Алілуйко Андрій Миколайович

aliluyko

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри економіко-математичних методів

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем : дис ... канд. фіз.- мат. наук : 01.02.01 / Андрій Миколайович Алілуйко; НАН України. Ін-т математики.– К. : 2007.– 123 с.
 2. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А. М. Алілуйко ; НАН України. Ін-т математики. — К., 2007. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість багатозв'язних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2005. – № 1, т. 2. – С. 28–45.
 2. Алілуйко, А. М. Стійкість та стабілізація диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – № 1, т. 3. – С. 7–24.
 3. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Український математичний журнал. – 2006. – № 11, т. 58. – С. 1446–1461.
 4. Алілуйко, А. М. Інваріантні множини та порівняння динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Нелінійні коливання. – 2007. – № 2, т. 10. – С. 163–176.
 5. Алілуйко, А. М. Алгебраїчні умови стійкості диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко // Динамические системы. – 2007. – Вып. 22. – С. 96–108.
 6. Алілуйко, А. М. Стійкість диференціальних систем другого порядку з нелінійною невизначеністю [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2008. – № 1, т. 5. – С. 10-19.
 7. Єрьоменко, В. Періодичні розв’язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку [Електронний ресурс] / В. Єрьоменко, А. Алілуйко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4, т. 14. – С. 181-187.
 8. Єрьоменко, В. О. Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, А. М. Алулійко // Український математичний журнал. – 2010. – № 6, т. 62. – С. 773-783.
 9. Єрьоменко, В. О. Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / В. Єрьоменко, А. Алулійко [Електронний ресурс] // Нелінійні коливання. – 2010. - № 3, т. 13. – С. 336-345.
 10. Алілуйко, А. М. Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, В. О. Єрьоменко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. – № 1, т. 5. – С. 5-14.
 11. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 12. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, В. О. Єрьоменко.
 13. Алілуйко, А. М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв'язку / А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 221-226.
 14. Aliluiko, А. М. Invariant cones and stability of linear dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Ukrainian Mathematical Journal. – 2006. – № 11, v. 58. – P. 1635-1655.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 16. Aliluiko, А. М. Invariant sets and comparison of dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Nonlinear Oscillations. – 2007. – № 2, v. 10. – P.155-168.
 17. Алілуйко, А. Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса [Електронний ресурс] / А. Алулійко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. –№ 4, т. 68. – С.202-208.
 18. Руська, Р. В. Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці [Електронний ресурс] / Р. В. Руська , А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка.– 2016.– № 3-4(62).– С. 155-162.
 19. Алілуйко, А. М. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/3 (61). – С. 25-29.
 20. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.
 21. Алілуйко, А. М. Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей / А. М. Алілуйко, С. М. Миколюк, Н. А. Стефурак // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 125-132.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.
 2. Математика [Електронний ресурс] : метод. розроб. / уклад. А. М. Алілуйко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 124 с.
 3. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 5. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 

Албанський Іван Богданович

албанський

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 180 с.
 2. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Албанський, І. Б. Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара–Крестенсона [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський.
 2. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 3. Ширмовська, Н. Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння [Електронний ресурс] / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29). – С. 112-118.
 4. Албанський, І. Б. Архітектура та структурна складність унітарних спецпроцесорів кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – 83-86.
 5. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик складності кореляційних спецпроцесорів реалізованих у різних ТЧБ / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 67-70.
 6. Албанський, І. Б. Аналіз структури та системних характеристик багатокаскадних регістрів зсуву кореляційних процесорів у різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський, Л. П. Гайда // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 15-23.
 7. Албанський, І. Б. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій /І. Б. Албанський, Я. М. Николайчук, І. О. Погонець та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 2. – С. 37-45.
 8. Албанський, І. Б. Дослідження інформативності алгоритмів процесорів обчислення автокореляційних функцій / І. Б. Албанський // Вісник Тернопільсьского національного технічного університету. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 227-235.
 9. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 10. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів : видавництво “Львівська політехніка”, 2010. – № 688. – С. 10-16.
 11. Албанський, І. Б. Теорія та алгоритми кореляційного опрацювання сигналів на основі лінійних та нелінійних операторів / І. Б. Албанський, Т.О. Заведюк, Г.Б. Корнійчук // Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)”. – Київ : Інститут кібернетики В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 12-13.
 12. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський, Т. О. Заведюк // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV)”. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 8-13.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 42 с.
 

Алексеєнко Людмила Михайлівна

alekseenkoКафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри обліку та фінансів ІФННІМ, професор кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 429 с.
 2. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. Вплив державного регулювання економіки на становлення інституту ринку / Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 2. Алексеєнко, Л. М. Інституціональні засади стабілізації економічної системи України в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. І. – С. 304-309.
 3. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку: реалії та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Н. В. Савчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 7-11.
 4. Алексеєнко, Л. Передумови і пріоритети інтеграції ринку фінансового капіталу України у світову фінансову систему / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 113-118.
 5. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний конспект та закономірності / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 89-92.
 6. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 92-95.
 7. Алексеєнко, Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнєцова, Я. М. Фаріон // Наука й економіка. – 2006. – № 4. – С. 5-6.
 8. Алексеєнко, Л. Ринок корпоративних фінансових і страхових послуг в умовах інтеграційних процесів / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 146-152.
 9. Алексеєнко, Л. М. Розвиток депозитарного забезпечення ринку цінних паперів як каталізатор залучення іноземного капіталу [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 7-10.
 10. Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Людмила Алексеєнко, Наталія Савчук // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 189-195.
 11. Алексеєнко, Л. Світові економічні кризи і Україна: заходи антикризового управління з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Л. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 181-188.
 12. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 95-102.
 13. Алексеєнко, Л. Теорія і практика фінансів, грошового обігу і кредиту: реалії та перспективи / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2004. – № 7. – С. 93-95.
 14. Алексеєнко, Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання / Л. М. Алексеєнко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 152-156.
 15. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 16. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 7-12.
 17. Алексеєнко, М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109-115.
 18. Лютий, І. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі / Ігор Лютий, Максим Алексеєнко, Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 211-218.
 19. Лютий, І. О. Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів / І. О. Лютий, Л. М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 109-117.
 20. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95.
 21. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 164-167.
 22. Алексеєнко, Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 27-32.
 23. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 24. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інституціїї та перспективи їх діяльності в Україні / Л. М. Алексеєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 31-33.
 25. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем / Л. М. Алексеєнко // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 180-182.
 26. Лютий, І. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні / І. Лютий, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 92-95.
 27. Алексеєнко, Л. Тенденції і напрями підвищення ефективності функціонування фінансового капіталу в реальному секторі економіки / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.16. – С. 139-141.
 28. Алексеєнко, Л. М. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 22. – С. 11-18.
 29. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансових послуг: нові реалії та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [12-13 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 104-105.
 30. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інвестиції: сутнісно-теоретичний аспект / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-96.
 31. Алексеєнко, Л. М. Формування банківського капіталу в ринковій економіці / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 41-43.
 32. Алексеєнко, Л. М. Теоретичні засади фінансового планування та бюджетування на підприємстві /Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 75-79.
 33. Алексеєнко, Л. М. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 321-324.
 34. Алексеєнко, Л. М. Еволюція сутності капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 251-254.
 35. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – С. 14-19.
 36. Алексеєнко, Л. М. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процесі відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Радова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 291-294.
 37. Алексеєнко, Л. М. Технології фінансового маркетингу у діяльності інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 5-9.
 38. Алексеєнко, Л. М. Сучасний ринок фінансових послуг в умовах системних перетворень / Л. М. Алексеєнко // Фінансова система України: становленні та розвиток : зб. тез доп. Х Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 трав. 2012 р.]. – Острог, 2012. – С. 9-10.
 39. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної безпеки / Л. М. Алексеєнко // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – С. 219-222.
 40. Алексеєнко, Л. Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 91-95.
 41. Алексеєнко, Л. Роль науки в адаптації національного ринку фінансового капіталу в умовах європейського вибору / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 102-106.
 42. Стасик, О. Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції / Олександр Стасик, Людмила Алексєєнко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 225-227.
 43. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 44. Алексеєнко, Л. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Л. М. Алексеєнко, М. А. Акімова // Наука й економіка. – 2011. – №1 (21). – С. 7-9.
 45. Алексеєнко, Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 7-10.
 46. Алексеєнко, Л. Управління структурою капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко, Д. М. Любінецький // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 132-136.
 47. Алексеєнко, Л. Фінансові аспекти довірчого управління акціями підприємства / Л. Алексеєнко // Вісник Тернольської академії народного господарства . – Вип. 9. – . 199-204.
 48. Алексеєнко, Л. Концептуальні передумови становлення ринку фінансового капіталу в Україні / Л. Алексеєнко [Електронний ресурс] / Л. Алексеєнко.
 49. Алексеєнко, Л. Проблеми сумісного інвестування у процесі приватизації підприємств / Л. Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11 . – С. 22-29.
 50. Алексеєнко, Л. Фінансова стратегія виходу підприємства на ринок цінних пеперів / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 131-136.
 51. Алексеєнко, Л. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур /Л. Алексеєнко, О. Стасик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 25-27
 52. Алексеєнко, Л. Перспективи становлення ринку цінних паперів в Україні / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 13-18.
 53. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 54. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 55. Алексеєнко, Л. Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів / Людмила Алексеєнко, Максим Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 27-35.
 56. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 57. Алексеєнко, Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 63-71.
 58. Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Людмила Алексеєнко, Алла Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 125-129.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Максимум, 2004. – 424 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси : підручник / за ред. С. І, Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – 687 с. – Із змісту : Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 4. Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок [Текст] : Українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич, О. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник : власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійський-російський) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672 с.
 6. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 7. Алексеенко, Л. Фондовый рынок и реальный сектор экономики [Текст] / Л. Алексеенко // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 25-30.
 8. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 424-446.
 9. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 10. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 11. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 12. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 13.  
 

Адамик Оксана Василівна

adamyk_ov

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Публікації

Дисертації:

 1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.
 2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49.
 2. Адамик, О. Прагматизм розрахунків органів Пенсійного фонду з одержувачами пенсій і допомог / О. Адамик // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 75-85.
 3. Адамик, О. Видатки органів пенсійного фонду: їхня класифікація відповідно до пенсійних програм і відображення в обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 160-166.
 4. Адамик, О. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 36-42.
 5. Адамик, О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування піприємства / О. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С.109-115.
 6. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків проточного обліку в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 286-293.
 7. Адамик, О. В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку. / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит.– 2007. – № 9.– С. 40-49.
 8. Адамик, О. В. Облік касових та фактичних видатків органів Пенсійного фонду районного рівня / О. Адамик // Вісник Тенопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 1.– С. 93-105.
 9. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з держбюджету : проблеми класифікації та адміністрування / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.– № 1.– С. 13-29 .
 10. Лучко, М. Взаємозв’язок положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законодавством України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 12-14.
 11. Адамик, О. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічний і психолого-практичний аспекти [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1. – С. 150-163.
 12. Адамик, О. Облік органами Пенсійного фонду компенсованих з держбюджету сум недоотриманих доходів / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008. – № 10. – С. 187-191.
 13. Адамик, О. Організація податкових розрахунків з податку на прибуток у системі бухгалтерського обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 1. – С. 66-72.
 14. Адамик, О. Доходи суб'єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / Оксана Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 29-36.
 15. Адамик, О. Формування матеріальної складової валових витрат та їх відображення у бухгалтерському обліку / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 202-205.
 16. Адамик, О. Внутрішньогосподарський контроль податкових розрахунків: організація та методика здійснення / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 116-121.
 17. Адамик, О. В. Дохід як основна облікова категорія / О. В. Адамик // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 121-124.
 18. Адамик, О. Формування бюджету пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 157-164.
 19. Адамик, О. В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721. – С. 42-48.
 20. Адамик, О. В. Затрати, пов’язані з основними фондами: особливості формування і віднесення до валових витрат [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 198-200.
 21. Адамик, О. Визнання, вимірювання і відображення в обліку доходів підприємства відповідно до національних стандартів / Оксана Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 101-107.
 22. Адамик, О. В. Бюджетні асигнування та дотації суб'єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності / О. В. Адамик // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 141-144.
 23. Адамик, О. В. Власний капітал бюджетних установ у процессах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 412-422.
 24. Адамик, О. В. Інструменти "хмарних обчислень" як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 179-184.
 25. Адамик, О. В. Формування економічної ін­формації в умовах реформу­вання бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного го­сподарства. – Тернопіль : Економі­чна думка, 2001. – Вип. 14.– С. 163-168.
 26. Адамик, О. В. Бухгалтерська і податкова ін­терпретація терміну “дохід” та їх взаємозв’язок / О. В. Адамик // Вісник Київсь­кого національного університету ім. Т. Г. Шев­ченка. Сер. Економіка. – Київ, 2001. – Вип. 52. –С. 73-78.
 27. Адамик, О. В. Неузгодженість положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законо­давством України / О. В. Адамик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 128-131.
 28. Адамик, О. В. Проблеми відображення в об­ліку податку на прибуток від­повідно до національних стан­дартів / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский политехнический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2001. – Вып. 24. – С. 18-21.
 29. Адамик, О. В. Застосування штрафних санк­цій в умовах реформування по­даткового законодавства / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – С. 27-31.
 30. Адамик, О. В. Способи формування в обліку податкового зобов’язання з по­датку на прибуток / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 1. – С. 20-24.
 31. Адамик, О. В. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодав­ства із положеннями бух­гал­тер­сько­го обліку / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 21-22.
 32. Адамик, О. В., Формування матеріальних витрат: національні стандарти і оподаткування / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский поли­тех­нический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2003. – №23. – С. 160-161.
 33. Адамик, О. В. Податкова політика в системі управління підприємством / О. В. Адамик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 410-417.
 34. Адамик, О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 116-126.
 35. Адамик, О. В. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. В. Адамик, О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52. 
 36. Адамик, О. В. Облік внутрівідомчих розрахунків у системі органів Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – Вип. 1. – С. 45-47.
 37. Адамик, О. Проблеми обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України в контексті реформування системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]/ Оксана Адамик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 38. Адамик, О. В. Проблеми формування та обліку власних коштів пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного уні­вер­­ситету водного гос­по­дар­ства та природокористу­вання. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип.4 (44), ч. 2. – С. 145-150.
 39. Адамик, О. В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23,  ч. ІІ. – 239 с. – С. 23-29.
 40. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків та обліку / О. В. Адамик // Науковий віснику Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2010. – Спец. вип. 29, ч. 1. – С. 27-33. 
 41. Адамик, О. В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 19. – 220 с. – С. 192-196.
 42. Адамик, О. В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 20. – С. 203-209.
 43. Адамик, О. В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – 131 с. – С. 120-129.
 44. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України [Текст] : монографія / О. В. Адамик. – Тернопіль : Крок, 2013. – 298 с
 2. Лучко, М. Р. Облік комерційної діяльності [Текст] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 441 с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Електронний ресурс]: навч. посіб. /О. В. Адамик.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 33 с.
 

Сторінка 1 із 5