Співак Ірина Ярославівна

співак Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2008. - 156с.
 2. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2008. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання / Н. Я. Савка, В. М. Сліпчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 181-193.
 2. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 3. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 4. Співак, І. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання / І. Співак, С. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. - № 1. - С.187-195.
 5. Calishchuc. І. Identyfikacja dynamicznego modelu obwodu elektrycznego na podstawie danych interwałowych / І. Calishchuc, M. Dyvak, P. Stakchiv // Przegląd Elektro-techniczny. – 2005. – Nr. 2. – Рp. 60-62.
 6. Каліщук, І. Я. Множинна ідентифікація параметрів лінійних динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3. – № 3. – С. 58-64.
 7. Каліщук, І. Я. Ідентифікація параметрів моделі “вхід-вихід” динамічних систем на основі інтервального підходу / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 4. – С. 109-117.
 8. Каліщук, І. Я. Ітераційний метод пошуку допустимого розв’язку ІСЛАР в задачах ідентифікації параметрів динамічних моделей “вхід-вихід”/ І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2005. – № 23 (99). – С. 40-48.
 9. Максимова, І. Я. Удосконалений метод допустимого оцінювання параметрів інтервальних динамічних моделей / І. Я. Максимова, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2007. – № 26 (102). – С. 27-35.
 10. Максимова, І. Я. Інтервальна модель динаміки концентрацій шкідливих викидів / І. Я. Максимова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 156-165.
 11. Співак, І. Я. Метод параметричної ідентифікації моделей динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Співак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2011. – № 2. – С. 132-136.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крепич, С. Я. Якість програмного забезпечення та тестування : базовий курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Я. Крепич, І. Я. Співак. - Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. - 479 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Співак, І. Я. Інтервальні обчислення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 40 с.
 2. Співак, І. Я. Математичне забезпечення програмних систем [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 109 с.
 3. Співак, І. Я. Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 79 с.
 4. Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 33 с.
 

Спільник Ірина Володимирівна

spilnyk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.12 / Спільник Ірина Володимирівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 192 л.
 2. Спільник, Ірина Володимирівна Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Ірина Володимирівна Спільник. – Київ, 1993. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Спільник І. До питання системності економічного аналізу / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2.– С. 15-22.
 2. Спільник І. Ключові питання організації автоматизованого робочого місця економіста-аналітика / Ірина Спільник, Павло Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 54-58.
 3. Спільник, І. Аналіз фінансової діяльності фірми / Ірина Спільник / / Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 78-82.
 4. Спільник, І. Економічний аналіз і виклики глобалізації / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 14-17.
 5. Спільник, І. Консалтингова діяльність в Україні: проблемні питання та аналітичні аспекти / Ірина Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89.
 6. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33.
 7. Спільник, І. Метод АВС - аналізу: доцільність застосування / Ірина Спільник, Юлія Івахів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 170-172.
 8. Спільник, І. Оцінка динамічності та збалансованості розвитку підприємства як економічної системи / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 342-345.
 9. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційний діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 30-33.
 10. Спільник, І. В. Аналіз в обґрунтуванні управлінських рішень з приводу фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 15-17.
 11. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю комерційного банку / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1996. – С. 37-39.
 12. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 78-80.
 13. Спільник, І. В. Аналіз ділової активності та динамічності розвитку підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наукових праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1998. – С. 36-40.
 14. Спільник, І. В. Аналіз діяльності підприємства по кооперованому виробництву швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. –Тернопіль, 1993. – С. 22-25.
 15. Спільник, І. В. Аналіз кон’юктури фондового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 10-14.
 16. Спільник, І. В. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 19-24.
 17. Спільник, І. В. Аналіз сучасної демографічної ситуації (стан, причини формування, напрямки подолання проблем) / І. В. Спільник, С. В. Кухарчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 18-19.
 18. Спільник, І. В. Аналіз як елемент системи ризик –менеджменту в корпоративному управлінні банківською діяльністю / І. В. Спільник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 23-25 жовт. 2004 р. ]. – Тернопіль, 2004. – С. 99-102.
 19. Спільник, І. В. Аналітичне підґрунтя управління фінансовим ризиком / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1997. – С. 39-45.
 20. Спільник, І. В. Аналітичні дисципліни в системі вищої економічної освіти / І. В. Спільник // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку до 35-річчя кафедри економічного аналізу : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р.].­ – Тернопіль : Економічна думка, 2006 – С. 185-187.
 21. Спільник, І. В. Виробнича кооперація промислових та сільськогосподарських підприємств / І. В. Спільник // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : матеріали обласного наук.- практ. семінару. – Тернопіль, 1991. – С. 67-68.
 22. Спільник, І. В. Глобалізація ринків капіталу та її вплив на світову економічну систему / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії : матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – Спец. вип. 15, ч. 1. – С. 34-40.
 23. Спільник, І. В. Деякі актуальні питання впорядкування понятійної бази методології економічного аналізу / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. І. – С. 60-65.
 24. Спільник, І. В. Дисципліни аналітичного циклу в системі сучасної економічної освіти / І. В. Спільник, Б. М. Корецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Мукачево, жовт. 2004 р.]. – Мукачево, 2004. – С. 338-341.
 25. Спільник, І. В. До питання про актуальність аналізу в умовах ринкової економіки / І. В. Спільник // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 220-221.
 26. Спільник, І. В. Економічний аналіз як галузь економічної науки / І. В. Спільник // Транформація економічного аналізу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 486-490.
 27. Спільник, І. В. Економічний аналіз як засіб оцінки динамічності та збалансованості економічних систем / І. В. Спільник // Здобутки та перспективи кафедри економічного аналізу : матеріали круглого столу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 28.
 28. Спільник, І. В. Завдання аналізу діяльності підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1994. – С. 60-64.
 29. Спільник, І. В. Завдання попереднього аналізу діяльності підприємства з кооперованим виробництвом / І. В. Спільник // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : матеріали наук.- практ. конф. – Львів, 1995. – С. 133-135.
 30. Спільник, І. В. Застосування статистичних прийомів для оцінки ризику при управлінні портфелем цінних паперів фірми / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 129-130.
 31. Спільник, І. В. Індикатори вітчизняного фондового ринку в контексті розвитку інтеграційних процесів / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Спец. вип. 10. – С. 13-17.
 32. Спільник, І. В. Інформаційні проблеми аналізу фінансового стану підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 41-43.
 33. Спільник, І. В. Контрольні функції НБУ в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і звітності / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1998. – С. 27-29.
 34. Спильник, И. В. Некоторые вопросы оперативного анализа себестоимости швейных изделий / И. В. Спильник // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : материалы респуб. науч. конф. – Тернополь, 1983. – С. 173-176.
 35. Спільник, І. В. Новий погляд на типологію форм організації аналітичної роботи / І. В. Спільник // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу / за ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 13-15.
 36. Спільник, І. В. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми теорії і практики управління : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 37. Спільник, І. В. Нові тенденції та напрямки розвитку банківського бізнесу / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 139-140.
 38. Спильник, И. В. О калькулировании в швейной промышленности / И. В. Спильник, Н. Я. Микитюк, А. С. Сердюкова // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 1. – С. 16-18.
 39. Спильник, И. В. О необходимости улучшения аналитической подготовки бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Проблемы развития бухгалтерского учета в России : материалы Междунар. науч. конф. [г. Саратов, 13-14 мая 2003 г.]. – Саратов : СГСЭУ, 2003. – С. 24-26.
 40. Спильник, И. В. О необходимости формирования аналитического типа мышления у бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Материалы науч.-практ. конф. [г. Свищов (Болгария), 13-14 ноября 2002 г.]. – Свищов, 2002. – Т. 1. – С. 89-93.
 41. Спільник, І. В. Основнi положення аналiзу поточної та перспективної кон’юнктури на ринку цiнних паперiв / І. В. Спільник , Л. В. Гаврилюк-Eнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002 – Вип. 7/2. – С. 23-27.
 42. Спільник, І. В. Основні положення аналізу і аудиту власного капіталу акціонерного товариства / І. В. Спільник, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 49-52.
 43. Спільник, І. В. Питання обліку, контролю та аналізу взаємовідносин промислових та сільськогосподарських підприємств з кооперації / І. В. Спільник // Проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах ринкової економіки : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 34-35.
 44. Спільник, І. В. Питання обліку та аналізу взаємовідносин промислового підприємства з малими формами підприємництва / І. В. Спільник // Облік та аналіз в умовах малого бізнесу : матеріали респуб. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 40-41.
 45. Спильник, И. В. Подсистема бухгалтерского учета в АСУП как фактор повышения эффективности управленческого труда / И. В. Спильник // Пути повышения эффективности научного, инженерного и управленческого труда в условиях интенсификации производства : материалы респуб. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1986. – С. 173-176.
 46. Спільник, І. В. Прийоми комплексної порівняльної оцінки / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 50-55.
 47. Спільник, І. В. Проблеми удосконалення обліку і контролю використання матеріальних ресурсів у бродильних виробництвах / І. В. Спільник, М. Й. Шеремета // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 113-115.
 48. Спільник, І. В. Роль суб’єктивного фактора та ризик в аналітичній діяльності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – Вип. 7. – С. 17-21.
 49. Спільник, І. В. Сек’юритизація як спосіб формування фінансових потоків / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України) : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – К., 1998. – С. 132-135.
 50. Спільник, І. В. Система показників аналізу ринкової привабливості фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен / Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в сфері послуг : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [м. Тернопіль, січень 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 146-151.
 51. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 52. Спильник, И. В. Учет и анализ материальных затрат в швейном объединении / И. В. Спильник, З. В. Гуцайлюк, Р. В. Федорович // Бухгалтерский учет.–1983.– № 7. – С. 40-41.
 53. Spilnyk I. Some practical aspects of equity risk premium valuation / Iryna Spilnyk, Pavlo Spilnyk // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 143-150.
 54. Спільник, І. Етичні засади діяльності у консультаційній сфері / Ірина Спільник, Павло Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 318-322.
 55. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 56. Спільник, І. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 371-379.
 57. Спільник, І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
 58. Спільник, І. Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 55-59
 59. Спільник, І. Аналіз економічної доданої вартості підприємства / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 70-74.
 60. Спільник, І. Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 79-92.
 61. Спільник, І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспрожності підприємства / Ірина Володимирівна Спільник, Ольга Михайлівна Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 106-120.
 62. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 63. Загородна, О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14,  №2. – С. 78.
 64. Спильник, И. В. Анализ рынка продукции предприятия / С. И. Шкарабан, И. В. Спильник // Научные записки. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 3-6.
 65. Спільник, І. В. Аналітична підтримка управлінських рішень у сфері фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми інвестиційного менеджменту в Україні : зб. наук. праць. – 2000. – С. 132-135.
 66. Спільник, І. В. Роль та завдання консультування на фінансовому ринку / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 127-135.
 67. Спільник, І. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 78-88.
 68. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Оперативний облік і економічний аналіз в промисловості : монографія / І. В. Спільник, Р. В. Федорович, С. І. Шкарабан, Я. М. Карпик, В. В. Коднєв . – Тернопіль, 1994. – 186 с.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 3. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 4. Спільник, І. В. Аналіз розвитку підприємства як економічної системи [Текст] / І. В. Спільник // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 206-220.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Спільник, І. В. Кількісні методи фінансового аналізу та прогнозування : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 56 с.
 2. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / І. В. Спільник, Б. М. Корецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 115 с.
 3. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 148 с.
 4. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
  2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
  3. Спільник, І. В. Консалтингова діяльність [Текст] : навч.-метод. комплекс дисципліни / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 156 с.
  4. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. компл. дисц. / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.
  5. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі й аудиті підприємств АПВ [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. В. Спільник, В. Д. Забчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 62 с.
  6. Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 22 с.
  7. Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 23 с.

 

 

Сисюк Світлана Василівна

susyk

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сисюк, Світлана Василівна Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сисюк Світлана Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2007. - 242 c.
 2. Сисюк, Світлана Василівна Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Сисюк Світлана Василівна ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2008. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 99-103.
 2. Сисюк, С. Необоротні активи бюджетних установ: особливості та проблеми організації їх обліку / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 203-206.
 3. Сисюк, С. Організація та проблеми внутрішнього фінансового контролю в державних вищих навчальних закладах / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 105-107.
 4. Сисюк, С. Проблеми розвитку та удосконалення державного фінансового контролю / С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 86-89.
 5. Бенько, Ірина Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах / Ірина Бенько, Світлана Сисюк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 254-257.
 6. Бенько, І. Аналіз оборотних активів Тернопільської філії ВАТ ’’Укртелеком’’ [Електронний ресурс] / І. Бенько, С. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1.
 7. Сисюк, С. Облік орендних операцій з комунальним майном [Електронний ресурс] / С. Сисюк, Кирик Т. В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011.– № 1. – С.­ 147-149.
 8. Сисюк, С. В. Оцінка переваг застосування акретивної форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / С. Сисюк , І. Бенько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 206-208.
 9. Хорунжак, Н. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009 .– № 1. – С. 142-146.
 10. Сисюк, С. Сучасні теоретичні основи обліку витрат калькулювання собівартості платних освітніх послуг [Електронний ресурс] / С. Сисюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. –2007. – Вип. 12. – С. 274-279.
 11. С. Сисюк, Визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / С. Сисюк , Н. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 2. – С. 181-186.
 12. Зорій, Н. Перспективи і напрямки реформування державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / С. Сисюк, Н. Зорій // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 4. – С. 193-196.
 13. Сисюк, С. В. Проблеми здійснення та законодавчого врегулювання державного та внутрішнього фінансового контролю в державних закладах освіти [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу – 2006”. – Дніпропетровськ. 2006. – С.100-102.
 14. Сисюк, С. В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах / С. В. Сисюк // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 51-55.
 15. Сисюк, С. В. Витрати на управління: історія розвитку облікової категорії [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4(62). – С. 216-218.
 16. Бенько, І. Д. Аналіз запасів медичних установ / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 267-270.
 17. Сисюк, С. Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування / С. Сисюк, І. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(2.2). - С. 91-97.
 18. Бенько, І. Д. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 221-225.
 19. Сисюк, С. В. Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення / С. В. Сисюк, І. Д. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2010. - Вип. 25(1). - С. 66-70.
 20. Бенько, І. Д. Організація обліку фінансово забезпечення закладів освіти [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 11, ч. 4. – С. 147-150.
 21. Дідух, С. В. Прогнозний аналіз формування бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Дідух // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 12-18.
 22. Дідух, С. В. До питання організації тендерних закупівель товарів, робіт та послуг, що придбаваються за державні кошти / С. В. Дідух // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7. – С. 79-83.
 23. Дідух, С. В. Проблеми здійснення оцінки та нарахування зносу необоротних активів бюджетних установ і шляхи їх вирішення / С. В. Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 177 : в 2 т., т. ІІ. – С. 625-630.
 24. Дідух, С. В. Контроль в системі управління бюджетними установами й організаціями / С. В. Дідух // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль, 2003 – С. 50-55.
 25. Дідух, С. В. Сучасні основи організації обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення / С. В. Дідух // Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2004. – № 1. – С. 133-138.
 26. Сисюк, С. В. Державний та внутрішній фінансовий контроль в органах місцевого самоврядування: проблеми здійснення та законодавчого врегулювання / С. В. Сисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 192 : в 4 т., т. І. – С. 177-183.
 27. Сисюк, С. В. Проблеми здійснення аудиту ефективності використання бюджетних коштів / С. В. Сисюк // Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2005. – № 1. – С. 133-138.
 28. Сисюк, С. В. Особливості калькулювання платних освітніх послуг в державних навчальних закладах / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – № 2 (36). – С. 107-115.
 29. Сисюк, С. В. Бухгалтерський облік прямих і непрямих витрат державних закладів освіти / С. В. Сисюк //Галицький економічний вісник : наук. журн. – 2006. – № 4. – С. 150-154.
 30. Сисюк, С. В. Методика обліку та розподілу накладних витрат державних закладів освіти / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – № 3 (37). – С. 107-113.
 31. Сисюк, С. В. Система державного фінансового контролю та проблеми її розвитку й удосконалення / С. В. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 86-89.
 32. Сисюк, С. В. Проблеми і напрямки вдосконалення системи споживчої кооперації в Україні / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2007. − С. 111-116.
 33. Хорунжак, Н. М. Організація обліку в сільських радах в контексті казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Н. М. Хорунжак, С. В. Сисюк // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248 : в 6 т., т. 5. – С. 1033-1037.
 34. Сисюк, С. В. Методика внутрішнього фінансового контролю в державних вищих начальних закладах / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. − № 3 (49). – С. 172-176.
 35. Зорій, Н. М. Перспективи і напрями реформування державного фінансового контролю / Н. М. Зорій, С. В. Сисюк // Економіка і регіон : науковий журнал. – 2009. − № 4 (23). – С. 193-196.
 36. Сисюк, С. В. Проблеми визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. − 2010. – Вип. 2 (5). − С. 181-187.
 37. Сисюк, С. В. Державний нагляд за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ шляхом контролю ризиків / Н. М. Зорій, С. В. Сисюк // Економіка і регіон : наук. журнал. – 2011. – № 1 (23). – С. 193-196.
 38. Кирик, Т. В. Нормативно-правове забезпечення оподаткування орендних операцій [Електронний ресурс] / Т. В. Кирик, С. В. Сисюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 179. – С. 127-134.
 39. Сисюк, С. В. Оцінка та страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності: обліковий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – № 2 (72). – С. 86-90.
 40. Сисюк, С. В. Комп’ютеризація обліку і контролю в транспортній галузі: аналіз можливостей та задачі вдосконалення [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – Одеса : Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2015. – Т. 20, вип. 2/2. – С. 185-189.
 41. Сисюк, С. В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 9. - С. 218-223.
 42. Сисюк, С. В. Економічні передумови виникнення платних освітніх послуг в державних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк // Наукові праці національного університету харчових технологій. − 2009. – № 30. – С. 100-103.
 43. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.
 44. Сисюк, С. В. Облік грошових коштів у сільських радах в умовах казначейського виконання місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 115-120.
 45. Мельник, Н. Г. Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 314-318.
 46. Сисюк, С. Генезис контролю в сфері публічних закупівель / Світлана Сисюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 208-218.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : Навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап'юк, С. В. Сисюк ; За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир : Рута, 2006. – 472 с.
 

Слома Валентина Миколаївна

слома вм

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедрою

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 205 с.
 2. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : автореф. дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 18 с.
 3. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 490 с.
 4. Слома В. М. Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Слома, В. М. Заохочення у трудовому праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 2. Слома, В. М. Право гаранта на регресну вимогу до принципала: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична – 2009. – № 1. –С. 1-7.
 3. Слома, В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права – 2006. – № 1. – С. 103-107.
 4. Слома, В. М. Трудовий договір як підстава виникнення трудовий правовідносин / В. М. Слома // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 22-26.
 5. Слома, В. Договір найму житла за цивільним законодавством України / Валентина Слома // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 63-68.
 6. Слома, В. М. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх здійснення [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 7. Слома В. М. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10. – С. 57-59.
 8. Слома, Валентина До питання евтаназії в сучасному суспільстві / Валентина Слома // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 101-107.
 9. Слома В. М. Незалежність та безвідкличність гарантії за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 329-333.
 10. Слома В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві / В. М. Слома // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С. 103-107.
 11. Слома В. М. Правова природа домовленості про видачу гарантії / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Сер. Юридична. – 2006. - Вип. 42. - С.203-208.
 12. Слома В. М. Суб'єкти гарантійного зобов'язання / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2006. - Випуск XVI. - С. 95-101.
 13. Слома В. М. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань: порівняльна характеристика / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2004. - С. 266-268.
 14. Слома В. М. Гарантія: поняття та особливості / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. - Хмельницький, 2004. - С. 252-254.
 15. Слома В. М. Функції гарантії як способу забезпечення зобов'язань / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання”: У 3-х частинах: Частина друга: „Приватно-правові науки”. - Хмельницький, 2005. - С.331-334.
 16. Слома В. М. Особливості забезпечення зобов'язань за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2006. - С.235-236.
 17. Слома В. М. Історія виникнення гарантії як виду забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 202-205.
 18. Слома В. М. Припинення гарантії: підстави та правові наслідки / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П'яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах: Частина третя: „Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. - Хмельницький, 2006. - С. 132-135.
 19. Слома, В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2012. – № 1(22). – С.77-82.
 20. Слома, В. М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Слома //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –Вип. 22, ч. 1, т. 2.. – С.60-63.
 21. Слома, В, М. Правові засади працевлаштування інвалідів в Україні / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ.  – 2001. – Вип. 3. – С. 219-223.
 22. Слома, В, М. Правові засади охорони здоров’я матері та дитини / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2002. – Вип. 4. – С. 216-219.
 23. Слома, В, М. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання / В. М. Слома // Малий і середній бізнес (Держава. Право. Економіка). – 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 24. Слома, В, М. Поняття та зміст договору оренди землі / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 337-346.
 25. Слома, В, М. Відповідальність за порушення договору найму майна / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 201-211.
 26. Слома, В, М. Особливості виконання обов’язків за гарантією [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – № 1. – С. 75-78.
 27. Слома, В, М. Види гарантій у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 87-89.
 28. Слома, В, М. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2009. – Вип. 6. – С. 109-112.
 29. Слома, В, М. Спадкування за законом у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2010. – Вип. 7. – С. 68-72.
 30. Слома, В. М. Спадковий договір за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XХV. – С. 144-148.
 31. Слома, В, М. Право на страйк та його реалізація в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома  // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2014. – № 2. – С. 95-98.
 32. Слома, В, М. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 77-81.
 33. Слома, В, М. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 42-47.
 34. Слома, В, М. Поняття та види зобов’язань з множинністю осіб у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 4. – С. 149-151.
 35. Слома, В. М. Поняття зобов’язання у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 123-128.
 36. Слома, В. М. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 113-117.
 37. Слома, В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 78-80.
 38. Слома, В. М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 150-154.
 39. Слома, В. Сервітут як вид речових прав на чуже майно [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 123-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 

Сорока Тетяна Миколаївна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сорока, Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Миколаївна Сорока. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 295 с.
 2. Сорока, Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Сорока. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації:

 1. Сорока, Т. До питання мотивації трудової діяльності будівельно-виробничого персоналу / Т. Сорока // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 263-265.
 2. Сорока, Т. Методи аналізу продуктивності праці в будівництві та напрями їх вдосконалення / Т. Сорока // Наукові записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2005. – № 18. – С. 270-273.
 3. Сорока, Т. Теоретичні підходи до питання економії матеріальних ресурсів у будівельному виробництві / Т. Сорока // Наукові записки Терноп. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2006. – № 20. – С. 244-245.
 4. Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентноспроможності підприємства / Мирослава Стельмах, Тетяна Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 1. – С. 53-61.
 5. Сорока, Т. М. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами / Тетяна Миколаївна Сорока // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 213-219.
 6. Микитюк, П. Розширення інформаційної бази стратегічного аналізу на основі інформаційних технологій / Петро Микитюк, Тетяна Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 93-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Сорока, Т. М. Оптимізація обліку витрат у процесній парадигмі організації управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики [Текст] / Т. М. Сорока // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 291-309.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 

Сторінка 1 із 24