Статті

Борисова Тетяна Михайлівна

 DSC0024Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 332 с.
 2. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 22 с.
 3. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 567 с.
 4. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Борисова, Т. М. Аналіз маркетингових комунікаційних заходів із запобігання торгівлі людьми (текст на англ. мові) [Електронний ресурс] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 299-308.
 2. Борисова, Тетяна Маркетинг некомерційних суб'єктів сфери освіти України : концептуальні особливості та вектори розвитку [Електронний ресурс] / Тетяна Борисова // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 415-429.
 3. Борисова, Т. Маркетинговий потенціал забезпечення системи антиризикових заходів: суть, структура, методи оцінювання / Т. Борисова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. – №19. – С. 189-191.
 4. Борисова, Тетяна Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб'єктів залежно від чинників маркетингу / Тетяна Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 5. Борисова, Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємтві / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С.116-121.
 6. Борисова, Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб'єктів / Т. М. Борисова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 21. – С. 6-12.
 7. Borysova, T. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2014. – № 2. – Р. 40-44.
 8. Borysova, T. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2015. – № 1. – Р. 39-43.
 9. Борисова, Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 59-67.
 10. Борисова, Т. М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України [Електронний ресурс] // Маркетинг і цифрові технології. – 2017. –№ 2, т. 1. С. 53-75.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Борисова, Т. М. Маркетингове забезпечення антикризових заходів промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 188 с.
 3. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
 4. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015. – 284 с.
 5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с.
 6. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с.
 2. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : аналіт. звіт / за ред. М. М. Пасєчник [М. М. Пасєчник, Т. М. Борисова, Г. О. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 200 с.