Статті

Берницька Дарія Іванівна

bernytska

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Берницька, Дарія Іванівна Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Берницька Дарія Іванівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 222 с.
 2. Берницька, Дарія Іванівна Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Берницька Дарія Іванівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Берницька, Д. Оцінка розвитку малого бізнесу в регіоні / Д. Берницька, М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщенням продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 88-90.
 2. Берницька, Д. Розв'язання проблеми розвитку малого бізнесу в контексті зайнятості / Д. Берницька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 37-39.
 3. Куц, Л. Структура фінансування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості / Л. Куц, Д. Берницька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 233-234.
 4. Хархут, Н. Аналіз фінансових ризиків та основні шляхи їх нейтралізації / Наталія Хархут, Дарія Берницька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 113-117.
 5. Берницька, Д. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом PEST/ STEP аналізу / Дарія Берницька // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 41-45.
 6. Берницька, Д. І. Аналіз зовнішнього мікросередовища підприємств пивоварної промисловості / Д. І. Берницька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 66-71.
 7. Берницька, Д. І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д. І. Берницька, Н. О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 41-45.
 8. Хопчан, М. Забезпечення рівних прав малого бізнесу у користуванні фінансовими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Дарія Берницька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 160-164.
 9. Берницька, Д. Проблеми вдосконалення системи показників ефективності фінансово-економічної діяльності малих підприємств / Дарія Берницька // Вісник Тернопільської академії народного. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 101-105.
 10. Берницька, Д. Диверсифікація як елемент стратегії розвитку пивоварної галузі / Дарія Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 35-42.
 11. Берницька, Д. Тенденції становлення і розвитку підприємництва на регіональному рівні / Д. Берницька // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 33-42.
 12. Берницька, Д. І. Проблеми розвитку підприємств в умовах фінансової та економічної нестабільності / Д. І. Берницька // Економічний форум. - 2016. - № 3. - С. 170-177.
 13. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 14. Берницька, Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях / Д. Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 21–26.
 15. Берницька, Д. Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу в Україні та Польщі / Дарія Берницька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 47-51.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 2. Берницька, Д. І. Мікроекономіка. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Берницька. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 132 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Берницька, Д. І. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 153 с.
 5. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. / Д. І. Берницька.– Тернопіль: Крок, 2012. - 213 с.