Ясишена Валентина Валеріївна

yasishena-valentina-valeryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с.
 2. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Статті:

 1. Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / Валентина Ясишена // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль :Економічна думка, 2008.–Вип.2 (18).– С.321-324.
 2. Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Ясишена, В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 279-285.
 6. Ясишена, В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2013. – № 8.
 7. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 8. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 9. Ясишена, В. В. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 10. Ясишена, В. В. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 11. Ясишена, В. В. Шляхи підвищення ефективності аудиту грошових коштів / В. В. Ясишена // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 1. – С. 117-118.
 12. Ясишена, В. В. Інформативність Звіту про рух грошових коштів в системі менеджменту / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 127-131.
 13. Ясишена, В. В. Облік, аналіз і аудит як підсистеми формування інформації щодо грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 148-153.
 14. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23. – С. 111-116.
 15. Ясишена, В. В. Формування грошових потоків підприємств швейної промисловості / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – Вип. № 3 (23). – С. 128-135.
 16. Ясишена, В. В. Еволюція грошей та їх сутність / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – Вип. № 1 (25). – С. 46-51.
 17. Ясишена, В. В. Методика прогнозування грошових потоків / В. В. Ясишена // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 564-572.
 18. Ясишена, В. В. Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку / В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 134-139.
 19. Ясишена, В. В. Оцінка якості управління грошовими потоками підприємств / В. В. Ясишена, І. В. Мельничук // Економічний простір. – 2012. – № 59. – С. 304-313.
 20. Ясишена, В. В. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів підприємства / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2 (34). – С. 112-116.
 21. Ясишена, В. В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276-285.
 22. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 23. Ясишена, В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 79-95.
 24. Ясишена, В. Еволюція нематеріальних активів у площині соціально-економічних концепцій розвитку економіки / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 134-144.
 25. Задорожний, З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва / Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 123-133.
 26. Ясишена, В. Структура і оцінка нематеріальних активів за різними рівнями стандартизації / Валентина Ясишена // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 145–156.
 27. Ясишена, В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – С. 156-162.
 28. Ясишена, В. Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 171-186.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ясишена, В. В. Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.
 

Яковець Тетяна Аркадіївна

ЯковецьКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 205 с.
 2. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Яковець, Т. Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства / Тетяна Яковець // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 175-179.
 2. Самойлова, Т. А. Окремі аспекти формування та обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 132-138.
 3. Самойлова, Т. А. Капітал та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 68-72.
 4. Самойлова, Т. Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні [Електронний ресурс] / Тетяна Самойлова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 95-100.
 5. Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Надія Кульчицька, Тетяна Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 21-28.
 6. Самойлова, Т. А. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління капіталом підприємства / Т. А. Самойлова // Облік і аудит : зб. наук. праць Луцького нац. техн ун-ту. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 114‑124.
 7. Самойлова, Т. А. Джерела формування фінансового капіталу підприємств / Т. А. Самойлова // Облік і фінанси АПК. – 2011. – Вип. 1. – С. 169-174.
 8. Самойлова, Т. А. Аналіз використання власного та позикового капіталу підприємства / Т. А. Самойлова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 3 (69), т. 2. – С. 173‑178.
 9. Яковець, Т. А. Класифікація та роль капіталу в діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням специфіки лісової галузі / Т. А. Яковець // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 3 (20). – С. 202-207.
 10. Яковець, Т. А. Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства / Т. А. Яовець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). – C. 253-261.
 11. Яковець, Т. А. Оптимізація структури капіталу та прогнозування ефективності його використання / Т. А. Яковець // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2015. – Вип. 33. – C. 711-719.
 12. Яковец, Т. А. Разносторонность трактовок понятия «капитал» и его сущность с точки зрения бухгалтерского (финансового) учета / Т. А. Яковец // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – Вып. 28 (274). – С. 35-44.
 13. Яковець, Т. А. Грошова оцінка природного капіталу лісового господарства / Т. А. Яковець // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 5-6 (2). – С. 61-64.
 14. Яковець, Т. А. Алгоритм аналізу прибутку підприємства в контексті планування його рівня та пошуку перспектив зростання / Яковець Т. А. // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 213–217.
 15. Яковець, Т. Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Т. Яковець // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 1. - С. 112-120.
 16. Шмигель, О. Є. Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії [Електронний ресурс] / О. Є. Шмигель, Т. А. Яковець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(4). - С. 151-154.
 17. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 18. Яковець, Т. А. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування / Т. А. Яковець, Ю. П. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 146-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Яцишин Світлана Романівна

yatsushyn

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 194 с.
 2. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Статті:

 1. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 282-284.
 2. Яцишин, С. Р. Методи обліку витрат та методи обліку калькулювання собівартості продукції : сутність та співвідношення / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 78-80.
 3. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 4. Яцишин, С. Р. Витрати на оплату праці: питання удосконалення їх обліку на сучасному етапі господарювання / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 148-151.
 5. Яцишин, С. Р. Методика обліку втрат від браку та її вдосконалення у швейному виробництві / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 175-178.
 6. Яцишин, С. Р. Витрати виробництва в механізмі функціонування ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 86-88.
 7. Яцишин, С. Теоретичні аспекти та нормативні вимоги щодо зміни облікової політики підприємства[Електронний ресурс]/ Світлана Яцишин, Мар’яна Цюпак.
 8. Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2001. – Вип. 8, ч. 4. – С. 491-498.
 9. Яцишин, С. Групування витрат виробництва за місцями виникнення та центрами відповідальності / Світлана Яцишин // Наука молода : зб. наук. праць молод вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 122-125.
 10. Яцишин, С. Вплив організаційно-технологічних особливостей швейної промисловості на організацію обліку витрат діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Яцишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : РВЦІФ ТДПУ «Літопис», 2000. – № 6. – С. 125-128.
 11. Яцишин, С. Організація і методологія обліку витрат на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання / Світлана Яцишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 112-116.
 12. Яцишин,С. Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.464-467.
 13. Яцишин, С. Р. Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 159-163.
 14. Бенько, І. Д. Форми організації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 98-108.
 15. Бенько, І. Д. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – С. 153-158.
 16. Яцишин, С. Р. Деякі аспекти конкурентноздатності продукції легкої промисловості та методика її оцінки / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб.наук. праць. Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова. – Львів : видавництво ЛКА, 2001. – С. 15-21.
 17. Яцишин, С. Р. Удосконалення планування витрат діяльності в умовах функціонування ринкових механізмів господарювання / С. Р. Яцишин // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький : видавництво ТУП, 2000. – Ч. 1, № 4. – С. 40-44.
 18. Яцишин, С. Р. Особливості калькулювання собівартості в умовах формування ринкових відносин / С. Р. Яцишин // Вісник національного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2001. – Вип. 24. – С. 35-38.
 19. Яцишин, С. Р. Аналіз релевантної інформації в управлінні витратами / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз. Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 130-132.
 20. Яцишин, С. Р. Розвиток та економічний зміст категорії витрати виробництва / С. Р. Яцишин // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 149-152.
 21. Яцишин, С. Р. Економічний зміст категорій «витрати виробництва» та «собівартість» в процесі трансформації бухгалтерського обліку до умов ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – Т. 3, № 6. – С. 218-222.
 22. Яцишин, С. Р. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування: проблеми обліку та розподілу / С. Р. Яцишин // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2007. – № 2 (13). – С. 122-128.
 23. Яцишин, С. Р. Наслідки змін облікової політики щодо її аспектів формування / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 264-267.
 24. Яцишин, С. Р. Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог Європейського законодавства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. 6.
 25. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 98-108.
 26. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитк [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, О. А. Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 185-189.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 281 с.
 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 389 с.
 

Яковів Василь Іванович

1526631400 1516785583 267b7017 (1)Кафедра спорту та фізичного виховання

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бадмінтон [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 33 с.
 2. Міщанчук, Р. М. Рухливі ігри [Текст] : метод. рек. / Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 56 с.

 

 

Якименко Ігор Зіновійович

якименко

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 206 с.
 2. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Карпінський М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
 2. Карпінський М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 5. Кінах Я. І. Удосконалення мережевих криптоаналітичних алгоритмів на еліптичних кривих / Я. І. Кінах, І. З. Якименко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 48-51.
 6. Якименко І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа / І. Якименко, Я. Кінах, Р. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 180-185.
 7. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 8. Якименко, І. Фундаментальні основи структуризації та опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах [Електронний ресурс] / І.З. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №3. – С. 265-271.
 9. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 10. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 11. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 12. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 13. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 14. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 15. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 16. Якименко, І. З. Еліптична крива для асиметричної криптографічної системи // І. З. Якименко, М. П. Карпінський, І. В. Дуда / Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2001. – Т. 6, № 3. – С. 91-95.
 17. Карпінський, М. П. Метод генерування параметрів еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, І. Васильцов [та ін.] // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2003. – Вип. 6 – С. 172-176.
 18. Якименко, І. З. Підвищення ефективності обчислення точок на еліптичних кривих над обмеженими полями / І. З. Якименко, А. О. Ботюк, М. П. Карпінський // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Ів. Пулюя. – 2003. – Т. 8, № 4 – С. 67-73.
 19. Якименко, І. З. Показники оцінки ефективності алгоритмів шифрування на еліптичних кривих / І. З. Якименко, М. Карпінський, І. Васильцов // Правове, нормативне, та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Київ, 2004. – Вип. 8. – С. 121-124.
 20. Карпінський, М. П. Оцінка продуктивності та стійкості до часового аналізу алгоритмів експоненціювання точки еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, М. Гіжицкі // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5. – С. 23-30.
 21. Якименко, І. З. Порівняння часових характеристик виконання базових криптографічних операцій на еліптичній та гіпереліптичній кривих / І. З. Якименко // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2008. – № 1 (16). – С. 127-134.
 22. Якименко, І. З. Теорія алгоритмів RSA та Ель–Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера–Крестенсона / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, О. І. Волинський [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2001. – № 3. – С. 265-273.
 23. Касянчук, М. М. Векторно-модульний метод множення багаторозрядних чисел в базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, І. З. Якименко / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 694.
 24. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 25. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 26. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 27. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.
 28. Якименко, І. З. Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, В. А. Мокріцький // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2014. - Т. 4, № 2. - С. 165-172.
 29. Якименко, І. З. Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури [Електронний ресурс] / І. З. Якименко // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. – Т. 3, № 1. – С. 82-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 2. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 256 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якименко, І. З. Дискретна математика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекц. / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с.