Нові надходження СЕРПЕНЬ 2016

1

65.291.6я73

Pers

   Personnel management [Текст] : guidelines for practical implementation of comprehensive practical individual tasks (CPIT) / compiler Victoria A. Danylenko-Kulchytska. – Ternopil : TNEU, 2016. – 24 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

65.9(4Укр)262.10я73

А64

   Англо-український глосарій банківських термінів [Текст] : навч.-метод. розробка / уклад. Л. Ф. Борсук. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 52 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

67.301я73

Д36

   Державне управління [Текст] : курс лекцій / за ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 616 с.

     Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Державне управління". Курс підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни , чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба".

                               28 прим. (Чит. зал студентів. – 4, Абонемент. – 24)

4

67.9(4Укр)301.01я73

Д31

Демчина, Л. І.

   Документообіг у державній службі [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Демчина. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 168 с.

     У навчальному посібнику подано теоретичні знання та практичні навички щодо систем документації та їх взаємодії в економічно-організаційному та інформаційно-правовому аспектах, побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови інформаційних зв'язків як основи впровадження системи електронного документообігу.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 4, Абонемент. – 26)

5

91

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2014 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації монографій, підручників, навчальних посібників, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 20114 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 95)

6

65.9(4Укр)262.10я73

М54

   Методичні вказівки для проходження переддипломної практики в установах банків [Текст] : ОКР : магістр спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад. Я. І. Чайковський, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

65.826я73

М58

   Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Мелих. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

67.9(4Укр)301я73

Л17

Лазор, О. Д.

   Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. – 5-те вид., доповн. і переробл. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 520 с.

     Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу - основи державного управління та місцевого самоврядування. Зміст викладеного матеріалу представлений 16 темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв'язки; функціонування інституту публічної служби в Україні.

                               29 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

10

66.01я73

П50

   Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч. посіб. / К. О. Ващенко, Ю. Г. Кальниш, О. М. Новакова [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сича. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 352 с.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчального плану Національного агенства України з питань державної служби для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 8.15010002. "Державна служба" освітньої галузі "Державне управління".

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 10)

 

Нові надходження ЛИПЕНЬ 2016

1

 

   Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки" [Текст] : зб. – Полтава : ПУЕТ.

2

65.049(4Укр)я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Регіональна економіка [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

Нові надходження ТРАВЕНЬ 2016

1

84(4/8)

К51

Клысь, Р.

   "Какаду" [Текст] : повести и рассказы / Р. Клысь. – М. : Радуга, 1987. – 286 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

2

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   "Морская Волшебница", или Бороздящий океаны [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библиотека).

                               5 прим. (Художній абон. – 5)

3

 

   40 лет КНР [Текст]. – М. : Наука, 1989. – 566 с. – СПИСАНО.

4

84(4/8)

К32

Kwiatek, W. P.

   Za zadne pieniadze [Текст] / W. P. Kwiatek. – Warszawa : Iskry, 1987. – 61 s. – (Zagadka sensacja).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

5

84(4/8)

К55

Кобаяси, К.

   Август без императора [Текст] : роман / К. Кобаяси. – М. : Прогресс, 1982. – 244 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

6

84(4/8)

К59

Козак, Я.

   Адам и Ева [Текст] : роман / Я. Козак. – М. : Радуга, 1986. – 232 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

7

84(4/8)

К59

Козак, Я.

   Адам і Єва [Текст] : роман / Я. Козак. – К. : Дніпро, 1986. – 164 с. – (Дружба).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

8

32.971.5

Л73

Локхарт, Э.

   Антихакинг в сети. Трюки [Текст] = Network security. Hacks / Э. Локхарт. – С.Пб. : Питер, 2005. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антихакинг в сети.pdf.

     Интернет является не только наиболее удобным средством совместной работы, но и потенциально опасной средой. При работе в Сети ваши компьютеры могут подвергнуться атаке из любой точки планеты. Каждый день хакеры используют для рассылки спама, организации распределенных атак или иных незаконных действий обнаруженные уязвимые системы.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

84(4/8)

К65

Константинов, А.

   Бай Ганьо. Неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина [Текст] / А. Константинов. – К. : Дніпро, 1979. – 174 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

10

84(4/8)

К82

Крлежа, М.

   Баллады Петрушки Керемпуха [Текст] / М. Крлежа. – М. : Худож. лит., 1986. – 238 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

11

84(4/8)

К26

Карр, Д. Д.

   Безтілесна людина [Текст] : роман / Д. Д. Карр. – К. : Всесвіт, 1991. – 190 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

12

84(4/8)

К88

Куин, Э.

   Божественный свет [Текст] : повесть / Э. Куин. – М. : ИПО Автор, 1991. – 92 с. – (Зарубежный детектив).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

13

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Братья Шелленберг [Текст] / Б. Келлерман. – М. : Правда, 1983. – 350 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

14

84(4/8)

К64

Конрад, Д.

   В зеркале морей [Текст] : повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса : Маяк, 1979. – 224 с. – (Морская библиотека).

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

15

84(4/8)

К26

Карре, Д.

   В одном немецком городке. Меморандум Квиллера [Текст] / Д. Карре, А. Холл. – М. : Прогресс, 1990. – 510 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

16

84(4/8)

К47

Клавель, Б.

   В чужом доме. Сердца живих [Текст] : романы / Б. Клавель. – М. : Правда, 1987. – 652 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

17

84(4/8)

К84

Крузов, Б.

   Вариант №1. На альпийской вершине [Текст] : роман / Б. Крузов. – Донецк : Донбас, 1987. – 280 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

18

84(4/8)

К84

Крузов, Б.

   Варіант №1. На альпійской вершине [Текст] : роман / Б. Крузов. – К. : Радянський письменник, 1976. – 231 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

19

84(4/8)

К76

Кош, Е.

   Великий мак [Текст] : вибрані твори / Е. Кош. – К. : Дніпро, 1989. – 479 с. – (Зарубіжна проза XX століття).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

20

84(4/8)

К26

Карпентьєр, А.

   Весна священна [Текст] : роман / А. Карпентьєр. – К. : Дніпро, 1983. – 629 с. – (Дружба).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

21

Л68

Лобанова, Л. В.

   Вибрані задачі елементарної математики [Текст] / Л. В. Лобанова, Л. П. Фінкельштейн. – К. : Вища школа, 1989. – 94 с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика). – СПИСАНО.

22

В41

   Вівчарство [Текст]. – 1989. – СПИСАНО.

23

 

   Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – 2008. – , №46.

24

84(4/8)

К60

Коларова, Я.

   Вода [Текст] : роман / Я. Коларова. – Донецьк : Донбас, 1982. – 191 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

25

84(4/8)

К57

Коджагез, С.

   Возвращение десяти тысяч. Спор [Текст] : романы / С. Коджагез. – М. : Радуга, 1986. – 398 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

26

84(4/8)

К69

Кортасар, Х.

   Выигрыши. Повести и рассказы [Текст] : роман / Х. Кортасар. – М. : Прогресс, 1976. – 462 с. – (Мастера современной прозы).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

27

26.890я73

К78

Крачило, Н. П.

   География туризма [Текст] : учеб. пособ. / Н. П. Крачило. – К. : Вища школа, 1987. – 208 с.

                               6 прим. (Абонемент. – 6)

28

Г52

   Гласность : мнения, поиски, политика [Текст] / отв. ред. Ю.М.Батурин. – М. : Юридическая литература, 1989. – 367 с. – СПИСАНО.

29

84(4/8)

К59

Козак, Я.

   Гнездо аиста [Текст] / Я. Козак. – М. : Художественная литература, 1982. – 358 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

30

84(4/8)

К35

Кеппен, В.

   Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме [Текст] : романы / В. Кеппен. – М. : Прогресс, 1972. – 505 с. – (Мастера современной прозы ФРГ).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

31

84(4/8)

К35

Кеппен, В.

   Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме [Текст] : романы / В. Кеппен. – М. : Прогресс, 1980. – 512 с. – (Мастера современной прозы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

32

84(4/8)

К35

Кеппен, В.

   Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме [Текст] : романы / В. Кеппен. – М. : Прогресс, 1990. – 503 с. – (Политический роман).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

33

84(4/8)

К72

Костаке, А.

   Голубие вечера [Текст] : роман. Т. 1 / А. Костаке. – Бухарест : Ион Крянгэ, 1978. – 280 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

34

84(4/8)

К72

Костаке, А.

   Голубие вечера [Текст] : роман. Т. 2 / А. Костаке. – Бухарест : Ион Крянгэ, 1978. – 287 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

35

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Город Анатоль [Текст] / Б. Келлерман. – М. : Правда, 1979. – 344 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

36

84(4/8)

К64

Коннор, Ф.

   Гості Ірландії [Текст] : новели / Ф. Коннор. – К. : Дніпро, 1984. – 26 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

37

84(4/8)

К36

Кервуд, Д. О.

   Гризли. Казан. Бродяги Севера. В дебрях Севера [Текст] : повести и роман / Д. О. Кервуд. – М. : Правда, 1988. – 636 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

38

908(477)"1860-1917"

Ч-87

Чуйко, Інна Степанівна

   Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 pp.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Інна Степанівна Чуйко. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 278 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1575/1/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf.

     Простежено формування та еволюцію світоглядних позицій відомого українського громадсько-політичного діяча, економіста, адвоката, політика кінця XIX - початку XX ст. Є. Олесницького. Проаналізовано професійну, редакторсько-видавничу і журналістську роботу. Показано культурно-просвітню та економічну діяльність у товариствах "Просвіта" і "Сільський господар", внесок у розвиток українського кооперативного руху Східної Галичини.

39

84(4/8)

К84

Крушель, Г.

   Девушка и солдат [Текст] : повести / Г. Крушель. – М. : Воениздат, 1982. – 350 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

40

63.3(2)6

Д28

   Декреты Советской власти [Текст]. Т. XIІІ. – М. : Политиздат, 1989. – 574 с. – СПИСАНО.

41

84(4/8)

К73

Кот, Й.

   День рождения [Текст] : повести и рассказы / Й. Кот. – М. : Прогресс, 1982. – 254 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

42

84(4/8)

К31

Кашниц, М. Л.

   Длинные тени [Текст] : рассказы / М. Л. Кашниц. – М. : Известия, 1983. – 111 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература").

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

43

84(4/8)

К82

Кристофанелли, Р.

   Дневник Микеланджело неизвестного [Текст] / Р. Кристофанелли. – М. : Радуга, 1985. – 416 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

44

84(4/8)

К78

Крашевский, Ю. И.

   Дневник Серафины [Текст] : романы / Ю. И. Крашевский. – М. : Худож. лит., 1987. – 588 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

45

84(4/8)

К21

Караславов, Г.

   Дни тревог и надежд [Текст] : роман / Г. Караславов. – М. : Прогресс, 1976. – 416 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

46

84(4/8)

К61

Колоане, Ф.

   Дорога китів [Текст] : роман / Ф. Колоане. – К. : Веселка, 1973. – 184 с.

                               4 прим. (Художній абон. – 4)

47

Б19

Баканидзе, О. А.

   Дорогами дружбы [Текст] / О. А. Баканидзе. – Тбилиси, 1989. – 461 с. – СПИСАНО.

48

84(4/8)

К58

Кожнар, В.

   Его звали Отакар [Текст] : повесть / В. Кожнар, К. Рихтер. – М. : ДОСААФ, 1985. – 288 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

49

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   ерседес из Касталии, или Путишествие в Китай [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1985. – 389 с. – (Морская библиотека).

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

50

84(4/8)

К84

Кршенек, Ї.

   Жайворонок і сова [Текст] : повість / Ї. Кршенек. – К. : Дніпро, 1988. – 26 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

51

82-1/-9

К72

Костецька, Олена Ігорівна

   Жанрова система прози Богдана Лепкого [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Олена Ігорівна Костецька. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 215 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1569/1/Diss_-_Konoplicka.PDF.

     Дисертація присвячена розкриттю генологічної своєрідності прози Богдана Лепкого, теоретичній реконструкції її жанрової системи. У роботі експліковано поняття генологічної свідомості як концепту, простежено взаємозв'язок рівнів генологічної свідомості та їх фіксацію в епістолярії, літературно-критичних та історико-літературних працях Б. Лепкого, співвіднесено генологічну свідомість письменника з жанровими традиціями Європи кінця XIX - першої половини XX століття.

52

84(4/8)

К60

Коллинз, У.

   Женщина в белом [Текст] : роман / У. Коллинз. – М. : Детская литература, 1989. – 669 с. – (Б-ка приключений и научной фантастики).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

53

84(4/8)

К60

Коллинз, У.

   Женщина в белом [Текст] : роман / У. Коллинз. – К. : Наукова думка, 1991. – 509 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

54

84(4/8)

К60

Коллінз, У.

   Жінка в білому [Текст] : роман : твори в 2-х т. Т. 1 / У. Коллінз. – К. : Дніпро, 1989. – 586 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

55

66.4(2)

З-12

   За мир и безопасность народов : Документы внешней политики СССР, 1987 г. [Текст] : в 2-х кн. Кн.2 : Сентябрь-декабрь. – М. : Политиздат, 1990. – 508 с.

56

84(4/8)

Л15

Ладлэм, Р.

   Заговор "Аквитания" [Текст] : роман / Р. Ладлэм. – М. : Междунар. отношения, 1989. – 620 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

57

84(4/8)

К26

Карпентьєр, А.

   Загублені сліди [Текст] : роман / А. Карпентьєр. – К. : Дніпро, 1978. – 263 с.

                               4 прим. (Художній абон. – 4)

58

84(4/8)

К57

Кодзяс, К.

   Закопченное небо [Текст] : роман / К. Кодзяс. – М. : Советский писатель, 1982. – 295 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

59

84(4/8)

К83

Кронин, А. Д.

   Замок Броуди [Текст] : роман / А. Д. Кронин. – К. : Высшая школа, 1989. – 512 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

60

84(4/8)

К82

Крісті, А.

   Запізніла розплата. Таємниця Індійського острова [Текст] : романи / А. Крісті. – К. : Дніпро, 1991. – 304 с.. – (Фантастика. Пригоди. Детектив).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

61

84(4/8)

К83

Кронин, А. Д.

   Звезды смотрят вниз [Текст] : роман / А. Д. Кронин. – Донецьк : Донбас, 1990. – 366 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

62

84(4/8)

К83

Кронин, А.

   Звезды смотрят вниз [Текст] : роман / А. Кронин. – Донецьк : Донбас, 1983. – 647 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

63

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Зверобой, или Первая тропа войны [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Молодь, 1982. – 518 с. – (Библиотека юношества).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

64

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Зверобой, или Первая тропа войны [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – Х. : Прапор, 1986. – 4488 с. – (Школьная библиотека).

                               5 прим. (Художній абон. – 5)

65

84(4/8)

К34

Келлер, Г.

   Зеленый Генрих [Текст] / Г. Келлер. – М. : Художественная литература, 1972. – 735 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

66

 

   Идеологические альтернативы [Текст]. – К. : КГУ, 1989. – 184 с. – СПИСАНО.

67

Л22

Ланская, Д.

   Из леса и огорода - от весны до зимы [Текст] / Д. Ланская. – М. : Профиздат, 1989. – 288 с. – СПИСАНО.

68

84(4/8)

К23

Каринти, Ф.

   Избранное [Текст] / Ф. Каринти. – М. : Художественная литература, 1987. – 493 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

69

84(4/8)

К34

Келлер, Г.

   Избранное [Текст] / Г. Келлер. – М. : Художественная литература, 1988. – 461 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

70

84(4/8)

К48

Клейст, Генрих фон

   Избранное [Текст] : драмы, новеллы, статьи / Генрих фон Клейст. – М. : Художественная литература, 1977. – 542 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

71

84(4/8)

К71

Космач, Ц.

   Избранное [Текст] / Ц. Космач. – М. : Прогресс, 1976. – 507 с. – (Библиотека югославской лит.).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

72

84(4/8)

К71

Костолани, Д.

   Избранное [Текст] / Д. Костолани. – М. : Худож. лит., 1986. – 542 с.

73

84(4/8)

К82

Крлежа, М.

   Избранное [Текст] / М. Крлежа. – М. : Художественная литература, 1980. – 589 с.. – (Библиотека югославской литературы).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

74

84(4/8)

К84

Круди, Д.

   Избранное [Текст] / Д. Круди. – М. : Худож. лит., 1987. – 383 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

75

84(4/8)

К70

Корчак, Я.

   Избранное [Текст] / Я. Корчак. – К. : Радянська школа, 1983. – 528 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

76

84(4/8)

К18

Камю, А.

   Избранное [Текст] : романы / А. Камю. – М. : Правда, 1990. – 476 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

77

В68

Володин, А. Г.

   Индия : становление институтов буржуазной демократии [Текст] / А. Г. Володин. – М. : Наука, 1989. – 214 с. – СПИСАНО.

78

84(4/8)

К30

Кафка, Ф.

   Исследование одной собаки [Текст] : повесть / Ф. Кафка. – М. : Орбита, 1990. – 56 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

79

82.09

Б61

Біловус, Леся Іванівна

   Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Леся Іванівна Біловус. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 172 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1600/1/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%81.pdf.

     Дисертація присвячена проблемі осмислення текстів поетів-шістдесятників крізь призму інтертекстуального методу дослідження, його поняттєво-термінологічному вираженню в українському та зарубіжному літературознавстві, виявленню специфіки інтертекстуальності як атрибутивної ознаки художніх текстів.

80

84(4/8)

К17

   Кавевала [Текст]. – М. : Художественная литература, 1977. – 574 с. – (Библиотека всемирной литературы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

81

84(4/8)

К17

   Калейдоскоп картів. Дотепи, анекдоти, кумедні історії [Текст]. – К. : Дніпро, 1991. – 159 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

82

К90

Кулышев, Ю. А.

   Канада [Текст] / Ю. А. Кулышев. – М. : Мысль, 1989. – 139 с. – СПИСАНО.

83

84(4/8)

Л14

Лагерквист, П.

   Карлик. Повести. Рассказы [Текст] : роман / П. Лагерквист. – М. : Прогресс, 1981. – 446 с. – (Мастера современной прозы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

84

84(4/8)

К27

   Карьера доктора Фануса [Текст] : рассказ совремю егип. писателей. – М. : Наука, 1977. – 135 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

85

84(4/8)

К21

Карлссон, В.

   Квадрат [Текст] : роман / В. Карлссон. – М. : Прогресс, 1979. – 406 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

86

Г85

Гришин, И. П.

   Квартирный вопрос [Текст] / И. П. Гришин. – М. : Советская Россия, 1989. – 144 с. – СПИСАНО.

87

84(4/8)

К42

Киплинг, Р.

   Ким [Текст] : роман / Р. Киплинг. – К. : Вища школа, 1990. – 285 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

88

К45

   Китайская Народная Республика в 1987 году. Политика. Экономика. Культура [Текст]. – М. : Наука, 1989. – 360 с. – СПИСАНО.

89

84(4/8)

К88

Куба

   Клаус Штертебекер. Драматическая баллада. Стихотворения [Текст] / Куба. – М. : Художественная литература, 1980. – 205 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

90

84(4/8)

К57

   Когда начинается другая жизнь [Текст] : новелы. – М. : Худож. лит., 1988. – 270 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

91

М61

Минаев, В. С.

   Комплексна інтенсифікація молочного скотарства [Текст] / В. С. Минаев, Г. М. Садичко. – К. : Урожай, 1989. – 80 с. – СПИСАНО.

92

338.43:664.1

В17

Вандяк, Неля Петрівна

   Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Неля Петрівна Вандяк. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1683/1/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%BA%20%D0%9D.%20%D0%BA.%D0%B4..pdf.

     В дисертаційній роботі викладені основні результати дослідження економічних і організаційних проблем формування конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва і стратегії її підвищення на основі комплексного вивчення сучасного стану його розвитку. Висвітлені теоретичні напрацювання вчених-економістів щодо сутності конкурентоспроможності, методики її оцінки.

93

84(4/8)

К67

Корнарос, Т.

   Концтабір Хайдарі [Текст] : повість / Т. Корнарос. – К. : Молодь, 1981. – 197 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

94

84(4/8)

К68

   Королевство деда [Текст] : сборник. – М. : Радуга, 1985. – 320 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

95

84(4/8)

К38

Кианто, И.

   Красная черта. Пирттипохья и ее обитатели. Сверхумный. Воскресший из мертвых [Текст] / И. Кианто, М. Лассила. – М. : Худож. лит., 1978. – 527 с. – (Библиотека финансовой литературы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

96

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Красный корсар [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Глобус, 1993. – 374 с. – (Библиотека приключений).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

97

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Красный Корсар [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – М. : Правда, 1988. – 382 с. – (Мир приключений).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

98

Б87

Брагинский, С. В.

   Кредитно-денежная политика в Японии [Текст] / С. В. Брагинский. – М. : Наука, 1989. – 193 с. – СПИСАНО.

99

84(4/8)

К82

Кристи, А.

   Кривой домишко. Труп в библиотеке. Бледный конь. Преступление могло остаться нераскрытым [Текст] : романы :в 20-ти т. Т.4 / А. Кристи. – Днепропетровск : Днепркнига, 1991. – 366 с.. – (Золотой фонд детектива).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

100

84(4/8)

К26

Карпентьер, А.

   Кубинская повесть [Текст] / А. Карпентьер, Г. Эгурен, С. Леанте. – М. : Прогресс, 1976. – 160 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

101

84(4/8)

К88

   Кубинский рассказ XX века [Текст] : сборник. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 335 с.. – (Библиотека кубинской литературы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

102

84(4/8)

Л12

   Лабиринты ночи [Текст] : повести и рассказы. – М. : Радуга, 1983. – 192 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

103

84(4/8)

К36

Кессель, Ж.

   Лев [Текст] : роман / Ж. Кессель. – К. : Молодь, 1982. – 197 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

104

84(4/8)

К72

Костер, Шерль де

   Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях [Текст] / Шерль де Костер. – М. : Молодая гвардия, 1985. – 460 с. – (Школьная библиотека).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

105

84(4/8)

К72

Костер, Шерль де

   Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях [Текст] / Шерль де Костер. – М. : Художественная литература, 1983. – 431 с. – (Классики и современники).

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

106

84(4/8)

К72

Костер, Шерль де

   Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах [Текст] / Шерль де Костер. – К. : Дніпро, 1987. – 480 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

107

84(4/8)

К72

Костер, Шерль де

   Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах [Текст] / Шерль де Костер. – К. : Дніпро, 1974. – 502 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

108

84(4/8)

К72

Костер, Шерль де

   Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах [Текст] / Шерль де Костер. – К. : Вища школа, 1984. – 480 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

109

84(4/8)

К59

Козак, Я.

   Лелече гніздо [Текст] : роман / Я. Козак. – К. : Дніпро, 1978. – 353 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

110

84(4/8)

К64

Конрад, Д.

   Лорд Джим. Тайфун. Фрейя семи островов [Текст] : роман и повести / Д. Конрад. – М. : Правда, 1989. – 476 с. – (Мир приключений).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

111

84(4/8)

К64

Конрад, Д.

   Лорд Джім [Текст] : роман / Д. Конрад. – М. : Молодь, 1985. – 240 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

112

84(4/8)

К60

Коллинз, У.

   Лунный камень [Текст] : роман / У. Коллинз. – Днепропетровск : Обл. упр. по печати, 1991. – 444 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

113

84(4/8)

К60

Коллинз, У.

   Лунный камень [Текст] : роман / У. Коллинз. – М. : Правда, 1987. – 478 с. – (Мир приключений).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

114

84(4/8)

Л22

Лану, А.

   Любий друг Мопасан [Текст] : роман / А. Лану. – К. : Вища школа, 1982. – 487 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

115

84(4/8)

К96

Кхандекар, В. С.

   Любовь и ненависть [Текст] : роман / В. С. Кхандекар. – Ленинград : Художественная литература, 1982. – 391 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

116

84(4/8)

К41

Кінг, С.

   Мандрівний диявол : фантастика [Текст] / С. Кінг. – К. : Україна, 1993. – 392 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

117

84(4/8)

К31

Кашниц, М. Л.

   Мартовский ветер [Текст] : рассказы / М. Л. Кашниц. – М. : Художественная литература, 1985. – 334 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

118

84(4/8)

К41

Кинг, С.

   Мертвая зона [Текст] : роман / С. Кинг. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 429 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

119

84(4/8)

К99

Кюлюмов, К.

   Миссия майора [Текст] : роман / К. Кюлюмов. – София : Свят, 1984. – 234 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

120

84(4/8)

К42

Кіплінг, Р.

   Міcто страшної ночі [Текст] : новели / Р. Кіплінг. – К. : Дніпро, 1979. – 247 с. – (Зарубіжна новела).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

121

63.3(0)63я73

М29

Мартиненко, А. К.

   Міжнародні відносини 1945-1975 років [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра-К, 2006. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/14-mzhnarodn-vdnosini-19451975-pp.html.

122

336.14:352

К43

Кириленко, Ольга Павлівна

   Місцеві бюджети в економічній системі держави [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Ольга Павлівна Кириленко. – К. : КНУ, 2001. – 451 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1645/1/LastWork.pdf.

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теорії та практики місцевих бюджетів, показано їх місце і роль в економічній системі держави. Розглянуто процес еволюції місцевих бюджетів України і запропоновано його періодизацію. Обґрунтовано напрямки вдосконалення формування та використання коштів місцевих бюджетів, оптимізації розподілу ресурсів у бюджетній системі України, вдосконалення міжбюджетних відносин і, зокрема, порядку розрахунку бюджетних трансфертів, реформування місцевого оподаткування.

123

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Море. Голубая лента [Текст] : романы / Б. Келлерман. – Симферополь : Таврия, 1991. – 416 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

124

84(4/8)

К98

Кэсер, У.

   Моя Антония [Текст] : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Худож. лит., 1979. – 268 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

125

84(4/8)

К82

Кристи, А.

   Мужчина в коричневом костюме [Текст] / А. Кристи. – М. : ВААП-информ, 1991. – 190 с. – (Зарубежный детектив).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

126

32.973.2-018

К65

Коплиен, Дж.

   Мультипарадигменное проектирование для С++ [Текст] = Multi-Paradigm Design for C++ / Дж. Коплиен. – С.Пб. : Питер, 2005. – 240 с. – (Библиотека программиста). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мультипарадигменное проектирование.pdf.

     С++ - язык программирования, который поддерживает множество парадигм: классы, перегруженные функции, шаблоны, модули, процедурное программирование, параллельное программирование и т.д.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

127

С30

Семенов, Ю. И.

   На заре человеческой истории [Текст] / Ю. И. Семенов. – М. : Мысль, 1989. – 335 с. – СПИСАНО.

128

84(4/8)

К26

Кизи, К.

   Над кукушкиным гнездом [Текст] : роман / К. Кизи. – М. : Радуга, 1989. – 510 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

129

84(4/8)

К70

Коруджиев, Д.

   Невидемый мир [Текст] : рассказы и повести / Д. Коруджиев. – М. : Радуга, 1986. – 224 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

130

84(4/8)

Л25

Лара, Х.

   Невільниця [Текст] : роман / Х. Лара. – К. : Дніпро, 1975. – 344 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

131

84(4/8)

К77

Кравчук, А.

   Нерон [Текст] : ист. роман / А. Кравчук. – М. : Радуга, 1989. – 294 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

132

84(4/8)

К71

Костолани, Д.

   Нерон, кровавый поэт [Текст] : роман / Д. Костолани. – М. : Худож. лит., 1977. – 238 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

133

84(4/8)

К64

Конрад, Д.

   Ностромо [Текст] : роман / Д. Конрад. – М. : Худож. лит., 1985. – 528 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

134

621.825.5

Б91

Буряк, Микола Васильович

   Обґрунтування параметрів низько динамічних кулькових запобіжних муфт [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Микола Васильович Буряк. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – 153 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1789/1/Diser_Burjaka.pdf.

     У дисертаційній роботі представлені теоретичні та експериментальні дослідження розроблених конструкцій низькодинамічних кулькових запобіжних муфт які забезпечують суттєве зниження динамічних навантажень на привід в режимі їх буксування. Виведено аналітичні залежності для визначення взаємозв'язку між конструктивними кінематичними і силовими параметрами.

135

631.3.01

В54

Вітровий, Андрій Орестович

   Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Андрій Орестович Вітровий. – Луцьк : ЛДТУ, 1999. – 141 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1790/1/Diser_Vitroviy.pdf.

     Дисертація присвячена питанням підвищення надійності виконання технологічного процесу переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів модульним гвинтовим агрегатом по криволінійних трасах. Розроблений принципово новий, засіб механізації даного технологічного процесу, робочий орган якого виконано у вигляді шарнірно-кулькових з'єднань пластмасових гвинтових секцій підтиснутих між собою за допомогою механізму натягу.

136

84(4/8)

К64

Конрой, Д.

   Обездоленные. Старый шут закон [Текст] : романы / Д. Конрой, Л. Лоренс. – М. : Радуга, 1983. – 736 с. – (Библиотека литературы США).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

137

Р69

Романчук, О. К.

   Оглянутися в майбутнє : полемічні роздуми [Текст] / О. К. Романчук. – Львів : Каменяр, 1989. – 62 с. – СПИСАНО.

138

84(4/8)

К98

Кендзабуро, О.

   Опоздавшая молодежь [Текст] : роман / О. Кендзабуро. – М. : Прогресс, 1973. – 342 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

139

338.45.01:332.122

Д51

Длугопольський, Олександр Володимирович

   Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Олександр Володимирович Длугопольський. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 274 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1604/1/dis%20cand%20Dluhopolskyi.pdf.

     Дисертаційне дослідження присвячене проблемі побудови організаційно-економічного механізму структурної перебудови промислового виробництва на регіональному рівні. В роботі досліджено вплив інституційних перетворень, науково-технічної політики, переорієнтації інвестиційних потоків на практичну реалізацію структурних реформ, сформовано пропозиції щодо вдосконалення організаційного та економічного інструментарію здійснення структурної політики в контексті стратегії економічного зростання.

140

291.2:282 (477)"18/19"

Щ66

Щербяк, Юрій Адамович

   Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ-ХХ століття) [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Юрій Адамович Щербяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 508 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1578/1/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8F_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8F%D0%BA.pdf.

     У дисертації виявлено суспільно-політичні та соціокультурні передумови розвитку освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в період національно-культурного відродження України в середині ХІХ-ХХ ст.; здійснено періодизацію та простежено еволюцію головних тенденцій розвитку теоретико-методичних основ християнського виховання в досліджуваний період; виокремлено і теоретично обгрунтовано концептуальні положення теорії й практики морально-релігійного виховання, розроблені у процесі науково-педагогічної діяльності духовенства в Галичині.

141

К82

Крижанівська, Н. Я.

   Основи ландшафтного дизайну [Електронний ресурс] : підручник / Н. Я. Крижанівська. – К. : Ліра-К, 2009. – 219 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/18-osnovi-landshaftnogo-dizaynu.html.

     У підручнику розглядаються питання формування ландшафтних об'єктів у різні історичні епохи.

142

9[314.745.25(477"1944/1947")]

Б75

Боднарчук, Юлія Юріївна

   Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947 pp.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юлія Юріївна Боднарчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 315 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1562/1/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE..pdf.

     У дисертації комплексно розглянуто основні та загальні закономірності розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з Польщі впродовж 1944-1947 pp. Висвітлено ступінь наукового розроблення теми в історичній літературі й окреслено коло джерельної бази для її всебічного розкриття. З'ясовано основні риси соціально-економічного розвитку українців напередодні депортації та їхні демографічні показники у межах компактного проживання локально-етнічних груп на території Польщі, а також передумови, періоди й вектори заселення цих груп після депортації на території Тернопільської області.

143

84(4/8)

К47

Кларк, А.

   Остров Дельфинов [Текст] : повести и рассказы / А. Кларк. – Одесса : Маяк, 1978. – 188 с. – (Морская библиотека).

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

144

84(4/8)

К47

Кларк, М.

   Осужден пожизненно [Текст] : роман / М. Кларк. – М. : Художественная литература, 1986. – 494 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

145

О-83

   Открывая новые страницы… Международные вопросы : события и люди [Текст]. – М. : Политиздат, 1989. – 432 с. – СПИСАНО.

146

84(4/8)

К28

Камило, Костело Бранко

   Пагубная любовь. Новеллы [Текст] : роман / Костело Бранко Камило. – М. : Художественная литература, 1990. – 461 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

147

84(4/8)

К56

Кованда, З.

   Палец на спуске [Текст] : роман / З. Кованда. – М. : Воениздат, 1979. – 190 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

148

82-312.1+82-311.1

Л67

Ліщинська, Наталія Мирославівна

   Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Наталія Мирославівна Ліщинська. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 198 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1571/1/Dysertacia_%D0%9B%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF.

     У дисертації здійснено комплексне поліаспектне дослідження проблеми зла в рамках поетикально-змістової типології на прикладі романів „Птахи з невидимого острова" Валерія Шевчука, „ Zloty pelikan" Стефана Хвіна та „Lord of the Flies" („Володар Мух") Вільяма Ґолдінґа, об'єктом якої є міфологічні образи, архетипи, символи зла, часопростір. Проблема зла інтерпретується крізь призму філософії екзистенціалізму, персоналізму, психоаналізу 3. Фройда, К. Г. Юнга, Е. Фромма, Е. Нойманна, з погляду сучасної етики та моралі.

149

П27

   Переписка Председателя Совета министров СССР с президентами США и примьер-министрами Великобритании [Текст]. – М. : Политиздат, 1989. – СПИСАНО.

150

П27

   Перестройка и современный мир [Текст] : монография. – М. : Международные отношения, 1989. – 352 с. – СПИСАНО.

151

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Пионеры или у истоков Саскуиханны [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – М. : Детская лит., 1974. – 416 с. – (Школьная библиотека).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

152

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Пионеры или у истоков Саскуиханны [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Молодь, 1985. – 439 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

153

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Піонери, або Біля витоків Саскуеханни [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Веселка, 1980. – 356 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

154

С28

Сейнароев, Б. М.

   План и договор : материальное стимулирование [Текст] / Б. М. Сейнароев. – М. : Юридическая литература, 1989. – 189 с. – СПИСАНО.

155

65.9(4Укр)

П37

   План розвитку країни. Абетка для дорослих [Текст] : скор. версія для індивід. та кол. усвідомлення / під ред. І. Богословської, І. Дідковського, О. Чалого. – К. : Воля, 2005. – 199 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/План розвитку країни.pdf.

     Цей план підготовлено учасниками всеукраїнського громадського руху "Віче України" як нашу плату за право зватися українцями. Він розрахований на 20 років, хоча деякі його положення не мають обмежень у часі. Це картина майбутнього України, народжена на сонові глибокого вивчення нашої історії та її актуалізації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

156

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Пляска смерти [Текст] : роман / Б. Келлерман. – М. : Правда, 1986. – 474 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

157

84(4/8)

К59

Кокона, В.

   По волнам жизни [Текст] : роман / В. Кокона ; пер.с алб. – М. : Радуга, 1986. – 542 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

158

С59

Соколов, П. П.

   Победа над бессонницей [Текст] / П. П. Соколов. – М. : Советский спорт, 1989. – 48 с. – (Физкультура против недуга). – СПИСАНО.

159

84(4Рос)64

С48

Словин, Л.

   Победителям не светит ничего [Текст] : роман / Л. Словин, З. Шохин. – М. : Центрополиграф, 1999. – 480 с. – (Черная метка).

     Расследуя убийство китайского гражданина в московской квартире, члены опергруппы Интерпола выходят на столичный центр "Милосердие" - настоящую фабрику смерти, где бесследно исчезают люди, став жертвами чудовищного бизнеса врачей-преступников.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

160

84(4/8)

К36

Кестнер, Э.

   Повести [Текст] / Э. Кестнер. – М. : Правда, 1985. – 479 с.

                               4 прим. (Художній абон. – 4)

161

84(4/8)

К78

Крашевський, Ю. І.

   Повісті [Текст] / Ю. І. Крашевський. – К. : Дніпро, 1979. – 427 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

162

84(4Укр)64

П44

   Подільська толока [Текст] : альманах / упоряд. З. Кіпибіда, В. Барна. – Тернопіль : Лілея, 2004. – 216 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Подільська толока.pdf.

     Альманах "Подільська толока" складають твори членів обласного літературного об'єднання при Тернопільській обласній організації Національної Спілки письменників України.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

163

84(4/8)

К99

Кюн, А.

   Пора подниматься [Текст] : роман-хроника / А. Кюн. – М. : Прогресс, 1980. – 494 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

164

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Последний из могикан [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 327 с. – (Библиотека приключений).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

165

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Последний из могикан, или Повествование о1757 годе [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Молодь, 1983. – 327 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

166

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Последний из могикан, или Повествование о1757 годе [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – К. : Правда, 1985. – 382 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

167

84(4/8)

К82

Кристи, А.

   Последний ход короля [Текст] : новеллы / А. Кристи. – М. : ВААП-информ, 1990. – 96 с. – (Зарубежный детектив).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

168

84(4/8)

К28

Касальс, П.

   Посредник [Текст] : роман / П. Касальс. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 302 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

169

84(4/8)

К26

Карпентьер, А.

   Превратности метода [Текст] : роман / А. Карпентьер. – М. : Прогресс, 1987. – 332 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

170

84(4/8)

К73

Коуп, Д.

   Прекрасный дом [Текст] : роман / Д. Коуп. – М. : Правда, 1991. – 366 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

171

84(4/8)

К46

Киш, Э. Э.

   Приключения на пяти континентах [Текст] : худож. публицистика / Э. Э. Киш. – М. : Прогресс, 1985. – 352 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

172

К31

Каюмов, М. К.

   Программирование продуктивности полевых культур [Текст] : справочник / М. К. Каюмов. – 2- е изд., перераб. и дополн. – М. : Росагропромиздат, 1989. – 368 с. – СПИСАНО.

173

84(4/8)

К76

Кош, Э.

   Рассказы. Большой мак. Сети [Текст] : повесть, роман / Э. Кош. – М. : Прогресс, 1974. – 463 с.. – (Мастера современной прозы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

174

67.9(4Укр)300.5я73

П43

Погорілко, В. Ф.

   Референдне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2009. – 188 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/96-referendne-pravo-ukrayini.html.

     Перший в Україні навчальний посібник з референдного права започатковує теоретико-методичну базу спеціального навчального курсу "Референдне право України".

175

947.477

Б61

Білик, Надія Іванівна

   Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кінець XIX - початок XX ст.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Надія Іванівна Білик. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – 208 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1672/1/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9D._%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.PDF.

     У дисертації здійснено комплексне дослідження життя й діяльності Б.С.Лепкого через призму української національної ідеї. Головну увагу приділено змісту, формам і напрямкам цієї діяльності. Розглянуто процес становлення та еволюції національно-патріотичних поглядів діяча. Проаналізована роль його письменницької, наукової, культурно-просвітньої та громадсько-політичної діяльності в українському національному відродженні кінця XIX - початку XX ст., у піднесенні національної свідомості українського народу.

176

84(4/8)

К47

Клавель, Б.

   Свет озера [Текст] : роман / Б. Клавель. – М. : Радуга, 1986. – 320 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

177

84(4/8)

К32

Квятковский, Т.

   Семь смертных грехов [Текст] / Т. Квятковский. – М. : Политиздат Украины, 1987. – 259 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

178

С36

   Силой правды и действия : за строкой резолюций XIX всесоюзной партконференции [Текст]. – М. : Политиздат, 1989. – 392 с. – СПИСАНО.

179

84(4/8)

К34

Келлер, Г.

   Сільські Ромео і Джульєтта [Текст] : новели / Г. Келлер. – К. : Художня література, 1986. – 349 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

180

84(4/8)

К99

Кьюсак, Д.

   Скажи смерти нет ! Черная молния. Полусожженное дерево [Текст] : романы / Д. Кьюсак. – М. : Правда, 1984. – 702 с..

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

181

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Следопыт, или На берегах Онтарио [Текст] / Д. Ф. Купер. – М. : Правда, 1981. – 496 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

182

84(4/8)

К92

Купер, Д. Ф.

   Следопыт, или На берегах Онтарио [Текст] : роман / Д. Ф. Купер. – М. : Молодь, 1984. – 455 с.

                               4 прим. (Художній абон. – 4)

183

84(4/8)

К56

Ковэн, П.

   Слепая любовь [Текст] : роман / П. Ковэн. – М. : Радуга, 1984. – 256 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

184

А13

Абалкин, Л. И.

   Советское общество : революционное обновление [Текст] / Л. И. Абалкин. – М. : Профиздат, 1989. – 96 с. – СПИСАНО.

185

84(4/8)

К94

Кусыневич, А.

   Состояние невесомости [Текст] : роман / А. Кусыневич. – М. : Прогресс, 1979. – 283 с..

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

186

65.012

С69

   Соціальна ринкова економіка : основні орієнтири для України [Текст] / В. Борщевський, Ю. Давиденко, Р. Клапгам [та ін.] ; під ред. Р. Клапгама. – К. : Геопринт, 2003. – 120 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна ринкова економіка.pdf.

     Публікація присвячена проблемам становлення соціальної ринкової економіки в умовах суспільно-економічних перетворень і структурних трансформацій у державі. Основну увагу приділено проблемам ринкових перетворень в Україні на основі використання теорії та практики соціальної ринкової економіки Німеччини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

187

84(4/8)

К47

Кларк, О.

   Среди терний [Текст] : повесть / О. Кларк. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 168 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

188

94(477):001.891

Г64

Гомотюк, Оксана Євгенівна

   Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті pp. XIX - перша третина XX ст.) [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 512 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1564/1/dis_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8E%D0%BA.PDF.

     У дисертації досліджено процес визрівання, становлення і розвитку наукових засад українознавства у 90-ті pp. XIX - першій третині XX ст. Основний сегмент праці становить аналіз концептуальних досліджень фундаторів українознавства, які сприяли науковій систематизації знань про Україну та українців і зробили вагомий внесок в опрацювання його теоретичних і методологічних основ.

189

84(4/8)

К36

Кертес, А.

   Стеклянная клетка [Текст] : поевсти и рассказы / А. Кертес. – М. : Радуга, 1985. – 221 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

190

84(4/8)

К66

Корралес, Э. Х.

   Страстная неделя [Текст] : роман / Э. Х. Корралес. – М. : Прогресс, 1980. – 232 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

191

84(4/8)

К26

Каррион, М.

   Сфинкс [Текст] : роман / М. Каррион. – Ленинград : Худож. лит., 1985. – 192 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

192

84(4/8)

К78

Красинский, Я.

   Сын Валленрода [Текст] : роман / Я. Красинский. – М. : Радуга, 1985. – 318 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

193

84(4/8)

К69

Кортасар, Х.

   Таємна зброя [Текст] : новели / Х. Кортасар. – К. : Дніпро, 1983. – 283 с. – (Зарубіжна новела).

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

194

84(4/8)

К77

Крайтон, Р.

   Тайна Санта-Виттории [Текст] : роман / Р. Крайтон. – М. : Правда, 1987. – 460 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

195

84(4/8)

К60

Коллінз, У.

   Твори [Текст] : роман : в 2-х т. Т. 2 : Місячний камінь / У. Коллінз. – К. : Дніпро, 1989. – 461 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

196

82.091:821.161.2+821.111

Б68

Блашків, Ольга Володимирівна

   Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ольга Володимирівна Блашків. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 202 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1561/1/disertation_Blashkiv.PDF.

     Дисертація є цілісним дослідженням драматургії поетів в органічному зв'язку з основними літературно-художніми тенденціями fin de siecle, психологією творчості обох письменників, їх лірикою. Зосереджено увагу на генологічному аналізі міжродового утворення - ліричній драмі, та її особливих різновидах у різних літературах - поетичній драмі, драматичній поемі (етюді). На теоретичному рівні уточнено функціонування понять «ліризм», «ліричне».

197

519.876.5

Д44

Дивак, Микола Петрович

   Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статичних систем методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Микола Петрович Дивак. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 273 с. – Режим доступу : 

     Дисертація присвячена розробці теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення побудови моделей "вхід-вихід" статичних систем в умовах представлення вихідних змінних в інтервальному вигляді - інтервальних моделей статичних систем. На теоретичних засадах розвиваються нові методи планування експериментів, ідентифікації оптимальних структур інтервальних моделей, локалізації та допустимого оцінювання множин їх параметрів, наближення складних моделей простішими і розв'язуються нові прикладні задачі.

198

Д45

Дикарев, А. Д.

   Три путешествия по Китаю [Текст] / А. Д. Дикарев, А. В. Лукин. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 238 с. – СПИСАНО.

199

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Тунель [Текст] : фантаст. роман / Б. Келлерман. – К. : Молодь, 1986. – 272 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

200

84(4/8)

К34

Келлерман, Б.

   Туннель [Текст] : роман / Б. Келлерман. – Донецьк : Донбас, 1983. – 264 с.

                               5 прим. (Художній абон. – 5)

201

84(4/8)

К43

Кирога, Е.

   У каждой улицы своя жизнь [Текст] : повесть / Е. Кирога. – М. : Радуга, 1987. – 221 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

202

84(4/8)

К99

Кьяра, П.

   Увижу ли я Сингапур? [Текст] : роман, рассказы / П. Кьяра. – М. : Радуга, 1987. – 254 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

203

94:334.732:636.034(477.83/.86)

Ш73

Шміло, Оксана Петрівна

   Українська молочарська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі (1921-1939 pp.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Оксана Петрівна Шміло. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 196 с. – Режим доступу : 

     У дисертації проведено комплексне дослідження української молочарської кооперації Галичини, на чолі з "Маслосоюзом" у 1921-1939 pp. Висвітлено передумови та особливості розвитку кооперативного молочарства, проаналізовано його організаційну структуру. Досліджено виробничу та торговельну діяльність "Маслосоюзу", простежено еволюцію взаємин із національними громадськими організаціями "Просвітою", "Сільським господарем", "Союзом українок", "Рідною школою".

204

84(2)

У45

   Украсть у времени [Текст] : историческая повесть ; фантастика. Вып. 1 / сост. И. Павлова. – Ставрополь : Кавказская библиотека, 1991. – 640 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Украсть у времени.pdf.

     Приключения во времени, а также метаморфозы духа и тела ждут читателей в этом сборнике, где под одной обложкой сощлись далекое прошлое и вероятно будущее.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

205

84(4/8)

К36

Кері, Д.

   Улюбленець слави [Текст] : роман / Д. Кері. – К. : Дніпро, 1989. – 488 с. – (Зарубіжна проза ХХ ст.).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

206

84(4/8)

К36

Кестнер, Э.

   Фабиан. История одного моралиста [Текст] : роман / Э. Кестнер. – М. : Худож. лит., 1975. – 192 с. – (Зарубежн. роман ХХ века).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

207

330.33

К90

Кулик, Юлія Романівна

   Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юлія Романівна Кулик. – Львів : НУ ЛП, 2008. – 193 с. – Режим доступу : 

     Дисертація присвячена розробленню теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо вдосконалення формування та розвитку бізнес-систем у електротехнічному виробництві на засадах функціонально-факторного аналізу. Теоретичне значення мають такі положення дисертації, як понятійний апарат у теорії управління, класифікація бізнес-систем і принципи раціональності виконання рішень стосовно обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-системи.

208

338.5(666.1)

С82

Стоян, Віра Іванівна

   Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) [Електронний ресурс] : дис ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Віра Іванівна Стоян. – К. : Київський ун-т, 1998. – 199 с. – Режим доступу : 

     Дисертація присвячена питанням формування і бліку витрат виробництва. У результаті дослідження обгрунтовано економічну сутність витрат, уточнено їх склад і класифікаціяю. Досліджено діючу практику обліку і контролю витрат на виробництво скляної продукції, обгрунтовано та розроблено пропозиції по її вдосконаленню. Викладено розроблену автором методику бліку прямих і непрямих витрат на виробництво продукціїї із скла з використанням елементів нормативного методу і міжнародної практики.

209

84(4/8)

К73

Котович, В.

   Фронтовые дороги [Текст] : повесть / В. Котович. – М. : Воениздат СССР, 1976. – 223 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

210

84(4/8)

К90

Кумандареас, М.

   Футболка номер дев'ять [Текст] : роман / М. Кумандареас. – К. : Дніпро, 1990. – 286 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

211

84(4/8)

К84

Круссі, Г.

   Хижак [Текст] : роман / Г. Круссі. – К. : Дніпро, 1983. – 211 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

212

84(4/8)

К30

Каффка, М.

   Цвета и годы [Текст] : роман / М. Каффка. – М. : Худож. лит., 1979. – 236 с. – (Зарубехж. роман ХХ века).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

213

Ш94

Штунюк, А. М.

   Час синів [Текст] / А. М. Штунюк. – К. : Політвидав, 1989. – 158 с. – СПИСАНО.

214

Ч-39

   Человек и перестройка [Текст]. – 1989. – СПИСАНО.

215

84(4/8)

К99

Кьюсак, Д.

   Черная молния [Текст] : роман / Д. Кьюсак. – М. : Прогресс, 1976. – 239 с..

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

216

Ч-49

   Чернобыль : события и уроки [Текст] / Е. И. Игнатенко, В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н. Троицкий. – М. : Политиздат, 1989. – 172 с. – СПИСАНО.

217

М42

Медведев, Г. У.

   Чернобыльская хроника [Текст] / Г. У. Медведев. – М. : Современник, 1989. – 242 с. – СПИСАНО.

218

84(4/8)

К26

Каррион, Мигель де

   Честные. Нечистые [Текст] / Мигель де Каррион. – М. : Художественная литература, 1982. – 591 с. – (Библиотека кубинской литературы).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

219

94(437.1/.2:477)

Ц86

Цуп, Олена Василівна

   Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ початку ХХІ ст [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Олена Василівна Цуп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 265 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1613/1/Dis_Tsup.pdf.

     У дисертації досліджено процес формування й здійснення системи співробітництва між Чеською Республікою та Україною наприкінці ХХ ? на початку ХХІ ст. Висвітлено передумови становлення двосторонніх взаємин на початку 1990-х рр. та визначено місце й роль рівнів, форм і механізмів співпраці центральних органів державної влади та управління в системі міжнародних відносин і зовнішньої політики незалежних Чехії та України.

220

84(4/8)

К91

Кунцевич, М.

   Чужоземка. Трістан 1946 [Текст] : романи / М. Кунцевич. – К. : Дніпро, 1989. – 528 с.. – (Зарубіжна проза XX століття).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

221

84(4/8)

К82

Кристи, А.

   Шестое чуство [Текст] : новеллы / А. Кристи. – М. : ВААП-информ, 1990. – 75 с. – (Зарубежный детектив).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

222

К56

Кованов, В.

   Эксперимент в хирургии [Текст] / В. Кованов. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 240 с. – СПИСАНО.

223

84(4/8)

К82

Кристо, А.

   Этапы долгого пути [Текст] : рассказы / А. Кристо. – М. : Воениздат СССР, 1976. – 252 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

224

 

   Эффективность ресурсосберегающих направлений НТП в агропромышленном комплексе [Текст]. – 1987. – 111 с. – СПИСАНО.

 

Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2016

1

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Авторське право і суміжні права [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

2

67.9(4Укр)76.я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Адвокатура в Україні [Текст] : навч.-метод. рек. / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

3

65.9(4Укр)262.2я73

Б23

   Банківські операції. Оцінка кредитоспроможності позичальників банків та укладення кредитних договорів [Текст] : метод. вказівки проведення ділової гри з видачі банківського кредиту / уклад. Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 95 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетна система [Текст] : практикум / уклад. З. М. Лободіна, І. П. Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

67.9(4Укр)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 17 жовт. 2011р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 212с. – (Кодекси України).

     У Кодексі станом на 17 жовтня 2011р. подано зміни та доповнення , що набули чинності, згідно із Законом України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки ".

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

6

81.2Англ-9

В31

Верба, Г. В.

   Граматика сучасної англійської мови [Текст] = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2012. – 342 с. – (Учням та абітурієнтам). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Граматика сучасної англійської мови.pdf.

     У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

7

60.841Нім-9

Д46

   Ділові комунікації в бізнесі (німецька мова) [Текст] : зб. завдань для тестової перевірки знань / уклад. С. І. Вовчанська, О. Б. Лужецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 61 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

8

22.172я73

Е40

Іващук, О. Т.

   Економетрія [Текст] : текс лекцій / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 169 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економетрія 2011 р.pdf.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

9

67.9(4Укр)304.3я73

З-38

   Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 25 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 73 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : зб. практ. завдань / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

65.9(4)

Б61

Білозубенко, В. С.

   Інноваційна система Європейського Союзу : особливості формування та розвитку [Текст] : монографія / В. С. Білозубенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційна система Європейського Союзу.pdf.

     У монографії досліджено особливості інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації. Узагальнено теоретичні основи дослідження національних інноваційних систем.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

14

004.925.4

О-75

Осолінський, Олександр Романович

   Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Олександр Романович Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с.

     Дисертацію присвячено створенню інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) енергоспоживання мікроконтролерів (МК), яка має підвищену точність і завадостійкість вимірювання та порівняння середнього та миттєвого енергоспоживання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

004.925.4

О-75

Осолінський, Олександр Романович

   Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Романович Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с.

     Автореферат дисертації присвячено створенню інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) енергоспоживання мікроконтролерів (МК), яка має підвищену точність і завадостійкість вимірювання та порівняння середнього та миттєвого енергоспоживання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

16

65.9(4Укр)240.7

І-74

   Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін [та ін.]. – Львів : ІРДНАНУ, 2013. – 203 с. – (Транскордонне співробітництво). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інфраструктурне забезпечення.pdf.

     В монографії представлені теоретико-методологічні засади забезпечення функціонування транскордонних ринків праці, виявлено, що міжрегіональні диспропорції економічного розвитку в транскордонному просторі обумовлюють виникнення активних міграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

65.9(4Укр)261.3я73

К14

   Казначейська справа [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. М. Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

18

87.5

К37

Кехо, Дж.

   Квантовый воин : сознание будущего [Текст] / Дж. Кехо ; пер.з англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2012. – 220 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Квантовый воин.pdf.

     Квантовый воин - новый герой современного мира. Встать на этот путь - значит стать цельной личностью, вобрать в себя все лучшее, что может быть в человеке. Это путь чудесных открытий о самом себе и необъятной Вселенной.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

19

94.8

Л67

Ллойд, Д.

   Книга всеобщих заблуждений [Текст] / Д. Ллойд, Д. Митчинсон ; пер.с англ. А. Рахубы. – М. : Фантом Пресс, 2013. – 384 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Книга всеобщих заблуждений.pdf.

     Наш мир переполнен умными, мы с ранних лет беспрестанно что-то познаем, чему-то вечно учимся. Но мудрость Сократа, который знал, что он ничего не знает, актуальна в наши дни как никогда.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

20

65.052.9(4Укр)230

М17

Максимів, Ю. В.

   Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами : обліково-аналітичний аспект [Текст] : монографія / Ю. В. Максимів. – Івано-Франківськ : Друкарня Фоліант, 2015. – 186 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комплексне використання сировини.pdf.

     Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і організаційних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

21

631.1.02

С30

Семцов, Володимир Михайлович

   Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Михайлович Семцов. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 233 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2091/1/dis_Semtsov%20V.M..pdf.

     Дисертація присвячена розробці теоретичних та методичних підходів до використання контрактного підходу в економіці, зокрема, у системі регулювання соціально-економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та місцевими громадами. У роботі здійснено комплексне, системне теоретико-прикладне дослідження ролі контрактів в економіці. Визначено сутність, проблеми та потенціал використання контрактного підходу в економіці.

22

63.3(4Укр)я73

Л17

Лазарович, М. В.

   Коротка історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2014. – 268 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Коротка історія України.pdf.

     У навчальному посібнику на основі кращих здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

23

67.9(4Укр)311я73

М75

Молдаван, А. В.

   Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2013. – 367 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процес України.pdf.

     У навчальному посібнику на основі нового КПК України розглядаються питання кримінального процесу, зокрема його завдання, принципи і стадії, процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

63.3(4Укр)-35

Л17

Лазарович, М. В.

   Легіон Українських січових стрільців : формування, ідея, боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Легіон українських січових стрільців.pdf.

     Ця книга, певною мірою, є незвичайною, оскільки автор доопрацьовував її перебуваючи на фронті як вояк-доброволець Російсько-української війни 2014-2016 років. У ній на основі широкого кола опублікованих та раніше не використовуваних архівних матеріалів розглянуто причини, передумови і наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його головну мету, ідеологічні та програмні засади, форми і методи діяльності товариств "Сокіл", "Січ", "Пласт", стрілецьких гуртків.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 97)

25

65.98(4Укр)49-21

Ш95

Шульгіна, Л. М.

   Маркетингове управління туристичними підприємствами [Текст] : монографія / Л. М. Шульгіна, М. Л. Ткешелашвілі. – К. : КПІ, 2011. – 296 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетингове управління.pdf.

     Монографію присвячено обгрунтуванню теоретико-методичного підходу до впровадження та удосконалення маркетингового управління на туристичних підприємствах Грузії та України на основі визначення їх належності до однієї з чотирьох категорій, відповідно до яких сформовані системи індикаторів ефективності маркетингового управління туристичними підприємствами.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

26

84(4Укр)64

М91

Мусаковська, Ю.

   Маски [Текст] : зб. поезій / Ю. Мусаковська. – К. : Смолоскип, 2011. – 120 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маски.pdf.

     "Маски" Юлії Масаковської - не просто збірка поезії, а інтригуюча гра на три дії, де співіснують денні й нічні декорації, лірична драма й містичні інтермедії. У темних коридорах та вузьких вуличках зустрічаються заблукалі пілігрими, архетипні жінки, привиди та інші химерні істоти.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

27

22.1я72

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 320 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математика. 11 клас.pdf.

     Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

28

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. Ж. М. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 39 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

29

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / авт.-уклад. І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

30

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с..

     Опорний конспект розроблений на основі програми з дисципліни "Менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня "бакалавр" фахового спрямування - "Менеджмент організацій і адміністрування".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

31

681.325

І-23

Івасьєв, Степан Володимирович

   Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     У дисертаційній роботі на основі розроблених методів обчислення у базисах Радемахера-Крестенсона та алгоритмів факторизації багаторозрядних чисел, компактного кодування багаторозрядних простих чисел, знаходження залишків багаторозрядних чисел, модулярного множення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

681.325

І-23

Івасьєв, Степан Володимирович

   Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     Автореферат дисертаційної роботи на основі розроблених методів обчислення у базисах Радемахера-Крестенсона та алгоритмів факторизації багаторозрядних чисел, компактного кодування багаторозрядних простих чисел, знаходження залишків багаторозрядних чисел, модулярного множення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

33

65.290-09

М54

   Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 305 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методи управління ризиками.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

34

67.9(4Укр)302.0я73

М54

   Методичні вказівки для написання курсових робіт [Текст] : ОС - магістр спец. "Управління фінансово-економічною безпекою", "Інтелектуальна власність" / уклад. В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, Н. Б. Москалюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

35

65я73

М54

   Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : ОКР : магістр галузі знань "Економіка і підприємництво" спец. "Фінанси і кредит" / уклад. О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

36

65.5я73

М70

Миценко, І. М.

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Миценко, Н. В. Стежко. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 640 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна економіка.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теорію закономірностей формування і розвитку міжнародної економіки. Детально викладено теорії міжнародної економіки. Наведено еволюцію поглядів ключових економічних шкіл на розвиток міжнародної торгівлі, теоретичні підходи до пояснення міжнародного руху капіталу, міграції робочої сили, передачі технологій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

65.5

Г91

Грущинська, Н. М.

   Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій [Текст] : монографія / Н. М. Грущинська. – К. : Стилос, 2011. – 346 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна спеціалізація економіки.pdf.

     У монографії проаналізовано технологічні особливості конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку, визначено специфіку спеціалізації національної економіки країни в умовах технологічних змін із зазначенням особливостей спеціалізації трансформаційного суспільства в умовах постіндустріальних цивілізацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

65.5-43

Г91

Грущинська, Н. М.

   Міжнародна спеціалізація національної економіки в умовах глобальної конкуренції [Текст] : монографія / Н. М. Грущинська. – К. : Береза А. Е., 2013. – 460 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна спеціалізація національної економіки.pdf.

     Монографія є доповненням книги автора "Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій" , 2011року видання. до оновленої праці внесені питання дослідження: методичних підходів до визначення ефективності міжнародної спеціалізації в інтеграційно-дезінтеграційних умовах міжнародного поділу праці.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

39

67.52я73

С12

Саванець, Л. М.

   Міжнародне приватне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. М. Саванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

40

63.3(4Укр-4)

К21

Караванський, О. І.

   Моя Красівка. Мала історія отчого краю [Текст] = My Krasiuka. Little History of Paternal Land / О. І. Караванський. – Тернопіль : Джура, 2012. – 440 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Моя Красівка.pdf.

     У змістовній і зі смаком проілюстрованій книзі відомого в Галичині господарника та громадсько-політичного діяча Олега Караванського під назвою "Красівка. Мала історія отчого краю" мова йде про його родинне село, що розкинулося неподалік обласного центру Тернопіль.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

41

65.261.41-21я73

Н23

   Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Текст] : учебник / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, Л. Н. Васянина [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 560 с. – (Magister). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Налоговый менеджмент.pdf.

     Учебник подготовлен коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере налогообложения для формирования облика новой магистерской дисциплины. Представлены теоретические основы налогового менеджмента.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

65.052.9(4Укр)2я73

Б43

Белова, І. М.

   Облік в галузях економіки [Текст] : курс лекцій / І. М. Белова. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 152 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в галузях економіки.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 66 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

44

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, С. В. Сисюк, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

45

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять / уклад. Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

46

67.9(4Укр)304.3я73

Ф79

Фордзюн, Ю. І.

   Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – К. : Кондор, 2013. – 207 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи інтелектуальної власності.pdf.

     Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

60.80я73

О-75

   Основи менеджменту [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. А. М. Бутов, О. З. Апостолюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 11)

48

84(4/8)

К41

Кинг, С.

   Острые шипы страсти [Текст] : роман / С. Кинг ; пер.с анг. Ю. Кушнир. – Х. : Клуб Симейного Досуга, 2014. – 416 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

49

334.754

М64

Мирончук, Вікторія Михайлівна

   Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Михайлівна Мирончук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2070/1/meronchuk_disertacia.pdf.

     У дисертації систематизовано наукові підходи до визначення сутності фінансової стійкості депозитних корпорацій як складової їх економічної стійкості; визначено основні фактори впливу та індикатори оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій; проведено аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій.

50

66.4(0)я73

П32

   Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура та відносини з Україною [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 592 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Північноатлантичний альянс.pdf.

     У навчальному посібнику "Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура та відносини з Україною" розглядаються історія виникнення, принципи та стратегія діяльності НАТО, особливості інтеграційних процесів сучасності, євроатлантичний вектор інтеграції України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

51

65.9(4Укр)421я73

Н15

Навольська, Н. В.

   Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 192 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підприємство на ринку промислових товарів.pdf.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

52

65.291.23я73

П37

   Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 148 с.

     Навчально-методичний комплекс містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур планування діяльності підприємства, запропоновано творчі завдання та задачі.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

53

65.291.23я73

П37

   Планування діяльності підприємства [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с.

     Опорний конспект лекцій містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур планування діяльності підприємства, принципів використання системних підходів з елементами штучного інтелекту для вирішення фахових завдань.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

54

65.291.3я73

П42

   Поведінка споживача [Текст] : метод. рек. для проведення практ. (семінар.) занять / уклад. Д. А. Штефанич, Г. А. Заячковська, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

55

67.9(4Укр)302.2

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 26 січ. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 554 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий кодекс.pdf.

     Податковий кодекс України станом на 26 січня 2015 року з останніми змінами (відповідає офіційному текстові).

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

56

67.9(4Укр)302.2

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : із змінами та доповн. станом на 14 трав. 2013 р. – К. : Алерта, 2013. – 592 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий кодекс України.pdf.

     У виданні представлений податковий кодекс України станом на 14 травня 2013 року із змінами та доповненнями.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

57

84(4Укр)64

П45

   Поезія із-за ґрат [Текст] : антологія / упорядн. О. Голуб. – К. : Смолоскип, 2012. – 870с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Поезія із-за грат.pdf.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

58

66.01я73

Р83

Рудакевич, О. М.

   Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 5-те вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Астон, 2015. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологія.pdf.

     Навчальний посібник включає лекційний курс та методологічні матеріли до семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Політологія".

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

59

81.2Пол-4

П53

   Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] : 120 000 сл. та словосполучень / уклад. О. Мазур. – Донецьк : Глорія Трейд, 2012. – 1104 с.

     Даний словник містить 120 000 тисяч слів та словосполучень сучасної польської та української мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів, а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

60

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Право інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 62 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

61

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Право промислової власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

62

67.9(4Укр)305.6я73

П68

   Право соціального забезпечення [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Я. Паславська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 72 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

63

67.9(4Укр)305.6я73

П68

   Право соціального забезпечення [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. Я. Паславська. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

64

67.9(4Укр)0я73

П68

   Правознавство [Текст] : навч.-метод. практикум / авт.-уклад. В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 160 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правознавство.Навч.-метод. практикум.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

65

81.2Англ-9

П69

   Практичний курс англійської мови [Текст] / О. Р. Зарума, Н. О. Михайленко, О. М. Сащин, С. В. Тхоровська ; за ред. О. Р. Заруми. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 496 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практичний курс англійської мови.pdf.

     Підручник складено згідно з програмними вимогами основного курсу іноземної мови. Він містить п'ять уроків та п'ять додатків, які включають активний словник , глосарій синонімів, відповіді на тести, запитання.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

66

65.291.21я73

П78

   Програма та методичні вказівки з організації й проведення виробничої практики [Текст] : для студ. проф. спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. В. С. Здреник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

67

681.325

П36

Піх, Володимир Ярославович

   Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теорнтико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Володимир Ярославович Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 163 с.

     Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методів спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

681.325

П36

Піх, Володимир Ярославович

   Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теорнтико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Ярославович Піх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 163 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням розробки методів спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

69

65.049(4Укр)я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Регіональна економіка [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

70

65.9(4Укр)32-18

М69

Михасюк, І. Р.

   Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України [Текст] : монографія / І. Р. Михасюк, О. С. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регуляторна політика.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретичні основи і методичні прийоми удосконалення державної регуляторної політики в аграрній сфері економіки України з урахуванням рівня сформованості ринкових відносин та готовності до міжнародної інтеграції.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

71

339.9:338.48(043.3)

Г20

Гарбера, Ольга Євгенівна

   Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ольга Євгенівна Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 203 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1892/1/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4%D0%B8%D1%81%29.pdf.

72

67.9(4Укр)304.3я73

Р65

   Розпорядження правами інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

73

338.246.025.2(477)

В68

Волощук, Руслан Євгенійович

   Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Руслан Євгенійович Волощук. – К. : ПВНЗ Європейський університет, 2015. – 256 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2055/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f_%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%83%d0%ba.pdf.

     У дисертації розкрито економічну сутність адміністрування податків та основні принципи його функціонування, визначено зміст системи адміністрування податків та її інституційну структуру, розглянуто національні особливості системи адміністрування податків в Україні. Охарактеризовано стан адміністрування податків в Україні та досліджено його вплив на формуванням доходів бюджетів усіх рівнів, простежено вплив системи адміністрування податків на розвиток суб’єктів господарювання і ринкового середовища та надано оцінку ефективності її функціонування.

74

67.9(4Укр)304.9я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Сімейне право [Текст] : опорн. консп. лекцій / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

75

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

76

65.9(4Укр)

М15

Макара, О. В.

   Соціально орієнтована національна економіка : теоретико-методологічні засади та механізми інституційного забезпечення [Текст] : монографія / О. В. Макара. – Луцьк : Вежа-друк, 2012. – 416 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціально орієнтована національна економіка.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретичні та практичні засади формування соціально орієнтованої національної економіки ; виявлено проблеми формування в Україні нових інститутів соціально-економічного розвитку й окреслено способи їх розв'язання в сучасних умовах.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

77

65.584.3я73

С83

   Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів. Міжпредметний комплексний тренінг [Текст] / Т. М. Циганкова, О. О. Євдоченко, А. О. Олефір [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 216с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних.pdf.

     Видання являє собою синтез систематизованого викладу теоретичних засад та практичних вправ щодо участі у дво- та багатосторонніх міжнародних торговельно-економічних переговорах.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

78

65.291.213я73

С83

   Стратегічне управління [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

79

65.9(4Укр)261.7я73

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стєцюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються теорії і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

80

65.9(4Укр)261.7я73

С83

   Страхування [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 70 с.

     У методичних вказівках розглянуто коло питань, які стосуються теоретичних засад страхування і функціонування страхового ринку; практики здійснення страхувальних, співстрахувальних і перестрахувальних операцій; основ економіки та фінансів страхових компаній.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

81

32.973.202я73

Т38

   Технології проектування комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт. Ч. ІІ / уклад. Л. О. Дубчак, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

82

88.6

Ф86

Фрейд, З.

   Толкование сновидений [Текст] / З. Фрейд ; пер.с нем. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 512 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Толкование сновидений.pdf.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

83

65.526

М42

Медведкіна, Є. О.

   Трансформація світової фінансової системи у глобальному вимірі [Текст] : монографія / Є. О. Медведкіна ; за наук. ред. Ю. В. Макогона. – Донецьк : ДНУ, 2013. – 300 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформація світової фінансової системи.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження глобального економічного розвитку, визначено закономірності формування та реформування світової фінансової системи в контексті глобальних трансформацій, визначено методологічне підгрунтя дослідження сучасних перетворень національної економічної системи.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

84

81.2Укр-9

Г52

Глазова, О. П.

   Українська мова. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К. : Освіта, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. 10 клас.pdf.

     Ця книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, в основі якої - спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок, відповідно до чинної програми.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

85

81.2Укр-4

З-17

Зайко, М. А.

   Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів [Текст] : словник / М. А. Зайко. – 2-ге вид., випр., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 444 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Український лексикон.pdf.

     У самобутньому виданні Авторка майстерно представила об'єктивний, реальний стан звукотворчого ритмічного образу краси української мови, в якому явно проглядає її етнічний характер та відмінність від інших європейських і навіть слов'янських мов.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

86

65.263-21я73

У67

   Управління інвестиційними проектами [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

87

330.131.7:664(043.3)

Т48

Ткач, Уляна Володимирівна

   Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Уляна Володимирівна Ткач. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 223 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1963/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf.

     У дисертації висвітлено теоретичні підходи до визначення таких понять, як «інноваційні ризики» та «управління інноваційними ризиками». Здійснено теоретичний аналіз сутності управління інноваційними ризиками в сучасних умовах. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки інноваційного ризику в умовах невизначеності на підприємствах харчової промисловості.

88

339.923:061.1ЄС(477)

О-92

Охота, Віталій Іванович

   Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Віталій Іванович Охота. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 225 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1884/1/dis%20%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf.

     Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн і розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності на макро- та мікрорівнях в умовах глобалізації світового господарства.

89

65.9(4Укр)31-21я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Управління містобудуванням [Текст] : навч.-метод. комплекс / О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

90

334.7:658.7:658.8:004.738.5

М36

Мацедонська, Наталя Вікторівна

   Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталя Вікторівна Мацедонська. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2069/1/%d0%9c%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_dis.PDF.

     У дисертаційній роботі узагальнено ринкові особливості управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до управління підприємствами з використанням інформаційних та Інтернет-технологій. Визначено стан, тенденції та проблеми розвитку підприємств олійно-жирової галузі України в сучасних умовах господарювання.

91

65.290-09я73

У67

   Управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання [Текст] : практикум / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с.

     У практикумі розглянуто коло питань, які стосуються сіті та фінансових ризиків суб'єктів господарювання, змісту, завдань і принципів управління ними; практики застосування методів нейтралізації ризику неплатоспроможності підприємства, методів управління неціновими та ціновими фінансовими ризиками банку; порядку управління операційними ризиками страхової компанії; змісту та методів управління інвестиційними ризиками суб'єктів господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

92

658.152 (447)

Р83

Руденко, Вікторія Василівна

   Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Василівна Руденко. – К. : КНЕУ, 2012. – 261 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2087/1/DISSERTACIYA_RUDENKO.pdf.

     Обґрунтовано теоретичні та методичні основи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств. В роботі досліджено економічну сутність інвестицій підприємств, здійснено їх класифікацію, визначено зміст фінансово-інвестиційної діяльності та фінансово-інвестиційного менеджменту на підприємствах.

93

658.155.018:663.5

Н16

Нагайчук, Вікторія Валеріївна

   Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вікторія Валеріївна Нагайчук. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2071/1/%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%87%d1%83%d0%ba_dis.pdf.

     Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретичних, методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості. На основі вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених удосконалено визначення сутності поняття «якість прибутку», розроблено класифікацію якості прибутку підприємств, удосконалено методичні рекомендації з оцінювання якості прибутку підприємства шляхом розробки системи показників.

94

65.052.201.2я73

У67

   Управлінський облік [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. З. В. Задорожний, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

95

87я73

Г65

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. Гончарук, Н. Джугла, Л. Мокряк, М. Шумка. – 2-ге вид. , переробл. і доп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 367 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія.pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник "Філософія" для вищих навчальних закладів написаний відповідно до нових вимог МОН України щодо  обов' язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

96

65.826я73

Ф59

   Фінанси зарубіжних країн [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять та виконання КПІЗ / уклад. В. П. Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

     Навчально-методичні матеріали містять повну характеристику дисципліни "Фінанси зарубіжних країн" та об'єднують: загальні відомості та програму дисципліни; теми та зміст практичних занять, контрольні завдання та питання для перевірки знань.

                               17 прим. (Чит. зал студентів. – 17)

97

67.9(4Укр)302я73

Б24

Баранецька, О. В.

   Фінансова безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

98

65.053.011я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз. ТНЕУ.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто значення фінансового аналізу, історичні аспекти його розвитку; інформаційне забезпечення фінансового стану підприємства; фінансова звітність, класифікація показників фінансового стану; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності; платоспроможності фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

99

65.291.9-21я73

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 93 с.

     У методичних вказівках розглянуто коло питань, які стосуються теоретичних і організаційних засад фінансового менеджменту; практики управління грошовими потоками, капіталом, активами, прибутком, фінансовими ризиками, інвестиціями підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

100

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінансовий ринок [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. П. М. Рендович, О. О. Луцишин. – Тернопіль : Студія Друку, 2016. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

101

67.9(4Укр)0я73

Ю70

   Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 108 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

102

67.304.11

К72

Коструба, А. В.

   Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин [Текст] : монографія / А. В. Коструба. – К. : Ін-Юре, 2014. – 376 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридичні факти.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню правової природи правоприпиняючих юридичних фактів в механізмі правового регулювання  майнових відносин, а також особливостей спричинення ними наслідків у формі припинення прав.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

103

65.050.1

Н72

Новак, А. Я.

   Як підняти українську економіку. Трифункціональна Економічна Модель України [Текст] : монографія / А. Я. Новак. – 5-те вид., доповн. – К. : Інпрес, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/Як підняти українську економіку.pdf.

     У монографії автор пропонує долучитися читачеві до пошуку об'єктивних системних та суб'єктивних методологічних першопричин затягування економічної стагнації в Україні, через призму визначальних параметричних факторів економічної політики.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

Нові надходження КВІТЕНЬ 2016

1

81.2Англ-9

С38

Синявська, А. М.

   English for accountants and auditors [Текст] = Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів : навч. посіб. / А. М. Синявська, В. Г. Шукатка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 246 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/English for accountants and auditors.pdf.

     Посібник може бути використаний на курсах вивчення ділової англійської мови, під час читання фахових текстів та ознайомлення з документацією. Він також буде корисним для аспірантів та викладачів, а також для фахівців, які мають справу з бухгалтерським обліком.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

2

67.9(4Укр)76я73

М75

Молдован, А. В.

   Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. – К. : Алерта, 2013. – 255 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура України.pdf.

     Мета навчального посібника-розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахисній діяльності на базі нового закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"2012 р. та деяких зарубіжних країн.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

3

Н48

Некряч, Т. Є.

   Айсберг в океані перекладу : Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в перекладах українською та російською мовою [Електронний ресурс] : монографія / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. – К. : Ліра-К, 2014. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/78-aysberg-v-okean-perekladu-vdtvorennya-dostilyu-ernesta-gemnveya-v-perekladah-ukrayinskoyu-ta-rosyskoyu-movami-monografya.html.

     В монографії розглядаються перекладацькі рішення максимально повного відтворення унікального художнього світу славетного американського письменника Ернеста Гемінгвея.

4

65.9(4Укр)261.7я73

К59

Козьменко, О. В.

   Актуарні розрахунки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Актуарні розрахунки.pdf.

     У посібнику висвітлюються основні положення страхування та ризикології, деякі підходи теорії ймовірності і математичної статистики.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

5

65.012.2я73

А64

   Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для проведення практ. занять / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

65.012.2я73

А64

   Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для викон. КПІЗ / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

81.2Англ-9

С50

Смірнова, Є. С.

   Англійська мова для студентів технічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук. – К. : Ліра-К, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/68-anglyska-mova-dlya-studentv-tehnologchnih-specalnostey-ta-sferi-obslugovuvannya-harchovoyi-promislovost.html.

     Навчальний посібник спрямований на оволодіння англійською мовою професійного спрямування студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості.

8

А64

   Англійська мова для юристів-міжнародників [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Батіна, Н. Б. Мушак, Н. М. Понікаревич [et al.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/54-anglyska-mova-dlya-yuristv-mzhnarodnikv.html.

     Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів, майбутніх фахівців з міжнародного права. Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії.

9

68.4(4Укр)я73

А72

   Антитерористична операція. Мобілізація. Соціальні гарантії учасникам АТО [Текст] : практ. посіб. – К. : ЦУЛ, 2015. – 168 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антитерористична операція.pdf.

     Посібник розрахований на військовозобов'язаних, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в забезпеченні її проведення, осіб, які переміщені з районів проведення антитерористичної операції, волонтерів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

10

М33

Матвієнко, М. П.

   Архітектура комп’ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. – К. : Ліра-К, 2013. – 264 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/48-arhtektura-kompyuterv.html.

     В навчальному посібнику викладено весь комплекс питань пов'язаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп'ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп'ютерів, розглянута робота його функціональних блоків.

11

339.54(4)

В52

Вірковська, Анастасія Андріївна

   Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи та їхній вплив на пріоритети міжнародного співробітництва України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

12

339.54(4)

В52

Вірковська, Анастасія Андріївна

   Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 308 с.

     У дисертаційній роботі досліджено асиметрії зовнішньооторговельних інтересів країн Європи та їхній вплив на пріоритети міжнародного співробітництва України. Розглянуто й охарактеризовано зовнішньоторговельні інтереси країн Європи, а також проблеми їхньої реалізації в процесі євроінтеграції України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Текст] : метод. вказівки виконання КПІЗ / уклад. Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

67.9(4Укр)303я73

Б23

   Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банкрутство.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючий санацією, ліквідаторів) для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

15

С91

Сухаренко, О. В.

   Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. – К. : Ліра-К, 2014. – 196 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/67-bohmya-laboratorniy-praktikum-zavdannya-modulnogo-kontrolyu.html.

     Матеріал посібника ознайомлює з основними властивостями біологічних молекул та є корисним для контролю засвоєння набутих студентами знань під час семінарських занять.

16

Б77

Бойко, М. Ф.

   Ботаніка. Систематика несудинних рослин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/55-botanka-sistematika-nesudinnih-roslin.html.

     У навчальному посібнику, написаному відповідно до програми з ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як загальновідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх матодів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики несудинних рослин, їх місце в сучасній системі органічного світу.

17

65.291.34я73

Б87

   Бренд-менеджмент [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

Б90

   Будівельне матеріалознавство [Електронний ресурс] : підручник / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський [та ін.] ; за ред. П. В. Кривенка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2015. – 624 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/82-eksperimentalna-arheologya-zavdannya-metodi-modelyuvannya-zbrnik-naukovih-prac.html.

     У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що грунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів.

19

67.301.1

М87

Мошак, Г. Г.

   Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) [Текст] = Erforschung und Vervollkommnung der polizeiliche Arbeit : монографія / Г. Г. Мошак. – Х. : Право, 2015. – 96 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції.pdf.

     Робота є одним із перших у вітчизняній літературі порівняльним дослідженням неправомірних дій поліцейських і міліціонерів за матеріалами ФРН, Швейцарії та України. Розглянуто несанкціоноване застосування сили, упереджене ставлення до громадян та інші проблемні питання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

20

65.9(4Укр)262.5я73

В60

   Внутрішній аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк [та ін.]. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 272 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Внутрішній аудит у банку.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

21

П18

Паракуда, І. В.

   Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Паракуда. – К. : Ліра-К, 2015. – 412 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/79-gospodarsko-pravove-regulyuvannya-skladskoyi-dyalnost-vdnosin-v-ukrayin-monografya.html.

     Монографію присвячено комплексному дослідженню господарсько-правового регулювання складської діяльності в Україні.

22

К61

Кологойда, О. В.

   Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кологойда. – К. : Ліра-К, 2015. – 704 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/80-gospodarsko-pravove-regulyuvannya-fondovih-vdnosin-v-ukrayin.html.

     Монографія є першим в українському правознавстві комплексним дослідженням господарських відносин на фондовому ринку.

23

67.300

С91

Сухонос, В. В.

   Державне правління : еволюція сучасних форм [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 311 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державне правління.pdf.

     У монографії досліджуються процеси еволюції монархічної та республіканської форм правління. Приділяється увага таким типам монархічного правління, як архаїчний, класичний та конституційний, а також наголошується на існування двох типів республіканського правління - архаїчного та конституційного.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

24

22.174я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Дискретна математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2013. – 348 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/52-diskretna-matematika-dlya-kompyutenrnih-ta-tehnchnih-specalnostey.html.

     У навчальному посібнику в логічній послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп'ютерним і другим наукам.

25

81.2Англ-9

Л63

Лиса, Н. С.

   Ділова англійська мова : документознавство та інформаційна діяльність [Текст] = Business English Data & File Processing and Information Activity / Н. С. Лиса, О. Б. Боднар, З. С. Сушко ; за заг. ред. Н. С. Лисої. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділова англійська мова.pdf.

     Посібник, призначений для навчання англійської мови студентів-документознавців,  побудований на оригінальному матеріалі, що знайомить їх зі спеціальною лексикою.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

26

4(477.83/86)«1897/1918»:(091)

Б24

Баран, Анжеліка Володимирівна

   Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897 –1918 рр.): історико-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Анжеліка Володимирівна Баран. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/839/1/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82..pdf.

     У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел і спеціальної літератури досліджено діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.). Визначено правно-політичну основу діяльності австрійського парламенту у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто еволюцію австрійського виборчого законодавства, хід виборчих кампаній до австрійського парламенту на землях Східної Галичини у 1897–1918 рр. та їхні результати.

27

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокуратури щодо захисту прав громадян у сфері оплати праці [Текст] : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков, В. І. Ніндипова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Дьоміна. – К. : Правова єдність, 2013. – 400 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокуратури щодо захисту.pdf.

     У посібнику вперше здійснено всебічний аналіз діяльності прокуратури з позиції практичної реалізації оновлених та нових форм її діяльності з нагляду за додержанням і застосуванням законів про оплату праці; досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях цієї категорії в умовах дії КПК України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

28

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. В. Білоус, В. І. Ніндипова, Т. П. Чубко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Білоуса. – К. : Правова єдність, 2013. – 319 с. – (Бібліотека прокурора). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокурора у сфері соціального захисту.pdf.

     У науково-практичному посібнику вперше викладено основні положення організації прокурорського нагляду у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, а саме: інвалідів, ветеранів війни, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, громадян як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

29

67.9(4Укр)303я73

Д59

   Договори в сфері інвестування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Щотова, Г. З. Лазько, В. М. Бойко, Г. О. Ільченко. – К. : Алерта, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Договори в сфері інвестування.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі на підставі чинного інвестиційного законодавства України і відповідно до програми навчальної дисципліни "Договори в сфері інвестування".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

30

Д63

   Доктринальні засади розвитку держави та права : національні та міжнародні тенденції [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Ліра-К, 2014. – 440 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/81-doktrinaln-zasadi-rozvitku-derzhavi-ta-prava-naconaln-ta-mzhnarodn-tendencyi.html.

     Колективна монографія науковців КУП НАНУ містить наукові дослідження та судження щодо доктринальних підходів на окремі державно-правові явища, тенденції розвитку окремих інституцій публічного права, еволюція прав людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на право розуміння та правозастосування.

31

П14

Палеха, Ю.

   Документально-інформаційні комунікації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Палеха, Н. Мурейко, О. Оксіюк. – К. : Ліра-К, 2013. – 386 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/60-dokumentalno-nformacyn-komunkacyi.html.

     У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Проаналізовано соціальні інститути, розкрито документаційне забезпечення організації масової, в тому числі рекламної комунікації.

32

22.172я73

К89

Кузьмичов, А. І.

   Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – К. : Ліра-К, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/26-ekonometrya-z-vikoristannyam-zasobv-exel.html.

     У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі.

33

65.291я73

Я74

Яркіна, Н. М.

   Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – К. : Ліра-К, 2013. – 498 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/59-sintez-zemleriynoyi-dorozhnoyi-tehnki-pdruchnik-rekom-mon.html.

     У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб'єктів господарювання. Підприємство розглянуто як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії всіх його елементів та процесів.

34

Е40

   Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с.

     В колективній монографії розглядається широкий спектр актуальних проблем економічної та соціальної безпеки на всіх рівнях системи: держава - регіон - бізнес - особа, з урахуванням досвіду та специфіки країн СНД.

35

[658:005.94](043.3)

С30

Семененко, Олена Володимирівна

   Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Семененко. – К. : КНУТД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню внутрішнього взаємозв'язку економічної стійкості підприємства й організаційної культури, забезпеченню функціонування господарської діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

65.01я73

Я46

Якобчук, В. П.

   Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 3-тє вид., переробл. – К. : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/70-osnovi-ekonomchnoyi-teoryi.html.

     Навчальний посібник підготовлений на основі узагальнення фундаментальних теорій вітчизняної і світової економічної науки та практики господарювання, висвітлює загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, теоретичні засади мікро- та макроекономіки, закономірності функціонування сучасного світового господарювання.

37

Е41

   Експертиза продовольчих товарів. Кредитно-модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Юдічева, З. Я. Котова, Н. О. Кузнецова, З. П. Рачинська. – К. : Ліра-К, 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/75-ekspertiza-prodovolchih-tovarv-kreditno-modulniy-kurs.html.

     Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями "Товарознавство та експертиза в митній справі" і "Товарознавство і комерційна діяльність" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" та "Магістр" .

38

67.9(4)я73

Л33

Лебідь, В. І.

   Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : посібник / В. І. Лебідь. – К. : Правова Єдність, 2015. – 54 с. – (На допомогу студенту). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська конвенція про захист прав людини.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 6, Абонемент. – 2)

39

347.2/.3

Г56

Гнатів, Оксана Богданівна

   Захист права власності в цивільному праві [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Оксана Богданівна Гнатів. – Львів : ЛНУ, 2014. – 202 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/907/1/pdf_Дисертаці Гнатів О.Б. к-ра цивільного права і процесу.pdf.

     У дисертації досліджено поняття, специфіка та види цивільно-правового захисту права власності в цивільному праві. Надається характеристика основним способам захисту права власності, зокрема таким речово-правовим, як: витребування майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном, визнання права власності і визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

40

67.9(4Укр)311

З-89

   Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 112 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві.pdf.

     Для реалізації  права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов.

Під передумовами права на подання позову такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення  права на звернення до адміністративного суду.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

41

67.9(4Укр)311

З-89

   Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 100 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві.pdf.

     Зазначені межі та зміст посібника грунтуються на тому невеликому досвіді практичного застосування нової редакції КПК України, що існує у правовій практиці з моменту прийняття нового КПК та наявного застосування його приписів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

42

67.9(4Укр)301

З-89

   Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 132 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві.pdf.

     Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

43

65.240я73

С66

Соснін, О. В.

   Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 608 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиції в людський розвиток.pdf.

     Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена інвестицій в людський розвиток як в теорії, так і на практиці.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

44

65.291.551

І-58

   Інвестиційно-інноваційна діяльність : теорія, практика, досвід [Текст] : монографія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 1050 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційно-інноваційна діяльність.pdf.

     У монографії висвітлені проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності підприємству теоретичному і практичному аспекті. Викладено концептуальні основи управління фінансами підприємств, планування виробництва, управління проектами та програмами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

45

М48

Мельник, М. Т.

   Індустрія моди [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Т. Мельник. – К. : Ліра-К, 2013. – 264 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/50-ndustrya-modi-vid-2-ge.html.

     Розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди.

46

67.300

С91

Сухонос, В. В.

   Інститут глави в умовах республіки : конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 318 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інститут глави держави.pdf.

     У книзі досліджується інститут глави держави в умовах республіки. Зокрема, досліджується історія та теорія республіки і пов'язаної з нею демократії, сучасний стан республіканської форми правління в усіх її проявах з точки зору конституційної компаративістики.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

47

32.973.я73

Б19

Бакушевич, Я. М.

   Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформатика та комп'ютерна техніка.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп'ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

48

65.03(0)я73

К66

Корецька, Н. І.

   Історія грошей та кредиту країн світу [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Корецька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 339 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія грошей та кредиту.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

49

65.02я73+65.03я73

І-90

   Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової, М. В. Чирака [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 56 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

50

65.052гя73

Я72

Яремко, І. Й.

   Історія обліку, аналізу та аудиту [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 220 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія обліку, аналізу та аудиту.pdf.

     Розкрито передумови та етапи становлення господарського обліку, зміст облікових культур у різних державах, їх відмітні особливості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

51

63.3(4Укр)-7я73

Г81

Греченко, В. А.

   Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія української культури.pdf.

     У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

52

67.9(4Укр)72

С91

Сухонос, В. В.

   Кадри органів прокуратури : питання теорії і практики [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 159 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кадри органів прокуратури.pdf.

     Висвітлено результати дослідження організаційно-правових основ управління кадрами в органах прокуратури, проходження служби в органах прокуратури, проходження служби в органах прокуратури України, розглянуто діяльність прокурорів і кадрового апарату з виховання працівників органів прокуратури України з урахуванням вимог, передбачених у проекті нового Закону України "Про прокуратуру".

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

53

65.9(4Укр)261.3я73

Г16

Галушка, Є. О.

   Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейська справа.pdf.

     Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення Казначейської служби у системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслуговування бюджетів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

54

М33

Матвієнко, М. П.

   Комп’ютерна схемотехніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К. : Ліра-К, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/47-kompyuterna-shemotehnka.html.

     У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики та управління.

55

67.300

К64

   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законод. і норм. актів станом на 3 лют. 2015р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 116 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конвенція про захист прав.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

56

Лот

Лотюк, О. С.

   Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. С. Лотюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/83-konstitucyn-zasadi-rozvitku-ta-funkconuvannya-gromadyanskogo-susplstva-v-ukrayin-monografya.html.

     Монографія присвячена актуальним проблемам теорії, методології та практики конституційних засад розвитку та функціонування громадянського суспільства в сучасній Україні.

57

83.8

Д36

Дерій, М. В.

   Короткі історії про місто Ринок. Економічні казки для дітей [Текст] / М. В. Дерій. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 16 с.

                               5 прим. (Художній абон. – 5)

58

А80

Ареф'єва, О. В.

   Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна. – К. : Ліра-К, 2015. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/84-korporativne-upravlnnya-evolyucya-stanovlennya-rozvitok.html.

     Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку корпоративного управління.

59

Л38

Левченко, Р. В.

   Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб / Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 300 с.

     У навчальному посібнику розкрито сутність кредитних взаємовідносин,

що  виникають  між  банківськими  установами  та  позичальниками  в  умовах

ринкової  трансформації,  значну  увагу  приділено  аналізу  методів  оцінки

кредитоспроможності  позичальників  та  методам  мінімізації  кредитного

ризику  банків,  а  також  особливостям  контролю  і  регулювання  кредитної

діяльності як з боку центрального банку, так і з боку самих комерційних банків.

60

67.9(4Укр)311

П27

Перепелиця, С. І.

   Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення [Текст] : монографія / С. І. Перепелиця. – Х. : Право, 2015. – 184 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне провадження.pdf.

     Монографічне дослідження присвячено з'ясуванню теоретичних та практичних аспектів нормативної регламентації здійснення проваджень у формі приватного обвинувачення. розглянуто особливості нормативної регламентації провадження у формі приватного обвинувачення на досудових і судових стадіях кримінального процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

91.9:65

К82

   Крисоватий Андрій Ігорович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 60 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Крисоватий А. І..pdf. – До 50-річчя від дня народження.

     У бібліографічному покажчику представлено науковий доробок ректора Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України Андрія Ігоровича Крисоватого. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1990-2015 рр.

                               66 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 60)

62

65.050.11

М16

   Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – 505 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Макро- і мікроекономічні складові розвитку.pdf.

     У монографічному дослідженні аналізуються економічні аспекти макро- і мікроекономічному розвитку держави та зміни, які відбуваються за умови розбудови національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

Б86

Бошицький, Ю. Л.

   Мала енциклопедія господарського права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький, С. І. Бевз ; за заг. ред. Бошицького Ю. Л., Бевз С. І. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/62-mala-enciklopedya-gospodarskogo-prava.html.

     У Малій енциклопедії господарського права наводяться статті, які висвітлюють основні поняття теорії господарського права, розкривають сутність правових явищ, що існують у сфері господарювання.

64

П14

Палеха, Ю. І.

   Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2013. – 480 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/39-marketing-nformacynih-produktv-poslug.html.

     Викладений тут матеріал допоможе розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну їх складову.

65

М33

Матвієнко, М. П.

   Математична логіка та теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов. – К. : Ліра-К, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/72-matematichna-logka-ta-teorya-algoritmv.html.

     У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів.

66

85.7

М65

   Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. №1 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 104 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистецька хвиля. № 1.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

67

85.7

М65

   Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. №2 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 107 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистецька хвиля. № 2.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

68

65.826я73

М58

   Міжнародна фінансова аналітика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. М. Клапків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

69

67.52я73

Р24

Раскалєй, М. О.

   Міжнародне приватне право в запитаннях і відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Раскалєй, К. В. Глущенко. – К. : Ліра-К, 2014. – 200 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/71-mzhnarodne-privatne-pravo-v-zapitannyah-ta-vdpovdyah-zagalna-chastina.html.

     Навчальний посібник спрямований на формування в читача загального уявлення про міжнародне приватне право. його предмет, метод, систему, джерела, має сприяти засвоєнню матеріалу, що стосується вчення про колізійну норму та інших загальних засад міжнародного приватного права.

70

Г15

Галіцейська, Ю. М.

   Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації діяльності міжнародних ринків грошей і капіталів, визначається функціональне призначення міжнародних ринків, вивчаються учасники даних ринків, їх діяльність та фінансові інструменти.

71

341.645.5:341.231.14(477)

К69

Коруц, Уляна Зіновіївна

   Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.11 / Уляна Зіновіївна Коруц. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1264/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%86%20%D0%A3.%D0%97.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     Дисертація представляє собою закінчену наукову роботу, комплексне дослідження міжнародно-правового захисту права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовної практики України. Дисертаційне дослідження містить теоретичну складову стосовно захисту права на справедливий судовий розгляд та практичну частину на основі практики Європейського суду з прав людини та вітчизняної правозастосовної практики.

72

811.161.2’373.21(477.84+477.86)

Л83

Лужецька, Ольга Богданівна

   Мікротопонімія Південно-Західного Опілля [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ольга Богданівна Лужецька. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 369 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1225/1/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню мікротопонімної системи Південно-Західного Опілля. Джерельною базою праці слугували найперше 4298 лінгвальних фактів, засвідчених у Иосифінській та Францисканській метрикальних книгах, та понад 4300 сучасних пропріативів регіонального значення. Здійснено лексико-семантичний аналіз базових назв мікротопонімікону обстежуваної місцевості у межах трьох лексико-семантичних груп: апелятивної, онімної та онімно-апелятивної на синхронному та діахронному зрізах.

73

330.46:005:658.5

П53

Полуектова, Наталія Робертівна

   Моделювання механізмів розвитку інформаційних систем управління ресурсами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Наталія Робертівна Полуектова. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено постановку й вирішення актуальної наукової проблеми недосконалості існуючих підходів до управління розвитком інтегрованих інформаційних систем управління ресурсами підприємств  яка призводить до неефективності їх використання при розв'язуванні проблем сучасного менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

Б59

Бігус, О. О.

   Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Бігус. – К. : Ліра-К, 2015. – 182 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/161-narodno-scenchna-horeografya-prikarpatskogo-regonu.html.

     У монографії вперше комплексно проаналізовано стан наукового висвітлення народно-сценічної хореографії Прикарпатського регіону; визначено особливості становлення хореографічних традицій Прикарпаття.

75

67.9(4Укр)303

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 1 верес. 2015 р. / авт. кол. : Д. Л. Тупчієнко, С. В. Мостовенко, С. Г. Деледивка [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 688 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Господарського кодексу України.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень.

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 9)

76

81.2Нім-9

Н71

   Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. А. І. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Німецька мова за професійним спрямуванням.pdf.

     Навчально-методичний посібник "Німецька мова за професійним спрямуванням" призначений для студентів 2-4 курсів економічних спеціальностей, які володіють німецькою мовою на рівні європейських стандартів В1-В2.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

77

811.112.2:81’06(430)(043)

В61

Вовчанська, Світлана Іванівна

   Німецька фахова мова маркетингу: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Світлана Іванівна Вовчанська. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 396 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/862/1/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80__%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF.

     Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичного, лінгво-прагматичного та функціонального аспектів німецької фахової мови маркетингу. Німецька фахова мова маркетингу відрізняється дуже низьким ступенем абстрактності, послуговуючись елементами загальнолітературної мови.

78

65.052.9(4Укр)247

Х82

Хорунжак, Н. М.

   Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 231 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в управлінні витратами бюджетних установ.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Монографія присвячена проблемі розвитку теорії та методології обліку витрат бюджетних установ в умовах посилення конкуренції в бюджетній сфері та швидкого розвитку сучасних інформаційних систем.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

79

657.471.1/1.11:338.512:663.4

Г68

Гордієнко, Лариса Петрівна

   Облік і контроль незавершеного виробництва пивоварних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Лариса Петрівна Гордієнко. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних і прикладних положень бухгалтерського обліку та контролю незавершеного виробництва пивоварних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

65.052.0я73

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік міжнародних операцій.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання, що стосуються обліку взаємовідносин вітчизняних підприємств із зарубіжними партнерами. Даються загальні положення організації та обліку міжнародних операцій, регулювання зовнішньоекономічної діяльності в українському законодавстві, порядок укладення і контроль за виконанням договорів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

81

65.291-983я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

82

657:005.921:631

Б89

Бруханський, Руслан Феоктистович

   Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Руслан Феоктистович Бруханський. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 492 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1042/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%95%D0%9D_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2015.pdf.

     Дисертаційна робота спрямована на вирішення проблеми розробки теоретико-методологічних основ обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту в сільському господарстві. У дисертації запропоновано й обґрунтовано модель корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства, модель формування і представлення облікової інформації для потреб стратегічного менеджменту відповідно до розробленої класифікації стратегій підприємств, поняття стратегічного обліку та виокремлено його види (фінансовий та управлінський), класифікацію причин необхідності побудови системи стратегічного обліку в сільськогосподарських підприємствах, що дозволило встановити передумови його появи.

83

65.052.9(4Укр)2-111я73

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оновлений план рахунків.pdf.

     У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

84

Л86

Луцька, Н. М.

   Оптимальні та робастні системи керування технологічними об'єктами [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/88-optimaln-ta-robastn-sistemi-keruvannya-tehnologchnimi-obyektami.html.

     У монографії викладені сучасні підходи щодо динамічної оптимізації технологічних об'єктів. Окрім класичних методів розглянуті також методи мінімізації.

85

П14

Палеха, Ю.

   Основи науково-дослідної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Палеха, Н. Леміш. – К. : Ліра-К, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/51-osnovi-naukovo-dosldnoyi-roboti.html.

     У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про діяльність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методолоігї науково-дослідної роботи.

86

65.9(4Укр)261.4я73

Ф82

Фрадинський, О. А.

   Основи оподаткування [Текст] : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 340 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи оподткування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні аспекти функціонування податків та оподаткування в економіці ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов'язкових платежів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

87

О-75

   Основи психології та педагогіки вищої школи (пам'ятка для аспірантів) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 93 с.

     У  навчально-методичному  посібнику  розкрито  сучасні  методичні  прийоми  і

технології  викладання  економічних  дисциплін  у  вищій  школі,  виокремлено  низку особливостей інтерактивного навчання, які є важливими і цінними у формуванні навчальної мотивації студентів.

88

67.9(4Укр)301.01

О-95

   Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 144 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Очищення влади (люстрація).pdf.

     Посібник розрахований на посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національного банку України, професійних суддів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування для використання в практичній роботі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

89

З-17

Зайченко, І. В.

   Педагогічна концепція С. Ф. Русової [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Зайченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/89-pedagogchna-koncepcya-sf-rusovoyi.html.

     На даному матеріалі грунтовно розкривається життєвий шлях, педагогічна діяльність, творчість і педагогічна концепція Софії Федорівни Русової.

90

347.21

С12

Саванець, Людмила Михайлівна

   Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Людмила Михайлівна Саванець. – Львів : ЛНУ, 2013. – 230 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1265/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9B.%D0%9C.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     Дисертація присвячена дослідженню питань правового регулювання переходу прав за бездокументарними цінними паперами. З'ясовано правову природу бездокументарних цінних паперів, поняття та ознаки бездокументарних цінних паперів. Здійснено диференціацію видів цінних паперів, що можуть існувати в бездокументарній формі. Досліджено генезу законодавства в сфері правового регулювання емісії та обігу бездокументарних цінних паперів.

91

Ф33

Федоренко, В. Л.

   Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України [Електронний ресурс] : монографія / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2013. – 190 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/90-pitannya-teoryi-konstitucynogo-prava-modernzacyi-konstitucyi-ukrayini.html.

     У збірці наукових праць вміщено дослідження актуальних питань теорії конституційного права, а також модернізації Конституції України в контексті діяльності Конституційної Асамблеї.

92

65.290я73

Т99

Тягунова, Н. М.

   Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш. – К. : ЦУЛ, 2014. – 118 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pidpr_i_biznes_kultura.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлено роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва, особливості підприємництва в Україні; законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні; значення провідних напрямів та професій у підприємницькій діяльності; механізм створення власної справі.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

93

65.9(4Рос)421

Р99

Рязанцев, А.

   Повышение эффективности отдела продаж за 50 дней [Текст] / А. Рязанцев. – С.Пб. : Питер, 2015. – 256 с. – (Продажи на 100 %). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Повышение эффективности.pdf.

     В 95% российских компаниях система продаж не выстроена вообще. И если за 50 дней вы успеете ее спроектировать и внедрить в ваш бизнес, то удвоение - это минимум, на который вы можете настраиваться. Все дело в принципах развития бизнеса и построении системы продаж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

65.9(4Укр)261.4я73

П44

   Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. А. Прокопенко, Ю. В. Панура, О. С. Іванишина [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Мельника, В. Л. Андрущенка. – К. : Кондор, 2015. – 698 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Прокопенко І. А..pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка і підприємництво" на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

95

65.9(4Укр)261.4я73

О-58

Онисько, С. М.

   Податкова система [Текст] : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина ; за заг. ред. С. М. Онисько. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система.pdf.

     У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкової системи України на базі Податкового кодексу України та змін і доповнень до нього станом на 1.07.2012 року.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

96

65.9(4Укр)261.4я73

Л38

Лєгостаєва, О. О.

   Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 228 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Лєгостаєва.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Податкова система". Містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

97

336.221.262 : 336.3

С41

Сідельникова, Лариса Петрівна

   Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лариса Петрівна Сідельникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічний зміст податкової та боргової стретегій як складових бюджетної стратегії держави та економічну сутність поняття "бюджетны ресурси".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

98

336.221.262 : 336.3

С41

Сідельникова, Лариса Петрівна

   Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Лариса Петрівна Сідельникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 620 с.

     У дисертації розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

66.01я73

Д27

Дей, М. О.

   Політологія: у схемах, таблицях та визначеннях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. – К. : Ліра-К, 2014. – 172 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/66-poltologya-u-shemah-tablicyah-ta-viznachennyah.html.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, проаналізовано місце та роль політичних суб'єктів у системі політико-владних відносин суспільства і держави, показано засади політики, її сутність, першооснову, причину і джерела її існування.

100

Б86

Бошицький, Ю. Л.

   Право міжнародних організацій і Україна : у схемат та таблицях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький, М. О. Дей ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, М. О. Дея. – К. : Ліра-К, 2015. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/74-pravo-mzhnarodnih-organzacy-ukrayina-navchalniy-posbnik-u-shemah.html.

     У навчальному посібнику у вигляді тез, схем і таблиць викладена теорія права міжнародних організацій та інформація про правовий статус, інституційну структуру і напрями діяльності міжнародних міжурядових організацій учасницею яких є Україна (ООН, СОТ, СНД тощо).

101

67.9(4Укр)0я73

М75

Молдован, В. В.

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 183 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правознавство. Молдован В. В..pdf. – До 175-річчя КНУ ім.Т. Шевченка присвячується.

     Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ торії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.

                               30 прим. (Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 25)

102

347.44

Б93

Бутрин, Наталія Степанівна

   Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 207 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/840/1/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9D.%D0%A1._%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національна академія прокуратури України, Київ, 2014. Корпоративні правовідносини в Україні динамічно розвиваються і набирають широкого оберту у сучасному суспільстві. Враховуючи тенденції до глобалізації, держава приділяє особливу увагу правовій регламентації реалізації корпоративних прав з метою наближення їх до міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

103

М33

Матвієнко, М. П.

   Пристрої цифрової електроніки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2015. – 392 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/77-pristroyi-cifrovoyi-elektronki.html.

     У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам'ятю, запам'ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

104

65.291.551-21

П78

   Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування [Текст] : монографія / І. К. Бистряков, І. О. Галиця, Б. М. Данилишин [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 512 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми управління інноваційним підприємством.pdf.

     Досліджуються методологічні  та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічного спрямованого розвитку вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

65.291.551-21

П78

   Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 583 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми управління інноваційним розвитком.pdf.

     У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у нестабільних умовах транзитивної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

Т66

Трегуб, В. Г.

   Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Трегуб. – К. : Ліра-К, 2014. – 344 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/65-proektuvannya-sistem-avtomatizacyi.html. – Присвячено 130-річчю НУХТ.

     Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об'єднаних в обчислювальні мережі.

107

159.923.2:37.015.3

Ф95

Фурман, Оксана Євстахіївна

   Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 467 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1205/1/dis.pdf.

     Дисертація присвячена вивченню психологічних параметрів інноваційно-психологічного клімату життєдіяльності навчальних закладів модульно-розвивального типу, котрий забезпечує сприятливе емоційно-пізнавальне та ціннісно-смислове оновлення як міжсуб'єктних стосунків та міжгрупових відносин під час організованої взаємодії, так і внутрішньоособистісних станів (стійкий емоційний настрій, екзистенційна паритетність, почуття колективної згуртованості тощо).

108

К72

Костюченко, О. В.

   Психологія ефективності фахівця індустрії моди [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – К. : Ліра-К, 2016. – 464 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/160-psihologya-efektivnost-fahvcya-ndustryi-modi.html.

     У посібнику розглядаються психологічні основи професійної самореалізації фахівців індустрії моди, зокрема, психологічно організованої діяльності та взаємодії, акцентовано на рекреаційних аспектах оптимізації фізичного, психологічного й соціально-культурного здоров'я і благополуччя особистості як невід'ємної складової професійної успішності.

109

Г15

Галіцейська, Ю. М.

   Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.

     У навчальному посібнику вивчаються теоретичні основи формування ресурсної політики банків та методичні основи її практичної реалізації в сучасних ринкових умовах.

110

368.029(477):338.46(043.3)

Т66

Третяк, Катерина Володимирівна

   Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Володимирівна Третяк. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних засад формування ринку перестрахування та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування, які б оптимально враховували інтереси суб'єктів ринку перестрахування та сприяли б активізації вітчизняного ринку перестрахування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

66.5(4Укр)

С24

   Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 266 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світоглядні та соціокультурні засади.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

112

С89

Сукач, М. К.

   Синтез землерийної і дорожньої техніки [Електронний ресурс] : підручник / М. К. Сукач, Є. В. Горбатюк, О. А. Марченко ; за ред. М. К. Сукача. – К. : Ліра-К, 2013. – 376 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/58-sintez-zemleriynoyi-dorozhnoyi-tehnki.html.

     В підручнику викладено особливості роботи і створення машин для земляних і дорожніх робіт. Дано відомості про вибір і визначення основних параметрів екскаваторів, бульдозерів, скреперів, автогрейдерів, машин для ущільнення грунтів.

113

О-75

Осовський, Д. І.

   Системи автоматичного управління судновими енергетичними установками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. І. Осовський. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/73-sistemi-avtomatichnogo-upravlnnya-sudnovimi-energetichnimi-ustanovkami.html.

     У посібнику викладено основні типи та принципи автоматизації систем управління  судновими енергетичними установками.

114

66.5(4Укр)

С69

   Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціокультурні та політичні пріоритети.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

115

67.9(4Укр)304.8

Ш65

Шишка, Р. Б.

   Спадкове право в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; за заг. ред. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/76-spadkove-pravo-v-ukrayin.html.

     Посібник розроблено відповідно до програми Спадкове право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства, актів, що регулюють нотаріальну діяльність, вимог Болонської системи для рівня кваліфікації магістр, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів спадкового права.

116

311.17:336.221.262(477.84)

Б77

Бойко, Юлія Іванівна

   Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Юлія Іванівна Бойко. – К. : КНЕУ, 2014. – 194 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/860.

     У дисертаційній роботі визначено теоретичні та методологічні підходи статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Розроблено засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету з позиції системного підходу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення організації інформаційного забезпечення статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Запропоновано удосконалення основних напрямів статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету.

117

65.9(4Укр)27я73

С89

Супрун, А. А.

   Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Строаховий менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу "Страховий менеджмент". У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

118

65.9(4Укр)261.7я73

С83

   Страхування [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Кулина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 44 с.

     Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план практичних і семінарських занять, тестові завдання і питання для самоконтролю, глосарій, а також рекомендовану літературу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

119

67.9(4Укр)63я73

Б48

Береза, Н. В.

   Судова психологія [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Береза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

120

С91

   Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.

      Монографія розкриває теоретичні та прикладні основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки з урахуванням зарубіжного досвіду; аналізує діяльність підприємств різних галузей економіки; розглядає формування, аналіз ефективності функціонування вітчизняних підприємств різних галузей економіки; досліджена методологія та

організація аудиту діяльності суб'єктів господарювання.

121

75.116я73

О-62

Опришко, Н. О.

   Сучасні оздоровчі фітнес програми для студентів [Текст] : метод. рек. / Н. О. Опришко, Н. М. Безпалова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

122

303.01:351(477)

С34

Сидорчук, Тетяна Вікторівна

   Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Тетяна Вікторівна Сидорчук. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. – 181 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1262/1/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%A2.%D0%92.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     У дисертації здійснено комплексне дослідження питань методології державного управління в Україні: розкрито сутність методології державного управління в Україні; визначено критерії, які впливають на зміст сучасної методології державного управління; охарактеризовано значення інноваційного розвитку для формулювання змісту методології державного управління; показано етапи, умови становлення та розвиток методології державного управління в Україні.

123

65.9(4Укр)26я73

Т33

   Теорія поведінкових фінансів [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. І. Карпишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

124

65.292.31я73

Я81

Ясинська, Н. А.

   Управління особистими фінансами [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Ясинська. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління особистими фінансами.pdf.

     Розглянуто теоретичні основи фінансів й управління, розкрито їхню сутність, економічну природу та механізм реалізації з погляду економічної активності фізичних осіб.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

125

80.7

Ш51

Шестакова, Е.

   Успешная короткая презентация [Текст] / Е. Шестакова. – С.Пб. : Питер, 2015. – 208 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Успешная короткая презентация.pdf.

     Представителям многих профессий, чтобы стать заметнее и успешнее, приходится предпринимать шаги в сторону публичности. Для многих бизнес-тренеров, психологов, консультантов уже стало нормой перед проведением тренинга или иного обучающего мероприятия проводить короткие, от 1 до 2-3 часов, продающие презентации и мастер-классы.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

65.9(4Укр)321-93я73

Ф59

   Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У посібнику розглянуто: систему фінансів, їх функції і значення на макро-, мезо і мікрорівнях країни; сутність та особливості формування фінансових ресурсів у підприємствах агропромислового виробництва; фінансовий стан підприємств і галузей АПВ; надходження грошових коштів і прибутку, їх планування на конкретному підприємстві; формування основного і оборотного капіталу та показники оцінки ефективності їх використання; податкові відносини.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

127

65.053.011я73

Ф59

   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.] ; за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 439 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

128

65.053.011я73

Ш95

Шубіна, С. В.

   Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз. Практикум.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

129

[336.71:330.142.22]:005.915]

П16

Паньків, Христина Петрівна

   Фінансовий механізм капіталізації банків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Христина Петрівна Паньків. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення фінансового механізму капіталізації банків в Україні в сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

65.052.9(4Укр)226я73

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Фінансовий облік І [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік І.pdf.

     У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

131

65.052.9(4Укр)226я73

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Фінансовий облік ІІ [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 308 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік ІІ.pdf.

     У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зобов'язань та забезпечень; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

132

336.143(477) :336.02

Б34

Баранецька, Ольга Вікторівна

   Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ольга Вікторівна Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/857/1/dis_Baranetska%2b.pdf.

     У дисертації представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано нове поняття “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат. Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки.

133

65.051.526я73

Ф63

   Фіскальна статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

134

65.051.526я73

Ф63

   Фіскальна статистика [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / уклад. Ю. І. Бойко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

135

74.580

Б67

Бичок, А. В.

   Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту [Текст] : монографія / А. В. Бичок. – Тернопіль : Медобори, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Формування культури професійного спілкування.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії проаналізовано стан проблеми формування культури професійного спілкування майбутніх економістів у теорії та практиці вищої освіти. З'ясовано сутність і зміст поняття "культура професійного спілкування майбутніх фахівців економічного профілю". Розкрито особливості професійної діяльності фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

378(374.1)

К61

Колодій, Олена Сергіївна

   Формування патріотизму студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. 13.00.07 - теорія і методика виховання / Олена Сергіївна Колодій. – Умань : УДПУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирішення проблеми формування патріотизму студентів  вищих аграрних закладів у позааудиторній діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

330.342.146:314:323.32 (477.8)

В19

Василюк, Дмитро Ярославович

   Формування та нова концепція розвитку середнього класу в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дмитро Ярославович Василюк. – Львів : ДУ Ін-т рег. досліджень НАНУ, 2016. – 226 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/805/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20dis.pdf.

     Дисертація присвячена проблемі розвитку середнього класу в українському суспільстві. У роботі досліджено теоретико-методичні засади та розроблено рекомендації, спрямовані на поліпшення умов формування та розвитку середнього класу в українському суспільстві. Вивчено досвід дослідження проблем середнього класу у глобальному масштабі в руслі дослідження багатьох суспільних наук. Проаналізовано підходи до визначення частки середнього класу в суспільстві.

138

658.012:330.115

Ж69

Жидецька, Христина Валеріївна

   Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Валеріївна Жидецька. – Львів : УАД, 2016. – 366 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні основи формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства. Визначено особливості соціально-трудової безпеки як функціональної підсистеми економічної безпеки підприємства, розкрито суть цієї категорії та виокремлено її основні складові елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

658.012:330.115

Ж69

Жидецька, Христина Валеріївна

   Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Валеріївна Жидецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та практичні основи формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

140

42.7(477)+342.72/73(438)(043.5)

Б23

Банах, Сергій Володимирович

   Функції омбудсманів у сучасному світі:порівняльно-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Сергій Володимирович Банах. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 236 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1222/1/дисертація Банах Сергій Володимирович.pdf.

     Дисертація присвячена створенню науково-теоретичної моделі функцій омбудсманів та, на підставі визначення їх місця у системі функцій органів захисту прав і свобод людини і громадянина, вироблені основних напрямів розвитку та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності цього інституту в Україні.

141

65.291.34

Л55

Ли, Йон Д.

   Что делают великие компании или Как отделить лучшее от прочего [Текст] = What great brands do : The Seven Brand-Building Principles that Separate the Best from the Rest / Йон Д. Ли ; пер.з англ. В. Кузин. – С.Пб. : Питер, 2015. – 288 с. – (Деловой бестселлер). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літч/Что делают великие компании.pdf.

     Заманчиво считать, что такие компании, как Apple, Nike и Zappos, достигли мировой известности и миллиардных оборотов благодаря исключительной прозорливости, "волшебной формуле успеха" или даже гениальности одного дальновидного лидера.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

142

67

Л93

Любченко, М. І.

   Юридична термінологія : поняття, особливості, види [Текст] : монографія / М. І. Любченко. – Х. : Права людини, 2015. – 280 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридична термінологія.pdf.

     Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці юридичної термінології. Виявлено особливості підходів до розкриття ролі юридичної термінології у функціонуванні права. Визначено поняття, основні риси і види юридичних термінів, виконувані ними функції.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

143

65.291.34

Е40

Марк, Эко

   Я-бренд. Формула успеха [Текст] = UNLABEL. Selling You Without Selling Out / Эко Марк ; пер.с англ. М. Попов. – С.Пб. : Питер, 2015. – 303 с. – (Деловой бестселлер). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/Я - бренд.pdf.

     Эта книга - личная история и бесценный опыт для тех, кто хочет создать собственный бренд.

Вы узнаете, как избавиться от ярлыков, которые присваиваем нам общество, как отвергнуть все возможные классификации и начать развиваться как в творческом, так и в деловом отношении.  

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)