Шкіцька Ірина Юріївна

Shkitska I photoКафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 484 с.
 2. Шкіцька, Ірина Юріївна Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шкіцька Ірина Юріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2013. - 35 с.

Публікації:

Статі:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аргументація компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву [Електронний ресурс] І. Ю. Шкіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Х. : Вид‑во Харківського нац. ун−ту ім. В. Н. Каразіна, 2011. − № 963. – С. 84‑88.
 2. Шкіцька, І. Ю. Шляхи інтенсифікації тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика. – 2011. – № 1 (22), ч. 2. – С. 191-199.
 3. Шкіцька, І. Прагматичний потенціал метафор у тактиці підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Studia methodologica : наук. видання. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 71‑75..
 4. Шкицкая, И. Ю. Комплиментарное высказывание как основной жанровый тип манипулятивной стратегии позитива / И. Ю. Шкицкая // Человек. Язык. Культура : сб. науч. статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В. И. Карасика  : в 2‑х ч. – К. : Издательский дом Д. Бураго, 2013. – [изд. 2‑е, испр.]. – Ч. 2. – С. 210-217.
 5. Шкіцька, І. Безособово-інфінітивні речення в синтаксичних дослідженнях : проблемні питання / Ірина Шкіцька // Наук. вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 276‑277. – С. 447-452.
 6. Шкіцька, І. Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії  : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – С. 237-241.
 7. Шкіцька, І. Згода як засіб гармонізації спілкування / Ірина Шкіцька // Наукові записки . Сер. Філологічні науки (мовознавство)  : у  2 ч. – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 372-376.
 8. Шкіцька, І. Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / Ірина Шкіцька // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – Вип. 8. – С. 102-109.
 9. Шкіцька, І. Комунікативні функції безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 216-221.
 10. Шкіцька, І. Лексичні маркери психологічного зближення комунікантів у діалозі / Ірина Шкіцька // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград  : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 213-217.
 11. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал звертань-загальних назв / Ірина Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.   Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2 (19). – С. 58-68.
 12. Шкіцька, І. Маніпулятивний потенціал компліментів-агрументем / Ірина Шкіцька // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун−ту ім. М. Коцюбинського / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця  : ВДПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 156-160.
 13. Шкіцька, І. Місце прономінально-інфінітивних безособових речень у класифікаційній системі односкладних конструкцій сучасної української мови (з історії питання) / Ірина Шкіцька // Наукові записки : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 206-209.
 14. Шкіцька, І. Мовний вияв позитивної оцінки інтелектуальних якостей адресата в ситуаціях маніпулювання / Ірина Шкіцька // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Вип. 3 (105). – С. 80-83.
 15. Шкіцька, І. Прийоми посилення впливової функції компліментарних висловлювань у межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун‑т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 83-88.
 16. Шкіцька, І. Прономінально-інфінітивні конструкції як різновид безособових речень : проблеми викладання / Ірина  Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького університету  : зб. наук. праць. – Чернівці  : Рута, 2001. – Вип. 106. − С. 223-229.
 17. Шкіцька, І. Реалізація суб’єктивно-модального значення у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Verba Magistri : Мовознавство. Літературознавство. Педагогіка. Методика  : зб. наук. праць, присв. ювілею д-ра філол. наук, проф. С. В. Ломакович / за заг. ред. В. М. Терещенка. П. Б. Ткач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 393-402.
 18. Шкіцька, І. Роль повтору в маніпулятивній стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского , 2011. – №  207. − С. 69-72.
 19. Шкіцька, І. Синтаксичне розмаїття та специфіка безособово-інфінітивних конструкцій у творах Г. Квітки-Основ’яненка / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : Видавець Прокопенко Г. Є., 2003. – Вип. 11, ч. ІІ. – С. 87-93.
 20. Шкіцька, І. Суб’єктивно-модальне значення як компонент семантики безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : СПД ФО Андреєв К. В., 2004. – Вип. 14. – С. 102-107.
 21. Шкіцька, І. Субтактика вираження позитивного ставлення до співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву / Ірина Шкіцька // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича  : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці  : Чернівецький нац. ун‑т, 2011. – Вип. 547-548  : Слов’янська філологія. – С. 224-229.
 22. Шкіцька, І. Структурно-семантичні особливості прономінально-інфінітивних безособових речень / Ірина  Шкіцька // Наукові записки  : зб. наук. праць ТДПУ. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 258-262.
 23. Шкіцька, І. Характеристика компліментів-маніпулем на позначення зовнішності співрозмовника / Ірина Шкіцька // Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті д‑ра філол. наук, проф. Тетяни Волкової. − Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 207-210.
 24. Шкіцька, І. Ю. Аргументеми в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. − Луцьк : Вид‑во Волинського нац. ун−ту імені Лесі Українки, 2011. – № 2, ч. 1 : Мовознавство. – С. 74-77.
 25. Шкіцька, І. Ю. Аргументація як засіб посилення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Вісник Запорізького нац. ун-ту  : зб. наук. статей. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун−т, 2011. − №  1. – С. 173-178.
 26. Шкіцька, І. Ю. Вираження заперечних модальних значень у структурі стверджувальних безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2006. – №  79. – С. 104-106.
 27. Шкіцька, І. Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу / І. Ю. Шкіцька // Мовознавство : наук.-теор. журнал. – 2012. − № 1. – С. 64-72.
 28. Шкіцька, І. Ю. Гендерні особливості маніпулятивного дискурсу (на матеріалі української мови) / І. Ю. Шкіцька // Przegląd Wschodnioeuropejski.  – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. – IV. – S. 559-568.
 29. Шкіцька, І. Ю. Епітети, порівняння, антитеза як засоби інтенсифікації маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 32. – С. 249-255.
 30. Шкіцька, І. Ю. Жанрові особливості компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2009. – №  168, т. 2. – С. 372-374.
 31. Шкіцька, І. Ю. Займенники "ти"-"Ви" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології  : міжвуз. зб. наук. статей / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV, ч. 1. − С. 400-408.
 32. Шкіцька, І. Ю. Значення статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура . − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. − Вип. 15, т. ІІІ (157). – С. 54-61.
 33. Шкіцька, І. Ю. Комплімент, похвала, схвалення в маніпулятивній стратегії позитиву : до постановки питання / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 11, т. V (117). – С. 49-56.
 34. Шкіцька, І. Ю. Компліментарні висловлювання із загальною оцінкою та оцінкою моральних якостей адресата в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2013. – № 253. − С. 186-189.
 35. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву : специфіка та місце серед інших комунікативних стратегій / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. − Вип. 12, т. ІІ (127). – С. 42-49.
 36. Шкіцька, І. Ю. Непрямі компліменти в маніпулятивному дискурсі / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 33. − С. 170-177.
 37. Шкіцька, І. Ю. Організація диктумно-модусного змісту прономінально-інфінітивних безособових речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХДПУ, 2000. – Вип. 3. – С. 176-182.
 38. Шкіцька, І. Ю. Особливості лексики газетного агітаційного мовлення як засіб комунікативного впливу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наукове видання. − К.  : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. − Вип. 10. − Т. І (101). – С. 204-209.
 39. Шкіцька, І. Ю. Особливості парадигми дієслівних безособово-інфінітивних речень у зв’язку з лексико-семантичним наповненням неінфінітивного компонента / І. Ю. Шкіцька // Культура народов Причерноморья  : науч. журнал. – Симферополь  : Таврический нац. ун‑т им. В. И. Вернадского, 2002. – № 32. – С. 240-242.
 40. Шкіцька, І. Ю. Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 382-387.
 41. Шкіцька, І. Ю. Питально-спонукальні безособово-інфінітивні речення сучасної української мови : деякі аспекти різнорівневого аналізу / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура  : наук. видання. − К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2007. − Вип. 9, т. VI (94) : Національні мови і культури в їх специфікації та взаємодії. − С. 110-113.
 42. Шкіцька, І. Ю. Прагматична багатозначність компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Національного пед. ун−ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гончаров, С. В. Шевчук  ; відп. за вип. І. В. Клименко. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 7. – С. 141-151.
 43. Шкіцька, І. Ю. Прагматична роль прийому "запевняння в щирості" в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Черкаського ун-ту : наук. видання. Сер. Філологічні науки. – Черкаси : Вид‑во Черкаського нац. ун−ту ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 213. – С. 140-146.
 44. Шкіцька, І. Ю. Прийоми посилення впливової функції звертань / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 31. – С. 104-110.
 45. Шкіцька, І. Ю. Різновиди метафори в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : наук. видання. – Луганськ  : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. – № 2 (23). − C. 211-218.
 46. Шкіцька, І. Ю. Розвиток оцінних значень у структурі безособово-інфінітивних речень / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження  : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2005. – Вип. 15. – С.  90-95.
 47. Шкіцька, І. Ю. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства» / І. Ю. Шкіцька // Studia methodologica / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 36. − С. 14-18.
 48. Шкіцька, І. Ю. Cемантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань / І. Ю. Шкіцька // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 4. − С. 506-515.
 49. Шкіцька, І. Ю. Синтаксис тактики підвищення значимості співрозмовника / І. Ю. Шкіцька // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. − К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – С. 212-217.
 50. Шкіцька, І. Ю. Спонукальна модальність у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / відп. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – Вип. 19. – С. 117-124.
 51. Шкіцька, І. Ю. Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка : наук. журнал. – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 56. – С. 192-195.
 52. Шкіцька, І. Ю. Тактика позитивної самопрезентації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин‑т последипломного пед. образования  ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1, т. 2. − С. 347-349.
 53. Шкіцька, І. Ю. Тактика солідаризації маніпулятивної стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. видання. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. − Вип. 13, т. VII (143). – С. 40-47.
 54. Шкіцька, І. Ю. Фігури накопичення в маніпулятивній стратегії позитиву / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. журнал. − К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. − Вип. 14, т. IV (150). – С. 37-44.
 55. Шкіцька, І. Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки  Кіровоградського державного пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 45-50.
 56. Шкіцька, І. Ю. Субтактика вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Тараса Шевченка / І. Ю. Шкіцька // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 110-111.
 57. Шкіцька, І. Ю. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2013. – Вип. 36. – С. 231‑237.
 58. Шкіцька, І. Ю. Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун‑ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2. – С. 68‑73.
 59. Шкіцька, І. Ю. Специфіка вербалізації позитивної оцінки вмінь, здібностей, можливостей та заслуг адресата в ситуаціях маніпулювання [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. − № 3 (30). – C. 161-168.
 60. Шкіцька, І. Ю. Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. − Вип. 16, т. VI (168). – С. 5-11.
 61. Шкіцька, І. Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні [Електронний ресурс] / Ірина Шкіцька // Лінгвістичні дослідження: на пошану корифею. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 278‑286.
 62. Шкіцька, І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 205-213.
 63. Шкіцька, І. Ю. Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура : наук. вид. − К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. − Вип. 17, т. II (170). – С. 223-229.
 64. Шкіцька, І. Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивно оцінні маніпулеми [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 44. - С. 144-152.
 65. Шкіцька, І. Ю. Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 69-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 252 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 252 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 312 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Управлінське документознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - 2-ге вид., оновл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 382 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, доп.]. − Тернопіль : ТОВ "Новий колір", 2009. – 152 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Вимоги до виконання КПІЗ із методики викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 36 с.
 3. Шкіцька, І. Ю. Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 28 с.
 4. Шкіцька, І. Ю. Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 64 с.
 5. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. − Тернопіль : Воля, 2010. – 267 с.
 6. Шкіцька, І. Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – [2-ге вид., випр. і переробл.]. – Тернопіль : фірма "Синтез-Поліграф", 2005. – 120 с.
 7. Шкіцька, І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : Навч.-метод. посібник / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 144 с.
 8. Шкіцька, І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч.- метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : Воля, 2008. – 256 с.
 9. Шкіцька, І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. / Ірина Шкіцька. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 122 с.
 10. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 11. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Шушпанов Дмитро Георгійович

shushpanov d g

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в.о директора навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1998. - 238 с.
 2. Шушпанов, Дмитро Георгійович Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Шушпанов Дмитро Георгійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації

Статті:

 1. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 94-97.
 2. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону: соціально-демографічний аспект / Д. Шушпанов, О. Кузів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 92-97.
 3. Шушпанов, Д. Зміни в структурі споживання в умовах старіння населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 215-218.
 4. Шушпанов, Д. Людський розвиток: підходи до визначення та аналізу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 105-110.
 5. Шушпанов, Д. Соціальна стратифікація українського суспільства / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 91-93.
 6. Шушпанов, Д. Суть та причини економічної стратифікації: світовий досвід / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 192-195.
 7. Шушпанов, Д. Управління трудовими ресурсами в контексті міжнародної економічної інтеграції [Електронний ресурс] / Д. Шушпанов, П. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 154-157.
 8. Шушпанов, Д. Сучасна демографічна ситуація на Поділлі та її прогноз на перспективу / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 163-169.
 9. Шушпанов, Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення / Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 347-350.
 10. Шушпанов, Д. Значення соціального середовища для здоров'я населення / Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 92-96.
 11. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 12. Шушпанов, Д. Г. Здоров’я населення як складова компонента розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 17. – С. 202-206.
 13. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність та чинники формування репродуктивних установок населення України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 430-435.
 14. Шушпанов, Д. Г. Особливості атестації державних службовців в Україні та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
 15. Шушпанов, Д. Г. Деякі економічні і соціальні наслідки змін у віковій структурі населення України / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 48-54.
 16. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічне обгрунтування розвитку і розміщення промислових підприємств / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 55-58.
 17. Шушпанов, Д. Синкретичність трактування здоров'я в контексті його соціально-економічного /Дмитро Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 14-21.
 18. Шушпанов, Д. Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст / Д. Шушпанов // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.189-197.
 19. Шушпанов, Д. Здоров'я населення Тернопільської області : детермінанти та чинники ризику / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.141-151.
 20. Шушпанов, Д. Г. Гендерна складова соціально-економічних детермінантів здоров’я населення [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 2(58). – С. 131-135.
 21. Шушпанов, Д. Г. Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України [Електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2012. – С.653-661.
 22. Шушпанов, Д. Г. Детермінанти здоров`я населення: суть та особливості систематизації / Д. Г. Шушпанов // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С.141-152.
 23. Шушпанов, Д. Г. Теоретичні підходи до оцінки впливу доходу на здоров'я населення / Дмитро Георгійович Шушпанов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 171-178.
 24. Шушпанов, Д. Здоров'я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров'я / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 146-154.
 25. Шушпанов, Д. Г. Регіональний профіль здоров'я населення України: стан, тенденції, детермінанти / Д. Г. Шушпанов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 5. – С. 77-82.
 26. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їхвплив на стан здоров’я населення України /Дмитро Г. Шушпанов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 344-356.
 27. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення: концептуальні основи дослідження / Д. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 28-37.
 28. Шушпанов, Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 137-145.
 29. Шушпанов, Д. Детермінанти здоров’я населення України: екологічний вимір / Дмитро Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 132-142.
 30. Шушпанов, Д. Г. Передумови збалансованого розвитку і розміщення підприємств АПК України в умовах переходу до ринкової економіки / Д. Г. Шушпанов // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – С. 214-215.
 31. Шушпанов, Д. Г. Про деякі показники відтворення трудового потенціалу / Д. Г. Шушпанов // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – С. 41-42.
 32. Шушпанов, Д. Г. Розвиток швейної промисловості України – одна з передумов поліпшення соціально-економічного рівня життя населення / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 33. Баб’як, Г. П. Проблема регулювання ринку праці в Україні: погляд крізь призму зарубіжного досвіду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во Технологічного ун-ту Поділля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 34. Дяків, О. П. Аналіз міграційного руху населення та його вплив на формування ринку праці Тернопільської області / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Регіональна політика: наукові основи, методи, механізми : зб. наук. праць. – Львів : ІРД, 1998. – С. 246-251.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області)   / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 107-108.
 36. Шушпанов, Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області/ Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. –Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 85-87.
 37. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Історія української географії. географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 94-95.
 38. Шушпанов, Д. Г. Португалія / Д. Г. Шушпанов, М. Артем’єв // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. 1 : Економіка країн-членів Європейського Союзу. – С. 121-128.
 39. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття “трудовий потенціал” / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 40. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 41. Шушпанов, Д. Г. Європейська еміграція в контексті демографічного розвитку України / Д. Г. Шушпанов // UNIA EUROPEJSKA: faktyczne i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy. – Польща : Jelenia Gora, 2006. – C. 58-63.
 42. Шушпанов, Д. Г. Моделі організації охорони здоров’я в світі: пріоритети для України / Д. Г. Шушпанов // Таврійський економічний журнал. – Сімферополь, 2012. – № 7. – С. 146-149.
 43. Шушпанов, Д. Г. Доход как фундаментальная детерминанта здоровья населения Украины / Д. Г. Шушпанов // Human health as a problem of medical sciences and humanities. – Prague : Vědecko vydava telské centrum «Sociosféra - CZ», 2015. – С. 15-21.
 44. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічний градієнт здоров’я населення України / Д. Г. Шушпанов // Scientific letters of international academic society of Michail Baludansky. – Košice, 2015. – № 4. – S. 111-117.
 45. Шушпанов, Д. Г. Деякі аспекти розвитку і розміщення підприємств легкої промисловості регіону / Д. Г. Шушпанов // Регіональна економіка. – 1998. – № 1. – С. 85-89.
 46. Шушпанов, Д. Г. Демоекономічні аспекти вдосконалення розміщення галузей виробництва товарів народного споживання. / Д. Г. Шушпанов // Зайнятість та ринок праці. – К., 1998. – Вип. 6.
 47. Шушпанов, Д. Г. Природний рух населення та економічні наслідки його змін в Тернопільській області / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 193-203.
 48. Шушпанов, Д. Г. Вплив демографічних процесів на зайнятість населення / Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 2. – С. 110-112.
 49. Шушпанов, Д. Г. Народжуваність в Україні: минуле, сучасне, майбутнє / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 194-200.
 50. Шушпанов, Д. Г. Проблеми забезпечення продуктивної зайнятості в закладах “демографічної інфраструктури” / Д. Г. Шушпанов // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – Київ, 2000.
 51. Дяків, О. П. Матеріальне стимулювання персоналу в зарубіжних країнах / О. П. Дяків, Д. Г. Шушпанов // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2001. – № 2, ч. 3 (32).
 52. Шушпанов, Д. Г. Управління людськими ресурсами: демографічний аспект / Д. Г. Шушпанов // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2001. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. – С. 144-151.
 53. Шушпанов, Д. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні на державному та регіональному рівні / Д. Шушпанов, А. Вороніна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 88-93.
 54. Шушпанов, Д. Г. Світовий досвід планування та прогнозування робочої сили / Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – 169-172.
 55. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 4. – С. 206-212.
 56. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-222.
 57. Шушпанов, Д. Г. Пенсіонери в системі соціально-демографічної стратифікації / Д. Г. Шушпанов, Н. М. Слівінська // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2006. – С. 107-110.
 58. Шушпанов, Д. Г. Підготовка фахівців із спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 991-995.
 59. Шушпанов, Д. Г. Суспільне здоров’я як чинник реалізації людського потенціалу України [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Хмельницького національного економічного університету : наук. журнал. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1. – С. 25-30.
 60. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення через призму соціального маркетингу [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. праць. – Київ : Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ, 2014. – № 2 (8). – С. 325-332.
 61. Шушпанов, Д. Г. Освіта як соціально-економічна детермінанта здоров’я населення [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь, 2015. – № 30.
 62. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.
 63. Шушпанов, Д. Г. Нерівність у стані здоров’я населення України: гендерні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2016. - Вип. 3(1). - С. 76-85.
 64. Шушпанов, Д. Г. Особиста відповідальність населення за стан власного здоров'я: соціально-економічні та демографічні особливості [Електронний ресурс] / Д. Г. Шушпанов, Н. В. Шушпанова // Україна. Здоров'я нації. - 2017. - № 3. - С. 298-301.
 65. Дяків, О. Розвиток економіки знань в організації, яка самонавчається / Ольга Дяків, Дмитро Шушпанов, Вадим Пошелюжний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 113-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Соціальний маркетинг як ефективний інструмент регулювання здоров'я населення [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 401-415.
 2. Шушпанов, Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 877 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.
 6. Шушпанов, Д. Г. Здоров'я населення регіону : тенденції та ризики [Текст] / Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 311-329.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.
 2. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Юридична книга, 2003. – 258 с.
 3. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті:національна індентичність та тенденції глобалізації [Текст] : Збірник тез доповідей п`ятої міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених. Ч.1. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 387 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 5. Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : зб. тез допов. студ. на наук. конференції / відп. за вип. Ярощук О. В. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 339 с.
 6. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 7. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 9. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Шиманська Оксана Петрівна

Оксана Петрівна ШиманськаКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шиманська, Оксана Петрівна Формування міжнародних економічних відносин: управління процесом трудової еміграції в умовах України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Оксана Петрівна Шиманська.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 235 с.
 2. Шиманська, Оксана Петрівна Формування міжнародних економічних відносин : управління процесом трудової еміграції в умовах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Петрівна Шиманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 19 с.

Статті:

 1. Березюк Р. Глобалізація і проблеми трудової еміграції / Роман Березюк , Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-1. – С. 174-178.
 2. Григорук А. Видатний економіст з країни фіордів. Рагнар Фріш / Анатолій Григорук, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Теропіль, 2005. – Вип. 4. – С. 132-136.
 3. Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 159-164.
 4. Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 169-175.
 5. Шиманська О. Доходи трудових мігрантів: проблеми перетворення у інвестиції в національну економіку / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 240-246.
 6. Шиманська О. Експериментальна економіка Д. Канемана і В. Сміта: виклики ХХІ століття / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 133-141.
 7. Шиманська О. Зовнішньоміграційні процеси в Україні та проблеми їх врегулювання / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 20-24.
 8. Шиманська О. Інвестиційний потенціал грошових переказів трудових мігрантів і механізми його використання / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 233-241.
 9. Шиманська О. Інституціональне забезпечення регуляторної політики у сфері трудової еміграції / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 84-87.
 10. Шиманська О. Міграційний капітал в Україні та проблеми його кількісного виміру / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 28-32.
 11. Шиманська О. Міжнародні переміщення робочої сили і проблеми макроекономічної динаміки / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 95-103.
 12. Шиманська О. Мотивація української трудової міграції / О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад .нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 9. – С. 268-271.
 13. Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 117-121.
 14. Шиманська О. Суть і форми прояву трудової міграції в контексті глобалізаційних процесів / Оксана Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 33-36.
 15. Шиманська О. Феномен Моріса Алле / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 151-156.
 16. Шиманська, О. Н. Г. Менк'ю: парадигма наукових поглядів теоретика сучасного неокейнсіанства / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 182-187.
 17. Шиманська, Оксана Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України [Текст] / Оксана Шиманська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 224-227.
 18. Шиманська, О. Історико-логічна етапізація української трудової еміграції / О. Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 56-59.
 19. Козюк, В. В. Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 205-209.
 20. Шиманська, О. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції / О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 36-43.
 21. Шиманська, О. Аналіз сучасного стану ринку праці України та мотивація трудової еміграції / О. Шиманська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 172-175.
 22. Березюк, Р. Транснаціоналізація освітнього процесу у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 152-157.
 23. Козюк, Віктор Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри : [про засідання "круглого столу", організоване каф. економічної теорії 3 квітня 2012 р. в ТНЕУ] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 202-208.
 24. Шиманська, О. Аналіз можливостей залучення грошових доходів мігрантів в економіку України / Оксана Шиманська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8. - С. 224-227.
 25. Шиманська, О. Методологія кількісного порівняльного аналізу процесу трудової еміграції з України за умов глобалізації світогосподарських зв’зків / О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – С. 205-213.
 26. О. Заклекта, Українська трудова еміграція: сутністі форми та особливості сучасного етапу [Електронний ресурс] / О. Заклекта, О. Шиманська // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 8. – С. 36-40.
 27. Трубач, С. Міграційні процеси і управління зайнятістю / С. Трубач, О. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип.6. – С. 96-97.
 28. Шиманська, О. Українська трудова еміграція: політико-економічний аспект [Електронний ресурс] О. Шиманська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ історичного факультету ТДПУ ім. В. Гнатюка «Літопис», 2000. – № 6. – С. 21-25.
 29. Шиманська, О. Аспекти реформування соціально-економічних відносин в аграрному секторі економіки / О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 183-185.
 30. Шиманська, О. Джон Гелбрейт – видатний теоретик нового індустріального суспільства / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. - № 1. – С. 170-177.
 31. Заклекта, О. І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи /О. І. Заклекта, О. П. Шиманська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 51-55.
 32. Фаріон, І. Відтворення потенціалу матеріальних ресурсів за умов ринкової економіки / Іван Фаріон, Михайлина Фаріон, Оксана Шиманська [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 129-131.
 33. Заклекта, О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - Вип. 1. - С. 194-201.
 34. Шиманська, О. Специфіка регулювання європейських ринків праці : досвід для України / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 91-99.
 35. Козюк, В. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки : [про засідання круглого столу, яке відбулося в ТНЕУ 24. 04. 2014 р., організоване каф. екон. теорії] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 177-184.
 36. Заклекта, О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 24-32.
 37. Шиманська, О. "Теорія пошуку" П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2.– С. 127-136.
 38. Шиманська, О. Елінор Остром: доведення ефективності колективного управління / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 127-139.
 39. Козюк, В. Структурні та макрофінансові ризики падіння світових сировинних цін : [в приміщенні Євростудій ТНЕУ відбулося засідання круглого столу на тему: "Глобальна економіка в умовах спадного тренду сировинних цін: виклики та можливості для України"] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 241-245.
 40. Заклекта, О. І. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 204-208.
 41. Заклекта, О. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст [Електронний ресурс] / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська.
 42. Шиманська, О. П. Заробітна плата в механізмі відтворення трудового потенціалу / С. Ю. Трубич, О. П. Шиманська // Оплата праці: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Луцьк : Редакційно-видавниче відділення «ВЕЖА» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2000. – С. 121-126.
 43. Шиманська, О. П. Українська трудова міграція: особливості, сучасний стан та пошук шляхів управління / О. П. Шиманська // Український світ. – 2005. – № 1-3. – С. 33-38.
 44. Шиманська, О. П. Вплив трудової еміграції на вітчизняний ринок праці / О. П. Шиманська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Т. 3. – С. 567-571.
 45. Шиманська, О. П. Регулювання імміграційних та еміграційних потоків робочої сили в країнах ЄС: уроки для України / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 15 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 2. – С. 114-117.
 46. Шиманська, О. П. Проблеми ринку праці України у контексті економічної інтеграції в Європейський Союз / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 15 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 5. – С. 276-278.
 47. Шиманська, О. П. Глобалізаційні процеси розвитку міжнародного ринку праці і проблеми трудової еміграції / О. П. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Спец. вип. 18 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії, ч. 4. – С. 131-133.
 48. Заклекта, О. І. Трудова еміграція як умова розвитку міжнародного ринку праці / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська, В. В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Видавн. центр КНТЕУ, 2002. – № 4. – С. 9-19.
 49. Шиманська, О. П. Напрями вдосконалення еміграційної політики України за умов інтеграції у міжнародний ринок праці / О. П. Шиманська, О. І. Заклекта // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 7. – С. 110-114.
 50. Шиманська, О. П. Методика кількісного аналізу процесу трудової еміграції / О. П. Шиманська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 203-211.
 51. Шиманська, О. П. Трудова міграція з України та її роль в інтеграційному процесі / О. П. Шиманська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 32-39.
 52. Козюк, В. В. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 3. – С. 97-104.
 53. Козюк, В. В. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2014. – № 2. – С. 138-142.
 54. Козюк, В. В. Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України [Електронний ресурс] / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 128-135.
 55. Шиманська, О. Теоретичний вимір оптимальних контрактів (Нобелівська премія з економіки 2016 р. - Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем) / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 126-137.
 56. Козюк, В. Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах / Віктор Козюк, Юрій Гайда, Оксана Шиманська // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 3-19.
 57. Шиманська, О. Радикальне переосмислення економіки бідності в дослідженнях А. Банерджі, Е. Дюфло, М. Кремера (Нобелівська премія з економіки 2019 року) / Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 213-225.
 58.  

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Шиманська, О. П. – С. 329–372. ; С. 414–442.
 2. Економічна теорія : політична економія. Навчальні форми контролю та презентації [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, В. В. Козюк, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. В. Козюка. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Заклекта, О. І. Господарство України та його трактування в економічній думці (1914-1991 рр.) [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 585-636.
 6. Заклекта, О. І. Економіка незалежної України [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 757-780.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Шкільняк Михайло Михайлович

шкільняк михайло михайловичКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри менеджменту та публічного права

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шкільняк, Михайло Михайлович Механізм управління державною власністю в системі національної економіки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 428 с.
 2. Шкільняк, Михайло Михайлович Механізм управління державною власністю в системі національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 38 с.
 3. Шкільняк, Михайло Михайлович Акціонерні товариства та їх розвиток в сучасних умовах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Михайло Михайлович Шкільняк. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 178 с.
 4. Шкільняк, Михайло Михайлович Акціонерні товариства та їх розвиток в сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Михайло Михайлович Шкільняк. - Тернопіль : ТАНГ, 1998. - 15 с.

СТАТТІ:

 1. Шкільняк, М. Корпоративне управління і захист прав акціонерів / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 9. – С. 18-21.
 2. Шкільняк, М. Соціально-економічні проблеми управління державною власністю / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 5. – С. 29-31.
 3. Шкільняк, М. Ефективність прийняття управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 6. – С. 4-6.
 4. Шкільняк, М. Відкритість та прозорість діяльності органу приватизації - важлива складова роботи в правовому полі (з практики роботи РВ ФДМУ по Тернопільській області) / М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2007. – № 1. – С.37-39.
 5. Шкільняк, М. Оцінка ефективності функціонування державної власності / Михайло Шкільняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 130-134.
 6. Шкільняк, М. М. Вдосконалення механізму управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 53-55.
 7. Шкільняк, М. Особливості механізму управління державною власністю в Україні / Михайло Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2008. – № 12. – С. 12-16.
 8. Шкільняк, М. Аналіз зарубіжної практики реформування державної власності / М. Шкільняк // Наукові записки : зб. наук. прць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – C. 103-106.
 9. Рудченко, О. Ю. Концептуальні питання реформування моделі управління об'єктами державної власності в Україні / О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк, Н. Ю. Романовська, І. П. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 7-10.
 10. Мамрош, Т. В. Особливості обгрунтування доцільності приватизації об'єктів соціальної сфери регіону / Т. В. Мамрош, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 186-189.
 11. Шкільняк, М. М. Методичні засади формування механізму управління державною власністю / М. М. Шкільняк, С. Б. Семенюк // Наука й економіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 164-170.
 12. Ємельянов, О. С. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О. С. Ємельянов, Є. Р. Бершеда, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 69-74.
 13. Шкільняк, М. М. Теоретичні засади формування системи управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 45-50.
 14. Шкільняк, М. М. Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку / М. М. Шкільняк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12. – С. 90-95.
 15. Шкільняк, М. М. Реформування відносин власності майна міжгосподарських товариств / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2010. – № 1. – С. 20-21.
 16. Шкільняк, М. М. Концептуальні інновації управління державною власністю / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – № 8. – С.15-18.
 17. Шкільняк, М. М. Управління державною власністю: міжнародний досвід, еволюція, принципи / М. М. Шкільняк // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. – Хмельницький, 2011. – № 2 (22). – С. 83-93.
 18. Шкільня, М. М. Окремі тенденції взаємовідносин власників і менеджерів у системі корпоративного управління / М. М. Шкільняк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2013. – № 5. – С. 12-14.
 19. Шкільняк, М. М. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент маркетингу / М. М. Шкільняк, Р. В. Федорович, Н. І. Синькевич // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 148-152.
 20. Шкільняк, М. М. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк, О. Ю. Рудченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – № 2 (5).
 21. Шкільняк, М. М. Вдосконалення управління державним сектором в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк, О. Ю. Рудченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : наук. екон. журн. – 2011. – № 3 (15). – С. 47-51.
 22. Шкільняк, М. М. Теоретичні основи аналізу удосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шкільняк // Схід : аналіт.-інформ. журн. – 2014. – № 5 (131). – С. 57-61.
 23. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 24. Шкільняк, М. Менеджмент у системі корпоративного управління / Михайло Шкільняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 2. – С. 7-20.
 25. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 26. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шкільняк, М. М. Управління державною власністю : теоретична концептуалізація та практичні аспекти [Текст] : монографія / М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2004. – 317 с.
 2. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Желюк, Т. Л. Децентралізація в системі регіонального управління [Текст] / Т. Л. Желюк, М. М. Шкільняк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-67.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 5. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Шкільняк, М. М. Лізинг в агропромисловому виробництві [Текст] / М. М. Шкільняк // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 227-256.
 3. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. 
 4. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.
 5. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. - 518 с.
 

Шинкарик Микола Іванович

Shynkaryk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 153 с.
 2. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 15 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)–Фур’є на полярній осі r≥Ro>O [Електронний ресурс] / М. Ленюк, М. Шинкарик // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 643. – С. 24-29.
 2. Ленюк, М. П. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі [Електронний ресурс] / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 122-133.
 3. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 41-43.
 4. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.
 5. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 6. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 61-66.
 7. Ленюк, О. М. Розв’язання задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3. - С. 35-39.
 8. Ленюк, О. М. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2017. - № 3(1). - С. 60-64.
 9. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2015. - № 3(54). - С. 47-51.
 10. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник інженерної академії України. - 2014. - № 2. - С. 163-168.
 11. Петрик, М. Р. Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, О. Ю. Петрик, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3(58). - С. 384-387.
 12. Петрик, М. Р. Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, М. І. Шинкарик, О. Ю. Петрик, Н. В. Бабій // // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 167-178.
 13. Ленюк, П. М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 122-132.
 14. Ленюк, П. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є-Лежандра-Бесселя на кусково-однорідному сегменті / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 8. — С. 101-113.
 15. Ленюк, О. М. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Матеріали XVIIІ Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100 – річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського. - 2017. - С. 121-122.
 16. Журавель, Г. П. Про системи оцінювання знань студентів [Текст] / Журавель Г. П., Шинкарик М. І. // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 31 травня-01 червня 2018 р.] / редкол. : О. В. Адамик, В. А. Дерій, З. В. Задорожний [та ін.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С.302-306.
 17. Журавель, Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір [Текст] / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 152-154.
 18. Нікітіна О. М. Розв'язування задач математичної фізики методом скінченного гібридного інтегрального перетворення Лежандра- Фур'є–Бесселя / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Шістнадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука [14–15 травня 2015 р.]. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С. 169-170.
 19. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті [R0,R3] з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2014. - № 3(50). - С. 384-389.
 20. Y. Maslyiak, A. Pukas, I. Voytyuk and M. Shynkaryk, "Environmental monitoring system for control of air pollution by motor vehicles," 2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 2018, pp. 250-254.
 21. M. Dyvak, N. Porplytsya, I. Borivets and M. Shynkaryk, "Improving the computational implementation of the parametric identification method for interval discrete dynamic models," 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2017, pp. 533-536.
 22. Darmorost, Iryna Statistical Analysis of Measuring Errors the Pollution of the Atmospheric Bottom Layer by Exhaust Gas / Iryna Darmorost, Petro Stakhiv, Mykola Shynkaryk, Vasylyna Melnyk // Advanced computer information technologies [Електронний ресурс] = АСІТ 2018 : International Conference Proceedings [Ceske Budejovice, June 1-3, 2018] / responsible for the issue M. Dyvak. - Ceske Budejovice : [w. p.], 2018. - С. 26-29.
 23. Петрик, Михайло Математична модель дифузійних процесів вуглеводнів у нанопористому каталістичному середовищі цеоліту ZSV-5 з використанням ізотерми Ленгмюра / Михайло Петрик, Ігор Бойко, Микола Шинкарик, Оксана Петрик // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50 - річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня   2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С.152 -153.
 24. Журавель, Г. П. Про фінансове забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.) . – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 377-381.
 25. Нікітіна, О. М. Застосування методу гібридних інтегральних перетворень в математичній фізиці / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Київ, 19-20 травня 2016 р.] : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2016. – С. 213-215.
 26. Шинкарик, Н. И. Теоремы разложимости для многочленов Лежандра / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк, П. П. Настасиев // Деп. в Укр.НИИНТИ 2. 07. 1982. – №3460. – С. 27-43.
 27. Шинкарик, Н. И. 0 некоторых интегральных преобразованиях Лежандра / Н. И. Шинкарик, В. В. Буневич // Деп. в Укр.НИИНТИ 21.12 1984. – №2155. – С. 16-24.
 28. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на прямой с применением к задачам математической физики / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк. – Тернопольский финансово-экономический институт. – С. 13-18.
 29. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик // Деп. в Укр.НИИНТИ 19.02.1987. – №795.
 30. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 04.05.1987. – № 1355. – С. 16-27.
 31. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 05.01.1988. – №78. – С. 13-18.
 32. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр.НИИНТИ 03.11.1989. – № 6702. – С. 17-20.
 33. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на полярной оси / Н. И. Шинкарик // Вычислительная и прикладная математика. – Киев, 1989. – Вып. 69.
 34. Шинкарик, М. І. Один класс гібридних інтегральних перетворень (Фур’є-Лежандра, Лежандра-Фур’є) / М. І. Шинкарик // Доповіді АН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 7.
 35. Шинкарик, Н. И. Интегральные преобразования Мелера-Фока I-го рода на полярной оси с одной точки сопряжения / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Математическая физика и нелинейная механика. – 1991. – Вип. 16 (50). – С. 4-6.
 36. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Мелера-Фока / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1992. – Вип. 1.
 37. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом Гібридних інтегральних перетворень (ГІП) Лежандра І-го роду на двошаровій полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1993. – Вип. 2. – С. 305-312.
 38. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Лежандра І-го роду на кусково-однорідній полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 4. – С. 209-219.
 39. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на тришаровій декартовій осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 5. – С. 226-231.
 40. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в кусково-однорідному ортотропному шарі / М. І. Шинкарик // Нелінійні краєві задачі математичної фізики і їх застосування :зб. наук. праць. – Київ, 1994.
 41. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайовихзадач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип.7. – С. 235-242.
 42. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип. 6. – С. 215-222.
 43. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. В.13. – Київ, 1996. – С. 209-214.
 44. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної кільчастої пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – С. 245-252.
 45. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в суцільних півсферичних тілах. Симетрія по азимуту / М. І. Шинкарик // Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – Ч. II. – С. 94-97.
 46. Шинкарик, М. І. Одна із задач моделювання дифузійних процесів в неоднорідному стержні / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-239.
 47. Шинкарик, М. І. Математичне моделювання процесів фільтраційного переносу і відтиску для неоднорідного середовища (одномірна задача для обмеженої кусково-однорідної області переносу) / М. І. Шинкарик, М. Р. Петрик, О. Ю. Петрик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-241.
 48. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду Фур’є-Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Київ : Інститут математики НАН України, 1999. – Вип. 3. – С. 69-85.
 49. Шинкарик, М. І. Зображення сім’ї функціональних рядів методами скінченного перетворення типу Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1999.
 50. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) -Фур’є на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. - Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 6. – С. 98-108.
 51. Shynkaryk, M. About the spectrumone class of hybrid differential operator sof the second order /М. I. Shynkaryk, М. Р. Lenyk // Bookofabstracts “Non-linearpartialdifferentialequations”. – Donetsk, 2001. – Р. 78.
 52. Шинкарик, М. І. Гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є, Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 7. – С. 128-142.
 53. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) Фур’є / М. І. Шинкарик, С. І. Француз //            Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 8. – С. 200-211.
 54. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень типу (Конторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля - 2-го роду на сегменті полярної вісі / М. І. Шинкарик, О. В. Білик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип.к 9. – С. 3-11.
 55. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Фізико-математична математика. – Кам’янець-Подільський : Абетка - Нова, 2003. – Вип. 7. – С. 88-97.
 56. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 1-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду- Вебера / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2003. – Т. 8, № 3. – С. 108-116.
 57. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-Ганкеля 2-го роду - Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, Л. О. Федорук // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2003. – Вип. 10. – С. 247-264.
 58. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду- Лежандра 2-го роду, Ганкеля 2-го роду / М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т. 9, № 4. – С. 158-168.
 59. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля 2-го роду (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду / М. І. Шинкарик, К. В. Лакуста // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 38-48.
 60. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідному сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2005. – Вип. 12. – С. 205-224.
 61. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідній декартовій осі        / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 114-134.
 62. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів, методом інтегрального перетворення Ейлера на полярній вісі та сегменті [0,R] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nauka: teoria i praktyka-2007: materialy czwartej Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji. Tym 6 : Nowoczesne informacyjne technologie: Przemysl. – Nauka I studia. – С. 11-15.
 63. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера на полярній вісі R0≥0 / М. І. Шинкарик // Wiadomosci naukowej mysli-2007 : materialy III Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji[1-15 listopada 2007 roku]. – C. 15-20.
 64. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на полярній вісі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2008. – Вип.16. – С. 249-258.
 65. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Бесселя-Ейлера на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНУ, 2008. – Вып. 2 (31). – С. 284-288.
 66. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Бесселя-Ейлера на сегменті [R0,R3] полярної вісі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 17. –С. 183-196.
 67. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра – Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Научынят потенциал на свена – 2009 : материали за V Международна научна практична конференція [София, 17-25 септември 2009]. –София : «Бял-Град-БГ» ООД, 2009. – Т. 8. – С. 24-35.         
 68. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nostoleni modernivedy – 2009 : materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference. Dil 9. Matematika. Moderni informachi technologie. Chemie a chemika technogie: Praha Publishing House “Education and Science” g.r.o. – S. 3-13.
 69. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 62-77.
 70. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2010. – Вып. 3 (39). – С. 266-271.
 71. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є-Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2010. – Вип. 19, ч. 1. – С. 243-253.
 72. Шинкарик, М. І. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1. – С. 341-348.
 73. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Бесселя-Конторовича-Лєбєдєва / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2011. – Вып. 3 (42). – С. 270-275.
 74. Шинкарик, М. І. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом ГДО Лежандра-Фур’є-Бесселя на полярній осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 111-121.
 75. Шинкарик, М. І. Болонська декларація: шляхи реалізації / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 5/1. – С. 61-66.
 76. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-Лежандра на сегменті [R1,R2]Ụ[R1,∞] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Perspektywiczne opracowania sa nauka I techikami. -2012 : materialy VIII Miezdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [07-15 listopada 2012 roku]. – Przemysl : Nauka I strudia, 2012. – Vol. 18. – Str. 67-78.
 77. Шинкарик, М. І. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 5/2. – С. 94-101.
 78. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Лежандра-Ейлера на полярній осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2012. – Вип. 21/37. – С. 321-330.
 79. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур’є на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2012. – Вып. 2 (42). – С. 200-204.
 80. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті [R0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Найновите научнипостижения – 2013 : материали за ІХ международнанаучна практична конференция[София, 17-25 марта 2013г.].–София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. 21 : Математика физикась временни технологии на информации. – С. 34-43.
 81. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті [0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2013. – Вып. 2 (47). – С. 191-197.
 82. Шинкарик, М. І. Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича / М. І. Шинкарик // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 1, № 1-2. – С. 9-10.
 83. Шинкарик, М. І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк, О. М. Нікітіна // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (62), т. 1. – С. 60-64.
 84. Журавель, Г. Окремі аспекти підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 7-20.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 2. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. [електронний ресурс] / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Збруч, 2008. – 213 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 4. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 52 с.
 5. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 6. Математика для економістів / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. - Ч. 2. : Теорія імовірностей і математична статистика. – 144 с.
 7. Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бака-лаврського і другого магістерського рівнів/ за ред. доц. М. І. Шинкарика. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 60 с.
 8. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ек. спец. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, В. О. Єрьоменко, О. М. Мартинюк, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 352 с.
 9. Математика для економістів [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 144 с.
 10. Єрьоменко, В. О. Математична статистика [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 247 с.
 11. Єрьоменко, В. О. Математична статистика.Теоретичний матеріал, практикум,індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 247 с.
 12. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 13. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 317 с.
 14. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей . Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 176 с .
 15. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 176 с.
 16. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Ректор і університет - одна історія на двох [Текст] / кол. авт. Г. П. Журавель, А. І. Крисоватий, Б. Л. Луців, М. І. Шинкарик ; кер. проекту В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 270 с.
 19. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 208 с.
 20. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 4. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 5. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 6. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 7. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.