Адамик Вікторія Віталіївна

adamyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 1. – С. 57-75.
 2. Адамик, В. В. Оцінка ефективності та рівня інституційного забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регіону / В. В. Адамик // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 79-86.
 3. Адамик, В. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у ХХІ столітті / Вікторі Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 82-90.
 4. Адамик, В. Актуальні питання продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства у контексті подолання бідності / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 61-68.
 5. Адамик, В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 7-16.
 6. Адамик, В. Країни, що розвиваються, на міжнародному ринку боргових цінних паперів / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 170-177.
 7. Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів / Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 134-142.
 8. Адамик, В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 69-78.
 9. Адамик, В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / Вікторія Адамик, Андрій Савка // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 1. – С. 31-49.
 10. Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / Алла Мельник, Вікторія Адамик // Журнал Європейської економіки. – №1. – 2013. – Т. 12, № 1.  – С. 57-78.
 11. Адамик, В. В. Проблема бідності крізь призму «соціального вакууму» [Електронний ресурс] / В. В. Адамик, А. Ф. Мельник // Наука й економіка.– 2014.– №. 1.– С. 208-217.
 12. Melnyk, A. Ubo`stwo w regionah Ukrainy : przyczyny I skutki [Електронний ресурс] / А. Melnyk, W.W. Аdamyk // Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local and Regional Economy in Theory and Practice. – 2015. – № 393. – Р. 19-32.
 13. Адамик, В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-123.
 14. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 

Атамась Наталя Іванівна

Наталя Іванівна Атамась

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Атамась, Наталія Іванівна Монетарна політика в доларизованій економіці України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01- економічна теорія та історія економічної думки / Наталія Іванівна Атамась. – Львів : ЛНУ, 2012. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Атамась, Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства / Наталія Атамась // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 34-39.
 2. Атамась, Н. Монетарна і фіскальна політика в системі державного регулювання економіки / Н. Атамась // Світ фінансів. – 2007. – 4. – С. 58-68.
 3. Атамась, Н. Новітні та ортодоксильні аспекти монетарної політики: діалектика теоретичних уявлень / Наталія Атамась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 268-272.
 4. Козюк, В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки / Віктор Козюк, Наталія Атамась // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 30-34.
 5. Козюк, В. В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні / В. В. Козюк, Н. І. Атамась // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 104-111.
 6. Атамась, Н. І. Вплив іноземного капіталу на доларизацію національної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.
 7. Атамас, Н. І. Сучасні суперечливі тенденції економіки у країнах з ринками, що виникають [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козюк, В. В. Доларизація економіки : виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності [Текст] : монографія / В. В. Козюк, Н. І. Атамась. – Тернопіль : Астон, 2012. – 276 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2 : Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 648 с.
 

Андрушків Роман Юрійович

andrushkiv r yu

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Роман Юрійович Формування системи соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Андрушків Роман Юрійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Л., 2011. - 242 с.
 2. Андрушків, Роман Юрійович Формування і особливості розвитку соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Роман Юрійович Андрушків. - Львів : ЛУБП, 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Адрушків, Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Андрушків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 135-137.
 2. Брич, В. Концептуальні підходи до обгрунтування роняття « соціально-екологічна безпека життєдіяльності населення регіону» [Електронний ресурс] / В. Брич, Р. Адрушків.
 3. Андрушків, Р. Ю. Методичні особливості дослідження соціально–екологічної безпеки та ризиків життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 35 – С. 360-367.
 4. Андрушків, Р. Стратегічні пріоритети управління регіональною системою соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Роман Андрушків // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 18-20.
 5. Андрушків, Р. Ю. Методологія визначення соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення регіону / Р. Ю. Андрушків // Социально-экономические аспекти промышленной политики. – Донецк, 2006. – Т. 2. – С. 232-236.
 6. Андрушків, Р. Ю. Регіональний соціально-екологічний моніторинг як засіб контролю соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Донецького університету економіки та права. Сер. Економіка та управління. – Донецьк : Дон УЕП, 2007. –  № 2. – С. 141-144.
 7. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічні загрози життєдіяльності населення Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Схід :  аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 32-35.
 8. Андрушків, Р. Ю. Стратегія реалізації  регіональної політики соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Бізнес-навігатор :  наук.-вироб. журнал. – Херсон, 2008. – С. 144-150.
 9. Андрушків, Р. Ю. Аналіз та оцінка соціально-екологічної ситуації Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Економіка розвитку : наук. журнал. – Харків : Харківський національний економічний університет (ІНЖЕК), 2010. – № 1. – С. 83-86.
 10. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічний моніторинг як інструмент  соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011. – № 2. – С. 59-63.
 11. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна безпека, як пріоритетний елемент у формуванні соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Інноваційна  економіка. – Тернопіль, 2013. – Вип. 5 (40). – С. 121-130.
 12. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 70 – С. 154-159.
 13. Андрушків, Р. Ю. Зв'язок системи мотиваційних впливів керівника із загальною результативністю діяльності підприємства / Р. Ю. Андрушків // Економічний вісник Донбасу : наук. журнал. – Луганськ : «Альма - матер»,  2014. – № 2 (36).
 14. Андрушків, Р. Ю. До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-189. 
 

Адамів Олег Петрович

адамів

Кафедра економічної кібернетики та інформатики, кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна та інформаційна діяльність)

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шевчук, Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування [Електронний ресурс] / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 2. Адамів, О. П. Нейромережева обчислювальна система управління мобільним роботом по заданій траєкторії [Електронний ресурс] / О. П. Адамів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.158-161.
 3. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 4. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 

Авраменко Наталія Володимирівна

avramenko

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Авраменко, Н. Експлікація міфопоетичних мотивів у творчості українських та англомовних поетів-символістів початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Авраменко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10. – С. 257-265.
 2. Авраменко, Н. В. Національна революція 1917 року в Україні та її вплив на творчість поетів-символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ : зб. наук. праць. Сер. Історія. – Тернопіль, 1997. – Вип. 6. – С. 286-289.
 3. Авраменко, Н. В. Нові мотиви у ліриці поетів-символістів як відгук на національну революцію 1917 року в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 4. – С. 42-48.
 4. Авраменко, Н. В. До генези символізму в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки.  Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 5. – С. 79-86.
 5. Авраменко, Н. В. Художній світ лірики Павла Савченка в контексті українського символізму / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 7. – С. 4-13.
 6. Авраменко, Н. В. Феномен символізму в контексті сучасної інтерпретації. / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2000. – № 21. – С. 60-69.
 7. Авраменко, Н. В. Естетична парадигма комунікативної природи символізму / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 23. – С. 27-34.
 8. Авраменко, Н. В. Літературне життя як онтологічна основа критичного дискурсу символізму кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. В. Авраменко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. – Ужгород, 2004. – Вип. 9. – С. 74-78.
 9. Авраменко, Н. В. До питання про опрацювання вокабулярію: теоретичні та практичні аспекти навчання / Н. В. Авраменко // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. статей. – Ужгород : ТОВ “Борнео”, 2004. –Вип. 2. – С. 348-355.
 10. Авраменко, Н. В. Засоби творення символістського дискурсу в поезії Луїзи Боган / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. XIV. – С. 197-211.
 11. Авраменко, Н. В. Експлікація образів буддизму, іудаїзму, християнства як складових міфологічних систем у ліриці українських та англо-американських символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. XV. – С. 266-274.
 12. Avramenko, N. V. Some glimpses into the Irish literary scene on the verge of the XIX – XX century and during the first two decades of the XX century / N. V. Avramenko // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 4. ч. 1. – С. 41-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Авраменко, Н. В. Business communscation: Presentations ( Комунікації в бізнесі: презентації) [Текст]: Навч.посіб. /Н. В. Авраменко, Н. В. Ануфрієва.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 128 p.
 2. Семенчук, Ю. О. Англійська мова для менеджерів. Комунікативний підхід [Текст] : Навчальний посібник / Ю. О. Семенчук, Н. В. Авраменко. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 199 с.
 3. Семенчук, Ю.О. Вивчай менеджмент англійською мовою: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук, Н.В. Авраменко. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 146 с.