Попович Тамара Миколаївна

попович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 257 с.
 2. Попович, Тамара Миколаївна Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством /Тамара Миколаївна Попович.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Попович, Т. Розвиток регіонального маркетингу як інструмента регулювання ринку споживчих / Т. Попович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 202-206.
 2. Попович, Т. Формування та практична реалізація системи економічного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні / Т. Попович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 27-30.
 3. Мельник, А. Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні / А. Мельник, Т. Попович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 7-21.
 4. Попович, Т. Проблеми забезпечення ефективності організаційних механізмів регулювання ринку споживчих товарів у регіоні [Електронний ресурс] / Т. Попович.
 5. Попович, Т. Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів у регіоні / Тамара Попович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 118-123.
 6. Попович, Т. Розвиток сучасних концепцій системи управління якістю [Електронний ресурс] / Тамара Попович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє . – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 6. – С. 191-200.
 7. Попович, Т. Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації / Тамара Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 387-391.
 8. Попович, Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Т. М. Попович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 362-367.
 9. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 10. Попович, Т. Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект / Тамара Попович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 84-92.
 11. Попович, Т. М. Моделювання досконалої діяльності організації в контексті управління якістю / Т. М. Попович // Ефективна економіка : електрон. вид. – 2015. – № 7.
 12. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Попович, Т. М. Дисбаланси розвитку національного споживчого ринку [Текст] / Т. М. Попович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 68-90.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 4. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011.– 463 с.
 5. Попович, Т. М. Методи оцінювання роботи персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / Т. М. Попович // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 174-218.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Попович, Т. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 2. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 213 с.
 3. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Ф. Мельник, Л. М. Мовчан, Т. Є. Полякова, Т. М. Попович. – К. : ІСДО, 1995. – 256 с.