Гуцул Інна Анатоліївна

Кафедра податків та фіскальної політики

ГуцулНауковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с.
 2. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Гуцул, І. А. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності / І. А. Гуцул // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 67-71.
 2. Гуцул, І. А. Особливості боротьби з митними правопорушеннями в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (ІІ). – С. 15-21.
 3. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 132-136.
 4. Гуцул, І. А. Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / І. А. Гуцул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 111-119.
 5. Крисоватий, А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / Андрій Крисоватий, Інна Гуцул // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 7-9.
 6. Гуцул, І. А. Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки / І. А. Гуцул / Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 150-155.
 7. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 8. Гуцул. І. А. Сучасний стан та тенденції надходження митних платежів до бюджету України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181, ч. 3. – С. 84-89.
 9. Гуцул, І. А. Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Луцик // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 182-185.
 10. Гуцул, І. А. Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіст. – 2014 – № 6. – С. 39-41.
 11. Гуцул, І. А. Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Крисоватий // Економіст. – 2015. – № 7 (345). – С. 19-22.
 12. Гуцул, І. А. Митна політика у фіскальному просторі України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 232-234.
 13. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 14. Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 67-74.
 15. Гуцул, І. Фіскальні ефекти та цінові наслідки справляння мита / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 108-117.
 16. Сидорович, О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 66-77.
 17. Ткачик, Ф. Особливості адміністрування і аудиту акцизного податку з пива солодового / Федір Ткачик, Інна Гуцул, Анастасія Зінкевич // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 69-79.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцул, І. А.  Зарубіжний досвід оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 353-370.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Гуцул, І. А. Моніторинг фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків в Україні [Текст] / І. А. Гуцул // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцул, І. А. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-100.
 2. Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 198 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Гуцал Ігор Степанович

gutsal

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 425 с.
 2. Гуцал, Ігор Степанович Дієвість кредитного механізму в економіці України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Гуцал Ігор Степанович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 31 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцал, І. "Базель ІІ" та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-16.
 2. Гуцал, І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / Ігор Гуцал, Аліна Давлетова // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 60-64.
 3. Гуцал, І. Методичні аспекти управління кредитним портфелем / І. Гуцал, М. Сенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 121-124.
 4. Гуцал, І. Оцінка кредитоспроможності суб'єктів господарювання з врахуванням кредитного ризику / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 101-106.
 5. Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 13-17.
 6. Гуцал, І. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект / І. Гуцал, М. Фастовець // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 114-120.
 7. Гуцал, І. Розмежування функцій у процесі кредитування - шляхи підвищення його ефективності / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 72-73.
 8. Гуцал, І. Стан та перспективи мікрокредитування в Україні / І. Гуцал, Р. Синоверський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 111-115.
 9. Гуцал, І. С. Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 90-96.
 10. Гуцал, І. С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І. С. Гуцал, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.
 11. Гуцал, І. Регіональні аспекти у формування кредитної політики комерційними банками України / І. Гучал // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 214-219.
 12. Гуцал, І. Кредитна політика держави, її цілі та механізм реалізації / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 113-117.
 13. Гуцал, І. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку / Ігор Гуцал, О. Сеньковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 104-107.
 14. Гуцал, І. Ризик-менеджмент в системі управління банком / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 148-151.
 15. Гуцал, І. Аналітична оцінка кругообороту обігових коштів та параметри участі кредиту в їх формуванні / І. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 226-231.
 16. Гуцал, І. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії /Ігор Гуцал //Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 108-112.
 17. Гуцал, І. Мотиваційні підходи до формування кредитного портфеля комбанками України / Ігор Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 80-83.
 18. Гуцал, І. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / Ігор Гуцал, Анна Петриків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 329-333.
 19. Гуцал, І. Параметри ефективності банківського кредитування суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. – 2000. – № 6.
 20. Гуцал, І. Проблеми формування підходів до визначення сутності ризику як економічної категорії [Електронний ресурс] / І. Гуцал, А. Тимків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 2007.
 21. Гуцал, І. Кредитний портфель та ліквідність комерційних банків / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 70–74.
 22. Гуцал, І. Основні аспекти депозитарної політики комерційних банків у перехідний до ринку період / І. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 57-59.
 23. Гуцал, І. Принципи та умови реалізації кредитного механізму в економічній системі України / І. Гуцал // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер.: «Економіка». – 2001. – №8. – С. 88-93.
 24. Гуцал, І. С. Роль інвестиційних ризиків у банківській діяльності в сучасних економічних умовах / І. С. Гуцал, О. В. Григораш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 233-236.
 25. Гуцал, І. С. Банківська система України: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І.Чайковський // Банківська справа. – 1998. – № 2. – С. 40–43.
 26. Гуцал, І. С. Банківська система України сьогодні: основні проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський // Фінанси України. – 1997. – № 8. – С. 42–47.
 27. Гуцал, И. С. Функциональный аспект моделирования состояния оборотних средств промышленности / И. С. Гуцал, В. В. Шокун, С. В. Бондаренко // Автоматизация технологий планирования в союзной республике. – К. : ГЛАВНИИВЦ, 1988.
 28. Гуцал, І. С. Деякі оцінки ефективності реальних інвестиційних програм / І. С. Гуцал, Б. Г. Сенів // Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1997.
 29. Гуцал, І. С. До питання кредитних ризиків та методів управління ними / І. С. Гуцал, В. О. Ткачук  // Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – 1997. – Вип. 1.
 30. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – 1999. – № 2.
 31. Гуцал, І. С. Основні аспекти депозитної політики комерційних банків в перехідний до ринку період / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9.
 32. Гуцал, І. С. Робота банків з проблемними кредитами / І. С. Гуцал // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 14.
 33. Гуцал, І. С. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування / І. С. Гуцал // Банківська справа. – 2002. – № 3.
 34. Гуцал, І. С. Процентні ставки за кредитами / І. С. Гуцал // Фінанси України. – 2002. – № 11.
 35. Гуцал, І. С. Аналітична оцінка дієвості кредитного механізму в економіці України / І. С. Гуцал // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12.
 36. Гуцал, І. С. Аспекти організаційного забезпечення процесу кредитування суб'єктів підприємництва / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7.
 37. Гуцал, І. С. Прогнозування кредитних ресурсів комерційними банками - основа формування кредитного портфеля / І. С. Гуцал // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8.
 38. Гуцал, І. С. Глобалізація і роль малих банків у регіональному розвитку / І. С. Гуцал // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. – Львів, 2004. – С. 72-75.
 39. Гуцал, І. С. «Базель II» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / І. Гуцал, В. Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 11-16.
 40. Гуцал, І. С. Проблеми та перспективи інвестиційного кредитування в Україні / І. С. Гуцал // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми та перспективи. – Тернопіль, 2005.
 41. Гуцал, І. С. Економічний капітал в системі управління банківськими ризиками / І. С. Гуцал, О. В. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 13-17.
 42. Гуцал, І. С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. С. Гуцал // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.
 43. Гуцал, І. С. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу / І. С. Гуцал, А. В. Петриків, Л. Семотюк // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 80-87.
 44. Гуцал, І. С. Удосконалення взаємодії малих та середніх підприємств і банків у кредитних взаємовідносинах / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 1. – C. 95-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцал, І. С. Участь банків у забезпеченні регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії [Текст] / І. С. Гуцал // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 231-238.
 2. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 196 с.
 5. Гуцал, І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб'ктами господарювання [Текст] / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Гуцал, І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України [Текст] / І. С. Гуцал. – Львів : Бібльос, 2001. – 244 с.
 2. Гуцал, І. С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період [Текст] / І. С. Гуцал. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 311 с.
 3. Гуцал, І. Основи методології наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Гуцал, Н. З. Бицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 103 с.
 4. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 5. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 6. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Гомотюк Оксана Євгенівна

homotyuk

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 1997.
 2. Гомотюк, Оксана Євгенівна. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 09.00.12 / Гомотюк Оксана Євгенівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - К., 2007. - 510 c.
 3. Гомотюк, О. Є. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док-ра істор. наук : спец. 09.00.12 – українознавство / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 2008. – 510 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гомотюк, О. Говорімо українською, читаймо українською, думаймо українською! / Оксана Гомотюк // Університетська думка. – 2010. – № 2. – С. 2.
 2. Гомотюк, О. Злети, падіння й розвій українознавства: історичні уроки / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 11-24.
 3. Гомотюк, О. Михайло Грушевський - архітектор науки про українство / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 26-52.
 4. Гомотюк, О. Націєтворчий гімн українському селу / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 32-35.
 5. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 6. Гомотюк, О. Михайло Драгоманов – фундатор першої політичної програми в українознавстві [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Українська історична бібліографістика: забуте і невідоме : наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2, ч. 2. – С. 47-56.
 7. Гомотюк, О. Теоретико-методологічні засади дослідження українства [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 167-172.
 8. Гомотюк, О. Розвиток наукових знань про Україну та українців у контексті історіографії (90-і рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 215-223.
 9. Гомотюк, О. Основні вектори наукових студій українського етносу в умовах імперських політичних конструкцій (ХIХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 19-30.
 10. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 19-24.
 11. Гомотюк, О. С. Українська національна ідея та її реалізація за часів Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. С. Гомотюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 25. – С. 80-87.
 12. Гомотюк, О. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові виклади. – 2006. – № 4. – С. 47-54.
 13. Гомотюк, О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавства : [рец. на кн. : Бездрабко В. Документознавство в Україні : інституціоналізація та сучасний розвиток. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с. [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк.
 14. Гомотюк, О. Самостійна робота студентів коледжу як важлива умова продовження навчання у ВНЗ /О. Гомотюк, С. Турлюк // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 69-74.
 15. Гомотюк, О. Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби /О. Гомотюк //Психологія і суспільство.– 2012.– № 3.– С. 11-19.
 16. Гомотюк, О. Урочини на кафедрі українознавства! : [14 жовт. 2005 р. кафедра українознавства ТДЕУ відсвяткувала своє 15-чя] / О. Гомотюк // Академія. – 2005. – 1 листоп. (№ 29). – С. 3.
 17. Гомотюк, О. Історія економіки Галичини у творчості Івана Франка [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, В. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 50-56.
 18. Гомотюк, О. Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження / О. Гомотюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 198-209.
 19. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 20. Про «музеєзнавство» в документознавстві, або перспективи інформаційного аналітика / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ін.-т державного управління і права ; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2013 – Вип. 7– С. 114-142.
 21. Рецензії та огляди… / О. Гомотюк, К. Кондратюк // Мандрівець. – 2009. – № 6(84). – С. 77-82. – Рец. на кн. : Рудакевич, О. Національний принцип: етнополітична концепція нації / О. Рудакевич. – Тернопіль, 2009. 
 22. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам’яті українців / О. Гомотюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сучасна національна освіта» / за заг. ред. проф. А. В. Фурмана. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2014. – Спецвип. – С. 26-28.
 23. Гомотюк, О. Методологічний інструментарій українознавця / О. Гомотюк, О. Ярошинський //Національна та історична пам’ять. – К. : Український інститут національної пам’яті, 2012. – Вип.5.
 24. Гомотюк, О. Перший посібник з методології українознавства / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 277-281.
 25. Гомотюк, О. Цінна праця, на яку давно очікували українознавці / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Українознавство. – 2012. – № 4 (45).
 26. Гомотюк, О. «Воєнний комунізм» та його законодавче оформлення / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З.  Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2000. – Вип. 1 – С. 14-21
 27. Гомотюк, О. Виклики сучасного світу: концепт психофілософського осмислення українського буття / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 4(37). – С. 325-328. – Рец. на монографію : Сніжок, В. Українознавство: природна психофілософська концепція / В. Сніжок. – К. : ННДІУ, 2010. – 528 с.
 28. Гомотюк, О. Внесок Івана Франка у розвиток українознавства / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт, 2003. – Вип.  2.  – С. 19-25.
 29. Гомотюк, О. Внесок НТШ у розвиток мови / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2006.  – Т. VІІІ. – С. 148-155.
 30. Гомотюк, О. Гальмівні чинники процесу утвердження  незалежності України / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2002. – Вип. 4. – С. 22-27
 31. Гомотюк, О. Громадянське суспільство очима М. Драгоманова / О. Гомотюк // Українознавство у розбудові громадянського суспільства : зб. наук. пр. науково-дослід. ін-ту українознавства. – К. : Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 310-318.
 32. Гомотюк, О. Державотворчість української інтелігенції доби Центральної Ради / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : зб. наук. праць. Одес. нац. політех. ун-ту. – Одеса : Астропринт, 2001. – С. 189-193.
 33. Гомотюк, О. Експорт більшовицького тоталітарного режиму в Україну та ідеологізація українознавства (1917–1920) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 47-52.
 34. Гомотюк, О. Згортання українознавства в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 39-45.
 35. Гомотюк, О. Здобутки українознавства: історичні уроки / О. Гомотюк //Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 44-49.
 36. Гомотюк, О. Зовнішньополітична діяльність Української держави (період Гетьманату) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  14. – С. 176-179
 37. Гомотюк, О. Ідеї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду / О. Гомотюк // Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті : зб. доп. – Львів : Сполом, 2006. – С. 128-136.
 38. Гомотюк, О. Історико-економічні дослідження І. Франка / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 50-56.
 39. Гомотюк, О. Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в  УНР / О. Гомотюк, Є. Паньків // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє / ред. кол. : Б. Лановик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 152-155.
 40. Гомотюк, О. Легітимація українознавства в європейському просторі / О. Гомотюк, Я. С. Калакура //Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 184-186. – Рец. на  кн. : Наукова та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі. – К., 2007. – 528 с.
 41. Гомотюк, О. М. Грушевський – фундатор наукового українознавства / О. Гомотюк // Історіографічні дослідження в Україні / відп. ред. Ю. Пінчук. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2005. – Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука : матеріали. круглого столу. – С. 288-312.
 42. Гомотюк, О. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / за заг. ред. П.  Кононенка. –– К. : «Рада», 2007. – Т. ХVІ. – С. 53-67.
 43. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства / О. Гомотюк // Історичний журнал. – 2004. – № 5(11). – С. 64-73.
 44. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 233-236.
 45. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків //Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 38-45.       
 46. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова до з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 2. – С. 38-44
 47. Гомотюк, О. Національно-визвольні змагання українського народу в соціально-економічному аспекті (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  13. – С. 113-117.
 48. Гомотюк, О. Національно-культурна політика Української Центральної Ради як складова державотворення (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 27-35
 49. Гомотюк, О. Підсумкове дослідження важливої історіографічної проблеми / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 3 – С. 258-260. – Рец. на монографію : Мищак, І. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939- початок 1950-х рр..): історіографія / І. М. Мищак. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с.
 50. Гомотюк, О. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – поч. 1930-х рр.) / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 66-72.
 51. Гомотюк, О. Регіональні особливості економічного розвитку Правобережної України та західноукраїнських земель у кінці ХУІІ-ХУІІІ ст. / О. Гомотюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопiль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5.– С. 144-151.
 52. Гомотюк, О. Роль М. Драгоманова у поширенні знань про український народ / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.  Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 3. – С. 246-251.
 53. Гомотюк, О. Співпраця української інтелігенції в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) / О. Гомотюк // Військово-науковий вісник. – Львів : ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
 54. Гомотюк, О. Суперечливість політики «українізації» та її впливу на розвиток українознавства / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 127-134.
 55. Гомотюк, О. Сучасні теоретико-методологічні пошуки у документознавсті / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр.; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 17-26.
 56. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка / О. Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5 (89). – С. 19-25.
 57. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 58. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / О. Гомотюк // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 47-51.
 59. Гомотюк, О. Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2007. – Т. ХІV.– С. 135-151.
 60. Гомотюк, О. Українознавча діяльність Богдана Лепкого як чинник легітимації українства у європейському інтелектуальному просторі / О. Гомотюк // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2–3 листоп. 2007 р.] / за ред. М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 284-290.
 61. Гомотюк, О. Українознавча місія осередків «Просвіти» на рубежі ХІХ–ХХ століть / О. Гомотюк // Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття : зб. ст. конф. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 304-320.
 62. Гомотюк, О. Українознавчий доробок М. Максимовича / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 2. – С. 13-20.
 63. Гомотюк, О. Українознавчі вектори еміграційних досліджень у 20–30-х рр. ХХ  ст.   / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2. – С. 50-55.
 64. Гомотюк, О. Українознавчі погляди Лесі Українки / О. Гомотюк // Українознавство. – 2004. – С. 273-276.
 65. Гомотюк, О. Українознавчі студії І.  Я.  Франка / О. Гомотюк // Українознавство. – 2003. – С. 211-217.
 66. Гомотюк, О. Українська Академія наук як координатор українознавчих студій / О. Гомотюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 34-45.
 67. Гомотюк, О. Українська духовність: способи збереження (погляд документознавця) / О. Гомотюк // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук. конф. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ, 2012. –С.167–169.
 68. Гомотюк, О. Українське наукове товариство у Києві – провідний центр українознавства / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Міленіум, 2005 – Т. 3-4. – С. 150-160.
 69. Гомотюк, О. Університети – центри українознавчих досліджень (Харківський університет у І пол. ХІХ ст.) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1. – С. 221-225.
 70. Гомотюк, О. Утворення Академії наук як координатора українознавчих досліджень / О. Гомотюк // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.  Гнатюк. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2006. – Вип. 22. – С. 63-75
 71. Гомотюк, О. Центральна Рада в державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.): висновки та уроки / О. Гомотюк, Л. Давидович, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 3. – С. 51-58 
 72. Гомотюк, О. Тернопільське купецтво очима Івана Франка, або проблеми етики галицьких підприємців / О. Гомотюк // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 75-88.
 73. Гомотюк, О. Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам'яті українців / О. Є. Гомотюк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 26-27.
 74. Гомотюк, О. Є. Історія та культура козацтва у наукових студіях І. Я. Франка [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українознавство. – 2011. – № 3 (40). – С. 115-123.
 75. Гомотюк, О. Є. Іван Франко : проблематика етики бізнесу крізь призму "Тернопільської моральності" [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –  2011. – Вип. 2 (52). – С. 342-354. 
 76. Гомотюк, О. Є. Історик у контексті епохи (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича) [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2012. – № 4 – С. 87-90.
 77. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності як умова конкурентоздатної економіки [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18.
 78. Гомотюк, О. Є. Історія українського народу у науково-освітньому просторі кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк //  Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iменi Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 132-139.
 79. Гомотюк, О. Є. Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 84-86.
 80. Гомотюк, О. Є. До питання про властивість документа, або про об’єктивно-суб’єктивне в докуменознавстві / О. Є. Гомотюк // Термінологія документознавства  та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 24-31.
 81. Гомотюк, О. Є. Політична нація / О. Є. Гомотюк // Науковий інструментарій українознавця. – К., 2012. –  С. 91-93.
 82. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності епохи: минуле і сучасне у контексті майбутнього / О. Є. Гомотюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : ННДІУВІ, 2012. – Т. ХХХ. – С. 178-186.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.
 2. Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. Х1Х - перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. Є. Гомотюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 552 с.
 3. Гомотюк, О. Історія українознавства / О. Гомотюк . – К. : Академвидав, 2011. – 512 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 72 с.
 2. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 2-ге вид. – Тернопіль : Астон, 2012. – 224 с.
 3. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 4. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.
 5. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [4-е вид.]. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с.
 6. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.
 7. Історія середніх віків : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Запоріжжя : Прем’єр, 2000. – 170 с.
 8. Історія України (Х-ХІ кл.) : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – [2-е вид., доп. і доопрац.]. – Тернопіль : Тайп, 2007. – 291 с.
 9. Історія України : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 118 с.
 10. Нова історія : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 200 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України  : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – [2-ге вид., переробл.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 48 с.
 

Гірняк Андрій Несторович

grnyak

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2007. - 289 с.
 2. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гірняк, А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника [Електронний ресурс] /А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2002.– № 3-4.– С. 217-241.
 2. Гірняк, А. Психоекологічний потенціал розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2003.– № 4.– С. 128-136.
 3. Гірняк, А. Глибинно-психологічне підґрунтя суїциду [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2010.– № 1.– С. 151-158.
 4. Гірняк, А. Експериментальне дослідження ефективності модульно-розвивального підручника у процесі навчального заняття / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 69-84.
 5. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Вітакультурний млин: методологічний альманах– 2005.– Модуль 1.– С. 38-41.
 6. Гірняк, А. Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2006.– № 3.– С. 124-139.
 7. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / А. Гірняк // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С.135-156.
 8. Гірняк, А. Психоаналіз Зигмунда Фрейда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 4.– С. 33-44.
 9. Гірняк, А. Психологічні детермінанти створення інноваційного модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 15-26.
 10. Гірняк, А. Розвивальний підручник як результат матеріально-практичного втілення інноваційної вітакультурної парадигми / А. Гірняк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного).– 2004.– № 4.– С.37-38.
 11. Гірняк, А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних підручників / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 1.– С. 151-157.
 12. Гірняк, А. Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 116-138.
 13. Гірняк, А. Одинадцяте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 131-138.
 14. Гірняк, А. Етапи наукового пошукування у сфері національного підручникотворення [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 15. Гірняк, А. Засіб як психолого-дидактична категорія [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 16. Гірняк, А. Зміст, методи і діагностика профорієнтаційної роботи соціального працівника [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Н. Турчин.
 17. Гірняк, А. Інноваційний підручник як засіб розвитку цілісно-смислової сфери особистості [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 18. Фурман, А. Методологічна план-карта дослідження проблематики комплексної експертизи модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Фурман, А. Гірняк.
 19. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 20. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника як засіб комунікації [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 21. Гірняк, А. Поняття про норму як про предмет теоретико-методологічного аналізу[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Павлишин.
 22. Гірняк, А. Причини та соціально-економічні чинники реформування пенсійної системи України[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Б. Глядиш.
 23. Фурман, А. В. Психолого-дидактичне проектування змісту та структури навчально-книжкових комплексів (основи програми та її виконання) [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, А. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 41-50.
 24. Гірняк, А. Соціально-психологічний портрет сучасної неповної сім’ї [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Кудла // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 11. – С. 37-41.
 25. Гірняк, А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики[Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 26. Гірняк, А. Восьме щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 109-112.
 27. Гірняк, Андрій Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана : [про наукове засідання на тему: "Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері", яке проходило 30-31 серпня 2010 р. в ТНЕУ] / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 205-215.
 28. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 29. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 30. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
 31. Гірняк, А. Н. Державна мовна політика - нині як 200 літ тому / А. Н. Гірняк, І. В. Панькевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 23-25.
 32. Гірняк, А.Н. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. Н. Гірняк, В. С. Біскуп // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 3. - С. 99-109.
 33. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 76-85.
 34. Гірняк, А. До 60-річчя від Дня народження Володимира Мовчана / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 21-22.
 35. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 49-60.
 36. Гірняк, А. Н. Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи / А. Н. Гірняк, А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, Т. В. Козлова // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 29-39.
 37. Гірняк, А. Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Психологія і суспільство. – 2014. – Т. 2, спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 69-84.
 38. Гірняк, А. Н. Визначення категорійно-понятійного поля проблематики емоційної напруженості / А. Гірняк, Ю. Пущак, В. Демків // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 63-68.
 39. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 53-60.
 40. Гірняк, А. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Методологія вітакультурного осмислення вчинку” / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 131-138.
 41. Гірняк, А. Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 42. Гірняк, А. Н. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері” / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 205-215.
 43. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 44. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 45. Гірняк, А. Різновиди міжсуб'єктної взаємодії та їх психологічний аналіз / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 82-86.
 46. Гірняк, А. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.
 47. Гірняк, А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 118-126.
 48. Гірняк, А. Деталізація психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 146-153.
 49. Гірняк, А. Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 138-147.
 50. Фурман, О. Сутнісні визначення модульно-розвивальної взаємодії викладача і студентів в освітньому процесі / Оксана Фурман, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2020. – № 3 (81). – С. 53-81.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 2. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 3. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 

Горин Володимир Петрович

GorynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Петрович Горин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 279 с.
 2. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Петрович Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Горин, В. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2009 – № 3. – С. 97-106.
 2. Горин, В. Ретроспектива оподаткування акцизним збором в Україні / В. Горин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005.– № 19. – С. 141-145.
 3. Горин, В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 52-57.
 4. Горин, В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 248-255.
 5. Горин, В. П. Вдосконалення методики і практики планування соціальних гарантій як передумова забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-170.
 6. Горин, В. Роль інститутів фінансового ринку у формуванні суспільного добробуту [Електронний ресурс] / В. Горин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3(32). – С. 140-148.
 7. Горин, В. П. Роль бюджету держави в умовах перехідної економіки України [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5(8). – С. 259-265.
 8. Горин, В. П. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення виробництва культурних благ: висновки для України / В. П. Горин // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 155-160.
 9. Горин, В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки / Володимир Горин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 2. – С. 133-136.
 10. Горин, В. П. Практика застосування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в контексті подолання бідності в Україні: реалії та проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2005. ­­– Ч. 2. – С. 29-36.
 11. Горин, В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.
 12. Горин, В. Фінансові аспекти системи державних закупівель / Володимир Горин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 65-73.
 13. Горин, В. П. До питання про сутність і токсономію публічних послуг / В. П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72-77.
 14. Горин, Володимир Фінансовий механізм регулювання державного боргу / Володимир Горин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 46-48.
 15. Горин, В. П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В. П. Горин // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 13-19.
 16. Горин, В. П. Суспільно-політичні детермінанти бюджетної політики у сфері видатків [Електронний ресурс] / В. П. Горин.
 17. Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України / В. Горин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 195-204.
 18. Горин, Володимир Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету / Володимир Горин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 58-68.
 19. Горин, В. П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.
 20. Горин, В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 216-221.
 21. Горин, В. П. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-34.
 22. Горин, В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 69–80.
 23. Горин, В. П. Бюджетне стимулювання кіноіндустрії в Україні: необхідність, реалії та перспективи / В. П. Горин // Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 65-69.
 24. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 25. Горин, В. П. Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти / В. П. Горин // Економіка.Фінанси.Право. - 2016. - №12/1. - С. 16-19.
 26. Горин, В. П. Дискусійні підходи до оцінювання ефективності податкового адміністрування / В. П. Горин, Ю. Д. Аракчеєва // Другі наукові читання пам'яті С .І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 19-25.
 27. Горин, В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 152-165.\
 28. Горин, В. П. Дискусійні питання сутності та критеріїв оцінювання ефективності бюджетного менеджменту / В. П. Горин // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – C. 155-160.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б. С. Малиняк [та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 432 с. – Із змісту : Горин В. П. Бюджетне забезпечення житлових потреб громадян як передумова підвищення якості життя населення / В. П. Горин. – С. 227-238.
 2. Горин, В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту : теоретична концептуалізація та проблеми функціонування [Текст] : монографія / В. П. Горин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 516 с.
 3. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 4. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 5. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с. – Із змісту : Горин В. П. – . Фінансове регулювання соціальної безпеки - С. 307-317.
 6. Science and education : organizational and economic aspects [Електронний ресурс] : collective monograph. – Nurnberg : SWG IMEX GmbH, 2015. – 128 p. – Із змісту : Горин В. П. – Тенденції формування та проблеми диверстфікації фінансових ресурсів галузі освіти С. 5-15.
 7. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 8. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Горин, В. П. Становлення розвиток державного кредиту [Текст] / В. П. Горин // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 35-43.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 4. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 5. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 8. Горин, В. П. Призначення і роль бюджету держави у суспільстві [Текст] / В. П. Горин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 19-26.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Т. Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с.
 3. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 4. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 5. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 6. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Сторінка 1 із 18