Албанський Іван Богданович

албанський

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 180 с.
 2. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Албанський, І. Б. Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара–Крестенсона [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський.
 2. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 3. Ширмовська, Н. Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння [Електронний ресурс] / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29). – С. 112-118.
 4. Албанський, І. Б. Архітектура та структурна складність унітарних спецпроцесорів кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – 83-86.
 5. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик складності кореляційних спецпроцесорів реалізованих у різних ТЧБ / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 67-70.
 6. Албанський, І. Б. Аналіз структури та системних характеристик багатокаскадних регістрів зсуву кореляційних процесорів у різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський, Л. П. Гайда // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 15-23.
 7. Албанський, І. Б. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій /І. Б. Албанський, Я. М. Николайчук, І. О. Погонець та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 2. – С. 37-45.
 8. Албанський, І. Б. Дослідження інформативності алгоритмів процесорів обчислення автокореляційних функцій / І. Б. Албанський // Вісник Тернопільсьского національного технічного університету. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 227-235.
 9. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 10. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів : видавництво “Львівська політехніка”, 2010. – № 688. – С. 10-16.
 11. Албанський, І. Б. Теорія та алгоритми кореляційного опрацювання сигналів на основі лінійних та нелінійних операторів / І. Б. Албанський, Т.О. Заведюк, Г.Б. Корнійчук // Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)”. – Київ : Інститут кібернетики В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 12-13.
 12. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський, Т. О. Заведюк // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV)”. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 8-13.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 42 с.
 

Адамик Оксана Василівна

adamyk_ov

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Публікації

Дисертації:

 1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.
 2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49.
 2. Адамик, О. Прагматизм розрахунків органів Пенсійного фонду з одержувачами пенсій і допомог / О. Адамик // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 75-85.
 3. Адамик, О. Видатки органів пенсійного фонду: їхня класифікація відповідно до пенсійних програм і відображення в обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 160-166.
 4. Адамик, О. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 36-42.
 5. Адамик, О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування піприємства / О. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С.109-115.
 6. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків проточного обліку в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 286-293.
 7. Адамик, О. В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку. / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит.– 2007. – № 9.– С. 40-49.
 8. Адамик, О. В. Облік касових та фактичних видатків органів Пенсійного фонду районного рівня / О. Адамик // Вісник Тенопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 1.– С. 93-105.
 9. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з держбюджету : проблеми класифікації та адміністрування / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.– № 1.– С. 13-29 .
 10. Лучко, М. Взаємозв’язок положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законодавством України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 12-14.
 11. Адамик, О. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічний і психолого-практичний аспекти [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1. – С. 150-163.
 12. Адамик, О. Облік органами Пенсійного фонду компенсованих з держбюджету сум недоотриманих доходів / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008. – № 10. – С. 187-191.
 13. Адамик, О. Організація податкових розрахунків з податку на прибуток у системі бухгалтерського обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 1. – С. 66-72.
 14. Адамик, О. Доходи суб'єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / Оксана Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 29-36.
 15. Адамик, О. Формування матеріальної складової валових витрат та їх відображення у бухгалтерському обліку / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 202-205.
 16. Адамик, О. Внутрішньогосподарський контроль податкових розрахунків: організація та методика здійснення / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 116-121.
 17. Адамик, О. В. Дохід як основна облікова категорія / О. В. Адамик // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 121-124.
 18. Адамик, О. Формування бюджету пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 157-164.
 19. Адамик, О. В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721. – С. 42-48.
 20. Адамик, О. В. Затрати, пов’язані з основними фондами: особливості формування і віднесення до валових витрат [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 198-200.
 21. Адамик, О. Визнання, вимірювання і відображення в обліку доходів підприємства відповідно до національних стандартів / Оксана Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 101-107.
 22. Адамик, О. В. Бюджетні асигнування та дотації суб'єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності / О. В. Адамик // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 141-144.
 23. Адамик, О. В. Власний капітал бюджетних установ у процессах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 412-422.
 24. Адамик, О. В. Інструменти "хмарних обчислень" як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 179-184.
 25. Адамик, О. В. Формування економічної ін­формації в умовах реформу­вання бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного го­сподарства. – Тернопіль : Економі­чна думка, 2001. – Вип. 14.– С. 163-168.
 26. Адамик, О. В. Бухгалтерська і податкова ін­терпретація терміну “дохід” та їх взаємозв’язок / О. В. Адамик // Вісник Київсь­кого національного університету ім. Т. Г. Шев­ченка. Сер. Економіка. – Київ, 2001. – Вип. 52. –С. 73-78.
 27. Адамик, О. В. Неузгодженість положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законо­давством України / О. В. Адамик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 128-131.
 28. Адамик, О. В. Проблеми відображення в об­ліку податку на прибуток від­повідно до національних стан­дартів / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский политехнический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2001. – Вып. 24. – С. 18-21.
 29. Адамик, О. В. Застосування штрафних санк­цій в умовах реформування по­даткового законодавства / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – С. 27-31.
 30. Адамик, О. В. Способи формування в обліку податкового зобов’язання з по­датку на прибуток / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 1. – С. 20-24.
 31. Адамик, О. В. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодав­ства із положеннями бух­гал­тер­сько­го обліку / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 21-22.
 32. Адамик, О. В., Формування матеріальних витрат: національні стандарти і оподаткування / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский поли­тех­нический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2003. – №23. – С. 160-161.
 33. Адамик, О. В. Податкова політика в системі управління підприємством / О. В. Адамик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 410-417.
 34. Адамик, О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 116-126.
 35. Адамик, О. В. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. В. Адамик, О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52. 
 36. Адамик, О. В. Облік внутрівідомчих розрахунків у системі органів Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – Вип. 1. – С. 45-47.
 37. Адамик, О. Проблеми обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України в контексті реформування системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]/ Оксана Адамик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 38. Адамик, О. В. Проблеми формування та обліку власних коштів пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного уні­вер­­ситету водного гос­по­дар­ства та природокористу­вання. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип.4 (44), ч. 2. – С. 145-150.
 39. Адамик, О. В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23,  ч. ІІ. – 239 с. – С. 23-29.
 40. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків та обліку / О. В. Адамик // Науковий віснику Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2010. – Спец. вип. 29, ч. 1. – С. 27-33. 
 41. Адамик, О. В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 19. – 220 с. – С. 192-196.
 42. Адамик, О. В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 20. – С. 203-209.
 43. Адамик, О. В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – 131 с. – С. 120-129.
 44. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України [Текст] : монографія / О. В. Адамик. – Тернопіль : Крок, 2013. – 298 с
 2. Лучко, М. Р. Облік комерційної діяльності [Текст] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 441 с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Електронний ресурс]: навч. посіб. /О. В. Адамик.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 33 с.
 

Амбрик Лілія Петрівна

Амбрик

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 20 с.
 2. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 232 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Амбрик, Л. П. Державний борг та економічне зростання / Л. П. Амбрик // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ДКС Центр, 2011. – С. 88-89.
 2. Амбрик, Л. П. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. – 2011. – № 9.
 3. Амбрик, Л. П. Інституційне середовище використання фіскального інструментарію держави [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наука й економіка. – 2010. – № 3. – С. 99-103.
 4. Амбрик, Л. П. Психологічні аспекти ставлення до фіску [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. – ХНЕУ. – 2010. – № 4 (80). – С. 9-10.
 5. Амбрик, Л. П.Теоретичні домінанти та дивергенція теорій фіскального регулювання економіки / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 49-54.
 6. Амбрик, Л. Боргові інструменти: організаційні засади та практика функціонування в Україні / Лілія Амбрик // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 186-193.
 7. Амбрик, Л. П. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію [ Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 53-57.
 8. Годованець, О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / Олександр Годованець, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2011. - № 1. – С. 135-143.
 9. Амбрик, Лілія Функціонування спрощенної системи оподаткування у напрямку забезпечення соціально-економічного розвитку держави / Лілія Амбрик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 23-24.
 10. Десятнюк, О. М. Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1(60). – С. 45-50.
 11. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 12. Амбрик, Л. П. Европейский опыт налогового реформирования в посткризисный период [Электронный ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. - Харків : ХНЕУ, 2013. - № 6 (146). - С. 7-10.
 13. Амбрик, Л. П. Прагматика фіскальної політики України / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2014. - № 8.
 14. Амбрик. Л. П. Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик, О. П. Задворна // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 16. - С. 98-102.
 15. Амбрик, Л. П. Особливості оподаткування нерезидентів в Україні та зарубіжних країнах / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2015. - № 8.
 16. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Амбрик, Л. П.  Аналіз політики державних закупівель [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 179-196.
 4. Амбрик, Л. П.  Інститути місцевих запозичень у забезпеченні регіонального розвитку в Україні [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 299-316.
 5. Амбрик, Л. П.  Завдання фіскальної політики в контексті забезпечення потреб суспільства сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 384-394.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 8. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 9. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 10. Амбрик, Л. П. Парадигма податкової політики на локальному рівні [Текст] / Л. П. Амбрик // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 7-16.
 11. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 12. Амбрик, Л. П. Світові орієнтири й вітчизняні реалії екологічного оподаткування в системі координат "зеленої" економіки та сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 116-127.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 1. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 

Андрушків Тарас Ігорович

Тарас Ігорович Андрушків

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. - 186 с.
 2. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банками України в період розвитку економічної кризи / Тарас Андрушків, Ніна Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 91-95.
 2. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку / Тарас Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 113-119.
 3. Андрушків, Т. Сучасні проблеми у розвитку повноцінних ринкових засад функціонування банківської системи України / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 81-83.
 4. Андрушків, Т. Формування конкурентоспроможності фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 107-110.
 5. Андрушків, Т. Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання / Тарас Андрушків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 299-302.
 6. Андрушків, Т. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 3-13.
 7. Андрушків, Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 3-9.
 8. Андрушків, Т. Роль комерційних банків у розвитку депозитарної системи України / Тарас Андрушків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 196-198.
 9. Андрушків, Т. І. Проблеми реалізації кредитної політики баками України в умовах економічної кризи / Т. І. Андрушків // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч.  2. – С. 24-31.
 10. Андрушків, Т. І. Недосконалість регулювання банківської системи України НБУ у період 2014-2015 років в Україні / Т. І. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 102. – С. 94-105.
 11. Андрушків, Т. І. Злиття та поглинання в банківській системі України / Т. І. Андрушків // ScienceRise : наук. журнал. – Харків : НВП ПП  «Тех-нологічний центр», 2015. – № 6/3 (11). – С. 43-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Андрушків, Т. І. Передумови, причини і наслідки фінансово-кредитної кризи в Україні та її вплив на розвиток економіки [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 156-173.
 2. Андрушків, Т. І. Проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи подолання кредитної кризи [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 191-209.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Андрушків, Т. І. Структурні зміни ринку банківських послуг та кредитного ринку, зумовлені кризовими явищами в економіці [Текст] / Т. І. Андрушків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 7-23.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 

Адамик Богдан Петрович

Богдан Петрович АдамикКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету банківського бізнесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 203 с.
 2. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 23 с.

Публікації:

Статті:

 1. Адамик, Б. Дієвість інструментів монетарного регулювання у перехідній економіці / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 56-58.
 2. Адамик, Б. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.
 3. Адамик, Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 27-33.
 4. Адамик, Б. Операції на відкритому ринку як інструмент монетарної політики в Україні: проблеми і перспективи / Б. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 84-87.
 5. Адамик, Б. Стійкість банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи її забезпечення / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 81-84.
 6. Адамик, Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111.
 7. Адамик, Б. П. Вибір цільової спрямованості монетарної політики в Україні / Б. П. Адамик // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 72-81.
 8. Адамик, Б. П. Трансформація парадигми державного регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Зб. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 7-18.
 9. Адамик, Б. П. Інституційна організація державного регулювання діяльності банків в Україні та проблеми її координації / Б. П. Адамик // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 154-156.
 10. Адамик, Б. Проблеми координації діяльності органів державного регулювання банківської сфери в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 19-22.
 11. Адамик, Б. Особливості реалізації валютної політики Національного банку України в посткризовий період економіки / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 55-63.
 12. Адамик, Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарно політики Національного банку України / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 95-99.
 13. Адамик, Богдан Міжнародні принципи ефективного банківського нагляду та аналіз їх дотримання в Україні / Богдан Адамик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 19-21.
 14. Адамик, Б. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 152-156.
 15. Адамик, Б. Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 296-298.
 16. Адамик, Б. Валютна політика як необхідна умова ефективної організації міжнародних економічних відносин України / Б. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 126-131.
 17. Адамик, Б. Вплив заощаджень на формування пропозиції грошей [Електронний ресурс] / Б. Адамик.
 18. Адамик, Б. П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик.
 19. Адамик, Б. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України [Електронний ресурс] / Б. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 13. – С. 131-137.
 20. Адамик, Б. Механізм грошової трансмісії та канали його впливу на економіку / Богдан Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 71-74.
 21. Адамик, Б. П. Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] / Богдан Петрович Адамик // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 6-11.
 22. Адамик, Б. Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності [Електронний ресурс] / Богдан Адамик // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С.97-103.
 23. Адамик, Б. П. Інституційна архітектура державного регулювання діяльності банків в умовах посткризового розвитку фінансового ринку [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Наука й економіка. – 2013. – № 3(31). – С. 11-16.
 24. Адамик, Б. П. Тенденції регулювання діяльності банків в умовах нестабільності світових фінансових ринків / Б. П. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 88-93.
 25. Адамик, Б. П. Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: нормативно-правові аспекти / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 1. – С. 158-165.
 26. Адамик, Б. П. Світовий досвід функціонування системи гарантування вкладів та можливості його використання в Україні / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 39-45.
 27. Адамик, Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Роль Національного банку України як регулятора макроекономічних процесів в умовах глобалізації світової економіки. – С. 10–22.
 2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.
 3. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні. – С. 125–131.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.
 4. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-мет. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 160 с.
 5. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 6. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 278 с.
 7. Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 8. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 94 с.
 10. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 148 с.
 11. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 96 с.
 12. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 13. Адамик, Б. П. Операції банків із цінними паперами [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 389-422.
 14. Адамик, Б. П. Регулювання банківської діяльності та нагляд [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 613-654.
 15. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1.