Питель Святослав Васильович

pytel

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Святослав Васильович Питель.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 194 с.
 2. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Святослав Васильович Питель. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / В. Маслій, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 197-199.
 2. Микитюк, Н. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх місце в системі обліку / Н. Микитюк, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 291-292.
 3. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 167-171.
 4. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, В. Питель // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 11.– С. 70-82.
 5. Микитюк, Н. Я. Економічний моніторинг в системі управління / Н. Я. Микитюк, С. В. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 97-98.
 6. Питель, С. Облікова політика як інструмент податкового планування / С. Питель // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 138-140.
 7. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 65-68.
 8. Михайлинин, Н. П. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 9. Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 79-83.
 10. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 77-79.
 11. Питель, С. Аналіз окупності інвестованого капіталу / С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 113-114.
 12. Питель, С. Власний капітал підприємства: розвиток та етапи становлення [Електронний ресурс] / Святослав Питель.
 13. Питель, С. Облік резервного капіталу акціонерного товариства / Святослав Питель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернпріль, 2000. – Вип. 11. – С. 134-136.
 14. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.
 15. Рожелюк, В. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу переробки продукції / Вікторія Рожелюк, Святослав Питель // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 121–131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. – Тернопіль, ТАЙП, 2011. –234с.
 2. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.
 6. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : Крок, 2017. - 264 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 

Панасюк Валентина Миколаївна

 

IMG 2209Кафедра обліку і оподаткування 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 163 с.
 2. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1998. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комукаційних процесах: суть та напрямки [Електронний ресурс] / В. М. Панасюк // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75. 
 5. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку витрат по переміщенню вантажів / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб.наукових праць. - Випуск 2. -Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.41-42.
 6. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку відходів у текстильній промисловості / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1. - Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.59-62.
 7. Панасюк, В. М. Основні фактори розвитку мікро і макроекономіки в умовах малого бізнесу / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.68-69.
 8. Панасюк, В. М. Питання обліку статутного фонду / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - Тернопіль: ТІНГ, 1995. - С.31-32.
 9. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Питання обліку витрат на управління / В. М. Панасюк, Ковальчук Є. К. // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль:ТАНГ,1996.-С.63-64.
 10. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Деякі питання вдосконалення інформаційної бази управління ресурсами підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТАНГ, 1996. - С.16-17.
 11. Панасюк, В. М. Облік витрат пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоонного призначення / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.32-33.
 12. Панасюк, В. М. Облік витрат за місцями формування та центрами відповідальності в умовах ринку / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.31-32.
 13. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на сучасному етапі / В.М. Панасюк, Н.Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.34-35.
 14. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Проблеми обліку відходів на промислових підприємствах України / В. М. Панасюк, Н. Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.45-46.
 15. Панасюк, В. М. Деякі питання організації фінансового та управлінського обліку / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я Микитюк // Формування економічних відносин в умовах ринку.Збірник наукових праць.Випуск 1. Науковий редактор, д.е.н.Фаріон І.Д. - Тернопіль: ІОА,1997. - С.71-73.
 16. Панасюк, В. М., Козоріз М. А. Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур / В. М. Панасюк, М. А. Козоріз // Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.33-46.
 17. Панасюк, В. М. Ковальчук Є. К. Аналіз факторів, що впливають на кредитоспроможність підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.42-43.
 18. Панасюк, В. М. Аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства / В. М. Панасюк // Наукові записки: Збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ,1999. - С.78-82.
 19. Панасюк, В. М. Витрати виробництва в системі управлінського обліку / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 7.-Тернопіль: ТАНГ, Видавництво «Економічна думка» 1999. - С.48-51.
 20. Панасюк, В. М., Гладич Ю. Шляхи мінімізації витрат виробництва вітчизняних підприємств / В.М. Панасюк, Ю. Гладич // Вісник ТАНГ.- спец. випуск № 16. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.22-25.
 21. Панасюк, В. М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства / В. М. Панасюк, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Вип. 8. Відповідальний за випуск проф.М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - С.29-31.
 22. Панасюк, В. М. Класифікація форм і методів обліку та розрахунку витрат виробництва(вітчизняний і зарубіжний досвід) / В. М. Панасюк, С. В. Ярощук, С. В. Бобрівець // Науковий журнал 4. Вісник Технологічного університету «Поділля».-Хмельницький, 2002. - ч.2. - С. 242-249.
 23. Панасюк, В. М. Обґрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 11. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.69-76.
 24. Панасюк, В.М. Аналіз і оцінка ефективності функціонування газорозподільних підприємств / В.М. Панасюк, С.В. Бобрівець // Облік, аудит, аналіз: економічна база, стратегія, концепція. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ, 2004 - С. 211-219.
 25. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 148.-Дніпропетровськ :ДНУ, 2004- С.141-148.
 26. Панасюк, В. М. Напрямки підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Удосконалення системи обліку, аналізу, та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської конференції. - Тернопіль - Мукачево – 2004 - С.249-253.
 27. Панасюк, В.М. Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління витратами підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Економіка і регіони. №3 (6). – Полтава: ПНТУ НЕ. Й. Кондратюка, 2005. – С. 67-69.
 28. Панасюк, В. М. Удосконалення організаційно-мотиваційних засад підвищення ефективності господарювання / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективності інновацій в регіоні. – НАН України. ІРД. – Львів, 2005. – Вип. 1. С. 333-340.
 29. Панасюк, В. М. Бухгалтерський баланс: переваги та недоліки діючої форми фінансової звітності / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТНЕУ: Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. С.184-189.
 30. Панасюк, В. М. Удосконалення системи обліку, як інструменту управління собівартістю продукції / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2008 – С.121-134.
 31. Панасюк, В. М. Сутність облікової категорії «дебіторська заборгованість» та особливості формування політики управління нею / В. М. Панасюк, Ю. П. Хамула //Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 12 / – Тернопіль, 2008 – 116 с.
 32. Панасюк, В. М. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 2009 – С. 16-28.
 33. Панасюк, В. М. Комунікаційні процеси щодо використання інформаційних ресурсів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2009 – С. 111-119.
 34. Панасюк, В. М. Управління комунікаційними процесами в умовах трансформаційної економіки / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Т.17. – ч.2. – Кам′янець-Подільський, 2009. – С. 23-31.
 35. Панасюк, В. М. Організаційно-мотиваційні та правові засади підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств: управлінський аспект. / В.М. Панасюк // Галицький економічний вісник №4. – 2009. – С. 23-29.
 36. Панасюк, В. М. Проблеми переходу підприємств на складання звітності за міжнародними стандартами / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2011. - С. 96 – 108.
 37. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комунікаційних процесах: суть та напрямки / В. М. Панасюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. С. 81-91.
 38. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – – С. 93-101.
 39. Панасюк, В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 31-33).
 40. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2013. - №4. – С. 84-97.
 41. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Дніпропетровськ, Вип. 7. - С. 113-124.
 42. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.
 43. Панасюк, В. М. Аспекти обліку виробничих запасів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Вип. 15. – Донецьк, 2014 – С.155-163.
 44. Панасюк, В. М. Деякі аспекти організації обліку на малих підприємствах / В. М. Панасюк, Т. Г. Альошина // Матеріали науково-практичної конференції "Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності". Збірник праць. -Тернопіль: ТІНГ, 1992.-С.13-14.
 45. Панасюк В. М. Підвищення ролі витрат виробництва в управлінні ефективністю господарювання / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2.-Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень,1998. - С.112-114.
 46. Панасюк, В. М. Теоретико-методичні аспекти реформування системи оподаткування в умовах перехідної економіки / В. М. Панасюк, І. Г. Благун, Н. В. Гавришко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. - С.369-373.
 47. Панасюк, В. М. Напрямки вдосконалення методики визначення затрат на виробництво з позиції їх впливу на ефективність / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України": Збірник наукових праць. - Тернопіль,1998.-С.163-165.
 48. Панасюк, В. М. Етапи розвитку і впровадження систем управління витратами виробництва на промислових підприємствах / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наук.-практ. Конференції «Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір».-Мукачево.-2002.-С.58-61.
 49. Панасюк, В. М. Шляхи підвищення ефективності господарювання газотранспортних компаній / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції «Стратегія іноваційного розвитку підприємств України». Том 1.-Київ:2003.-С.101-105.
 50. Панасюк, В. М. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Вип. 10 – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 109–115.
 51. Панасюк, В. М. Зниження витрат: фактори та мотивації / В. М. Панасюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 23-24 лист. 2006р. – Т.: Терно-граф, 2006 - С.39-42.
 52. Панасюк, В. М. Формування інформаційно-аналітичної бази підприємства / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 11 / Відп. За Вип. проф. М.С.Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С.79-83.
 53. Панасюк, В. М. Організація калькулювання на промислових підприємствах Закарпаття / В .М. Панасюк, М. В. Реслер // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ХНІ ст.: Наука. Технологія. Освіта, – МТУ, 2007. – С. 18-22.
 54. Панасюк, В. М. Місце системи обліку у структурі інформаційних ресурсів менеджменту/ В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2007 року. – Тернопіль: ТНЕУ.
 55. Панасюк, В.М. Проблеми обліку капіталізації майна / В. М. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» - Тернопіль, 23-24 квітня 2010.
 56. Панасюк, В. М. Облікове відображення якості виробничих запасів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 10-11 жовтня 2014.
 57. Panasjuk V.M. Fuzzy-multiple Approach in Choosing the Optimal Term for Implementing the Innovative Project / V. Panasjuk, S. Sachenko, O. Chereshnyuk, A. Banasik, I.Golyash // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Bucharest, Romania, 21-23 September 2017, P. 533-537.
 58. Panasjuk V. Cybercrimes,Cyber Law and Computer Programs for Security / V. Panasjuk, A. Farion // ACIT 2018 International Conference “Advanced Computer Information Technologies”. Ceske Budejovice,Czech Republic,1-3 june 2018. P. 267-270.
 59. Panasjuk V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users / V. Panasjuk, V. Lytvyn, V. Vysotska, V. Kuchkovskiy // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Vol 1, No 2(97),2019- C. 18-30.
 60. Panasjuk V.M. Design of a recommendation system based on collaborative filtering and machine learning considering personal needs of the user /  V.Panasjuk, V . Lytvyn, V. Vysotska, V. Shatskykh // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Vol 4, No 2(100),2019- C. 6-28.
 61. Panasjuk V.M. Improved Method of Software Automation Testing Based on the Robotic Process Automation Technology / V.Panasjuk S.Yatskiv, I.Voytyuk, N.Yatskiv, Y.Trufanova // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 – Proceedings. Ceske Budejovice, Czechia.Р. 293-297.
 62. Panasjuk V.M. ANTRL as a Development Platform for the Series DSL for the Learning Process / V.Panasjuk, І. Kandyba, Y Davydenko, A. Shved, M. Fisu // Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) Volume 1 September 18-21, 2019 Metz, France. P. 597-601.
 63. Panasjuk V.M. Fuzzy Approach for Determining the Competitivenes of Innovative Project / V.Panasjuk, O.Chereshnyuk, S.Sachenko, O.Adamyk // 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) Volume 1. P.718-724 September 18-21, 2019 Metz, France.
 64. Panasjuk V.M. Improvement of financing system of technological development on Ukrainian agricultural machinebuilding enterprises / V.Panasjuk, P. Nadiia, A.Reznik, А.Slobodianya M. Ivanova // Advances in Economics, Business and Management Research, volume 99. 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Р. 26-30.
 65. Панасюк В. М. Особливості внутрішнього аудиту реалізації послуг готельного господарства / Панасюк В. М., Саченко С.І., Черешнюк О.М. // Мукачівський державний університет, електронний збірник «Економіка та суспільство». Випуск №10, Червень 2017 р. –C. 803-810.
 66. Panasjuk V.M. The performance audit of a corporate website as a tool for its internet marketing strategy / V. Panasjuk, S. Sachenko, I.Golyash //«EUREKA: Social and Humanities».Number 5. 2017. – P. 57-66.
 67. Панасюк В. М. Фінансування розвитку соціальної інфраструктури / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія, «Економіка» Т.XVIII. вип.304.-Маріуполь.Дон.2017. С. 300-305.
 68. Панасюк В. М. Ефективність розвитку соціальної інфраструктури регіону з орієнтацією на її пріоритетність / В.М. Панасюк, І.В. Бакум // Бізнесінформ, №12. 2017 – С. 144-147. 
 69. Panasjuk V.M. Law of formation and development of social production forces of a region Іnnovative solutions in modern science. / V. M. Panasjuk // № 10(19), Dubai, 2017, С. 22-38.
 70. Панасюк В. М. Міжрегіональні диспропорції розвитку соціальної інфраструктури в умовах трасформації / В.М. Панасюк // Полтавський університет економіки і торгівлі. Серія «економічна наука» - 2017. №5(84). С 129-137.
 71. Панасюк В.М. Інструменти  та механізми регіональної інтеграційної політики розвитку соціальної інфраструктури// В.М. Панасюк // Електронний ресурс. Східна Європа: економіка, бізнес та управління - №4(15). 2018.
 72. Панасюк В.М. Проблеми модернізації соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк, В. О. Брянцев, В.І. Щелкунов, В.М. Криштопа // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" . Дніпровський аграрно – економічний університет. №4. 2018.
 73. Панасюк В.М. Концептуальні основи стратегії соціального розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» 2018 - с. 134-138.
 74. Панасюк В.М. Роль соціальної інфраструктури та її основних елементів у розвитку регіону / В.М. Панасюк, С.П. Білоус, В.Г. Горник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2018 – С. 63-68.
 75. Панасюк В.М. Соціальна інфраструктура регіону в системі національного соціально-економічного простору / В.М. Панасюк // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор».  Випуск №1 (44) 2018 – С. 52- 58.
 76. Панасюк В.М. Методологія аналізу ресурсного потенціалу для забезпечення соціального розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий журнал «Інтелект XXI» - Випуск 1, 2018 – С. 110-114.
 77. Панасюк В.М. Modern information management technologies in business incubation, as a factor of sustainable development in the region / В.М. Панасюк, А.М. Жученко, С.П. Білоус, А.І. Павлова // Innovative solutions in modern science№3 (22), Dubai, 2018, С. 20-35.
 78. Панасюк В.М. Financial and managerial aspect of the development and functioning of the social infrastructure of the region / В.М. Панасюк, В.І. Дармограй, П.І. Гаман // Международный научный журнал «PARADIGM OF KNOWLEGE» №3 (29), г. Маскат, 2018 – С. 32-45.
 79. Панасюк В.М. Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк, В.І. Щелкунов, Н.О. Гаман // Вчені записки таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Економіка і управління. Том 29 (68). № 3, 2018- С. 123-128.
 80. Панасюк В.М. Систематизація факторів впливу на стан та розвиток соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17. Ч.2. 2018 -С. 214-221.
 81. Панасюк В.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу для стабілізації інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону / В.М. Панасюк // Науковий вісник ужгородського національного університету серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17 Частина 1. 2018.-С. 29-33.
 82. Панасюк В.М. Ключові показники ефективності як інструмент реалізації багатовекторної політики управління бізнесом / В.М. Панасюк, В.М Серединська, О.М.Загородна // Електронне науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку» Випуск 23. Вересень 2018 р.- С. 154-160.
 83. Панасюк В.М. Значення соціальної інфраструктури регіону у формуванні інноваційної політики / В.М. Панасюк // Вісник Волинського інституту економіки і менеджменту. №21/2018-С. 231-220.
 84. Панасюк В.М. Методологічні принципи формування стратегії розвитку об’єктів соціальної інфраструктури регіонів України / В.М. Панасюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 3 (15), 2018 – С. 167-171.
 85. Панасюк В.М. Механізм оцінки ефективності реалізації програм розвитку соціальної інфраструктури / В.М. Панасюк // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка та регіон», №8, 2018 – С. 65-70.
 86. Панасюк В.М. Структурна трансформація соціальної сфери регіону в інформаційній економіці / В.М. Панасюк, В.І.Дармограй, В.Г. Горник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 2. - С. 63-73.
 87. Панасюк В.М. Міжрегіональні диспропорції розвитку соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації / В.М. Панасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», 2018 – С. 78-84.
 88. Панасюк В.М. Концентуальні підходи до формування економічної політики небанківських фінансових установ/ В.М. Панасюк // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал – Випуск 28, 2019 – С. 150-156.
 89. Панасюк В.М. Аналітичне забезпечення маркетингової програми фінансової установи / В.М. Панасюк, О.М. Загородна, В.М. Серединська // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. № 30, 2019. – С. 154-161.
 90. Панасюк В.М. Фінансова політика небанківської фінансової установи: сутність та порядок формування / В.М. Панасюк, О. Г. Бродовська // Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. № 32, 2019. – С. 175 – 183.
 91. Панасюк В.М. Обліково – аналітичний інструментарій управління оборотними активами підприємства в частині витрат майбутніх періодів / В.М. Панасюк, О.О. Маринович, В.А.Шухман / Проблеми підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). Ч.2. С. 178-184.
 92. Панасюк В.М. Аналітичне забезпечення системи управління логістичними потоками фінансової установи / В.М. Панасюк // Економічні студії. Науково – практичний журнал 3 (25) вересень 2019 р. С. 104 – 108.
 93. Панасюк В.М. Механізм та інструменти удосконалення і модернізації соціальної інфраструктури регіону / В.М. Панасюк // Причорноморські економічні студії. Вип.45.2019 С. 27-37.
 94. Панасюк В.М. Персонал фінансової установи як об’єкт аналізу і управління / В.М. Панасюк // Науковий вісник УжНУ. 2019. Вип. 27. С. 24–29.
 95. Panasjuk V.M. Management of territorial – industrial entities and influence to the development social infrastructure / V.М. Panasjuk // Innovative solutions in modern science. Dubai. 2019. 7 (34). – Р. 51-59.
 96. Panasjuk V.M. Influence of territorial – industrial entities to the development social infrastructure / V.М. Panasjuk // Innovative solutions in modern science. Dubai. 2020. №1 (37). – Р. 5-27.
 97. Панасюк В.М. Ризики соціальної інфраструктури регіону при її розвитку та становленні/ В.М. Панасюк // Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці» - Випуск 25, 2020. С. 93-106.
 98. Панасюк В.М. Інформатизація та цифровізація: тенденціїї та напрями розвитку в Україні / В.М. Панасюк // Науковий журнал «Інтелект XXI» - Випуск 1, 2020. С..110-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 8. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. - Тернопіль: Економічна думка,1999. - 120 с.
 9. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств: колективна монографія. - Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с.
 10. Панасюк В.М., Серединська В.М. Аналітичне обґрунтування маркетингових комунікацій: монографія колективна за ред. проф. Р. В. Федоровича.- Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., 2018.- 308 с.- С. 221-223.
 11. Панасюк В.М. Соціальна інфраструктура регіону: сучасний формат та інформаційні інструменти розвитку: монографія / В. М. Панасюк. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2018. – С. 288.
 12. Панасюк В.М., Мельничук І. В., Бобрівець В. В. Сучасний інструментарій облікового та правового забезпечення управління благодійної діяльністю. Теорія, методологія і практика господарсько – фінансової діяльності підприємства: монограф.- Полтава: ЦФЕНД, 2019. С. 79-101.
 13. Панасюк В.М. Бродовська О. Г. Оцінка майна підприємства експертом – аудитором. Концептуальні основи розвитку системи бухгалтерського і управлінського обліку та звітності: монограф. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. 2019 – 223 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.
 2. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 288 с.
 3. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 328 с.
 4. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.
 5. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 6. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 7. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 8. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 9. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 10. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 11. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 13. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 14. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 15. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 16. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 17. Збірник задач з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. / Н. Я. Микитюк, Є. К. Ковальчук, Г. П., Журавель, В. М. Панасюк. - Тернопіль:Економічна думка, 1999. - 64 с.
 18. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, В. О. Ластовецький, Н. М. Урбан та ін. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260с.
 19. Облік в галузях економіки: навчальний посібник 2-ге видання. / З .В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка. 2014. – 210 с.
 20. Облік і звітність за міжнародними стандартами. навчальний посібник (2-е видання). / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 551 с.
 21. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.
 22. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навчальний посібник (2-е видання) / / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 150 с.
 23. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 24. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 132 с.
 3. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 46 с.
 4. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. інструментарій до оцінювання самост. роботи / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 168 с.
 5. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 86 с.
 6. Г. А. Римар, В. М. Панасюк Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 7. Г. А. Римар, В. М. Панасюк Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 86 с.
 8. Rymar G. A., Panasjuk V. M. Methodische handreichungen und aufgaben zur durchführung praktischen übungen für die buchführung. Ternopil: TNEU, 2019. S. 68.
 9. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 130 с.
 10. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В., Римар Г. А. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 47 с.
 11. Панасюк В. М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Методичний інструментарій для оцінювання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік». Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 200 с.
 12. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Основи бухгалтерського обліку" / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук Н.М. Підлужна. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 34 с.
 13. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Фінансовий облік" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання / В.М. Панасюк, Н.М. Урбан. - Мукачево: МТІ,2001.- 110с.
 14. Розробка і реалізація регіональних програм сприяння розвиткові малого підприємництва: Метод. вказівки / В.М. Панасюк, М.А. Козоріз. - Львів: НАН України,Інститут регіональних досліджень, 2002.- 50 с.
 15. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка,2002.- 20 с.
 16. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" частина 1. / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2003.- 34 с.
 17. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу " Організація обліку за національними стандартами для студентів усіх форм навчання" / В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 115 с.
 18. Методичні вказівки по вивченню курсу "Звітність підприємств " для студентів облікових спеціальностей усіх форм навчання/ В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 118 с.
 19. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з фінансового обліку / В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2004.- 70 с.
 20. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методика та організація наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 56с.
 21. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання/ В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 64с.
 22. Методичні рекомендації аналізу фінансового стану газорозподільчих підприємств / М.С.Пушкар, В.М. Панасюк, В.Я.Фаріон, Т. Г. Бурденюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008 – 48 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 52 с.
 24. Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”/ В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 54 с.
 25. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 116 с.
 26. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 96 с.
 27. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 60 s.
 28. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної (самостійної) роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 29. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 30. Methodische Handreichungen und Aufgaben zur Durchführung Praktischer Übungen für die Buchführung/ V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 108 s.
 31. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 108 с.
 32. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік в галузях економіки» / Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 27 с.
 33. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, О.М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 96 с.
 34. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 160 с.
 35. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.
 36. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 93с.
 37. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 38. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік (заг. теорія)» / / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, М. В. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 72 с
 39. Робочий зошит з дисципліни «Бухалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Г. А. Римар, Н. В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 93с.
 40. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 41. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Попіна Степан Юрійович

popina

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1978.– 193 с.
 2. Попина, Степан Юрьевич Исследование прочности хрупких пластин, ослабленных стохастически распределенными дефектами [Текст] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Попина Степан Юрьевич.– Львов, 1979.– 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 291-293.
 2. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 41-43.
 3. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання динаміки економічного показника з урахуванням часового зміщення / С. Ю. Попіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 131-133.
 4. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз збуту з урахуванням витрат на рекламу / Степан Попіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1.– С. 253-254.
 5. Попіна, С. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 301-303.
 6. Попіна, С. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Степан Попіна, Олеся Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 105-109.
 7. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 8. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 9. Попина, С. Ю. Кручение вала с усиливающим покрытием / С. Ю. Попина, В. А. Лихачев // Динамика и прочность машин. – Харьков, 1973. – Вып. 17. – С. 19-22.
 10. Попина, С. Ю. Влияние технологической вытяжки на предельные напряжения стохастически дефектных пластин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий // Физико-химическая механика материалов. – 1975. – № 12. – С. 44-48.
 11. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет предельного состояния дефектного материала с приобретенной при обработке прочностной анизотропии / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1976. – № 9. – С. 32-36.
 12. Попина, С. Ю. О разрушении пластины с трещиной случайной формы, близкой к прямолинейной / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Доклады АН УССР. Сер. А. –  1976. – № 6. – С. 92-96.
 13. Попина, С. Ю. Прочность хрупких пластин со стохастическим распределением жестких  стержневих включений / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Физико-химическая механика материалов. – 1976. – № 6. – С. 77-82.
 14. Попина, С. Ю. Вероятностный расчет прочности дефектных пластин при растяжении-сжатии с учетом трения берегов трещин / С. Ю. Попина, П. М. Витвицкий //  Проблемы прочности. – 1977. – № 12. – С. 63-66.
 15. Попина, С. Ю. О вероятностных характеристиках предельных напряжений хрупких пластин с большим числом трещин при сложном напряженном состоянии / С. Ю. Попина // Физико-химическая механика материалов. – 1977. – № 2. – С. 81-85.
 16. Попина, С. Ю. Предельная нагрузка для хрупкого тела с тонкостенным упругим включением / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим // Физико-химическая механика материалов. – 1987. – № 2. – С. 49-52.
 17. Попина, С. Ю. Прочность хрупких тел со случайным распределением тонкостенных упругих включений / С. Ю. Попина, Г. Т. Сулим, Я. Т. Рыбак // Физико-химическая механика материалов. – Львов, 1989. – С. 61-66.
 18. Попина, С. Ю. Решение задач определения оптимального режима производства и хранения запасов / С. Ю. Попина, И. Д. Фарион, В. М. Немиш, В. А. Пасечник // Машинная обработка информации. – 1989. – Вып. 48. – С. 92-96.
 19. Попіна, С. Ю. Граничні теплові потоки в пластинах із стохастичними теплопровідними тріщинами              / С. Ю. Попіна, В. В. Божедарник, Г. Т. Сулим // Вісник Львівського політехнічного інституту. – 1991. – № 2. – С. 71-76.
 20. Попина, С. Ю. О применении статистики экстремальных значений в экономических задачах / С. Ю. Попина // Деп. в УкрНИИТЭИ 08.06.92 № 935-Ук92. – Тернополь, 1992. – С. 1-6.
 21. Попіна, С. Ю. Математичне моделювання та оптимізація прибутку будівельних організацій / С. Ю. Попіна, Т. Р. Гром’як, Р. С. Гром’як // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 40-43.
 22. Попіна, С. Ю. Статистичне моделювання економічних показників, які мають випадковий характер / С. Ю. Попіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 53-56.
 23. Попіна, С. Ю. Регресійний аналіз динаміки виробництва основних видів продукції / С. Ю. Попіна, С. Г. Винниченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Ч. 1. – С. 121-125.
 24. Попіна, С. Ю. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / С. Ю. Попіна, В. А. Дерій // Облік і фінанси. – 2015. – № 2 (68). – С. 15-22.
 25. Мартинюк, О. Моделювання взаємозв'язку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / Олеся Мартинюк, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 19-26.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Штефанич, Д. А. Підприємницький ризик : суть, оцінка та шляхи попередження [Текст] /Д. А. Штефанич, П. Г. Вашків, С. Ю. Попіна.– Тернопіль: Астон, 1995.– 129 с.
 2. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 3. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Починок Наталія Володимирівна

pochinokКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 227 с.
 2. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Починок, Наталія Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Наталія Починок // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 373-377.
 2. Починок, Наталія Людські ресурси в обліковій теорії та практиці / Наталія Починок // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 6. – С. 141-144.
 3. Починок, Н. В. Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 110-111.
 4. Починок, Н. В. Джерела формування кількісної та якісної складових персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.311-317.
 5. Починок, Н. В. Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – C. 108-114.  
 6. Починок, Н. В. Оцінка організації праці в будівництві та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 2. – С. 148-156.
 7. Починок, Н. В. Методика оцінки трудового потенціалу будівельної організації [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 70-75.
 8. Починок, Н. В. Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Вісник Сумського НАУ. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : вид-во Сумського НАУ, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С. 167-172.
 9. Починок, Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 227-234.
 10. Починок, Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 225-235. 
 11. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Починок, Н. В. Облік витрат на використання персоналу [Текст] / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 151-162.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 2. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 478 с.
 3. Починок, Н. В. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Н. В. Починок // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 101-139.
 4. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 5. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Пласконь Світлана Андріївна

plaskon

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пласконь, Светлана Андреевна Математическое моделирование функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий : (На примере хозяйств Тернопольской области) : дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Киев. ин-т народ. хоз-ва. - Киев, 1991. - 155 с.
 2. Пласконь, Светлана Андреевна Математическое моделирование функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий : (На примере хозяйств Тернопольской области) : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Киев. ин-т народ. хоз-ва. - Киев, 1991. - 23 с.

Публікації

Статті:

 1. Пласконь, С. Аналіз сценаріїв реалізації інвестиційного проекту / Світлана Пласконь // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 139-142.
 2. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 239-244.
 3. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2010. – Вип. 15. – С. 496-501.
 4. Пласконь, С. Математичне моделювання депозитно-кредитних операцій комерційних банків / Світлана Пласконь, Руслана Руська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 75-80.
 5. Пласконь, С. А. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Р. В. Руська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 18. – С. 590-596.
 6. Кармелюк, Г. Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 58-76.
 7. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт : моделі трендів динаміки / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 130-143.
 8. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 9. Karmeliuk, G. Econometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export [Electronic resource] / Ganna Karmeliuk, Svitlana Plaskon // Quantitative methods in accounting and finance. – Тернопіль, 2016.
 10. Кармелюк, Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки [Електронний ресурс] / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 130-143.
 11. Пласконь, С. А. Использование производственных функций в выявлении резервов повышения экономической эффективности производства говядины / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Машинная обработка информации. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 51. – С. 106-111.
 12. Пласконь, С. А. К вопросу оптимизации процессов производства в агропромышленном комплексе / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Моделирование функционирования развивающихся систем с изменяющейся структурой. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С. 163-168.         
 13. Пласконь, С. А. Использование производственных функций для выявления резервов повышения экономической эффективности производства молока / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Распознование и оптимальное управление развитием систем. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С.153-158.
 14. Пласконь, С. А. Про використання економіко-математичних методів для аналізу функціонування банків / С. А. Пласконь, Т. А. Пихова// Збірник статей. – Тернопіль : ТАНГ, 1996.
 15. Пласконь, С. А. Аналіз інвестиційних портфелів комерційних банків / С. А. Пласконь, Т. А. Пихова // Збірник статей. – Тернопіль : ТАНГ, 1997.
 16. Пласконь, С. А. Логіко-структурний підхід прийняття рішень в умовах невизначенності // Вісник ТАНГ: економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2000. –  № 1 (7). – С. 80-84.
 17. Пласконь, С. А. Прогнозування функціонування комерційного банку в умовах невизначенності / С. А. Пласконь // Вісник ТАНГ: економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2000. –  № 2 (8). – С. 9-11.
 18. Пласконь, С. А. Оптимізація фінансових інвестицій / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 210 :  в 4 т., т. IY – С. 849-854.
 19. Пласконь, С. А. Моделювання та аналіз інвестиційних рішень / С. А. Пласконь, О. Т. Іващук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контролінг : наук. журн. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 210-213.
 20. Пласконь, С. А. Імітаційне моделювання управління запасами економічної системи / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 211 : в 4 т., т. I. – С. 179-185.
 21. Пласконь, С. А. Использование производственных функций в выявлении резервов повышения экономической эффективности производства говядины / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Машинная обработка информации. – Киев : Лыбидь. – 1990. – Вып. 51. – С. 106-111.
 22. Пласконь, С. А. К вопросу оптимизации процессов производства в агропромышленном комплексе / С. А. Пласконь, С. И. Наконечный // Моделирование функционирования развивающихся систем с изменяющейся структурой. – Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1990. – С. 163-168.
 23. Пласконь, С. А. Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць. – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 2/2 (16). – С. 12-15.
 24. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 25. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 26. Karmeliuk, H. Ekonometric analysis dependence of the external debt of Ukraine from import, export and net export / H. Karmeliuk, S. Plaskon // Ternopil National Economic University “Quantitative methods in accounting and finance”. – Ternopil, 2016. – Р. 66-75.
 27. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Пласконь, С. А. Математичне програмування [Текст] : навч.- метод. посіб. / С. А. Пласконь, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 221 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 3. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 5. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 6. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 7. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 8. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.