Борисова Тетяна Михайлівна

 DSC0024Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 332 с.
 2. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 22 с.
 3. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 567 с.
 4. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Борисова, Т. М. Аналіз маркетингових комунікаційних заходів із запобігання торгівлі людьми (текст на англ. мові) [Електронний ресурс] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 299-308.
 2. Борисова, Тетяна Маркетинг некомерційних суб'єктів сфери освіти України : концептуальні особливості та вектори розвитку [Електронний ресурс] / Тетяна Борисова // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 415-429.
 3. Борисова, Т. Маркетинговий потенціал забезпечення системи антиризикових заходів: суть, структура, методи оцінювання / Т. Борисова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. – №19. – С. 189-191.
 4. Борисова, Тетяна Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб'єктів залежно від чинників маркетингу / Тетяна Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 5. Борисова, Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємтві / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С.116-121.
 6. Борисова, Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб'єктів / Т. М. Борисова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 21. – С. 6-12.
 7. Borysova, T. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2014. – № 2. – Р. 40-44.
 8. Borysova, T. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2015. – № 1. – Р. 39-43.
 9. Борисова, Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 59-67.
 10. Борисова, Т. М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України [Електронний ресурс] // Маркетинг і цифрові технології. – 2017. –№ 2, т. 1. С. 53-75.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Борисова, Т. М. Маркетингове забезпечення антикризових заходів промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 188 с.
 3. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
 4. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015. – 284 с.
 5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с.
 6. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с.
 2. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : аналіт. звіт / за ред. М. М. Пасєчник [М. М. Пасєчник, Т. М. Борисова, Г. О. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 200 с. 
 

Брич Василь Ярославович

bruch

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Брич, Василь Ярославович Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Брич Василь Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - [Т.], [2005]. - 471 с.
 2. Брич, Василь Ярославович Трансформація ринку праці та її вплив на життєвий рівень населення (теорія, методологія, тенденції розвитку) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Брич Василь Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Брич, В. "Науково-технічний прогрес - зайнятість": ріст чи падіння рівня життя населення? / В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– №. 6.– С. 143-145.
 2. Брич, В. Деформація трудової поведінки в трансформаційній економіці / В. Брич // Наукові записки.– 2002.– № 12.– С.17-20. 
 3. Брич, В. Зубожіння населення в період трансформаційної економіки / В. Брич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002.– №13.– С. 1-6.
 4. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні / В. Брич, М. Нагара // Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 5. Брич, В. Неперервна освіта як запорука успішного входження України в європейський простір / В. Брич // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/2.– С.37-40.
 6. Брич, В. Особливості трансформації ринку праці в умовах переходу до ринкових відносин / В. Брич, І. Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2001.– № 7.– С. 17-20.
 7. Брич, В. Продуктивна зайнятість населення в трансформаційній економіці / В. Брич, О. Аляб'єв //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту .– 2007.– № 12.– С. 68-72.
 8. Брич, В. Реформування відносин власності як пріоритетний фактор розвитку ринку праці / В. Брич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004.– №. 9.– С. 53-56.
 9. Брич, В. Умови трансформації ринку праці / В. Брич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. гос-ва.– 2003.– №. 8.– С.142-149.
 10. Брич, В. Економічне зростання і проблеми зайнятості через призму життєвого рівня населення / Василь Брич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 30-33.
 11. Брич, В. Зовнішні міграції населення України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] /В. Брич, П. Шушпанов.
 12. Брич, В. Концептуальні підходи вивчення рівня життя населення /В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000.– №. 4.– С. 149-152
 13. Брич, В. Соціально-економічна структура населення Тернопільської області як чинник зовнішньої трудової міграції /В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці.– 2009.– № 1.– С. 33-37.
 14. Брич, В. Я. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення /В. Я. Брич, П. Г. Шушпанов //Україна: аспекти праці.– 2010.– № 4.– С. 28-30.
 15. Брич, В. Якість робочої сили та її роль в підвищенні життєвого рівня населення /В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– №. 7.– С. 169-172.
 16. Гуцал, І. «Базель ІІ» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-15.
 17. Федорович, Р. Пріоритетна роль інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України у контексті посилення міжнародної мобільності капіталу / Роман Федорович, Василь Брич //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-2.– С. 228-232.
 18. Брич, В. Концептуальні підходи до обґрунтування поняття "соціально-екологічна безпека життєдіяльності населення регіону" / В. Брич, Р. Андрушків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – №. 10. – С. 162-165.
 19. Брич, В. Підходи до моделювання трансформаційних перетворень у сфері зайнятості та рівня життя населення України / В. Брич // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1. – С. 40-42.
 20. Брич, Василь Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації / Василь Брич, Марина Нагара // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 324-327.
 21. Брич, В. Я. Аналіз мотиваційного фактору в умовах зміни форми власності та його вплив на рівень життя населення / В. Я. Брич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 77-82.
 22. Брич, Василь Підвищення життєвого рівня населення через структурні зміни в системі професійного навчання [Електронний ресурс] / В. Брич.
 23. Брич, В. Я. Проблеми стратегічного управління сучасною туристичною фірмою [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, І. О. Бригідир // Управління розвитком. – 2010. – № 17. – С. 26-28.
 24. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В.Я . Брич, О.А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 25. Брич, В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національногоуніверситету . – 2009. – № 5 . – т . 2. – С. 13-16.
 26. Брич, В. Я. Управління ризиками у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Василь Брич, Світлана Крамарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 105-110.
 27. Брич, Василь Формування взаємозв’язку трудового потенціалу і життєвого рівня населення в умовах структурної трансформації [Електронний ресурс] / В. Брич
 28. Брич, Василь Якість життя населення в системі економічних категорій [Електронний ресурс] / В. Брич.
 29. Брич В.Я. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційно- інноваційної діяльності [Електронний ресурс] /В. Я. Брич, Х. А. Снігур.
 30. Брич, Василь Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії / Василь Брич, Марія Корман // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 47-50.
 31. Брич, В. Випускники академії - відомі особистості / В. Брич // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – С. 1.
 32. Брич, В. Випускники Університету - відомі державні діячі і спеціалісти / В. Брич // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 1-2.
 33. Брич, В. Я. Особливості регулювання попиту на робочу силу в системі регіонального ринку праці / В. Я. Брич // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 27-34.
 34. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної стратегії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.
 35. Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.
 36. Брич, В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 26-35.
 37. Брич, В. Я. Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту / Василь Ярославович Брич, Світлана Миколаївна Миколюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 34-38.
 38. Брич, В. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України / В. Я. Брич, М. М. Федірко, І. І. Янік // Проблеми науки. – 2015. – № 1. – С. 28-33.
 39. Цвігун, І. А. Дослідження демографічної безпеки : інституціональний підхід / І. А. Цвігун, В. Я. Брич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 20-24.
 40. Брич, В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / Василь Брич, Михайло Федірко, Іван Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 7-19.
 41. Смачило, І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, В. Я. Брич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 5/2 (19). – С. 36-39. 
 42. Брич, В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов’язаннями / Василь Брич, Ярослав Шпак // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 37-41.
 43. Брич, В. Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 11-17.
 44. Брич, В. Я. Модель процесів управління конкурентоспроможністю на засадах підвищення якості життя [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, З. І. Домбровський, М. З. Домбровський // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, вип. 4/1. – С. 53-57.
 45. Брич, В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-20.
 46. Брич, В. Я. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні / В. Я. Брич, В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 9-12.
 47. Брич, В. Я. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг [Текст] / В. Я. Брич, В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 22-25.
 48. Брич, В. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики / Василь Брич, Михайло Федірко, Олена Борисяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 99-110.
 49. Охота, В. І. Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В. І. Охота, В. Я. Брич // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – C. 68-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення. Методологія, практика, шляхи вирішення [Текст] : монографія / В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 375 с.
 2. Брич, В. Я. Економічий механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. - Тернопіль, 2018. - 180 с.
 3. Брич, В. Я. Компетентність менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. Микитюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 192 с.
 4. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 
 5. На варті закону, Конституції прав ... [Текст] : монографія / П. В. Пашник, Г. А. Рудакевич, О. І. Свириденко [та ін.] ; за ред. Б. М. Андрушківа. - Тернопіль : Підручники&посібники, 2001. - 352 с.
 6. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 7. Брич, В. Я. Методичні підходи до управління витратами [Текст] / В. Я. Брич // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 208-220.
 8. Брич, В. Я. Формування системи управління витратами за центрами відповідальності на підприємствах комунальної теплоенергетики [Текст] / В. Я. Брич // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 280-290.
 9. Брич, В. Я. Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Т. О. Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 168 с.
 10. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с
 11. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 12. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 13. Брич, В. Я. Гармонизированная система стратегического инновационного менеджмента в условиях глобализации [Електронний ресурс] : монография / В. Я. Брич, Н. Б. Давлетбаева. - Тернополь : ТНЭУ, 2014. - 212 с.
 14. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 305 с.
 15. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.
 16. Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман.- Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 4. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 5. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 6. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 7. Брич, В. Я. Договірні відносини в туризмі [Текст] / В. Я. Брич, В. А. Даниленко-Кульчицька // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 221-236.
 8. Брич, В. Я. Трудовий потенціал АПК [Текст] / В. Я. Брич, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 288 с.
 9. Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посіб. /Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.]; за заг. ред. В. Я. Брича.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 520 с.
 10. Брич, В. Я. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 379 с.
 11. Брич, В. Я. Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління [Текст] / В. Я. Брич, С. І. Гунько, В. І. Охота // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 13-28.
 12. Брич, В. Я. Управління персоналом на підприємстві туроператора [Текст] / В. Я. Брич, І. О. Продан // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 245-268.
 13. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 14. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. - 518 с.
 

Білецька Ірина Мирославівна

biletska

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білецька, І. Менеджмент туристичної фірми: місія і стратегія розвитку / Ірина Білецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 266-271.
 2. Куриляк В. Перспективи розвитку замкового туризму на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк, Ірина Білецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. – № 2. – С. 23-31.
 3. Білецька, І. М. Особливості стратегічного управління при виборі конкурентної позиції туристичного підприємства / І. М. Білецька // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2008. – № 12. – С. 13-19.
 4. Білецька, І. М. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств / І. М. Білецька // Науковий вісник. – Одеса, 2011. – № 18. – С. 145-154.
 5. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Між нар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 6. Білецька, І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму / Ірина Білецька // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2, т. 10. – С. 178-187.
 7. Білецька, І. М. Роль і значення туризму для розвитку економічної системи країни [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, А. В. Тарсенова // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы IX научн.-практ. конф. молод. ученых, аспирантов и студ. с международным участием [Симферополь, 11-12 апреля 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 22-23.
 8. Крохмалюк, Л. М. Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. М. Крохмалю, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 181-183.
 9. Білецька, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. прць. – Київ : НАУ, 2011. – Вип.31. – С. 104-112.
 10. Білецька, І. М. Кластеризація як чинник підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2011. – № 1. – С. 471-475.
 11. Жилюк, О. М. Тенденції розвитку виставкової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Жилюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 172-174.
 12. Несторенко, В. О. Розробка системи організації розважальних заходів на Євро-2012 [Електронний ресурс] / В. О. Несторенко, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 195-197.
 13. Семенів, Л. Я. Інвестиційна привабливість туристичного ринку Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. Я. Семенів, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 199-200.
 14. Чепелюк, Р. В. Управління розвитком персоналу зовнішньоторговельної організації як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємств Прикарпаття [Електронний ресурс] / Р. В. Чепелюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 208-210.
 15. Яблунь, В. Д. Кейтерінг як форма розширення міжнародних зв’язків [Електронний ресурс] / В. Д. Яблунь, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 219-221.
 16. Білецька, І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу [Електронний ресурс] / Ірина Білецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С.11-14.
 17. Білецька, І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / Ірина Білецька, Віра Орлова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 15-16. – С. 29-33.
 18. Білецька, І. М. Маркетинг у туризмі / І. М. Білецька // Карпатський край : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 2. – С. 112-118.
 19. Білецька, І. М. Антикризове управління туристичним підприємством: інструменти та механізм реалізації / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 8. – С. 130-138.
 20. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг в сучасних умовах глобалізації світового туристичного ринку / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 228–239.
 21. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. – Львів,2012. – № 3 – С. 88-101.
 22. Агопшук, Д. Перспективи розвитку малого бізнесу / Д. Агопшук, І. М. Білецька, // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 58-60.
 23. Білецька, І. М. Лікувально-оздоровчий туризм у системі міжнародного туризму / І. М. Білецька, М. В. Сабат // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Х Всеукр. науч. конф. молод. ученых, аспирантов и студентов с международным участием [3-4 апреля 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 373-375.
 24. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Географія та туризм: Національний та міжнародний досвід : зб. матеріалів доповідей IV Міжнар. наук. конф. [Львів, 5-7 жовт. 2012 р.]. – Львів, 2012. – С. 124-127.
 25. Білецька, І. М. Інноваційна складова конкурентоспроможності туристичної діяльності / І. М. Білецька // Методологія та практика менеджменту в XXI ст.: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали VI Між нар. наук.-практ. конф. [Полтава, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Полтава, 2012. – С. 308-310.
 26. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг / І. М. Білецька // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. [Симферополь, 3-6 октября 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 99-101.
 27. Білецька, І. М. Розвиток гірськолижного туризму в Україні / І. М. Білецька, І. С. Дробко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конференции молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 312-313.
 28. Білецька, І. М. Шляхи підвищення рівня комплексності туристичного продукту / І. М. Білецька, С. І. Здерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 317-318.
 29. Білецька, І. М. Релігійний та паломницький туризм в умовах глобальних релігійних конфліктів / І. М. Білецька, Л. М. Кузьмінська // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 333-334.
 30. Білецька, І. М. Туризм як спосіб та пропаганди історико-культурної спадщини країни / І. М. Білецька, О. Є. Майстерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 336-338.
 31. Білецька, І. М. Аналіз та управління ризиками в туристичній діяльності з використанням інструментів фінансового інжинірингу / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 362-364.
 32. Боднарук,Л. Перспективи розвитку туристичної діяльності на Прикарпаттіі [Електронний ресурс] / Л. Б.Боднарук, І. М. Білецька.
 33. Білецька, І. М. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством [Електронний ресурс] / І. М.   Білецька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2009. – Спецвип. 28, ч. 2. – С. 25-31.
 34. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 35. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Перспективи розвитку курортно-рекреаційної сфери України / І. М. Білецька, Т. М. Воронич. – С. 246-248.
 36. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Залучення іноземного капіталу до розвитку економіки регіонів України / І. М. Білецька, М. Д. Герасимович. – С. 248-249.
 37. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Сезонність у туризмі та шляхи зниження її впливу на діяльність туристичного підприємства / І. М. Білецька, Н. М. Гоголь. – С. 250-251.
 38. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Управління ризиками в діяльності підприємств туристичної індустрії / І. М. Білецька, О. Р. Кривко. – С. 251-253.
 39. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Гірський туризм: світовий досвід та українська практика / І. М. Білецька, Х. І. Кубірка. – С. 253-255.
 40. Білецька, І. М. Маркетингове забезпечення діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, О. В. Гаттський // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. ст., аспірант. и докторант. [Симферополь, 10-11 апреля 2014 г.]. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 11-12.
 41. Білецька, І. М. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств у сфері туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, I. I. Куцик // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 186-188.
 42. Білецька, І. М. Управління іміджем підприємства з міжнародного туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 184-186.
 43. Biletska, I. The research of market concentration of ferroalloys production branch [Електронний ресурс] / I. Biletska // Journal of European economy. Publication of Ternopil Academy of National Economy. – Ternopil : Economichna Dumka, 2005. – Vol. 4, № 1. – P. 99-114.
 44. Білецька, І. М. Модель стратегічного управління туристичного підприємства / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1 (5). – С. 130-138.
 45. Білецька, І. М. Роль та значення туризму в економіці країни та регіону / І. М. Білецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 574-589.
 46. Білецька, І. М. Управління стратегічними змінами в туризмі / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь : СUBE, 2010. – № 4 (33). – С. 157-162.
 47. Білецька, І. М. Кластеризація як форма інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / І. М. Білецька, В. М. Островерхов // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації : зб. наук. праць : у 3 т. – Донецьк, 2011. – Т. 3. – С. 173-182.
 48. Білецька, І. М. Особливості побудови системи економічної безпеки підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, Л. В. Козин // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2011. – № 2 (35). – С. 222­-225.
 49. Білецька, І. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 1 (42). – С. 229-238.
 50. Білецька, І. М. Управління ризиками в міжнародному туризмі / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 3 (44). – С. 251-264.
 51. Білецька, І. М. Оптимізація бізнес-процесів торговельних підприємств / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 4 (45). – С. 141-149.
 52. Білецька, І. М. Управління відходами як складова еколого-орієнтованого управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 53. Білецька, І. М. Реалізація еколого-економічної діяльності на промислових підприємствах / І. М. Білецька // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 6 (2). – С. 62-70.
 54. Білецька, І. М. Економічний механізм екологічного регулювання, як передумова стійкого розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 55. Білецька, І. М. Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17. – С. 41-52.
 56. Білецька, І. М. Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3745
 57. Biletska, I. Heutiger Zustand und Entwicklungsperspektiven des Schloss -Tourismus in der Ukraine / I. Biletska // World Economy “Problems and Processes”. – Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V.,Waltersdorfer Str. 51, 12526 Berlin, 2010. – 279-288.
 58. Biletska, I. Innovationstätigkeit im tourismus / I. Biletska. – Platzbestimmung Osteuropas in der sozioökonomischen Globalisierung // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin : Europäische Integration- Grundfragen der Theorie und Politik, 2013. – № 32. – S. 207-2016.
 59. Biletska, I. Cluster model as a form of innovative development / I. Biletska // Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2013. – С. 323-327.
 60. Білецька, І. М. Обгрунтування положень управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств / І. М. Білецька // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – C. 55-59.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Білецька, І. М. Економічний зміст та регіональні особливості нових послуг у туристичній сфері України в умовах виходу з кризи [Текст] / І. М. Білецька // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 222-254.
 2. Білецька, І. М. Маркетингові технології інноваційного розвитку підприємств сфери туризму [Текст] / І. М. Білецька // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 416-430.
 3. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 

Брич Лариса Павлівна

1444037734 brichКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Брич, Лариса Павлівна. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2014. - 414 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Брич, Л. Суміжні склади злочинів: поняття та ознаки / Л. Брич // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6. – С. 102-109.
 

Бречко Олександр Володимирович

Бречко

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бречко, Олександр Володимирович Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бречко Олександр Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 254 с.
 2. Бречко, Олександр Володимирович Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бречко Олександр Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бречко, О. Аналіз звернень громадян в податкові органи як гарантія забезпечення прав та інтересів платників податків у контексті стратегічного партнерства / Олександр Бречко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 74-79.
 2. Бречко, О. В. Віртуалізація світових торгових систем в глобальному просторі [Електронний ресурс] / О. В. Бречко // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 159-166.
 3. Бречко, О. В. Методичні підходи до формування балансу фінансових ресурсів регіону як основи фінансової бази регіону / О. В. Бречко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 173-180.
 4. Бречко, О. В. Перспективи функціонування ринку боргових зобов’язань у зміцненні фінансової бази регіону / О. В. Бречко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 16. – С. 65-70.
 5. Бречко, О. В. Пошук оптимальних параметрів оподаткування економіки через призму макроекономічних моделей / О. В. Бречко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2003. – № 1. – С. 31-35.
 6. Бречко, О. В. Система прямого оподаткування в Україні та напрями оптимізації її фіскально-регулюючих механізмів / О. В. Бречко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 249-276.
 7. Бречко, О. В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону / О. В. Бречко // Фінанси України. – 2002.– № 9. – С. 150-154.
 8. Бречко, О. В. Фінансовий механізм децентралізації в Україні / О. В. Бречко, Т. Желюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України : зб. наук. - Львів, 2003. – Вип. 1 (ХХХІХ). - С. 49-58.
 9. Бречко, О. Вдосконалення бюджетного забезпечення програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 206-211.
 10. Бречко, О. Методичні підходи до вдосконалення аналізу фінансового забезпечення регіонального управління / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 73-77.
 11. Бречко, О. Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесів / Олександр Бречко // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 61-72.
 12. Бречко, О. Справедливість оподаткування як чинник налагодження партнерських стосунків між суб'єктами оподаткування на загальнодержавному та місцевому рівнях / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 149-154.
 13. Бречко, О. Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 68-73.
 14. Бречко, О. Теоретичні підвалини партнерства в оподаткуванні: діалектика взаємозалежності видів, рівнів, функцій і завдань / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 82-87.
 15. Бречко, О. Трансформація системи міжбюджетних трансфертів в умовах проведення бюджетної реформи в Україні: проблеми та перспективи регіонального розвитку / Олександр Бречко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 114-118.
 16. Желюк, Т. Механізми стимулювання розвитку та використання інноваційних технологій суб’єктами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Схід. – 2011. –Спец. вип. № 1. – С. 64-67.
 17. Бречко, О. Моніторинг якісних та кількісних параметрів модернізації державної податкової служби / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 116-123.
 18. Бречко, А. В. Особенности альтернативных форм налогообложения в Украине в условиях модернизации налогового законодательства / А. В. Бречко // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 237-244.
 19. Бречко, О. В. Нові реалії побудови стратегії партнерських відносин в оподаткуванні / О. В. Бречко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 229-234.
 20. Бречко, О. Сучасні технології податкового сервісу / О. Бречко // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 118-125.
 21. Бречко, О. В. Ризикологія подолання конфлікту інтересів в оподаткуванні // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С. 9-15.
 22. Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік [Електронний ресурс] / Т. Желюк, О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 3. - С. 50-60.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 2. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 3. Бречко, О. В. Використання технології блокчейну у збалансуванні фінансових потоків [Текст] / О. В. Бречко // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 280-296.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бречко, О. В. Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні : навч. посіб. / О. В. Бречко. – Тернопіль : Воля, 2006. – 231 с.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 3. Бречко, О. В. Генезис становлення митної справи на землях сучасної України в різні історичні періоди [Текст] / О. В. Бречко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 9-62.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Історія митної справи» / О. Бречко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 61 с.
 2. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Професійна етика та культура ділового спілкування» / О. Бречко, Т. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 60 с.
 3. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні» / О. Бречко. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 50 с.
 4. Податкові розрахунки і звітність [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Бречко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 78 с.