Ніпіаліді Ольга Юріївна

nipialidiКафедра безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 208 с.
 2. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ніпіаліді О. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне та відмінності / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 203-205.
 2. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект / О. Ніпіаліді. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 10-12.
 3. Ніпіаліді О. Економіко-математичні методи розв'язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 233-235.
 4. Ніпіаліді, О. Ю. Фінансова політика та її вплив на розвиток підприємництва в галузі заготівлі хлібопродуктів / О. Ю. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 39-40.
 5. Ніпіаліді, О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 176-179.
 6. Ніпіаліді, О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / Ольга Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 221-224.
 7. Ніпіаліді, О. Кореляційно-регресійний аналіз виявлення суттєвості впливу факторів на зміну інтегральної оцінки фінансового стану / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 27-28.
 8. Ніпіаліді, О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 235-237.
 9. Ніпіаліді, О. Ю.Розвиток інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства / О. Ю. Ніпіаліді // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 286-289.
 10. Ніпіаліді, О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва / Ольга Ніпіаліді // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 307-309.
 11. Ніпіаліді, О. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект / Ольга Ніпіаліді // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 12. – С. 121-124.
 12. Ніпіаліді-Іщик, О. Влада і бізнес: ефективні методи реґуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / О. Ніпіаліді-Іщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.94-101.
 13. Ніпіаліді, О. Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства / Ольга Ніпіаліді // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 93-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. компл. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 132 с.
 2. Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 30 с.
 

Неміш Василь Миколайович

nemish

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Тернополь : ТФЭИ, 1979.– 205 с.
 2. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : автореф. дис. На соискание науч. степени канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Киев, 1979.– 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Немиш, Ю. Н. Распределение напряжений около неканонических поверхностей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш, П. Ф. Ярема // Прикладная механика. – 1971. - № 12 - С. 41-50.
 2. Немиш, Ю. Н. К решению пространственных задач теории упругости трансверсально изотропной среды для неканонических областей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1976. - № 12. - С. 73-82.
 3. Немиш, Ю. Н. Кручение ортотропных тел вращения с неканоническими полостями и включениями [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Известия АН СССР. Механика твердого тела. - 1976. - № 6. – С. 101-111.
 4. Немиш, В. Н. Пространственная деформация изотропной среды с неканоническими включениями [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Сборник ”Математическая физика”. - 1976. - Вып. 19. - С. 104-109.
 5. Немиш, В. Н. Распределение напряжений около замкнутых осесимметрических полостей и включений при кручении [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1977. - № 11 - С.32-40.
 6. Немиш, Ю. Н. Напряженное состояние трансверсально изотропной среды, ослабленной замкнутой конической полостью [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Математическая физика. – 1979. - Вып. 26. - С. 110-114.
 7. Скоропад, В. К вопросу определения среднего значения и дисперсий резонансной частоты системы [Электронный ресурс] / В. В. Скоропад, А. П. Помылуйко, В. Н. Немиш // Сборник «Математическая физика». – 1982. - Вып. 32. – С. 53-56.
 8. Войтюк, І. Ф. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, В. М. Неміш // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 14(188). – С. 8-17.
 9. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 10. Неміш, В. М. Про деяку залежність поля напружень середовища від кривизни гіпотрохоїдальної поверхні [Електронний ресурс] / В. М. Неміш // Space and time – coordinate system of human development : materials digest of the VIIIth Internationai Research and Practice conf. [Кiev, London 25 august-1 september 2011]. – С. 79-81.
 11. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 12. Неміш, В. М. Про побудову загальних розв’язків рівнянь рівноваги методом збурення форми границі для неканонічних областей [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Д. Г. Чорнописький // // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 14-15 трав. 2015 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 277.
 13. Неміш, В. М. Декомпіляція як засіб реінженерії ПЗ [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Ю. І. Демковський // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 22-23 трав. 2015 р.]. – Тернопіль, 2015. – С. 135.
 14. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 16. Очеретнюк, Н. П. Обчислювальні особливості задач знаходження допускових оцінок параметрів моделей статистичних систем [Електронний ресурс] / Н. П. Очеретнюк, В. М. Неміш // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 33-36.
 17. Savka, N. The Method of Identifying Weights of Artificial Neural Networks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach [Electronic resource] / Nadya Savka, Vasyl Nemish, Oksana Kushnir // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings othe ХIth international conference TCSET, 2012. – Lviv-Slavske, 2012. – P. 392.
 18. Savka, N. Intellectual Classfier Based jn Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve [Electronic resource] / Nadya Savka, Viktor Spilchuk, Vasyl Nemish // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2013) : XIIth International conference. – Lviv, 2013. – P. 314-315.
 19. Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-20 трав.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Т. 1 : Дифференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 304 с. – Із змісту : Неміш, В. М. Кручення ізотропного циліндра з неканонічним включенням / В. М. Неміш. – С. 209-210.
 20. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 21. Немиш, В. Н. Концентрация напряжений около близкой к сферической полости в трансверсально-изотропной среде / В. Н. Немиш // Теоретическая и прикладная механика. – Киев, Донецк : Вища школа, 1986. – Вып. 17. –  С. 12-19.
 22. Немиш, В. Н. Влияние радиуса кривизны поверхности на напряженное состояние деформируемой среды / В. Н. Немиш // Современные проблемы математики и механики. – Тернополь, 1987. – Деп. в Укр. НИИНТИ № 2298-Ук87. Деп. от 04.08.87 г. – С. 15-21.
 23. Немиш, В. Н. Решение задачи определения оптимального режима производства и хранения запасов / В. Н. Немиш, И. Д. Фарион, С. Ю. Попина, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – Киев : Вища школа, 1989. – Вып. 48. – С. 99-104.
 24. Немиш, В. Н. К исследованию упругого равновесия замкнутых конической и цилиндрической оболочек в трехмерной постановке / В. Н. Немиш, Д. Ф. Лялюк, Ю. Н. Немиш // Деп. в РГАСНТИ 02.07.91 г. № 942-Ук-91. – С. 1-6.
 25. Немиш, В. Н. Влияние условий контакта на поверхностях раздела состав-ных толстостенных оболочек вращения на их упругое равновесие / В. Н. Немиш, Ю. Н. Немиш, И. С. Сагалюк, Д. И. Чернопиский // Исследования по теории пластин и оболочек. – Изд-во Казанского ун-та, 1992. – Вып. 24. – С. 102-107.
 26. Неміш, В. М. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансферної системи / В. М. Неміш, С. В. Савчук // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 32-33.
 27. Касянчук, М. М. Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв, Н. М. Мандебура, В. М. Неміш // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6(255). – С. 191-197.
 28. Івасьєв, С. В. Метод зберігання великих простих чисел у двійковій системі числення [Текст] / С. В. Івасьєв, В. М. Неміш, Р. В. Шулак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 64-66.
 29. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Неміш, В. М. Елементарна математика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 304 с.
 5. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 6. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 7. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 8. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.
 9. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, випр. і допов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 10. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 3. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 4. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 

Надвинична Тетяна Лонгінівна

nadvinichnaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 260 c.
 2. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 20 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвинична, Т. Науково-методичне та організаційно-технологічне забезпечення експерименту з психологічного проектування системи навчальних задач / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 164-173.
 2. Надвинична, Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованного навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 41-55.
 3. Надвинична, Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв’язування навчальних задач / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 76-86.
 4. Надвинична, Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 114-122.
 5. Надвинична, Тетяна Соціальний менеджмент: перспектива технологізації / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 114-121.
 6. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.120-125.
 7. Надвинична, Т. Сутнісний аналіз розуміння / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 58-64.
 8. Надвинична, Т. Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу у психології / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 63-87.
 9. Надвинична, Т. Соціально-психологічні та правові засади гендерної політики / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 150-152.
 10. Надвенична, Т. Виникнення та становлення задачного підходу у психології [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 11. Фурман, А. Методологічне обґрунтування моделі повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу як системи навчальних задач [Електронний ресурс] /А. Фурман, Т. Надвенична.
 12. Надвенична, Т. Особливості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 13. Надвенична, Т. Л. Проблемно-діалогічна взаємодія викладача і студентів під час постановки та розв’язування навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвенична.
 14. Надвенична, Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 15. Надвенична, Т. Формовтілення основних етапів розв’язування навчальної задачі у сценарії модульно-розвивальних занять [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 16. Фурман, А. В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 17. Фурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Надвинична, Т. Л. Розвиток аналітико-синтетичної діяльності майбутніх соціальних працівників за допомогою системи навчальних проблемно-евристичних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2012. – Вип. 3.
 19. Надвинична, Т. Л. Технології здійснення ефективної соціальної роботи [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2013. – Вип. 3.
 20. Надвинична, Т. Л. Зростання показників інтелектуального та особистісного потенціалу учнів у процесі модульно-розвивальної взаємодії як результат застосування вчителем системи навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2011. – Вип. 1.
 21. Надвинична, Т. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 22. Надвинична, Т. Л. Екопсихологічна проблематика у творах Тараса Шевченка / Т. Л. Надвинична, В. О. Супрун // Психологія і суспільство. - 2014. – Спецвипуск. - С. 141-142.
 23. Надвинична, Т. Л. Управління соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000, 2011. – С. 78.
 24. Надвинична, Т. Л. Фахове регулювання соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000,  2011. – С. 79.
 25. Надвинична, Т. Л. Одномірність людського буття Герберта Маркузе в умовах глобалізованого суспільств / Т. Л. Надвинична // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 63-67.
 26. Надвинична, Т. Л. Використання інтерактивних методів при здійсненні психопрофілактичних заходів фахівцями психологічної слжби університету / Т. Л. Надвинична // Український психолого-педагогічний збірник. – 2014. – № 3. – С. 147-152.
 27. Надвинична, Т. Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність / Т. Л. Надвинична // Науковий огляд. – 2015. – С. 123-134.
 28. Лучко, М. Психологічна допомога сім'ям за складних життєвих обставин / Михайло Лучко, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 224-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 

Наулік Наталія Степанівна

naulikКафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Наулік, Наталія Степанівна Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.02 - конституційне право / Наталія Степанівна Наулік. – К. : НАНУ, 2007. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Наулік, Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Наталія Наулік, Юлія Каплюхіна // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4-5. – С. 57-64.
 2. Міщенко, В. Реалізація особою свободи на вибір захисника своїх прав / Валерій Міщенко, Наулік Наталія // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 83-88.
 3. Наулік, Н. С. Інститут медичного омбудсмана в україні:запровадження та перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ Н. С. Наулік.
 4. Наулік, Н. С. Організація та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.
 5. Наулік, Н. С. Український омбудсман - елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 205. – № 1. – С. 109-114.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Федоров, М. П. Конституційне право України [Електронний ресурс] /М. П. Федоров, Н. С. Наулік.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 43 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Роледерс Вікторія Валеріївна

nagaychuk-Кафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 199 с.
 2. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Нагайчук, В. В. Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їхнього вирішення / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 2.– С. 144-149.
 2. Нагайчук, В. В. Методологічні аспекти змісту, класифікації та напрями зниження витрат виробництва / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 1.– С. 150-155.
 3. Нагайчук, В. В. Облік та аналіз господарських операцій у процесі переробки сільськогосподарських культур на біопаливо / В. В. Нагайчук // Економіка та держава.– 2010.– № 8.– С. 87-89.
 4. Нагайчук, В. В. Застосування інструментів економічного аналізу в процесі організації виробництва біодизелю / В. В. Нагайчук // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 13.– С. 58-61.
 5. Нагайчук, В. В. Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. II (42), ч. 1. – С. 139-146.
 6. Нагайчук, В. В. Розробка та впровадження системи управління процесом отримання прибутку на підприємстві / В. В. Нагайчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 85-90.
 7. Нагайчук, В. В. Антикризове управління підприємствами спиртової промисловості / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2011. - № 3. – С. 200-205.
 8. Нагайчук, В. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2012. - № 1(37). – С. 275-278.
 9. Нагайчу, В. В. Концептуальний підхід до управління якістю прибутку підприємства / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. - С. 62-66.
 10. Нагайчук, В.В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 146-149.
 11. Нагайчук, В. В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування /В. В. Нагайчук // Економіка розвитку.– 2013.– № 1.– С. 73-77.
 12. Нагайчук, В. В. Фінансове оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 3. – С. 138-141.
 13. Нагайчук, В. В. Політика формування цілей і завдань фінансової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук, О. В. Сусіденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 841-844.
 14. Нагайчук, В. В. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. № 2 (12).
 15. Сусіденко, О. В. Складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства та ефективність їх використання [Електронний ресурс] / О. В. Сусіденко, В. В. Нагайчук // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 2. – С. 96-100.
 16. Нагайчук, В. В. Сутність контролю як функції управління [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Міжнародний збірник наукових праць Інституту бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2013. – Вип. 1. – С. 193-195.
 17. Нагайчук, В. В. Управління якістю прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 91-95.
 18. Нагайчук, В. В. Оцінка та контроль якості прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Наука й економіка. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (33). – С. 157-161.
 19. Нагайчук, В. В. Управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – № 1 (52) – С. 245-249.
 20. Нагайчук, В. В. Доходи і витрати підприємства як об’єкт контролю [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 37-40.
 21. Нагайчук, В. В. Сутність фінансової стратегії як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 8, ч. 3. – С. 168-171.
 22. Нагайчук, В. В. Оцінювання і контроль фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1 (13).
 23. Нагайчук, В. В. Оценивание качества прибыли предприятия по составляющим элементам / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2012. – № 21 (133). – С. 9-13.
 24. Нагайчук, В. В. Методические подходы к оцениванию качества прибыли предприятия / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2013. – № 4 (143). – С. 39-43.
 25. Роледерс, В. В. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання / В. В. Роледерс, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 49–54.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Нагайчук, В. В. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства [Текст] : монографія / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька картографічна фабрика центру ДЗК, 2014. - 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагайчук, В. В. Види, форми та методи бюджетного контролю [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 318-326.
 2. Нагайчук, В. В. Державний фінансовий контроль. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. - 192 с.
 3. Нагайчук, В. В. Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 312-318.
 4. Нагайчук, В. В. Органи бюджетного контролю, їхня класифікація [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 326-330.
 5. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 6. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 7. Нагайчук, В. В. Органи бюджетного контролю, їхня класифікація [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 374-379.
 8. Нагайчук, В. В. Види, форми та методи бюджетного контролю [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 367-374.
 9. Нагайчук, В. В. Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 363-367.