Статті

Грубінко Андрій Васильович

grubnko

Кафедра теорії та історії держави і права 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 216 арк.
 2. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Андрій Васильович Грубінко . – Полтава : 2007 . – 20 с.
 3. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : дис... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Інститут історії України Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2018. — 549 арк.
 4. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : автореф. дис ... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Андрій Васильович Грубінко . – Ужгород : 2018 . – 40 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Грубінко А. В. Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британіїна межі ХХ і ХХІ століть [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 60-68.
 2. Грубінко А. В. Позиція Великої Британії з питань майбутнього Західноєвропейського Союзу (90-ті роки ХХ ст.) / А. В. Грубінко // Університет. – 2009. – №5 (31). – С. 47-56.
 3. Грубінко А. В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – Вип. 87. – ч.ІІ. – С. 18-28.
 4. Грубінко А. В. Звичаєве право в системі правової освіти: повернення до витоків українського права / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і персп.” (Тернопіль, 24 квітня 2009р.). – 2009. – С. 14-19.
 5. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії у партійно-політичному вимірі: консервативні традиції з ліберальним відтінком [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –2010. – Вип. 5. – ч. 1. – С. 159-165.
 6. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Наукові виклади. – 2006 . – № 5. – С. 10-17.
 7. Грубінко А. В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33-35.
 8. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника /А. В. Грубінко [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.Філософія, політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 51-54.
 9. Грубінко А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 10. Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2011 – № 6. – С. 58 - 62.
 11. Грубінко А. В. Лісабонський договір і юридичне закріплення прав людини в ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідейкруглого столу До дня захисту прав людини “Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні” (Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 29-32.
 12. Грубінко А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку Спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12-13 квітня 2011 р.). –2011. – С. 356-360.
 13. Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6. – С. 25-36.
 14. Грубінко А. В. Концептуальний вимір сутності Європейського Союзу: проблема оптимальної моделі інтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІV Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в України: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – 2012. – С. 20-24.
 15. Грубінко А. В. Форми і засоби індивідуальної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 12-18.
 16. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Все для юриста. – 2009. – № 11(89). – С. 123-127.
 17. Грубінко, Андрій Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника / Андрій Грубінко // Юридичний журнал.– 2009.– № 11.– С. 123-127.
 18. Грубінко, А. В. Визначення аптимальної моделі розвитку Європейського Союзу: теоретико-концептуальний вимір інтеграції / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 28-35.
 19. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 1. – С. 12-16.
 20. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у європейській політичній  інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 6-17.
 21. Грубінко, А. В. Взаємодія держав “Великої трійки” в системі зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
 22. Грубінко, А. В. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36, ч. 3. – С. 92-99.
 23. Грубінко, А. В. Криза системи європейської безпеки в умовах російсько-українського конфлікту: стратегічні підходи та інтереси Великої Британії [Електронний ресурс] // А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 232-250.
 24. Грубінко, А. В. Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 168-171.
 25. Грубинко, А. В. Влияние американского фактора на участие Великобритании во внешней политике и политике безопасности ЕС: история и современность [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 2.
 26. Грубинко, А. В. Роль Великобритании в формировании внешней политики ЕС в контексте ведущих теорий евроинтеграции [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №1 (40). – С. 18-28.
 27. Grybinko, A. The historical periods of participating Great Britain in Common Security and Defens Policy of EU / A. Grybinko // British Journal of Science, Education and Culture. – London: London University Press, 2015. – №. 1 (7) (January-June), vol.III. – P. 651-657.
 28. Грубинко, А. В. Последствия войны в Ираке 2003 года для участия Великобритании в европейской военно-политической интеграции / А.В. Грубинко // International Scientific and Practical Congress “Scientific Achievements 2015“, 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 193-197.
 29. Grybinko, A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka . – Torun: Nicolas Copernicus University. – 2015. – No 14 (21). – P. 67-83.
 30. Грубінко, А. В. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС в контексті сучасних теорій євроінтеграції: структурно-функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.– Сер. Право. – 2012. – Вип. 19,т 4. – С. 202 -206.
 31. Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електроннийресурс] / А.В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221-228.
 32. Грубінко, А. В. Система євро-атлантичної безпеки в умовахсучасного загострення військово-політичного протистояння на Сході Європи [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 33. Грубінко, А. В. Концептуальні підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 47-52.
 34. Грубінко, А. В. Вплив Британо-французського військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип. 16. – С. 139-149.
 35. Грубінко, А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 175-181.
 36. Грубінко, А. Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС ( 1990-2014 рр.) [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнеського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне: О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 261-264.
 37. Грубінко, А. В. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко, Н. М. Ярчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11-15.
 38. Грубінко, А. Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 175-181.
 39. Грубінко, А. В. Компетентнісний підхід при підготовці фахівця правника [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94-96. – С. 51-54.
 40. Грубінко, А. В. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза в европейской стратегии Великобритании: проблема лидерства [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Сборник материалов VI Международной научно-практ. конф. “Современные аспекты общественно-политического развития России и стран мира” (Краснодар, РФ, 25 января 2013 г.). – Краснодар: Пресс-Имидж, 2013. – С. 37-40.
 41. Грубінко, А. В. Дихотомія США-ЄС у зовнішній політиці Великої Британії та її вплив на участь країни у військово-політичному вимірі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // II “Американские студии”: Сборник докладов междунар. науч. конф. (22 ноября 2013 г., Симферополь) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2013. – С. 50-66.
 42. Грубінко, А. В. Імперативи стратегії Великої Британії щодо розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХV Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 19 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 12-17.
 43. Грубинко, А. В. Оцінювання навчальних досягнень студента в кредитно-трансферній системі (на прикладі історико-правових дисциплін) [Електронний ресурс] / А. В. Грубинко // Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – С. 24-29.
 44. Грубінко, А. В. Провідні наукові концепції і підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2011 р.). – Тернопіль: 2011. – С. 41-45.
 45. Грубінко, А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) / А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 46. Грубінко, А. В. Юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки у Лісабонському договорі ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2010 р.). – Тернопіль: 2010. – С. 18-24.
 47. Грубінко, А. В. Правове закріплення розвитку СЗППБ в контексті інтересів країн-членів ЄС (на прикладі Великої Британії) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів” (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 45-47.
 48. Грубінко, А. В. Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 49. Грубінко, А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 50. Грубінко, А. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеґрації [Текст] / А. Грубінко // Український історичний журнал. – 2019. – № 6. – C. 126-141.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991-2004 [Текст]: монографія / А. Грубінко.– Тернопіль: ДНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.– 336 с.
 2. Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 124 с.
 2. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 392 с.
 3. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 384 с.
 4. Грубінко, А. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / А. Грубінко, А. Кучер. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 52 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 2. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.