльності керівників органів і установ виконання покарань в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Станіслав Володимирович Зливко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертації є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням адміністративно-правового забезпечення діяльності керівників органів та установ виконання покарань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.221.226.11(477)

І-23

Іванюк, Вікторія Едуардівна

   Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Едуардівна Іванюк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ оподаткування доходів фізичних осіб та розробці рекомендацій щодо модернізації його системи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

342ю951:614](477)

К53

Книш, Сергій Володимирович

   Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Володимирович Книш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. Розкрито сутність адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. Виявлено проблеми та уточнено критерії розмежування адмінісмтративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров'я в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

51

342ю951:614](477)

К53

Книш, Сергій Володимирович

   Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров'я в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Сергій Володимирович Книш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 494 с.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. Розкрито сутність адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. Виявлено проблеми та уточнено критерії розмежування адмінісмтративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров'я в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

658.7(075.8)

К61

Колодізєва, Т. О.

   Управління ланцюгами поставок [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Колодізєва. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління ланцюгами поставок.pdf.

     Систематизовано теоретико-методологічні та практичні аспекти управління ланцюгами поставок, розкрито підходи до сутності, проектування, моделювання й оптимізації ланцюгів поставок як логістичної форми організації міжфірмової взаємодії. Наведено навчальні матеріали для формування в майбутніх менеджерів необхідних компетентностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

53

336.76:658.1

К61

Коломієць, Вадим Лазаревич

   Державний банк розвитку в інституційній структурі національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Лазаревич Коломієць. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуті теоретичні та практичні питання, пов'язані зі створенням та функціонуванням державного банку розвитку в Україні. Актуалізовано положення сучасної науки щодо змісту фінансової політики держави та її складових.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.2

К67

Корнєєва, Ю. В.

   Державне регулювання інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / Ю. В. Корнєєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 620 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державне регулювання інвестиційної діяльності.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення системи державного регулювання інвестиційної діяльності крізь призму еволюційного розвитку економічної думки щодо необхідності й особливостей державного регулювання економічних процесів загалом та інвестицій зокрема.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

55

339.13.021:004.382.7

К88

Куденко, Олексій Віталійович

   Сегментація ринку в маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Віталійович Куденко. – К. : КНЕУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних методичних і прикладних засад сегментації ринку в маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

821(100)

Л53

Лефевр, П'єр

   Історії для неквапливого читання [Текст] / П'єр Лефевр ; пер.з фр. І. Дух. – Львів : Свічадо, 2017. – 182 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історії для неквапливого.pdf.

     Автор вибрав цікаві приклади з життя, щоб проілюструвати ключові питання християнських таїнств і молитви "Отче наш".

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

57

657.37(075.8)

Л63

Лисиченко, О. О.

   Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2019. – 355 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий облік...pdf.

     У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов'язань.

                               11 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

58

342.9:351.72.004(477)

Л64

Литвин, Наталія Анатоліївна

   Адміністративно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Анатоліївна Литвин. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. Роз'яснено науково-прикладну проблему адміністративно-правового забезпечення інформаційної діяльності органівДФС України та розроблено цілісний доктринальний підхід до формування концепції його забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

347.763(477)(043.3)

Л84

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна

   Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню договірних зобов'язань з надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

347.763(477)(043.3)

Л84

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна

   Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 502 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню договірних зобов'язань з надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

658:512.011:681.326:519.713

Л93

Любарський, Михайло Михайлович

   Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Михайло Михайлович Любарський. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 27 с.

     Мета дослідження автореферату дисертаційної роботи - зменшення часу верифікації цифрових систем на кристалах шляхом використання memory-driven архітектур і кубітних структур даних для компактного опису логічних Х-функцій та істотного підвищення продуктивності методів тестування і дедуктивного моделювання несправностей за рахунок паралельного комп'ютингу алгоритмів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

658.7(075.8)

М13

Мажник, Л. О.

   Логістика невиробничої сфери : управління ризиками в логістиці [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Мажник, В. О. Письмак. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Логістика невиробничої сфери.pdf.

     Розглянуто управляння ризиками в логістиці як системне явище підприємницької діяльності. Детально розкрито сутність економічного ризику в логістиці, особливу увагу приділено якісному аналізу та кількісному оцінюванню ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

63

376

М29

Мартинчук, О. В.

   Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі [Текст] : монографія / О. В. Мартинчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 431 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підготовка фахівця зі спеціально.pdf.

     Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору; науково обгругтовано концепцію підготовки фахівця зі спеціальної освіти за актуальною та затребуваною професійною кваліфікацією - спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

64

336.76(043.3)

М36

Мацук, Зоряна Андріївна

   Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Андріївна Мацук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 35 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно- інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності та транспарентності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

005.8+656(078.8)004.8(043.3)

М47

Меленчук, Віктор Михайлович

   Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Віктор Михайлович Меленчук. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань підвищення якості управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних сил України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

005.591.6(075.8)

І-66

   Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – 518 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36441/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba.pdf.

     В підручнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

67

332.14:001(477)

М62

Міняйленко, Інна Валентинівна

   Науково-практичні засади стратегічного планування просторового розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Валентинівна Міняйленко. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретичних положень, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо реалізації стратегічного планування просторового розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

657.36:330.342.24](043.3)

М87

Мощенський, Семен Геннадійович

   Аналіз бухгалтерського балансу підприємств в умовах розвитку інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Семен Геннадійович Мощенський. – К. : КНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні, методичні та організаційні положення складання та аналізу бухгалтерського балансу підприємств та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення композиційної структури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

005.346:658.5+658.155]

Н62

Никифорчин, Мар'яна Дмитрівна

   Управління операційною ефективністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Дмитрівна Никифорчин. – К. : КНЕУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-практичним питанням управління операційною ефективністю підприємства за сучасних умов господарювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

70

159.9(075.8)

Н84

Носенко, Т. М.

   Общий психологический практикум [Текст] : учеб.-практ. пособ. / Т. М. Носенко. – К. : СВАРОГ, 2017. – 415 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Общий психологический практикум.pdf.

     Общий психологический практикум отвечает сегодняшним подходам и конструктивным решениям в психологии. Он составлен с учетом позитивных системных пониманий предмета психологии в класическом русле, а также современных требований к изложению информации.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

71

339.166.82-027.511:631.147](043)

О-35

Овчаренко, Анна Сергіївна

   Формування та структуризація глобального ринку органічної агропродовольчої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Сергіївна Овчаренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю теоретичного дискурсу формування та структуризації глобального ринку органічної агропродовольчої продукції.У роботі визначено домінанти формування та структуризації глобального агропродовольчого ринку. Розкрито його сутність та визначено рівні, інститути та специфіку регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

 

   Методи аналізу в агрономії та агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук [et al.] ; за ред. В. І. Овчарука. – Х. : ФОП Озеров Г. В., 2019. – 362 с.

73

338.45/.49:658.7/8:005.4

П12

Павловський, Павло В'ячеславович

   Формування системи логістичних бізнес-процесів переробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павло В'ячеславович Павловський. – Краматорськ : ДДМБА, 2019. – 21 с.

   В процесі дослідження автореферату дисертації поглиблено теоретичні засади, удосконалено методичний підхід та механізм формування системи логістичних бізнес-процесів переробної галузі. Розвинуто : понятійний апарат теорії логістичного управління за рахунок економічних категорій "логістичний бізнес-процес галузі" та "інтегрована логістична система".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

339.9:331.101.262

П16

Панченко, Евеліна Олександрівна

   Формування інтелектуального капіталу транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Евеліна Олександрівна Панченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений комплексному дослідженню теоретичних засах формування та накопичення інтелектуального капіталу в ТНК та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо нарощування у корпоративному секторі вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

338.45:69:330.34.014-026.23

П32

Пинда, Юрій Володимирович

   Теоретико-методологічні засади обгрунтування стратегічних пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Володимирович Пинда. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено новий концептуальний підхід до вирішення актуальної проблеми наукового обгрунтування стратегічних пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України. Проведене у роботі дослідження дозволило отримати низку взаємопов'язаних наукових і практичних результатів методологічного, теоретичного та емпіричного рівнів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

330.34.01:339.9:001.891(043.3)

П54

Поляков, Максим Валерійович

   Глобальні детермінанти становлення та розвитку економічних знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Максим Валерійович Поляков. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження і концептуалізацію економіки знань, роз'яснено сутність знань як економічної категорії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.341.2:336.7

П65

Поченчук, Галина Михайлівна

   Інституціональна трансформація національної економіки : вплив фінансової системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Галина Михайлівна Поченчук. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному теоретико-методологічному дослідженню трансформаційних перетворень національної еономіки в інституціональному аспекті в сучасних умовах глобалізації та економіки України з урахуванням впливу фінансових чинників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

347.96

Т33

   Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf.

     Монографія підготовлена з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У монографії розглянуто правові основи здійснення адвокатської діяльності в Україні.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 22)

79

339.178:339.166.82-027.511](043)

Р82

Рубан, Тетяна Сергіївна

   Моделі посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Сергіївна Рубан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено системному дослідженню посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів, виявленню його моделей, типів посередників та обгрунтуванню національних пріоритетів розвитку міжнародного посередництва на ринку продовольства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

330.341.1:669

С30

Семененко, Тетяна Михайлівна

   Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Михайлівна Семененко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню методів і методик діагностики діяльності транснаціональних корпорацій в умовах наростання фінансової нестабільності. У роботі розкрито теоретико-методологічні засади діагностики бізнес-діяльності ТНК, здійснено оцінку конкурентної диспозиції транснаціональних корпоративних структур у глобальній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

347.77/.78(075.8)

С32

Сергієнко, В. В.

   Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 124 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтелектуальна власність Сергієнко.pdf.

   Розкрито систему знань про охорону права інтелектуальної власності. Здійснено історичний огляд розвитку системи охорони інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

82

658:512.011:681.326:519.713

С59

Соклакова, Тетяна Ігорівна

   Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тетяна Ігорівна Соклакова. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено розробці архітектур кіберфізичного комп'ютингу, що використовує кубітні логічні моделі і методи аналізу великих даних, отриманих шляхом метричного моніторингу активності громадян, для морального цифрового управління соціальними процесами, забезпечення якості життя і збереження екології планети.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

004.421.5:004.056.55

С75

Стабецька, Тетяна Анатоліївна

   Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення довільної кількості аргументів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тетяна Анатоліївна Стабецька. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню якості систем шифрування за рахунок використання операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, довільної кількості аргументів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

339.9

С79

Стежко, Н. В.

   Глобальна продовольча проблема : її особливості та імперативи вирішення в сучасних умовах [Текст] = Global Food Problem : its specific features and imperatives of addressing it under current conditions : монографія / Н. В. Стежко. – Кіровоград : Поліграф сервіс, 2016. – 560 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальна продовольча проблема.pdf.

     Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів до вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричного розвитку світового господарства шляхом обгрунтування імперативів і механізмів продовольчого забезпечення на засадах сталого розвитку.

                             1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

85

336.51:351.07](477)(043.3)

С79

Степанюк, Надія Ігорівна

   Пріоритети розвитку та шляхи вдосконалення бюджетного фінансування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Ігорівна Степанюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано, що бюджетне фінансування є формою фінансового забезпечення функціонування та розвитку держави. Критично опрацьовано існуючі трактування поняття "бюджетне фінансування" та запропоновано визначати його за процесуальним та правовим аспектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

336:13:334.02(477)(043.3)

С84

Стрекаль, Олег Олегович

   Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Олегович Стрекаль. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Сутність державного фінансового контролю корпорацій та теоретичні підходи до його визначення обумовлюються різним розумінням мети державного фінансового контролю й підходів до оцінки його ефективності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

87

338.43:330.3

С89

Судак, Геннадій Вікторович

   Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Геннадій Вікторович Судак. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на сільських територіях. Узагальнено тенденції формування організаційно-економічних засад розвитку підприємництва в умовах загальноекономічної трансформації.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

88

347,65/,68(477)

С91

Сухарєва, Анна Олександрівна

   Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анна Олександрівна Сухарєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є науковим дослідженням, у якому з урахуванням здобутків вітчизняних науковців, положень чинного законодавства та правозастосовної практики здійснено комплексний аналіз посвідчення заповіту посадовою, службовою особою в розумінні інституту спадкового права, нотаріальної дії та особливого процесуального порядку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

89

347,65/,68(477)

С91

Сухарєва, Анна Олександрівна

   Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Анна Олександрівна Сухарєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 309 с.

     Дисертація є науковим дослідженням, у якому з урахуванням здобутків вітчизняних науковців, положень чинного законодавства та правозастосовної практики здійснено комплексний аналіз посвідчення заповіту посадовою, службовою особою в розумінні інституту спадкового права, нотаріальної дії та особливого процесуального порядку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

339.94:[339.5:339.137.2]]

Ч-48

Черкас, Наталія Ігорівна

   Економічний вимір глобальної мережевізації та конкурентоспроможності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Ігорівна Черкас. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження економічних вимірів глобальної мережевізації та конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

332..14:004](043.3)

Ш37

Шевчук, Ірина Богданівна

   Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Богданівна Шевчук. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів. Розвинуто понятійно-термініологічний апарат інформаційно-технологічного розвитку регіональної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

330.101

Я49

Якубек, Петер

   Формування стретегії інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петер Якубек. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

343.2/.7(075.8)

Я72

Яремко, О. М.

   Порівняльне кримінальне право [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. М. Яремко. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 124 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

Нові надходження ЛИСТОПАД 2019

1

338.43

С76

   Сталий розвиток сільських територій [Текст] = Sustainable development of rural areas : монографія / за ред. Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса ; пер.з англ. – К. : ЦУЛ, 2019. – 423 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сталий розвиток сільських терито.pdf.

     Монографія присвячена проблемам реалізації політики сталого розвитку на сільських територіях. Розглянуто і досліджено окремі аспекти формування виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного капіталу в умовах глобалізаційних викликів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

2

340.6(075.8)

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2019. – 212 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судова медицина.pdf.

     У посібнику розкрито тему "Судова медицина", висвітлено найважливіші питання судової медицини, які мають велике значення у ході розслідування злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

3

346.9(075.8)

С42

   Складові успіху у господарському процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, Д. В. Журавель, Д. В. Журавльов (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові успіху у господарському.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

4

342.9(075.8)

С43

   Складові успіху у адміністративному процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, Д. В. Журавель, Д. В. Журавльов (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові успіху.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

5

347.734(477)

Б23

   Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 407 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські та кредитні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян - позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

6

336.22(477)(075.8)

П27

   Перевірки, що здійснюються податковими органами державної фіскальної служби України : види, порядок проведення, строки, оскарження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перевірки, що здійснюються.pdf.

     У посібнику цілком нейтрально і неупереджено визначені види податкових перевірок, підстави та строки їх проведення, права і обов'язки як податківців так і підприємців під цих перевірок, а також можливість оскарження їх проведення чи їх наслідків.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

7

343.98(477)(075.8)

П78

   Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 168 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проведення слідчих.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

8

347.96(075.8)

Н83

   Нормативний помічник нотаріуса 2019 [Текст] : практ. посіб. : станом на 2 верес. 2019 р. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, Ю. А. Пляшко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 572 с.

     Посібник розрахований на нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва проправо на зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

9

340

Ю70

   Юридична служба на підприємстві, в установі, організації [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 276 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літю/Юридична служба.pdf.

     Розглянуто питання правової роботи на підприємстві, висвітлюються основні напрямки договірної, претензійно-позовної роботи, роботи із забезпечення додержання законодавства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

10

346(477)(075.8)

К68

   Корпоративне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне право України.pdf.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентами - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

11

2(075.8)

І-90

   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 1 / авт.-уклад. В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко , Т. Г. Горбаченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 448 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія писемності, священих книг і віроповчальних текстів.pdf. – До 180-річчя Київського ун-ту, до 55-річчя каф. релігієзнавства.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

2(075.8)

І-90

   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 2 / авт.-уклад. В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко , Т. Г. Горбаченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія писемності, священних книг.pdf. – До 180-річчя Київського ун-ту, до 55-річчя каф. релігієзнавства.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

351(075.8)

М90

   Муніципальний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. : А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, І. В. Чикало. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35742/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3_%d0%9c%d1%83%d0%bd%d1%96%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%283%29.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

341.3(477)

В42

   Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавство. Коментар [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 272 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військові адміністративні правопушення.pdf.

     Посібник розрахований на військових службових осіб, на військовослужбовців строкової служби, на військовослужбовців які проходять військову службу за контрактом та призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, а також на військовослужбовців та працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

15

347.9(075.8)

С89

   Судовий збір. Законодавство. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 140 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Судовий збір.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, прокурорів, адвокатів, фізичних та юридичних осіб - учасників цивільного, господарського та адміністративного процесу, а також на студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

16

347.96(075.8)

Н85

   Нотаріальне діловодство. Правила ведення [Текст] : практ. посіб. : станом на 9 верес. 2019 р. / упоряд. Д. В. Журавльов, К. І. Чижмарь, Ю. А. Пляшко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 252 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нотаріальне діловодство.pdf.

     Посібник розрахований на нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

17

340(075.8)

Ю70

   Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2019. – 163 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридичне документознавство.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

18

347.73

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 680 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Податковий кодекс України.pdf.

     Податковий кодекс України станом на 20 травня 2019 року з останніми змінами (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

19

347.9(075.8)

Ц58

   Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35748/1/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%202019.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

20

811.112.2(075.8)

Н67

   Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 132 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35749/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0_2016.pdf.

21

336.7(075.8)=111

Б23

   Banking [Текст] : educational methodical manual / compiler T. Stechyshyn, H. Balyant, A. Kizyma. – Ternopil : TNEU, 2019. – 79 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35757/1/Banking.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

22

005=111

М50

   Management of the 21st century : globalization challenges [Текст] : monograph / in edition I. A. Markina. – Prague : Nemoros, 2018. – 508 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Management of the 21st century globalization challenges.pdf.

                               3 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 3)

23

657

Б94

   БухОблік! як по нотах [Текст]. – К. : ТОВ Редакція газети Все про бухгалтерський облік, 2016. – 240 с. – (Бібліотека бухгалтера). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/БухОблік.pdf.

     Цей посібник стане надійним помічником для кожного бухгалтера! Адже вітчизняний бухоблік зарегульований бухгалтерськими стандартами. Але вони містять сухі норми та правила. Краще їх зрозуміти та розібратися в тонкощах обліку допомагають різноманітні Методрекомендації, розроблені Мінфіном України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

343.1(477)(075.8)

П78

   Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, давання завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проведення допиту.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                             5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

25

347.9(477)

С89

   Судові рішення Верховного суду України 2016-2017 у справах цивільної юрисдикції [Текст]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 348 с.

     Пропонований збірник рішень ВерховногоСуду України 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Особливий інтерес ці справи мають у сенсі запровадження правової реформи в галузі правосуддя, що докорінним чином змінило систему правосуддя і роль Верховного Суду у цій системі зокрема.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

26

336.71(477)

П50

   Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. [м. Київ, 10 черв. 2015 р.]. – К. : ДВНЗ Ун-т банківської справи, 2016. – 340 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політика Національного банку.pdf.

     Збірник є логічним продовженням наукової роботи, розпочатої на конференції "Криза банківської системи: причини і шлях виходу" (Київ, 10 червня 2015 року).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

027

Б59

   Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : історія та сучасність [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Чернівці, 24-26 вер. 2012 р.]. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотека Чернівецького.pdf.

     Збірник підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : історія та сучасність" з нагоди 160-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки ЧНУ (м. Чернівці, 24-29 вересня 2012 року).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 140 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про прокуратуру.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

29

351.74(477)

З-19

   Закон України "Про Національну поліцію" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 92 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про національну.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

30

343.1(477)

С89

   Судові рішення Верховного суду України 2016-2017 у справах кримінальної юрисдикції [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 348 с.

     Пропонований збірник рішень Верховного Суду України 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Особливий інтерес ці справи мають у сенсі запровадження правової реформи в галузі правосуддя, що докорінним чином змінило систему правосуддя і роль Верховного Суду у цій системі зокрема.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

31

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про нотаріат" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 70 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про нотаріат.pdf.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

32

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 59 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про адвокатуру.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

33

343.1(477)

З-19

   Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 28 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про оперативно-розшукову.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

34

342.56(477)

З-19

   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 146 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про судоустрій.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

35

338.43

А25

   Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем'яненко, Ю. О. Лупенко, [та ін.]. – Одеса : ОДАУ, 2017. – 216 с. – (Економічні науки ; вип. 86). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аграрний вісник.pdf.

     Збірник містить статті з актуальних проблем розвитку агропродовольчого секторів економіки, бухгалтерського обліку, фінансів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

343.98(477)

К82

   Кримінальне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. : К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 184 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне судочинстіо.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 4)

37

004.4(075.8)

М45

   Методичні вказівки до стажування [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. Л. О. Дубчак, І. В. Ігнатєв, Г. М. Мельник [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

004.4(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до випускних кваліфікаційних робіт [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

39

657(075.8)

О-64

   Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

40

82(477)

П78

   Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. ст. – К. : Просвіта, 2019. – 988 с.

     Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: "Дмитро Павличко в Україні" та "Дмитро Павличко за кордоном".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

41

004.4(075.8)

А64

   Аналіз вимог до програмного забезпечення [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. І. Я. Співак, С. Я. Крепич, І. А. Дарморост. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36291/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%bb%d0%b0%d0%b1%20%d0%bf%d0%be%20%d0%90%d0%92%d0%9f%d0%97.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

42

013

Ч-46

   Черевко Олександр Володимирович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 134 с. – (Бібліогафія вчених України ; Вип. 12). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літч/Черевко Олександр Володимирович.pdf. – До 60-річчя від дня народж.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених України" представлено відомості про життя, науково-педагогічну та громадсько-політичну діяльність ректора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України О. В. Черевка.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

004.4(075.8)

П84

   Професійна практика та комунікації програмної інженерії [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. І. Ф. Войтюк, А. В. Пукас, М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 31 с.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

44

327

С24

   Світова гібридна війна : український фронт [Текст] / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світова гібридна війна.pdf.

     У колективній монографії вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен - як новітній вид глобального протистояння.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

45

331.5

З-17

   Зайнятість, праця та соціальний захист населення : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія / за ред. Т. М. Кір'яна. – К. : НДІ Мінсоцполітики та НАНУ, 2017. – 246 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зайнятість, праця та соціальний.pdf.

     У монографії розглянуто питання зайнятості, ринку праці та соціального захисту в Україні із врахуванням вітчизняного та світового досвіду. Оцінено відповідність національного законодавства окремим міжнародним документам у сфері зайнятості, професійного навчання та надані пропозиції щодо їх імплементації

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

327(470)

Р33

   Режим Путіна : перезавантаження - 2018 [Текст] / за заг. ред. М. Розумного. – К. : НІСД, 2018. – 479 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Режим Путіна.pdf.

     Розглянуто актуальний стан внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації. Проаналізовано ресурси, що можуть бути використані для збереження нинішнього керівництва РФ при владі, основні тенденції соціально-економічного та внутрішньополітичного життя Росії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

314.1(477)

Л93

   Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку [Текст] : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Людський розвиток в Україні...pdf.

     В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обгрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

48

336.11(477)=111

C91

   Modern Ukrainian financial science : theoretical paradigm & practical concept of public finance [Текст] / V. Fedosov, A. Krysovatyy, V. Oparin, P. Yukhymenko. – Oklahoma : DraftDigital Publishing, 2019. – 447 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Modern Ukrainian financial science.pdf.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

49

339.9(075.8)

А50

Алієва-Барановська, В. М.

   Глобальний бізнес [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2018. – 559 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальний бізнес.pdf.

     Ця книга є результатом тривалої напруженої роботи співавторів на освітній ниві. Стосується низки дисциплін. Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

50

346(477)

З-19

   Закон України "Про захист споживачів" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, О. І. Авраменко, Ю. І. Артюх [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 350 с.

     Пропоноване видання розраховане на широке коло читачів та практикуючих правників, викладачів та студентів юридичних факультетів, керівників, посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, ЗМІ, громадських організацій, релігійних організацій, творчих спілок.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

51

342.7(477)

З-19

   Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, О. І. Авраменко, Ю. І. Артюх [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 408 с.

     Пропоноване видання розраховане на широке коло читачів та практикуючих правників, викладачів та студентів юридичних факультетів, керівників, посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, ЗМІ, громадських організацій, релігійних організацій, творчих спілок.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

52

346(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, К. А. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька. – К. : Професіонал, 2019. – 744 с.

     У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

53

347.736(477)

К57

   Кодекс України з процедур банкрутства [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, В. А. Багрій [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 312 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз нового Кодексу України з питань банктутства.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

54

346.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2019. – 400 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Господарського кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

55

349.4(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Гиренко. – К. : Професіонал, 2019. – 688 с.

     Даний Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

56

349.44(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, К. А. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 303 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

57

343.2/.7(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич, Р. В. Батіг [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Лошицького. – К. : Професіонал, 2019. – 864 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 вересня 2019 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

58

347.96(447)

З-19

   Закон України "Про адвокатуру" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич, Р. В. Батіг [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 332 с.

     У пропонованому читачам коментарі зроблено спробу наблизити тлумачення приписів норм Закону до сучасних вимог процесуального законодавства у сенсі провідної ролі адвокатів у судовому процесі і значним чином "монопольної компетенції" у представництві інтересів осіб в судовому провадженні.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

59

343.1(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [Текст] : станом на 10 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Р. В. Батіг, О. І. Безпалова [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Лошицького. – К. : ЦУЛ, 2019. – 1272 с.

     Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

60

94(477)

А76

Апанович, О. В.

   Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст] / О. В. Апанович. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гетьмани України.pdf.

     Ця книжка розповідає про видатних діячів XVII-XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії - гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та ін.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

61

94(477)

А82

Аркас, М. М.

   Історія України-Русі [Текст] / М. М. Аркас. – К. : ЦУЛ, 2019. – 391 с.

     Книга є першою узагальнюючою працею з історії України, що вийшла у світ рідною мовою. У популярному нарисі історичний процес розглядається за персоналіями його провідних діячів. Твір захоплює багатим фактичним матеріалом, яскравою мовою викладу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

62

347.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2019. – 496 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 5 лютого 2019 року.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

63

347(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : ЦУЛ, 2019. – 1152 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 вересня 2019 року.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

64

821(477)

Б14

Багряний, І.

   Людина біжить над прірвою [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

65

342.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 1 берез. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 416 с.

     У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених до нього станом на березень 2018 року.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

66

94(477)

Б43

Белебеха, І. О.

   Національна Україна [Текст] / І. О. Белебеха. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2019. – 383 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна Україна.pdf.

     "Українська нація вперше за багато століть отримала реальну можливість проявити в повній мірі свою шляхетну сутність: доброту, справедливість, порядність.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

67

332.1:02:05:14

Б48

Берестецька, Олена Михайлівна

   Активізація регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Олена Михайлівна Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 246 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до функціонування та управління текстильною промисловістю, обґрунтовано детермінанти її розвитку та місце в регіональній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

332.1:02:05:14

Б48

Берестецька, Олена Михайлівна

Активізація регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Михайлівна Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до функціонування та управління текстильною промисловістю, обґрунтовано детермінанти її розвитку та місце в регіональній економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

69

004.4(075.8)

Б83

Бородкіна, І. Л.

   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 205 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інженерія програмного забезпечення.pdf.

     В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

70

159.9(075.8)

Б86

Бочелюк, В. Й.

   Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літю/Юридична психологія Бочелюк.pdf.

     Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Розкриваються проблеми, які пов'язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

71

159.9(075.8)

Б86

Бочелюк, В. Й.

   Методика та організація наукових досліджень із психології [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 358 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методика та організація.pdf.

     У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначен-

ня науки, сутність, роль, функції науки й науко вих досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

72

94(477)

Б87

Братко-Кутинський, О.

   Феномен України [Текст] : наук. дослідж. / О. Братко-Кутинський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с.

     Вчений відкрив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичайність, унікальність землі, на якій розташована наша держава, її місце у космосі, а отже й унікальність українського етносу, породженого цією землею.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

73

004.9(075.8)

Б89

Брюханова, Г. В.

   Комп'ютерні дизайн-технології [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комп'ютерні дизайн-технології.pdf.

     Навчальний посібник присвячено актуальним

проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн-технологій; використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології у роботі дизайнера; розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку

                               35 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 33)

74

342.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко, О. В. Батрин [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 800 с.

   У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом 5 лютого 2019 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2016-2018 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

75

005.591.6(075.8)

М50

   Менеджмент інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 495 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Менеджмент інноваційної.pdf.

     Навчальний посібник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інноваційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

76

101

В15

Валлє, В.

   Жага свободи [Текст] / В. Валлє. – К. : ЦУЛ, 2019. – 311 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Жага свободи.pdf.

     Свобода як найвища цінність, глибине природне прагнення людини, умова насиченого інтелектуального, духовного й чуттєвого життя розглядається у цій книзі у багатовимірному просторі - з позицій філософії, психології, економіки, політики і права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

77

159.9(075.8)

В18

Варій, М. Й.

   Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2018. – 592 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія особистості Варій.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення матеріалу має проблемно-дослідницький характер, водночас автор дотримувався власної психоенергетичної коецепції психіки та психічного здоров"я і побудованої на її основі концепції особиистості

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

78

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 520 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік...pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку активів, власного капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови, змісту та методики складання фінансової звітності.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

79

351.746(477)

В58

Власюк, О. С.

   Національна безпека України : еволюція проблем внутрішньої політики [Текст] : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна безпека України.pdf.

     Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, досліджуються питання формування української національної ідентичності, людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки. Аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

80

327

В58

Власюк, О. С.

   Кремлівська агресія проти України : роздуми в контексті війни [Текст] : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кремлівська агресія.pdf.

     Виокремлено й висвітлено актуальні теоретико-методологічні та пов'язані з ними ідеологіяні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

81

364.3(075.8)

В60

Внукова, Н. М.

   Соціальне страхування : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальне страхування.pdf.

     В посібнику викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб'єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

82

32

Г14

Гайдуцький, П. І.

   Біль за Україну [Текст] / П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2019. – 656 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Біль за Україну.pdf. – 25-річчю обрання Л. Д. Кучми Президентом України та 20-річчю - на другий термін.

     Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та економічні потрясіння та виклики, що випали на долю України - загрожували її державності та зумовлювали вболювання за неї.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

83

347.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про виконавче провадження" [Текст] : станом на 5 квіт. 2018 р. / В. В. Галунько, С. В. Глущенко, Д. В. Журавльов [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 424 с.

     Науково-практичний коментар розрахований на державних виконавців, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

84

347.96

Г21

Гаррис, Р.

   Школа адвокатуры [Текст] : монография / Р. Гаррис ; пер.с англ. П. Сергеича. – К. : ФЕНИКС, 2019. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літш/Школа адвокатури.pdf.

     Уникальная монография английского юриста ХІХ века служит и сегодня блестящим руководством к ведению дел гражданских и уголовных.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

85

32-027.21(075.8)

Г31

Гелей, С. Д.

   Політико-правові системи країн світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : ЦУЛ, 2017. – 346 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політико-правові системи.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 6)

86

339.9(075.8)

Е40

   Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : ЦУЛ, 2017. – 464 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка зарубіжних країн.pdf.

     У навчальному посібнику дається характеристика сучасного стану національних економік зарубіжних країн. Аналізуються тенденції та перспективи їх розвитку в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізації.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

87

327(470)

Г63

Гольцов, А. Г.

   Геополітичний вибір стратегії Російської Федерації на пострадянському просторі [Текст] : монографія / А. Г. Гольцов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 392 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Геополітичний вибір стратегії.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню геополітичних аспектів сучасної стратегії Російської федерації на пострадянському просторі. Розглянуто теоретичні засади та прикладні аспекти геополітики та геостратегії. Виявлено ідеологічні та концептуальні засади стратегії Росії на теренах колишнього СРСР.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

88

821(477)

Г65

Гончар, О. Г.

   Собор [Текст] : роман / О. Г. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

89

821(477)

Г65

Гончар, О. Т.

   Циклон [Текст] : роман / О. Т. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2019. – 251 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою МОН України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

90

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів [та ін.] ; відп. за вип. Т. В. Гончарук-Чолан. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – 219 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політологія...pdf.

     Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу "Політологія", який читається на усіх спеціальностях ТНЕУ і складається з двох змістовних модулів, які включають дев'ять тем.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

91

336.24(075.8)

Г79

Гребельник, О. П.

   Митна справа [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. – 5-тє вид., оновл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 472 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митна справа.pdf.

     У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

92

347.96(075.8)

А28

   Адвокатські іспити : усний та письмовий (вступ до адвокатської діяльності) [Текст] : практ. посіб. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, С. В. Пєтков, М. А. Хомішин ; уклад. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко , С. В. Пєтков (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 536 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адвокатські іспити.pdf.

     Посібник розрахований на осіб, які виявили бажання стати адвокатом, стажистів адвоката, адвокатів - керівників стажування.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

93

005.7

Г85

Гриньова, В. М.

   Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. Ю. Явдак. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 220 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Операційна діяльність...pdf.

     Розглянуто теоретико-методичне забезпечення організації операційної діяльності сучасного підприємства машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

94

008(075.8)

К90

   Культурологія [Текст] / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, С. П. Кондратюк [та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 390 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Культурологія Гриценко.pdf.

     Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типової культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

95

658(075.8)

Г85

Грищенко, І. М.

   Підприємницький бізнес [Текст] : підручник / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2016. – 520 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підприємницький бізнес.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

96

336(075.8)

Г91

Грушко, В. І.

   Фінанси [Текст] : підручник / В. І. Грушко, О. С. Наконечна, О. Г. Чумаченко ; за ред. В. І. Грушка. – К. : Ліра-К, 2019. – 600 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси Грушко.pdf.

     Автори розглядають систему фінансів як сукупність державних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання та фінансів домогосподарств.

Основна частина національного доходу формується в середній ланці фінансової системи (а саме суб'єктами підприємства) та від їх діяльності злежить можливість постачати ресурси в суспільний економічний оборот.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

97

342(477)

Г94

Гультай, М. М.

   Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : монографія / М. М. Гультай. – К. : ЦУЛ, 2019. – 270 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конституційна скарга у механізмі.pdf.

     Монографія грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 6)

98

336.1(075.8)

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний фінансовий контроль.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

99

336.24(075.8)

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Митний пост-аудит [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, В. Ю. Фабіянська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 387 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митний пост-аудит.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти митного пост-аудиту в Україні. Акцентовано увагу на організації, плануванні та порядку проведення пост-аудиту підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

100

330

К79

Давимука, С. А.

   Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови [Текст] = Creative economy sector : experience and development directions : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Креативний сектор економіки.pdf.

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти креативного сектору економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку креативних індустрій в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

330.322

Д43

Дзюба, П.

   Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування : структура та детермінанти розвитку [Текст] : монографія / П. Дзюба. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – 536 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасна теорія міжнародного.pdf.

     У монографії досліджено структуру сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування, визначено основні етапи її розвитку та передумови змін.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

102

657.6

К65

   Контроль у бюджетних установах : теорія та практика [Текст] : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова [та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 331 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Контроль у бюджетних.pdf.

     Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні питання стосовно контролю в бюджетних установах, запропоновано напрями його реформування, що сприятиме покращенню якості контрольних заходів і забезпеченню більш результативної діяльності суб'єктів контролю в бюджетних установах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

103

94(4)

Е79

Ерліхсон, І.

   Смакування раю [Текст] / І. Ерліхсон. – К. : ЦУЛ, 2019. – 254 с.

     Мемуріали Іцека Ерліксона - це своєрідна одіссея польського єврея по "раю" Совєтського Союзу, яка відбувається у часи Другої світової війни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

104

347

З-78

Зозуляк, О. І.

   Непідприємницькі юридичні особи як суб'єкти цивільного права : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. І. Зозуляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Непідприємницькі юридичні особи.pdf.

     Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем цивільно-правового регулювання непідприємницьких юридичних осіб. Розглядаються питання сутності та кваліфікуючих ознак, систем, організаційно-правових форм непідприємницьких юридичних осіб.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

105

336.71(043)

К43

Кириленко, Сергій Вікторович

   Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 248 с.

     Дисертаційне дослідження присвячено поглибленню теоретичних підходів до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг в умовах технологічних змін та виробленню на цій основі прикладних рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських установ України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

336.71(043)

К43

Кириленко, Сергій Вікторович

   Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений поглибленню теоретичних підходів до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг в умовах технологічних змін та виробленню на цій основі прикладних рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських установ України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

107

330.101.542(075.8)

М58

   Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 367 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна мікроек.pdf.

     У навчальному посібнику основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії. За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

108

330.101.541(075.8)

М58

   Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна макроек.pdf.

     У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника, основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної   економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна   економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

109

16(075.8)

К64

Конверський, А. Є.

   Традиційна логіка [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 452 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Традиційна логіка.pdf.

     Підручник написаний на основі курсу "Традиційна логіка", який був прочитаний в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". В підручнику зроблена спроба поєднати, де це доречно, матеріал традиційної логіки із досягненнями сучасної логіки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

110

821(100)

К64

Конрад, Д.

   Зроби або помри : морські історії [Текст] / Д. Конрад. – К. : ЦУЛ, 2019. – 526 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зроби або помри.pdf.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

111

008(477+100)(075.8)

К66

Кордон, М. В.

   Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 576 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська та зар.pdf.

     Розглядається історія української та зарубіжної культури - від первісного суспільства до кінця ХХ ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистетства на різних етапах людської історії.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

112

349.4(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельне право України Корнєєв.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. структура навчального посібника робудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

113

349.2(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 112 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трудове право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентами - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

114

658.8(075.8)

К70

Корягіна, С. В.

   Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетинговий аудит.pdf.

     Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

115

334

К82

Криворученко, С. В.

   Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів [Текст] : монографія / С. В. Криворученко. – К. : ЛАТ&К, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Успіх в бізнесі.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності методологічні та філософські питання організації та вдосконалення бізнесу.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 12)

116

657

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік і контроль у видобувничих галузях [Текст] : монографія / Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 252 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і контроль у видобувних.pdf.

     У монографії викладені результати дослідження особливостей функціонування господарського механізму у видубувних галузях і їх впливу на методику та організацію юбліку і контролю використання природних ресурсів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

117

336.71

К88

Кужелєв, М. О.

   Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності [Текст] : монографія / М. О. Кужелєв, М. О. Житар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансова гнучкість.pdf. – До 95-річчя Університету державної фіскальної служби; До 20-річчя Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

     У монографії досліджується комплекс проблем, пов'язаних з забезпеченням фінансової гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків. На основі теоретико-методологічних підходів представлено трактування поняття фінансової гнучкості прийняття рішень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

118

К89

Кузів, М. З.

   Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / М. З. Кузів. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 251 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35745/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%96%d0%b2.pdf.

     У даній монографії представлено теоретичні і практичні засади професійної

орієнтації молоді. Висвітлено комплекс проблем щодо професійного самовизначення

особистості в умовах ринкового середовища. Обгрунтовано психолого-педагогічні засади

професійного вибору особистості в умовах ринку праці, який постійно змінюється.

Проаналізовано тенденції розвитку професійної орієнтації в Україні та за кордоном.

Монографія може бути корисною для вчителів та психологів загальноосвітніх

навчальних закладів, методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ,

наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної

професійної освіти, педагогів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами

професійного саморозвитку особистості.

119

339.3

Т33

   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі [Текст] : монографія / П. О. Куцик, М. Ю. Барна, Т. Г. Васильців [та ін.]. – Львів : Львівського торговельно-економічного у-ту, 2016. – 380 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теоретико-методичні засади.pdf.

     Монографія присвячена обгрунтуванню теоретико-методичних засад і прикладних механізмів державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі. Розкрито теоретичні основи державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

120

332(477)

К95

Куцик, П. О.

   Національна економіка : засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] : монографія. Ч. 1 / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2016. – 458 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна економіка засади.pdf. – Присвячується 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

332(477)

К95

Куцик, П. О.

   Національна економіка : засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] : монографія. Ч. 2 / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна економіка Ч.2.pdf. – Присвячується 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

338.43

К95

Куцмус, Н. М.

   Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Н. М. Куцмус. – К. : ЦУЛ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гендерні імперативи розвитку.pdf.

     Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку сільськоїх економіки в умовах глобалізації з урахуванням особливостей гендерних відносин; аргументовано багатофункціональність сільської економіки як умову сталого розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

123

94(477)

Л17

Лазарович, М.

   "Душу й тіло ми положем за нашу свободу" : Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації (2014-2018 роки) [Текст] / М. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Душу й тіло.pdf.

     У новій книзі професора М. Лазаровича викладено короткий огляд російсько-української війни, яка з 2014 р. триває в Україні. Визначено її головні причини і передумови, ідеологічні засади та хід бойових дій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

124

94(477)

Л17

Лазарович, М.

   Російсько-українська війна (2014-2017 роки) [Текст] : короткий нарис / М. Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Російсько-українська війна.pdf.

     Особливістю сучасної гібридної війни є те, що весь масив інформації і повідомлень про хід бойових дій розсипається на безліч фрагментів, які не затримуються у довгій пам'яті. Не дивно, що навіть обізнаним важко тепер пригадати всю еволюцію війни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

125

94(477)

Л17

Лазарович, М. В.

   Українські січові стрільці у боротьбі за волю України [Текст] : монографія / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 766 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українські Січові Стрільці.pdf.

     У монографії на основі опублікованих архівних матеріалів досліджено причини, передумови і наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його мету, ідеологічні та програмні засади, а також форми і методи діяльності товариств"Сокіл", "Січ", "Пласт", стрілецьких гуртків.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

126

821(477)

Л17

Лазорський, М.

   Степова квітка [Текст] : роман / М. Лазорський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 392 с.

     В історичному романі Миколи Лазорського "Степова Квітка" повістується про легендарну українку Роксоляну - дружину султана Османської імперії Сулеймана Блискучого.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

127

339.9(075.8)

Л61

Липов, В. В.

   Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 439 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальна економіка.pdf.

     На основі компетентісного підходу подано теоретико-методологічні засади виявлення й аналізу процесів, що відбуваються в глобальній економіці, і можливих напрямів впливу їхніх наслідків на практичну діяльність підприємств. Розглянуто теоретичні підходи до дослідження глобальної економіки.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 37)

128

339.9:332.1

Л67

Ліщинський, Ігор Орестович

   Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 509 с.

     У дисертації систематизовано онтологію економічних взаємовідносин у системі глобально-локальної бінарності. Висвітлено гносеологічний мейнстрим просторової організації локального економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

339.9:332.1

Л67

Ліщинський, Ігор Орестович

   Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано онтологію економічних взаємовідносин у системі глобально-локальної бінарності. Висвітлено гносеологічний мейнстрим просторової організації локального економічного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

130

657(075.8)

Л87

Лучко, М. Р.

   Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 348 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.pdf.

     Навчальний посібник сформовано відповідно до програми навчальної дисципліни "Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності".

У посібнику розкрито особливості методики й організації обліку та оподаткування операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

131

821(477)

Л94

Люко, Дашвар

   Покров [Текст] : роман / Дашвар Люко. – 3-тє вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 384 с.

     Романи Люко Дашвар незмінно мають успіх у читача. Вона пише так просто й пронизливо, психологічно й чутливо, що торкається струн душі кожного... Неможливо не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу на гострі, болючі, неоднозначні питання, які порушує письменниця.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

132

336(075.8)

Ф59

   Фінанси [Текст] : підручник / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Лютого. – К. : Ліра-К, 2019. – 728 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси....pdf. – 25 років кафедрі фінансів економічного факультету КНЕУ ім. Т. Шевченка.

     Підручник є фундаментальним виданням з фінансів, у якому грунтовно висвітлюються зміст та основні етапи розвтку фінансової науки, сучасні фінансові теорії, сутність, призначення та роль фінансів в економічному та соціальному розвитку суспільства.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

133

332.1(477)

М17

Максимчук, М. В.

   Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Максимчук. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 394 с. – (Проблеми регіонального розвитку). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інституціалізація розвитку.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та прикладні засади процесів інституціалізації економіки регіонів України. Обгрунтовуються концептуальні положення регіонального інституціоналізму, розкривається його суть і методи дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

336.1:338.24.021.8

М17

Максимчук, Олександр Сергійович

   Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олександр Сергійович Максимчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с.

     У дисертації досліджено концептуальні та практичні аспекти функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено його функції та принципи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

336.1:338.24.021.8

М17

Максимчук, Олександр Сергійович

   Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Сергійович Максимчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні та практичні аспекти функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено його функції та принципи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

136

338.48-44(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туризм у містах [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Туризм у містах Мальська.pdf.

     У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

137

005.941(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Корпоративне управління : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корпоративне управління Мальська.pdf.

     Підручник передбачає системне викладання основ корпоративного менеджменту - теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

138

338.48(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туристичний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 366 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Туристичний бізнес.pdf.

     У посібнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту і   маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму.

                              20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

139

821(477)

М33

Матвієнко, В.

   Творіть Україну [Текст] / В. Матвієнко. – К. : Наукова Думка, 2017. – 248 с.

     Перед читачем нова книга Героя України Володимира Матвієнка. У цій збірці вміщено майже всі вірші, написані автиором за довге творче життя.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

140

02(075.8)

М33

Матвієнко, О. В.

   Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : ЦУЛ, 2018. – 102 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Концепція професійного спрямування.pdf.

     Методичний посібник презентує розуміння професії інформаційного фахівця відповідно до сучасних інформаційно-технологічних умов функціонування всіх сфер соціальної практики, висвітлює мету освіти за обраною спеціальністю, напрямами професійної діяльності у інформаційній сфері.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

141

340

М45

Мейер, Г.

   Вопросы факта и права на суде присяжных [Текст] / Г. Мейер. – К. : ЦУЛ, 2019. – 267 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вопросы факта.pdf.

     Традиция - краеугольный камень права, а возраждение традиций юриспруденции - путь к европейскому праву. Серия "Классика адвокатуры" достойна занять почетное место на полке каждого практикующего юриста.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

142

340(075.8)

П68

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко, Т. П. Макаренко, Н. С. Іванова [та ін.] ; за ред. Д. В. Каменського, В. О. Мирошниченка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 287 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правознавство...pdf.

     Навчальний посібник "Правознавство" розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України, державного права деяких зарубіжних країн та різних галузей вітчизняного права, що є найбільш необхідними саме для фахової підготовки майбутнього педагога.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4)

143

94(477)

М64

Мірчук, П.

   В рядах УПА. Відродження великої ідеї. Трагічна перемога. Євген Коновалець [Текст] / П. Мірчук. – К. : ЦУЛ, 2019. – 468 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/В рядах УПА.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

144

657.1(075.8)

Н19

Назарова, І. Я.

   Автоматизація облікових процесів [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 295 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Автоматизація облікових.pdf.

     У посібнику розглянуто сутність та можливості застосування інформаційних систем і технологій в обліковій системі підприємства, особливості вибору програмного забезпечення для автоматизації облікових функцій, організаційно-методичні основи функціонування автоматизованих робочих місць бухгалтера.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

145

008(477)

Н20

Найден, О. С.

   Міф. Фольклор. Форма. Образ [Текст] / О. С. Найден. – К. : [б. в.], 2019. – 316 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міф Фольклор Форма Образ.pdf.

     Український фольклор (більше знаний як народне мистецтво) є своєрідним культурним явищем. Він зберігає у собі фактор того кантівського імперативу, яким є "зоряне небо над головою" і духовно-моральні критерії сприйняття життєвих реалій.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

146

316.42

О-45

Ожеван, М. А.

   Homo ex machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства [Текст] : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов. – К. : НІСД, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літх/Homo ex machina..pdf.

     У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов'язаного з новою якість технологічних втручань у природу людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

147

343.2/.7(477)(075.8)

К82

   Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. М. Омельчук, С. Г. Волкотруб, В. К. Грищук [та ін.] ; за ред. В. К. Грищука, О. М. Омельчука. – Хмельницький : ХУУП, 2016. – 642 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне право...pdf.

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу "Кримінальне право. Особлива частина" та чинного законодавства. Висвітлено питання загальної характеристики Особливої частини кримінального права України та основ кваліфікації злочинів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

148

336.76

Р32

   Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів [Текст] : монографія / С. В. Онишко, Т. Г. Венгуренко, Ю. Ю. Вергелюк [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Вид-во НУ ДПСУ, 2016. – 453 с. – (Податкова та митна справа в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Регулятивний потенціал.pdf. – До 20-річного ювілею Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

     У монографії представлені результати дослідження проблеми регулятивного потенціалу ринку в умовах глобалізації. Виявлені перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропрудекційного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

149

821(477)

О-79

Осьмачка, Т.

   Вибрані твори [Текст] / Т. Осьмачка. – К. : ЦУЛ, 2019. – 144 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вибрані твори...pdf.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

150

94(477)

П14

Палій, Т.

   Мої Залісці [Текст] / Т. Палій. – Рівне : Формат-А, 2019. – 139 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мої Залісці.pdf.

     Правдиві, захопливі розповіді-спогади - інколи сповнені глибоким драматизмом, інколи сумно-іронічні, часами веселі й жартівливі - про нелегке воєнне та повоєнне життя села Залісці Збаразького району на Тернопільщині середини ХХ ст.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

151

005.336.3(075.8)

П16

Панченко, М. О.

   Управління якістю : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. О. Панченко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 228 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління якістю теорія і практика.pdf. – Присвячується 100-річчю 1918-2018 ОНПУ.

     Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з упахуванням сучасного стану в галузі управління якістю, розглянуті основні відомості щодо управління якістю: поняття та категорії, еволюція підходів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

152

821(477)

П19

Пасічник, А.

   Поезія натхнення [Текст] / А. Пасічник. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 60 с.

     Увазі читачів пропонується перша поетична збірка львів'янина Анатолія Пасічника,   яка охоплює понад двадцятип'ятирічний період життя. У віршах які ніколи не планувалися бути надрукованими, багато юнацької наївності, загадкової закоханості, життєвої зрілості, захолплення красою довкілля.

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

153

821(477)

П19

Пасічник, А.

   В обіймах слів [Текст] / А. Пасічник. – Тернопіль : Крок, 2018. – 154 с.

     До другої поетичної збірки А. Пасічника "В обіймах слів" увійшли нові вірші про найглибші почуття людини, про красу довкілля, про урбаністичне середовище, про духовний зміст життя, а у віршах про війну на сході України кожне слово написане без вагань, не залишаючи місця для компромісу.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

154

005.8(075.8)

П30

Петренко, Н. О.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 243 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління проектами.pdf.

   У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обгрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

155

342.7

П29

Пєтков, С. В.

   Забезпечення прав людини правоохоронними органами [Текст] : монографія / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2019. – 241 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Забезпечення прав людини правоохоронними органами.pdf.

     У роботі пропонується визначення понять"правоохоронний орган" та "правоохоронна діяльність"; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод людини і громадянина; надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного інституту.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

156

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 514 с.

     Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

158

821(477)

П32

Підмогильний, В. П.

   Місто [Текст] : роман / В. П. Підмогильний. – К. : ЦУЛ, 2019. – 264 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

159

657.6(477)

П35

Піхоцький, Ю. В.

   Державний аудит в Україні [Текст] : монографія / Ю. В. Піхоцький. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – 280 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний аудит в Україні.pdf.

     Розглянуто сутність, цілі та роль державного аудиту, основи його розвитку як інструменту, спрямованого на підвищення результативності діяльності державного сектору на основі створення механізму контролю й управління та впровадження логічної та універсальної методики аудиту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

160

657(075.8)

О-17

   Облік, оподаткування та аудит [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Є. А. Карпенко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 508 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік, оподаткування та аудит.pdf.

     Матеріали навчального посібника охоплює широке коло теоретичних та практичних аспектів, які стосуються обліку, оподаткування та аудиту суб'єктів господарювання. Навчальний посібник складається із восьми тем, що включають теоретичний матеріал, завдання для практичних занять, самостійної роботи та тести.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

161

94(477)

П88

Пукач, В.

   За свободу і соборність України [Текст] / В. Пукач, І. Олещук. – Вид. 2-ге, доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 68 с. – 70-річчю створення УПА присвячено.

     Описано боротьбу Української Повстанської Армії на Тернопільщині.

Початок Другої світової війни поставив українську націю перед новим складним етапом боротьби за державність.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

162

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Чого не гоїть вогонь [Текст] : роман / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

163

821(477)

С30

Семеняк, В.

   Баба Сяба [Текст] : оповідання / В. Семеняк. – Тернопіль : Дружба, 2018. – 24 с.

     Тернопільська письменниця Валентина Семеняк презентує добре, веселе, повчальне оповідання. На прикладі головного героя дітлахи навчатимуться важливій рисі характеру: як не боятися казати правду за будь яких обставин.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

164

821(477)

С30

Семеняк, В.

   Бурмотійко і Даринка [Текст] : казка / В. Семеняк. – Тернопіль : Дружба, 2017. – 24 с.

     Сучасний світ, як ніколи раніше,потребує Любові і Добра. Нова книжка тернопільської письменниці Валентини семеняк навчає маленьких читачів любити світ і робити добрі справи.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

165

821(477)

С32

Сердюк, З.

   Нескорені [Текст] : вибрані вірші / З. Сердюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 160 с.

     Увазі читачів пропонується збірка вибраних віршів відомого тернопільського поета, присвячених Армії нескорених - УПА.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

166

330.34

С37

Симоненко, В.

   Пятилетка крутого пике [Текст] : эконом. эссе / В. Симоненко. – К. : Довіра, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пятилетка крутого пике.pdf.

     В книге собраны экономические эссе, которые последовательно и системно описывают и анализируют причинно-следственные связи в государстве и обществе, влияющие на успешность реформирования социально-экономической сферы в Украине.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

167

336.76(075.8)

С41

Сич, Є. М.

   Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 428 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Ринок фінансових послуг.pdf.

     У навчальному посібнику з позицій системного підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послуг банківськими та іншими фінансово-кредитними установами.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

168

005.52(075.8)

А64

   Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. В. Гречина [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 382 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналіз господарської діяльності Сіменко.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

169

658.14/.17

С47

Слав'юк, Р. А.

   Капітал підприємств і банків : теоретичні основи формування та управління [Текст] : монографія / Р. А. Слав'юк. – К. : ДВНЗ Університет банківської справи, 2016. – 332 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Капітал підприємств.pdf.

     Розкрито суть і значення власного капіталу в діяльності підприємств та банків. Подано різноманітні погляди вітчизняних і зарубіжних учених на суть капіталу та його функціональне призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

336.14(075.8)

С82

Стоян, В. І.

   Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 868 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейська система. Стоян.pdf.

     У підручнику розглядається основне коло питань казначейського обслуговування бюджетних коштів у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік і звітність про виконання бюджетів, організацію контролю у системі казначейства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

171

658.5

С88

Стэк, Дж.

   Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией [Текст] / Дж. Стэк, Б. Берлингем. – К. : ЦУЛ, 2019. – 324 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Большая игра в бизнес.pdf.

     Эта книга для тех, кто знает толк в игре, кто любит соревноваться, у кого есть истинное стремление к успеху и желанию достичь его. "Большая игра в бизнес" появилась в компании, которую отчаянно пытались спасти от банкротства. Представленный в форме особой игры, авторский подход к бизнесу помог сделать из предприятия-банкрота успешную компанию.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

172

821(477)

Т16

Талан, С.

   Зловити промінь щастя [Текст] : роман / С. Талан. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 304 с.

     Вихованці війни, вони мали за розкіш одяг та взуття, за щастя - відвідини кінотеатру на зекономлені на їжі копійки... Вони мріяли, закохувалися, одружувалися й не ділили дітей на своїх і чужих... Коли Марія та Роман побралися, вони були ще зовсім молоді, але душами вже починали сивіти: далося в знаки життя під час німецької окупації.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

173

821(477)

Т61

Торохтушко, Дзвінка

   Молитва [Текст] / Дзвінка Торохтушко. – К. : Алатон, 2019. – 176 c.

     Вірші Дзвінки Торохтушко не просто так потрапили вам до рук. Можливо, це саме те, чого наразі бракує вашому серцю й що потрібно вам для Життя.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

174

821(477)

У45

Українка, Л.

   Драми та драматичні поеми [Текст] / Л. Українка. – К. : ЦУЛ, 2019. – 450 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Драми та драматичні.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

175

821(477)

Ф83

Франко, І. Я.

   Оповідання та казки [Текст] / І. Я. Франко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оповідання та казки.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

176

101(091)(075.8)(038)

Х18

Хамітов, Н.

   Історія філософії : проблема людини та її меж. Вступ до філосософської антропології як метаантропології [Текст] : навч. посіб. зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під ред. Н. В. Хамітов. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2019. – 394 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія філософії.pdf.

     Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

177

347.77/.78(075.8)

Х69

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 275 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність економіко-правові.pdf.

     Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

178

821(477)

Ч-15

Чайковський, А.

   Козацька помста [Текст] / А. Чайковський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 416 с.

     Історичні твори відомого українського письменника Андрія Чайковського (1875-1935) популярні серед читачів уже кількох поколінь. Повість "Перед зривом" розповідає про життя майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького й висвітлює причини, що призвели до Національно-визвольної війни. У повісті "Козацька помста" йдеться про протистояння козацтва польській шляхті

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

179

81`27(075.8)

Ч-46

Черемська, О. С.

   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко, Н. М. Карікова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 171 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова Черемська.pdf.

     Навчально-практичний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, що навчаються в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

180

94(477)

Ч-96

Чухліб, Т. В.

   Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (ХVI-XVII ст.) [Текст] / Т. В. Чухліб. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Олег Філюк, 2019. – 117 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Донеччина та Луганщина.pdf.

     Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід'ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

181

657.37(075.8)

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність бюджетних установ.pdf.

    У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів і нормативних документів, висвітлюються питання методики й техніки складання звітності бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і органам статистичної служби.

                             15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

182

336.1(477)

Ш38

Шевчук, О. А.

   Система державного фінансового контролю : формування та розвиток в Україні [Текст] : монографія / О. А. Шевчук. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. – 380 с. – (Подакова та митна справа в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Система державного фінан.pdf.

     У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості державного фінансового контролю, його функціональне призначення та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи бюджетного, податкового, митного і валютного контролю. Виявлено методологічні засади формування та функціонування вітчизняної системи державного фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

183

94(477)(470)

Ш89

Штепа, П.

   Українець і москвин : дві протилежності [Текст] / П. Штепа. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2019. – 688 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українець і москвин.pdf.

     У цій книзі Павла Штепи - автор широко відомих в українськомуц світі праць "Московство" та "Мафія і Україна" - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно-конфесійному та ін. аспектах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

184

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Українська влада крізь призму графології [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 80 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська влада.pdf.

     В праці розкрито психологічні портрети політиків 2014 - 2019 років та представників нової президентської вертикалі, складених на основі вивчення їх рукописів та підписів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

185

821(477)

Я64

Яновський, Ю. І.

   Чотири шаблі [Текст] / Ю. І. Яновський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 219 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

186

343.2/.7(075.8)

Я72

Яремко, О. М.

   Порівняльне кримінальне право [Текст] : навч.-метод. рек. / О. М. Яремко. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 58 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2019

1

340.15(075.8)

П68

   "Правда Руська" Ярослава Мудрого : початок вітчизняного законодавства [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. – 2-ге вид., змін. та доповн. – Х. : Право, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правда Руська Ярослава Мудрого початок вітчизняного законодавства.pdf. – До тисячоліття Правди Руської.

     Пропонований посібник є перевиданням "Правда Руська Ярослава Мудрого : початок законодавства Київської Русі" (2014) зі змінами та доповненнями. Видання присвячене видатній законодавчій пам'ятці права Київської Русі - Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

2

 

   Праця та зарплата [Текст] : Газета для фахівців народного господарства. – К. : Праця. – раз на тиждень.

3

346(477)

П27

   Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 268 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3)

4

336.22(477)(075.8)

П27

   Перевірки, що здійснюються податковими органами державної фіскальної служби України : види, порядок проведення, строки, оскарження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 248 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перевірки, що здійснюються.pdf.

     У посібнику цілком нейтрально і неупереджено визначені види податкових перевірок, підстави та строки їх проведення, права і обов'язки як податківців так і підприємців під цих перевірок, а також можливість оскарження їх проведення чи їх наслідків.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 4)

5

316.6(075.8)

С69

   Соціальна психологія : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. О. Ставицької, Д. Д. Отич ; уклад. С. О. Ставицька, І. Г. Андрущенко, Т. В. Бушуєва [та ін.]. – К. : Каравела, 2018. – 330 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна психологія хрестоматія.pdf.

     Хрестоматію "Соціальна психологія" створено з метою поглиблення та доповнення теоретичного матеріалу з дисциплін соціально-психологічного циклу. Видання містить основні змістовні фрагменти наукових праць провідних учених.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

6

340(075.8)=111

M14

Maydanyk, R.

   Marketing aspects of legal practice [Текст] : manual / R. Maydanyk, N. Kuznietsova. – К. : Правова Єдність, 2018. – 159 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Marketing aspects of legal practice.pdf.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

7

101(075.8)

Ф56

   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, Н. Б. Адаменко [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – 3-тє вид., стер. – К. : Каравела, 2019. – 464 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія. Хрестоматія.pdf.

     Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класики світової філософії. Тексти підібрані і згруповані відповідно до програмних тем, висвітлених у посібнику.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

8

657.62(075.8)

А72

Антонюк, О. П.

   Економічний аналіз (практикум) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 326 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічний анаілз Антонюк.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з урахування специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: основні ключові поняття та визначення, теоретичні та тестові завдання, задачі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

9

339.3(477)

А76

Апопій, В. В.

   Роздрібна торгівля : концентрація, спеціалізація та типізація [Текст] : монографія / В. В. Апопій, Т. В. Гуштан, М. Б. Павлова ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 233 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Роздріна торгівля.pdf.

     У монографії розкрито сутісна характеристика взаємопов'язаних процесів концентрації, спеціалізації та типізації в роздрібній торгівлі, визначено їх сучасний зміст і тенденції розвитку.

                             10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

10

339.3(477)

С87

   Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України [Текст] : монографія / В. В. Апопій, І. П. Міщук, Я. М. Антонюк [та ін.] ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 439 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку.pdf.

     У колективні монографії науково проаналізовано структурні зміни у внутрішній торгівлі та сутність трансформації її функцій. Висвітлено проблеми розвитку підприємства, розглянуто стратегічні пріоритети формування нової структурної моделі та логістичних систем у сфері товарного обігу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

11

330.131.7(075.8)

А86

Артим-Дрогомирецька, З. Б.

   Економічний ризик [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 318 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічний ризик.pdf.

     У посібнику розглянуто методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки, системного аналізу та управління економічним ризиком. Викладено суть невизначеності та ризику, наведено методи кількісної та якісної оцінки економічних систем в умовах ризику.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

12

347.71(075.8)

К63

   Комерційна діяльність [Текст] : підручник / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Т. Л. Мітяєва [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана. – 2-ге вид., стер. – Х. : Світ Книг, 2019. – 452 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комерційна діяльність Балабан.pdf.

     У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

13

005(075.8)

С91

   Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Балашов, Г. Є. Мошек, В. В. Молдован [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. – К. : Алерта, 2018. – 619 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасний менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику у формі запитань і відповідей узагальнено і систематизовано практичний досвід та сучасні підходи до управління організаціями провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, детально і в логічній послідовності розглянуті основні програмні питання економічних дисциплін.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

14

005.8(075.8)

П79

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. Й. Басюркіна, С. А. Горбаченко, В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепьолкіна ; за ред. В. А. Карпова. – К. : Кондор, 2019. – 323 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проектний аналіз.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення планування та аналізу підприємницьких проектів, висвітлено концепцію, методологію підготовки й обгрунтування інвестиційних проектів, методику оцінки ефективності альтернативних інвестиційних рішень в умовах обмеженості ресурсів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

15

658.5(075.8)

Б48

Березін, О. В.

   Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

16

316.42(075.8)

У67

   Управління сталим розвитком [Текст] : підручник / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова. – К. : Каравела, 2018. – 538 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління сталим розвитком.pdf.

     У підручнику в межах системного підходу розглянуто світоглядно-історичні, логіко-методологічні та соціально-технологічні засади управління сталим розвитком соціальних систем у контексті глобальних соціально-культурних змін і динамічних трансформацій сучасного постіндустріального соціуму.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

17

347.73(477)(075.8)

Ф59

   Фінансове право [Текст] : підручник / Д. О. Білінський, І. М. Бондаренко, О. О. Головашевич [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2017. – 374 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансове право.pdf.

     У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інституту фінансового права.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

18

658.8

Б61

Біловодська, О. А.

   Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] : монографія / О. А. Біловодська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 462 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетингова політика.pdf.

     У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

19

658(075.8)

Е40

   Економіка підприємства : теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко., О. І. Ященко ; відп. за вип. Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 688 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка підприємства теорія і практикум.pdf.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

20

339.9(075.8)

Б75

Боднар, І. Р.

   Міжнародна інформація [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Р. Боднар. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 284 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна інформація. Боднар.pdf.

     У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

21

004.4(075.8)

Б83

Бородкіна, І. Л.

   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – К. : ЦУЛ, 2018. – 205 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інженерія програмного забезпечення.pdf.

     В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

22

352(477)

Б83

Борсук, Н. Я.

   Управління комунальною власністю в Україні : адміністративно-правові аспекти [Текст] : монографія / Н. Я. Борсук ; відп. за вип. О. Б. Доценко. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління комунальною власнистю.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню питань загальнотеоретичних основ управління комунальною власністю в Україні, об'єктно-суб'єктного складу правовідносин у сфері управління комунальною власністю.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

23

657.6(075.8)

А93

   Аудит [Текст] : підручник : в 2-х ч. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, С. Б. Ільіна [та ін.] ; за ред. В. І. Грушко. – 4-те вид., доповн. і переробл. – К. : Ліра-К, 2019. – 324 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аудит. Підручник.pdf.

     У підручнику викладено теоретичні та організаційно-правові основи організації проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

24

351.746(075.8)

І-74

   Інформаційна та кібербезпека : соціотехнічний аспект [Текст] : підручник / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційна та кібербезпека соціотехнічний аспект.pdf.

     У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методами і засобами соціального інжинірингу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

25

347.9(075.8)

В19

Васильєв, С. В.

   Цивільний процес [Текст] : підручник / С. В. Васильєв. – К. : Правова Єдність, 2019. – 506 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільний процес..pdf.

     Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Цивільний процес" для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 19)

26

336.7(075.8)

В42

Віднійчук-Вірван, Л. А.

   Міжнародний банківський бізнес : базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван ; наук. ред. Л. М. Патрикац, Д. І. Крохмалюк. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Міжнародний бізнес).

     Книга містить базові категорії, поняття, терміни з наступних тем: стратегія міжнародного банківського бізнесу, зовнішньоекономічна банківська діяльність, платіжні системи, валюти країн світу, міжнародні валютно-фінансові організації, кредитні угоди, валютні ринки та валютні операції.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

27

811.111(075.8)

В61

Вовк, О.

   Англійська мова для студентів комп'ютерних спеціальностей [Текст] = English for Computer Science Students : навч. посіб. / О. Вовк, О. Кулина. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Англійська мова для студентів комп'ютерних спеціальностей.pdf.

     Посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих навчальних закладів ІТ-спеціалізацій/комп'ютерних спеціальностей, зокрема, для студентів 2-го року навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" як навчальний матеріал із дисципліни "Аглійська мова в інформаційних технологіях".

                               15 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 15)

28

005.5(075.8)

Р32

   Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, О. М. Кіндратець [та ін.] ; під ред. В. Г. Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 352 с.

     У навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних, політичних, соціальних, соціо-культурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні та формування нової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

29

336.221

О-61

   Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання [Текст] : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, О. В. Гедзюк, І. С. Бєліцький [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 624 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оподаткування доходів фізичних осіб.pdf.

     Посібник є шостим виданням податкових студій юридичної компанії Jurimex та висвітлює питання правового регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. У виданні проаналізовано особливості оподаткування різних видів доходів, які людина може отримувати впродовж свого життя.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

30

336(075.8)

Г55

Глущенко, А. С.

   Фінанси [Текст] : навч. посіб. / А. С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси..pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво".

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

31

336(075.8)

Г55

Глущенко, В. В.

   Фінанси у рисунках, схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / В. В. Глущенко, А. С. Глущенко, О. В. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 342 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси в рисунках.pdf.

     У навчальному посібнику у графічному виді викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

32

657(075.8)

Г56

Гнатишин, Л. Б.

   Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оргагнізація обліку.pdf. – СПИСАНО.

     Навчальний посібник підготовлено до програми навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку". У ньому розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи.

33

368(075.8)

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

34

159.9(075.8)

Г61

Головатий, М. Ф.

   Політична психологія [Текст] : підручник / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політична психологія.pdf.

     У пропонованому підручнику розглядається феномен " політична психологія" як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність , предмет і мета політичної психології, її структура , особливості та основні форми вивчення

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

35

332.2(075.8)

У67

   Управління земельними ресурсами [Текст] : підручник / В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, І. М. Песчанська [та ін.] ; за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і переробл. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 329 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління земельними ресурсами.pdf.

     В підручнику на основі вимог програми курсу "Управління земельними ресурсами" висвітлюються наукові основи використання земельних ресурсів та організаційно-правові, економічні, фінансові та екологічні аспекти сучасного управління земельними ресурсами.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

36

658(075.8)

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Гринчуцький.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів).

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

37

330.101.542(075.8)

Г87

Гронтковська, Г. Е.

   Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 418 с. – СПИСАНО.

     Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника "Мікроекономіка". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань.

38

101(075.8)

Д18

Данильян, О. Г.

   Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2019. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія. Підручник.pdf.

     У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, показано її роль і значення в житті суспільства. Охарактеризовано історію розвитку філософської думки, її різні напрями та школи.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

39

340.12(477)

Д44

Дідич, Т. О.

   Правоутворення в Україні : теоретико-правові та практичні аспекти [Текст] : монографія / Т. О. Дідич. – К. : Ліра-К, 2017. – 492 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правоутворення.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових та практичних аспектів утворення права в Україні крізь призму аналітичної розробки та теоретичного обгрунтування комунікативно-інституційного підходу до його пізнання.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

40

338.2(075.8)

П78

   Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур, Н. С. Самотій. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 211 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Прогнозування і макроекономіка.pdf.

     Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

41

336.24

Д69

Дорофеєва, Л. М.

   Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / Л. М. Дорофеєва. – Ужгород : Гельветика, 2017. – 444 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції.pdf.

     В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митних органів Європи і України, а також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного періоду.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

42

339.13(075.8)

Д72

Дражниця, С. А.

   Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / С. А. Дражниця. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 182 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Електронна комерція.pdf.

     У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

43

364(075.8)

Д79

Дубич, К. В.

   Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціального забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих від різного роду репресій, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

44

336.764/.768(075.8)

Д81

Дудяк, Р. П.

   Організація біржової діяльності : основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Магнолія - 2006, 2019. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація біржової діяльності.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

45

005.52(075.8)

Є80

Єршова, Н. Ю.

   Аналіз господарської діяльності : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова, О. В. Портнова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 310 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналіз господарської діяльності.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до виявлення та обчислення величини невикористаних резервів.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

46

330.341.1(075.8)

З-12

Заблоцький, Б. Ф.

   Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 428 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка і організація інноваційної.pdf.

     У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, проектування і фінансування інноваційних проектів на підприємстві, комерціалізацію продуктів інноваційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

47

316.6(075.8)

З-18

Закалик, Г. М.

   Соціальна психологія у термінах і поняттях [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 132 с.

     Подано найуживаніші психологічні поняття, терміни і категорії, що відображають сучасний стан психологічної науки та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

48

519.86(075.8)

І-18

Іваненко, Т. В.

   Основи фінансової математики [Текст] : підручник / Т. В. Іваненко ; відп. ред. О. І. Клесов. – К. : Ліра-К, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи фінансової математики.pdf.

     Підручник складений відповідно до програми курсу "Основи фінансової математики". У ньому розглянуто математичні методи аналізу та оцінки грошових потоків, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій, реалізації інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

49

336.71(477)

Т33

   Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України [Текст] : монографія / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко [та ін.]. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 180 с. – (Вища освіта України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України.pdf.

     У монографії розглянуто актуальні проблеми інноваційного розвитку банків і банківської системи України із врахуванням сучасних тенденцій розвитку світового банківського ринку.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

50

330.34(477)

К23

Карінцева, О. І.

   Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / О. І. Карінцева. – Суми : Університетська книга, 2019. – 349 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Реструктуризація національної економіки.pdf.

     Розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов'язаних з особливостями механізму реструктуризації національної економіки в умовах трансформації суспільних процесів і впливу екологічного фактора.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

51

658.16(075.8)

К26

Карпунь, І. Н.

   Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Санація підприємств.pdf.

     На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забеспечення процесів санації в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

52

303.7(075.8)

К29

Катренко, А. В.

   Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 396 с. – (Комп`ютинг). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Системний аналіз. Катренко.pdf.

     В підручнику на фаховому методичному рівні подано матеріал лекційного курсу, а також тематика рефератів та практичних занять. Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод дерева цілей, метод аналітичної ієрархії, комбінаторно-морфологічні методи.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

53

330.1(075.8)

К38

Кібік, О. М.

   Теорія бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус. – 2-ге вид., стер. – К. : Алерта, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія бізнесу.pdf.

     Висвітлено основи функціонування ринкової економіки, поняття, класифікацію, питання конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності, закони функціонування бізнес-структур. Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто загальні поняття управління та його роль у виробництві, показано природу і сутність управлінських рішень, які ухвалюються на різних рівнях та в різних сферах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

54

316.34(075.8)

К56

Коваліско, Н. В.

   Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

     Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного супільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

55

658.5(075.8)

К56

Ковтун, О. І.

   Стратегія підприємства [Текст] : підручник / О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 428 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стратегія підприємства.pdf.

     В підручнику розкривається сутність категорії "стратегія підприємства", розглядаються зміст основні аспекти стратегічного контексту діяльності підприємства, ключові проблеми формування та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів спеціалізації та агрегації бізнесу.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

56

339.9(075.8)

С24

   Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світова економіка.pdf.

     Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Світова економіка" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

57

347.9(477)

Ц58

   Цивільне судочинство України : основні засади та інститути [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2016. – 848 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільне судочинство.pdf.

     У монографії досліджуються розвиток цивільного процесуального законодавства України у пострадянський період, джерела, принципи цивільного судочинства та права на справедливий судовий розгляд, проблеми цивільної юрисдикції, суб'єктів цивільного судочинства, доказів та доказування, перегляду судових рішень та їх виконання.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

58

368(075.8)

А43

   Актуарні розрахунки [Текст] : підручник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – 2-ге вид., переробл., і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 214 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні розрахунки.pdf.

     Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни "Актуарні розрахунки", яка включена в навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей, де передбачено вивчення даного предмету.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

59

339.138(075.8)

М58

   Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Корнієв, В. В. Кулішов, Б. М. Одягайло [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародний маркетинг.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми міжнародного маркетинга. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв'язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем маркетингу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

60

001.89(075.8)

О-75

   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова ; за заг. ред. В. М. Костюкевича, О. А. Шинкарук. – К. : КНТ, 2018. – 634 с.

     У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

61

519.85(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel [Текст] : практикум / А. І. Кузьмичов. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналітика мережевих структур.pdf.

     Мережеві структури - загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

62

39

К93

Курочкін, О. В.

   Святково-обрядова культура [Текст] : вибр. пр. / О. В. Курочкін. – К. : Ліра-К, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Святково-обрядова культура.pdf.

     У збірнику увійшли наукові розвідки й статті присвячені проблемам генезису святково-обрядових традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

63

336.22(075.8)

Л38

Лєгостаєва, О. О.

   Податкова система : практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 228 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Лєгостаєва.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Податкова система". Містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

64

31(075.8)

Л83

Лугінін, О. Є.

   Статистика національної та міжнародної економіки [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 472 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літс/статистика нац та міжнародної економіки лугінін 2008.pdf.

     Навчальний посібник складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, економічну та соціальну статистику національної економіки, статистику міжнародної економічної діяльності.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

65

364(075.8)

Л84

Лукашевич, М. П.

   Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге вид., стер. – К. : Каравела, 2018. – 368 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна робота (теорія і практика).pdf.

     У підручнику розкрито сутність поняття "соціальна робота" як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюції теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

66

347.2(075.8)

М14

Майданик, Р. А.

   Речове право [Текст] : підручник / Р. А. Майданик. – К. : Правова Єдність, 2019. – 1102 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Речове право.pdf.

     У підручнику системно висвітлено питання речового права. Підручник підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни. Структурно підручник складається з чотирьох розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких розглядаються загальні положення речового права, основні та забезпечувальні речові права, міжнародне речове право.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

67

330.101.542(075.8)

М18

Малахова, Н. Б.

   Мікроекономічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Малахова. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мікроекономічний аналіз.pdf.

     Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної методології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв'язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

68

364(477)(075.8)

М21

Малюга, Л. Ю.

   Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. – К. : Правова Єдність, 2016. – 323 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальний захист.pdf.

     В посібнику викладено питання правового регулювання соціального захисту усіх категорій інвалідів та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розкрито основні поняття категоріального апарату права соціального забезпечення; викладена загальна характеристика соціального захисту інвалідів та соціального захисту постраждалих в результаті катастрофи на ЧАЕС; приділено увагу видам та формам соціального захисту вказаних осіб, порядку отримання соціально-забезпечувальних благ; викладено основі проблеми соціального захисту інвалідів та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

69

31(075.8)

М28

Мармоза, А. Т.

   Економічна статистика [Текст] : підручник / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2018. – 601 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічна статистика.pdf.

     У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, положення і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

70

330.5

М31

Маслак, О. О.

   Системи кластеризації національної економіки : формування, розвиток та державне управління [Текст] : монографія / О. О. Маслак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Системи кластеризації національної економіки.pdf.

     Розроблено теоретичні положення, науково-методичні та практичні рекомендації щодо формування   і розвитку системи кластеризації національної економіки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

71

621.3(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2019. – 364 с.

     У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристороні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю та запам'ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

72

004.31(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Пристрої цифрової електроніки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2019. – 392 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/77-pristroyi-cifrovoyi-elektronki.html.

     У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам'ятю, запам'ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

73

657.1(075.8)

М42

Медвідь, Л. Г.

   Облік у банках [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 353 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік у банках.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни "Облік у банках". У ньому вміщено для кожної теми перелік питань, що вносяться для вивчення; перелік рекомендованих джерел; завдання для практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів; запитання для самоперевірки; завдання для індивідуальної роботи (тематика рефератів); тестові завдання для контролю знань студентів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

74

34(477)

М48

Мельник, В. В.

   Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні [Текст] : монографія / В. В. Мельник. – К. : Ліра-К, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правове регулювання депозитарної.pdf.

     Монографія є комплексним дослідженням правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні. Сформульовані положення та висновки мають наукове та практичне значення і одержані в результаті дослідження авторкою вітчизняного та зарубіжного законодавства, що регулює порядок здійснення депозитарної та клірингової діяльності, спеціальної літератури та правозастосовної практики.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

75

330.342(075.8)

М48

Мельник, Л. Г.

   "Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) [Текст] = Green economy (EU experience and practice of the Ukraine in the light of the Industries 3.0 and 4.0) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2019. – 463 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зелена економіка.pdf.

     Характеризується змістовна основа понять "сестейновий розвиток" і "сестейнова економіка". Розкривається роль Третьої та Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

76

657

М69

Михальська, О. Л.

   Управлінський облік та аналіз виробничих витрат [Текст] : монографія / О. Л. Михальська, В. Г. Швець. – К. : Кондор, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управлінський облік.pdf.

     У монографії досліджено актуальні проблеми удосконалення та розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах трансформаційних процесів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

77

658.5(075.8)

М80

Мороз, В. С.

   Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 256 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Організація виробництва. Мороз В. С..pdf.

     Пропонований навчальний посібник являє собою курс лекцій з організації промислового виробництва, прочитаних в Хмельницькому національному університеті студентам економічних спеціальностей. Навчальний посібник має системний характер і охоплює всі методи і принципи організації виробництва на промисловому підприємстві.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

78

663(075.8)

М99

Мялковський, О. В.

   Барна справа : теорія і практика приготування змішаних напоїв [Текст] : підручник / О. В. Мялковський. – К. : Кондор, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Барна справа.pdf.

     Дана книга призначена для людей, що бажають освоїти професію бармена, а також тим, хто хоче знати правила і способи приготування , оформлення і подачі змішаних напоїв.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

79

005.942

Н49

Нельсон, Б.

   Консалтинговый бизнес для чайников [Текст] = Consulting for dummies / Б. Нельсон, П. Экономи ; под ред. А. В. Назаренко ; пер.с англ. С. В. Лопаева. – М. : Диалектика, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Консалтинговый бизнес.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было стредствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

80

316(075.8)

Н56

Нестуля, О. О.

   Соціологія : практикум. Модульний варіант [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 270 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Практикум.pdf.

     До кожної теми у книзі пропонується опорний коспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

81

811.111(075.8)

Н63

Ніколаєнко, Ю. О.

   Business English [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2016. – 148 c. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Business English.pdf.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освітиаграрних спеціальностей, які вивчають дисципліну "Ділова іноземна мова" (англійська). Посібник містить теми для аудиторної та самостійної роботи.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

82

657(075.8)

О-17

   Облік і оподаткування : практикум дистанційного тестування [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, О. І. Гуторов, О. О. Гуторова [та ін.] ; за заг. ред.: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря [та ін.]. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Алерта, 2018. – 306 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і оподаткування.pdf.

     Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування різного рівня спеціальності 071 "Обдік і оподаткування" у вищих навчальних закладах України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

83

821(477)

О-60

Опарій, Я.

   Мудра кішка Варшава [Текст] : роман / Я. Опарій. – К. : Ліра-К, 2018. – 140 с.

     Книга про тих, кому здалося, що кращим життя може бути лише за кордоном. Безцінні лайфаки, як навчитися сухим вибиратися з халеп.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

84

657(075.8)

О-74

Осмятченко, Л. М.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. Є. Шевчук ; за заг. ред. Л. М. Осмятченко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 195 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік Осмятченко.pdf.

     В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

85

002.1(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2019. – 492 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес. Палеха.pdf.

     Мета підручника - розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

86

006.1(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – К. : Ліра-К, 2019. – 220 с.

     У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

87

657.37(075.8)

П30

Петришин, Л. П.

   Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Петришин, Г. В. Сиротюк ; за ред. Л. П. Петришин. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 416 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність підприємств. Петришин.pdf.

     СУ навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-правові теоретичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

88

334(075.8)

П30

Петрович, Й. М.

   Створення і функціонування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода ; за ред. Й. М. Петровича. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 255 с. – (Вища світа в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Створення і функціонування.pdf.

     В навчальному посібнику всебічно висвітлюються методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування і організації функціонування підприємницької діяльності - від з'ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників успішної діяльності бізнес-структур, їх адаптації до мінливого і динамічного ринкового середовища.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

89

2(075.8)

Р36

   Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. Скалецький [та ін.] ; за ред. В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенка ; відп. за вип. В. М. Піча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/релігієзнавство 2006.pdf.

     Навчальний посібник укладений у повній відповідальності до державної навчальної програми курсу "Релігієзнавство" та містить в собі необхідний матеріал з усіх тем даного курсу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

90

338.2

П31

Петрушенко, М. М.

   Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки : соціоприродні й економічні протиріччя [Текст] = Forecasting and regulation of the national economy development : socionatural and economic contradictions : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Пргнозування та регулювання розвитку.pdf.

     У монографії висвітлюються актуальні теоретико-методологічні й науково-практичні питання, пов'язані з соціоприродними та економічними протиріччями розвитку національної економіки в контексті його прогнозування та державного регулювання.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

91

330.101.542(075.8)

П32

Пилипенко, В. В.

   Мікроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пилипенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 280 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літм/мікроекономіка курс лекцій пилипенко 2010.pdf. – СПИСАНО.

     У навчальному посібнику представлений курс лекцій з основних тем мікроекономіки. Розглядаються поведінка людини як споживача благ, так і підприємця, теоретичні основи функціонування ринкового механізму і процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих благ та ресурсів.

92

005.6(075.8)

П38

Плецан, Х. В.

   Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму [Текст] : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан. – К. : Ліра-К, 2018. – 140 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тайм-менеджмент.pdf.

     Наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму" і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

93

336.76(075.8)

П42

Поважний, О. С.

   Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літц/Цінні папери і фонд. ринок. Поважний.pdf.

     У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною програмою дисципліни "Цінні папери і фондовий ринок". Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в процесі залучення та ефективного примноження капіталу за допомогою фінансових інструментів, особливості здійснення та оцінки прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розвинутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціонування сучасних фондових механізмів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

94

621.3(075.8)

Р98

Рябенький, В. М.

   Цифрова схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 736 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літц/цифрова схемотехніка рябенький 2009.pdf.

     Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів, методи мінімізації та перетворення логічних функцій, характеристики завад і корегуючих кодів.

Описано структури базових логічних елементів різних технологій виконання та особливості їх використання у цифрових пристроях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

95

342.951:[336.22:352](477)

С13

Савченко, Анастасія Олександрівна

   Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анастасія Олександрівна Савченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 229 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правовий механізу справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації.Надано загальну характеристику місцевих податків та зборів України і визначено вплив процесів децентралізації на їх справляння.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

342.951:[336.22:352](477)

С13

Савченко, Анастасія Олександрівна

   Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анастасія Олександрівна Савченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню адміністративно-правовий механізу справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації.Надано загальну характеристику місцевих податків та зборів України і визначено вплив процесів децентралізації на їх справляння.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

97

005.7.01(075.8)

С24

Свидрук, І. І.

   Теорія організації [Текст] : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 180 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія організації.pdf.

     У підручнику наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

98

32(477)(091)

С31

Сенченко, М. І.

   Креативна революція [Текст] / М. І. Сенченко ; відп. ред. М. І. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 200 с. – (Реванш історії: креативна революція). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Креативна революція.pdf.

     "Креативна революція" - це нова сенсаційна версія нашої політичної історії, яка руйнує звичні уявлення і міфи про рушійні сили і справжні причини основних подій кінця ХХ початку ХХІ ст.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

99

32

С31

Сенченко, Н. И.

   Невидимая война : психофизическое оружие [Текст] / Н. И. Сенченко. – К. : Лира-К, 2019. – 384 с. – (Четвертая мировая латентная война).

     В новой книге Николая Сенченко рассмотрены вопросы использования психофизического оружия для ведения невидимой вийны псевдоэлиты против собственного народа.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

100

316.6

С31

Сенченко, Н. И.

   Масс-медиа, пиар, или кто и как вам компостирует мозги [Текст] / Н. И. Сенченко ; отв. ред. Н. И. Сенченко. – К. : Лира-К, 2018. – 224 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Масс-медиа, пиар, или кто.pdf.

     Я не знаю тебя, мой читатель, открывший эту книгу и бегло пролистывающий ее страницы. Я не знаю, кто ты по национальности, возрасту, образованию, полу, политическим убеждениям, если таковы у тебя есть. Но, не зная тебя, я считаю нужным сказать тебе одно.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

101

336.1(075.8)

С60

Солодка, О. О.

   Похідні фінансові інструменти : функціональні механізми та суперечності використання в Україні [Текст] : монографія / О. О. Солодка. – К. : Кондор, 2016. – 431 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Похідні фінансові інструменти.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню функціональних механізмів і суперечностей використання похідних фінансових інструментів в Україні. Композиційна структура наукової монографії містить: теоретичні аспекти використання похідних фінансових інструментів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

102

336(075.8)

С81

Стойко, О. Я.

   Фінанси [Текст] : підручник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я. Стойка. – К. : Алерта, 2017. – 405 с. – СПИСАНО.

     У підручнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.

103

368(075.8)

С89

Супрун, А. А.

   Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 300 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Строаховий менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу "Страховий менеджмент". У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

104

342.5

С91

Сухонос, В. В.

   Механізм держави і місцеве самоврядування : дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2019. – 287 с.

     У книзі досліджується дихотомія механізму держави та місцевого самоврядування. Зокрема, висвітлюється інституціонально-структурна складова державного механізму, у т. ч. його елементи: державні підприємства, установи та органи, а також аналізується його функціонально-технологічний вимір.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

105

657.62(075.8)

Т19

Тарасенко, Н. В.

   Економічний аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 284 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/економічний аналіз практикум тарасенко 2011.pdf. – СПИСАНО.

     Основне спрямування роботи - здобуття практичних навичок об'єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства, вміння виявляти резерви і можливості їх мобілізації, виробляти пропозиції за результами аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо успішної діяльності в умовах ринку.

106

37(075.8)

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Методологія педагогічного дослідження [Текст] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 440 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методологія педагогічного дослідження.pdf.

     У посібнику розкрито роль, функції і сутність науки і наукової діяльності в житті суспільства, їх взаємозв'язок із практичною діяльністю людини. Головне місце приділено викладу питань теорії і практики педагогічного дослідження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

107

005.5(075.8)

А31

   Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / О. М. Теліженко, С. В. Глівенко, Л. П. Валенкевич [та ін.] ; за ред. О. М. Теліженка, С. В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 872 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративний менеджмент для магістрів.pdf.

     У підручник увійшли навчальні лекційні матеріали за спеціальністю "Адміністративний менеджмент", апробовані при підготовці студентів рівня 'магістр".Особливістю підготовки за даною спеціальністю є необхідність формування знань і навичок студентів з адміністративного управління в постійному взаємозв'язку з нормативною законодавчою базою.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

108

174

Ф75

Фокс, Сью

   Деловой этикет для чайников [Текст] = Business etiquette by Sue Fox with Perrin Cunningham : при участии П. Каннингем / Сью Фокс ; пер.с англ. – М. : Диалектика, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Деловой этикет.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

109

339.9(075.8)

М58

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев [та ін.] ; за ред. С. В. Фомішина. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 446 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна економіка Фомішин.pdf.

     Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основін тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

110

342.951

Х45

Хиля, Михайло Михайлович

   Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 201 с.

     Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

342.951

Х45

Хиля, Михайло Михайлович

   Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших в Україні комплексних досліджень нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

112

657.6(075.8)

К65

   Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай [та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом'яка, Н. С. Станасюк. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 315 с. – (Вища освіта в Україні).

     Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

113

005.53(075.8)

Ч-75

Чорноморченко, Н. В.

   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 258 с. – (Вища освіта в Україні).

     У навчальному посібнику висвітлюються найсуттєвіші аспекти обгрунтування господарських рішень, зокрема, розглянуто економічну сутність та види господарських рішень; принципи та методи аналізу господарських рішень; інструментарій економічного обгрунтування ефективності рішень; особливості розробки господарських рішень в різних умовах господарювання.

114

330.8(075.8)

Ш38

Шевчик, Б. М.

   Сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 216 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні економічні теорії.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу "Сучасні економічні теорії", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Висвітлено теоретичні принципи сучасної економічної науки, персоніфіковані у вченнях впливових економістів нашого часу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

115

623.6(075.8)

В42

   Військова топографія [Текст] : підручник / С. Г. Шмаль, О. В. Кравчук, А. М. Гудзь [та ін.]. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2019. – 644 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військова топографія.pdf.

     Уміння підрозділів впевнено орієнтуватися на будь-якій місцевості, за будь-якої погоди і пори року, за картою та без карти; здатність їхніх командирів вірно враховувати тактичні особливасті місцевості у різних видах бою.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

116

347.77/.78

Ш90

Штефан, О. О.

   Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права [Текст] = Civil procedural order of subjective copyright defence : монографія / О. О. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 500 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права.pdf.

     У монографічному дослідженні викладена авторська концепція сучасного розуміння цивільного процесуального порядку захисту суб'єктивного авторського права на основі встановлення закономірностей розвитку цивільних процесуальних інститутів, виявлення специфіки захисту суб'єктивних авторських права позицій матеріального та процесуального права.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

117

657.01(075.8)

Я72

Яремко, І. Й.

   Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літт/теорія бухобліку яремко 2010.pdf. – СПИСАНО.

     Матеріал посібника охоплює тематику основ організації обліку і звітності, методологічні аспекти концептуальної основи облікової системи. Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку".

 

Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2019

1

005.591.6(075.8)

У67

   Управління інноваційною діяльністю. Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці : магістерський курс [Текст] : підручник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 728 с.

     У підручнику висвітлено теоретичні і методичні засади інноваційного менеджменту в знаннєорієнтованій економіці в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у межах магістратури.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

2

657.4(075.8)

О-17

   Облік витрат і калькулювання продукції в агропромисловому виробництві [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

004.4(075.8)

М45

   Методичні вказівки до стажування (переддипломної практики) [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. Г. М. Мельник, Ю. М. Батько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 16 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

004.4(075.8)

Т36

   Тестування комп'ютерних систем на проникнення [Текст] : опор. консп. лекцій / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 118 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.1(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. О. П. Шиманська, М. М. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

004.5(075.8)

С40

   Системи автоматизованого управління на основі ВІТ [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. В. Гуменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

005.53(075.8)

А64

   Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

334(075.8)

М52

   Мережева організація бізнесу [Текст] : метод. рек. / уклад. О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 23 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

9

330.101.542(075.8)

М59

   Мікроекономіка [Текст] : метод. рек. / уклад. Ю. І. Гайда, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 16 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

001.89(075.8)

М54

   Методичні рекомендації з виконання та захисту курсових робіт [Текст] : для студ. спец. "Економічна безпека та фінансові розслідування" / уклад. Н. Б. Москалюк, О. Б. Васильчишин, О. І. Вівчар [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 30 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

11

004.4(075.8)

Я45

   Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35743/1/MET_TEST_KN_2019.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

12

004.7(075.8)

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

657.371

І-58

   Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2018. – 139 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інвентаризація.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

14

343.8(477)

З-19

   Закон України "Про запобігання корупції" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 3 трав. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про запобігання коруп.pdf.

     Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 3 лютого 2014 року (відповідає офіційному текстові).

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3)

15

342(477)

К65

   Конституція України [Текст] : станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 66 с.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текствові).

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 7)

16

343.1(075.8)

С43

   Складові успіху у кримінальному процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, В. І. Журавльов, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові у кримінальному процесі.pdf.

     Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонується матеріали довідкового та методичного характеру.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 7)

17

349.4(477)"2016-2017"

З-51

   Земельне законодавство України 2016-2017. Збірник нормативних актів [Текст] / упоряд. : К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельне законодавство.pdf.

     Пропонований читачами збірник законодавчих актів із земельних правовідносин являє собою огляд актуальних питань і новацій у практичному застосуванні приписів законодавства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

18

346(477)

Г72

   Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 446 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарські відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

19

331.1(477)

Н35

   Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 [Текст] : практ. посіб. станом на 05 жовт. 2018 р. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національний класифікатор України.pdf.

     Класифікатор професій призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України. всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

20

349.4(477)

З-51

   Земельні відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, спеціалістів Державного агентства земельних ресурсів України та Державної інспекції сільського господарства України, працівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств - власників і землекористувачів, в тому числі орендарів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

21

346(477)

Г72

   Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 176 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарське судочинство.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємств. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 4)

22

351.74(477)

Н32

   Настільна книга працівника національної поліції України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. А. Бабенко, О. Ю. Дрозд, В. І. Журавель [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 395 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга працівника.pdf.

     Посібник розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурора, слідчого, слідчого, дедектива, адвоката.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

23

347.77/.78(477)(075.8)

А22

   Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність [Текст] : практ. посіб. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Авторське право та суміжні права.pdf.

     Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права, які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання. Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об'єктів інтелектуальної власності, а це делегує необхідність захисту як самого права (автора твору) та й об'єктів цих інтелектуальних зусиль від протиправних посягань.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

24

347.9(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільному судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 444 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного суду в цивіль.pdf.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

25

342.9(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 403 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного Суду України в адмін.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

26

343.98(477)

Н32

   Настільна книга слідчого [Текст] : практ. посіб. / за заг. ред. Ю. І. Руснака. – К. : ЦУЛ, 2019. – 446 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга слідчого.pdf.

     Запропоноване видання є практичним посібником для спеціалістів слідчих органів, які здійснюють практичну діяльність при кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

27

347.6(477)(075.8)

С71

   Спадщина і спадкування в Україні : запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 311 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Спадщина.pdf.

     Запропоноване читачам видання адресоване перш за все особам, що у спадковому праві називаються спадкоємцями. Тобто тими, що мають отримувати спадщину. Від них іє більшість запитань, що стосуються вказаних правовідносин.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

28

349.4(477)

З-51

   Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 105 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

29

347(477)

Н32

   Настільна книга адвоката в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Повноваження захисника, законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 416 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга адвоката.pdf.

     Посібник розрахований на адвокатів, помічників адвокатів та студентів вищих учбових закладів, які готують спеціалістів в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

30

343.1(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями) [Текст] / упоряд. : С. С. Чернявський, П. С. Валерійович, Л. Д. Удалова (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 351 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зразки процесуальних документів.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завдання цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

31

346(477)

Н32

   Настільна книга судді при розгляді господарських справ. Складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 440 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при розгляді господ.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийнятті судом при розгляді господарської справи.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

32

343.1(477)

Н32

   Настільна книга судді при здійсненні кримінального провадження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 520 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при здійсненні кримінального.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді кримінальної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці кримінального провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

33

342.9(477)

Н32

   Настільна книга судді при розгляді справ адміністративного судочинства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при розгляді.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийнятті судом при розгляді адміністративної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

34

364.3(477)

П25

   Пенсійна реформа 2017 : основні положення, питання, відповіді [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 135 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пенсійнв реформа 2017.pdf.

     Цей посібник висвітлює базові положення, які будуть регулювати правовідносини "пенсіонер - держава" на найближче майбутнє, по 2021 рік щонайменше. А також звернемо вдумливу увагу на практичні питання застосування окремих і важливих приписів чинного пенсійного законодавства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

35

342.9(477)

А31

   Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 152 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративне судочинство.pdf.

     Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

36

346(477)

О-74