Статті

Блашків Ольга Володимирівна

блашків ольга володимирівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. В. Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Н. З. Кучма . – Тернопіль, 2009. – 211 с.
 2. Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Блашків, О. Ліризм як визначальна ознака авторського світобачення ( на матеріалі драм Олександра Олеся та В. Б. Єйтса) [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. праць. – Луцьк  : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – Вип. 6  : у 2-х ч. – Ч. ІІ. / упоряд. Л.  К. Оляндер. – С. 23-33.
 2. Блашків, О. Міфи та фольклорні символи як маркери лірично-апелятивної структури драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Антропологія літератури : комунікація, мова, тілесність / уклад. І. В. Папуша // Studia  methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 213-217.
 3. Блашків, О. Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В.Б.Єйтса в символістській драматургії [ Електронний ресурс] / Ольга Блашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. д-ра філол. наук М. П. Ткачука. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 219-223.
 4. Блашків, О. В. Джерела і характер символістського світогляду та поетики В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця  : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [22-23 берез. 2007 р.]  : в 2 т. – К. : НАУ, 2007. –  Т. 2 / за заг. ред. А. Ґ. Гудманяна, О. В. Петренка. – С. 42-43.
 5. Блашків, О. В. Символістські ознаки творчої спадщини Вільяма Батлера Єйтса / О. В. Блашків // Наукові записки. Сер.  : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль :  ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 224-232
 6. Блашків, О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.
 7.  Блашків, О. В. Трактування морської теми у драматичних творах О. Олеся та В. Б. Єйтса як відображення внутрішньої психічно-ментальної структури автора / О. В. Блашків // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV, ч. 3. – С. 8-15.
 8. Блашків, О. В. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17. – С. 304-310.
 9. Блашків, О.  В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О.  В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип.  28. – С. 105-110.
 10. Блашків, О.  В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В.  Б.  Єйтса / О.  В. Блашків  // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 11. Блашків, О.  В. Романтично-символістська концепція людської особистості і проблема драматичного характеру в ліричній драмі О.  Олеся / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 13. – С. 5-10
 12. Блашків, О. В. Компетентнісно-орієнтований підхід при вивченні офіційно-ділового стилю студентами-іноземцями / О.  В.  Блашків  // Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації [Тернопіль, 16 трав. 2013  р.] : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-79.
 13. Блашків, О. В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях / О. В. Блашків // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 15-16 трав. 2014  р.]. – Тернопіль, 2014. – С. 192-194.
 14. Блашків, О. В. Структурно-стилістичний аналіз наукового тексту як засіб логічно-змістової орієнтації у науковій статті / О. В. Блашків // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : матеріали 5 Всеукр. наук. конф. [Тернопіль, 19-20 трав. 2011 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 86-87.
 15. Блашків, О. В. Подвійна ідентичність письменника у контексті проблеми структурування моделі авторської свідомості / О. В. Блашків // Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць / упоряд. І. Папуша. – Тернопіль  : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 34. – С. 63-67.
 16. Блашків, О.  В. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу у драматичних творах О.  Олеся та В. Б. Єйтса / О.  В. Блашків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки / гол. ред. проф. М. В. Моклиця. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – № 12. – С. 25-30.
 17. Блашків, О. В. Ліризм драматичних поем О. Олеся та В. Б. Єйтса (жанрово-стильові особливості) / О. В. Блашків // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологія / гол. ред. проф. О. Г. Ткаченко. – Суми : СДУ, 2008. – №  2. – С. 5-11.
 18. Блашків, О. В. Ліризм прозових драм О. Олеся та В. Б. Єйтса з погляду символістської поетики / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 105-110.
 19. Блашків, О. В. Особливості словесного інструментування драматичних творів О. Олеся та В. Б. Єйтса / О. В. Блашків // Studia methodologica. – Тернопіль  : Редакційно-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 106-111.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 21. Блашків О. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську [Електронний ресурс] / О. Блашків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця  : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Блашків, О. В. Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Українська мова [Текст]: практ. посіб. для абітурієнтів /Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 524 с.– До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Блашків, О. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. –87 с.
 2. Блашків, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 140  с.