Статті

Гайда Юрій Іванович

gayda

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 493 с.
 2. Гайда, Юрій Іванович. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2012. - 40 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гайда, Ю. Комунальні лісогосподарські підприємства в Тернопільській області: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю. Гайда, Т. Кухарський, М. Книш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 54-58.
 2. Деякі підсумки розвитку клонованого лісового насінництва хвойних порід у Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р.М. Яцик, В.І. Ступар, Ю.І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 240-248.
 3. Гайда, Ю. Динаміка росту потомств адафотипів дуба в еколого- популяційних культурах [Електронний ресурс] / Ю. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 115. – С. 28-33.
 4. Мінливість фертильності клонів і генетична різноманітність та на клонових насінних плантаціях в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Д. М. Лешко [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2010. – С. 77-82.
 5. Результати розвитку плюсової селекції і клонового лісового насінництва в Передкарпатті та Закарпатті [Електронний ресурс] // Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.С. Феннич [та ін.] // Наукові праці Лісівничої академії наук україни : зб. наук. Праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2009. – С. 41-43.
 6. Гайда, Ю. Щодо доцільності створення й культивування генетично модифікованих дерев [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип. 116. – С. 183-189.
 7. Гайда, Ю. І. Проблеми оцінювання економічної ефективності збереження лісових генетичних ресурсів / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.8 – С. 31-39.
 8. Генетична мінливість показників росту півсібсів quercus robur l. у випробних культурах західного поділля / Ю. І. Гайда, С. А. Лось, Л. І. Терещенко [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.2. – С. 23-32.
 9. Генетична мінливість форми стовбура півсібсів Quercus robur L. у 23-річних випробних культурах західного Поділля [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, С. А. Лось [та ін.] // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2011. – № 164, ч. 1. – С. 157-167.
 10. Гудима, В. М. Насінна продуктивність рамет на клоновій насінній плантації ялини європейської (Picea Abies (L.) Karsten) в Передкарпатті [Електронний ресурс] / В. М. Гудима, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 48-56.
 11. Гайда, Ю. І. Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirika DU TOUR. у географічних культурах [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, М. М. Сіщук, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 101-109.
 12. Штогрин, А. С. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації псевдотсуги тисолистної в Передкарпатті [Електронний ресурс] / А. С. Штогрин, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 123. – С. 46-54.
 13. Сіщук, Н. М. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М.Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 55-62.
 14. Гайда, Ю. І. Збереження генофонду дуба звичайного і скельного в генетичних резерватах західного регіону України [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2014. – № 198(2). – С. 22-31.
 15. Гайда, Ю. І. Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 8-15.
 16. Гайда, Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 8-15.
 17. Гайда, Ю. І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 9-17.
 18. Гайда, Ю. І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 9-17.
 19. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 20. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 21. Патлай, И. Н. Результаты исследований государственной сети географических культур дуба черешчатого на Украине / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1988. – Вып. 77. – С. 39-44.
 22. Гайда, Ю. И. Изучение зимней облиственности дуба черешчатого в географических культурах / Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып. 81. – С. 56-70.
 23. Патлай, И. Н. Испытание климатических и почвенных экотипов дуба черешчатого в Приазовской степи / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Урожай, 1990. – Вып.81. – С. 66-70.
 24. Патлай, І. М. Відбір і попередня оцінка кандидатів в сорти головних лісоутворюючих порід на Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда // Лісівництво і агролісомеліорація. – К. : Урожай, 1992. – Вип. 85. – С. 7-11.
 25. Гайда, Ю. І. Сезонний ритм вегетации Quercus robur L. різного географічного походження / Ю. І. Гайда // Український ботанічний журнал. – 1992. – Т. 49, № 5 – С. 22-29.
 26. Парпан, В. І. Псевдоядро у рівнинних букових лісах і його вплив на якість і вартість деревини [Електронний ресурс] / В. І. Парпан, Ю. І. Гайда, Р. М. Вітер [та ін.] // Лісовий і мисливський журнал. – № 6. – 2001. – С. 12-13.
 27. Патлай, І. М. Селекція і генетика лісових деревних порід в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Патлай, Г. Т. Криницький, Ю. І. Гайда [та ін.] // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : в 4 т. – Київ : Логос, 2001. – Т. 4. – С. 394-410.
 28. Гайда, Ю. Збереження лісових генетичних ресурсів в Тернопільській області [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Р. Яцик, І. Швадчак [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори.” – Гримайлів, 2003. – С. 229-238.
 29. Яцик, Р. Розповсюдження і проблеми збереження деревостанів цінних малопоширених лісових видів на Заході України [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття : зб. наук. праць природ. заповідника “Медобори”. – Гримайлів, 2003. – С. 425-432.
 30. Яцик, Р. Генетичні лісові породоресурси Карпат і прилеглих територій [Електронний ресурс] / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. – К. : Аграрна наука, 2004. – Т. 2. – С. 390-395.
 31. Гайда, Ю. І. Ліси Тернопільщини / Ю. І. Гайда, І. Р. Гуменюк, Т. В. Кухарський, В. В. Трентовський // Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК ”Збруч”, 2005. – Т. 2. – С. 374-376.
 32. Яцик, Р. М. Актуальні проблеми збереження лісового генетичного різноманіття у карпатському регіоні України / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, В. І. Парпан [та ін.] // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Т. 2. – С. 431-436.
 33. Яцик, Р. Збереження лісового-генетичного різноманіття і його використання з селекційно-насінницькою метою / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Парпан [та ін.] // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – Вип. УІІ-УІІІ. – С. 10-15.
 34. Гайда, Ю. І. Зміни клімату: що чекає на ліси? [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. В. Трентовський // Лісовий і мисливський журнал. – К., 2007. – № 6. – С. 8-9.
 35. Патлай, І. М. Сортовипробування лісових порід в Україні / І. М. Патлай, П. Т. Журова, Ю. І. Гайда [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків, 1999. – Вип. 96. – С. 3-9.
 36. Яцик, Р. Стан генетичних ресурсів малопоширених лісових видів у карпатському регіоні і на прилеглих територіях / Р. Яцик, В. Ступар, Ю. Гайда, В. Феннич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 165-171.
 37. Федорович, Р. В. Організаційно-методичні підходи та умови аналізу ефективності інвестиційного проекту / Р. В. Федорович, Л. А. Ляхович, Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТДТУ ім. І. Пулюя. – 2005. – № 2 (6). – 139-143.
 38. Гайда, Ю. І. Економічні аспекти збереження та використання лісових генетичних ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Національного лісотехнічного ун-ту України. – Львів, 2006. – Вип. 30. – С. 200-210.
 39. Яцик, Р. Збереження лісового фіторізноманіття in situ та ex situ в українських Карпатах [Електронний ресурс] / Р. Яцик, Ю. Гайда, В. Ступар [та ін.] // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 147-158.
 40. Яцик, Р. М. Сучасна парадигма лісової селекції [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, В. І. Парпан, Ю. І. Гайда // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – № 122. – С. 80-90.
 41. Патлай, И. Н. Географические культуры дуба черешчатого вто­рого поколения / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесной журнал. – 1992. – № 3. – С. 109-112.
 42. Патлай, И. Н. Географическая изменчи­вость биохимических по­казателей дуба черешча­того / И. Н. Патлай, Ю. И. Гайда // Лесоведение. – 1993. – № 1. – С. 42-51.
 43. Патлай, И. Н. Селекция и сортоиспытание дуба на Украине / И. Н. Патлай, С. А. Лось, Ю. И. Гайда, Р. М. Яцик // Дуб – порода ІІІ-го тысячелетия : сб. научн. тр. Института леса НАН Беларуси. – Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 1998. – Вып. 48. – С. 177-183.
 44. Кудра, В. С. Влияние ложного ядра на качество буковой древесины [Електронний ресурс] / В. С. Кудра, Р. М. Витер, Ю. И. Гайда // Лесное хозяйство. – 2003. – № 5. – С. 23-24.
 45. Яцик, Р. М. Сучасний стан генетико-селекційно-насінницьких ресурсів дубів звичайного і скельного в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда, Ю. Д. Кацуляк [та ін.] // Науковий вісник НЛТУУ. – 2008. – № 19.4. – С. 45-55.
 46. Гайда, Ю. І. Основні етапи реалізації процесу збереження та використання лісових генетичних ресурсів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, О. О. Марчук, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип.18.10. – С. 33-41.
 47. Гайда, Ю. І. Оптимізація величини об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2009. – № 19.9. – С. 36-45.
 48. Гайда, Ю. І. Структурно-просторова організація об’єктів цінного генофонду лісових деревних порід in situ [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2010. – № 20.3 – С. 28-35.
 49. Сіщук, Н. М. Мінливість фертильності клонів і їх вплив на генетичну різноманітність насіння на клоновій насінній плантації модрини європейської в Передкарпатті [Електронний ресурс] / Н. М. Сіщук, Р. М. Яцик, Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.7. – С. 23-31.
 50. Гайда, Ю. І. Мінливість фенотипових ознак дуба звичайного у географічних культурах на Закарпатті [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. С. Феннич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.4 – С. 22-33.
 51. Гайда, Ю.І. Генетико-селекційні дослідження ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) на північному мегасхилі Українських Карпат [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик, // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 121. – С. 73-81.
 52. Гайда, Ю. І. Плюсові дерева дуба звичайного та скельного як об'єкти збереження генетичних ресурсів in situ [Електронний ресурс] / Ю.І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. – 2014. – № 24.11 – С. 20-26.
 53. Гайда, Ю. І. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2014. – № 4 (47). – С. 76-83.
 54. Гудима, В. Д. Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат [Електронний ресурс] / В. Д. Гудима, Ю. І. Гайда, В. М. Гудима, Р. М. Яцик // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 3-10.
 55. Гайда, Ю. І. Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Ефективна економіка. – 2015. – № 1.
 56. Гайда, Ю. І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки [Електронний ресурс] / Ю. І. Гайда // Агросвіт. – 2015. – № 2. – С. 3-9.
 57. Гайда, Ю. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту [Електронний ресурс] / Ю. Гайда, Ю. Новак // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 9–16.
 58. Генетичні ресурси лісів в Україні [Електронний ресурс] / C. А. Лось, В. Г. Григорьєва, Ю. І. Гайда [та ін.] // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. збірник. – 2015. – Т. 1. – С. 373-386.
 59. Патлай. И. М. Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуциро­ванных пород Украины на селекционно-генетической основе / И. М. Патлай, П. И. Молотков, Ю. И. Гайда [и др.] // Лесоводство и лесоразведение. Обзорная информация. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. – Вып.1. – 32 с.
 60. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 61. Козюк, В. Типологія держав добробуту, якість інститутів та екологічних благ у постсоціалістичних країнах / Віктор Козюк, Юрій Гайда, Оксана Шиманська // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 3-19.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини [Електронний ресурс] : монографія / Р. Яцик, В. Воробчук, В. Парпан [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 325 с.
 3. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Гайда, І. Попадинець, Р. Яцик [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 311 с.
 4. State of forest genetic resources in Ukraine [Електронний ресурс] / S. A. Los, L. I. Tereshchenko, Yu. І. Gayda [et al.]. - Kharkiv : PLANETA-PRINT, 2014. - 138 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]= Mikrookonomie: навч. посіб. /У. Броль, Ю. Гайда, О. Помазанська [et al.].– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 92 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Гайда, Ю. І. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики [Текст] / Ю. І. Гайда // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 334-343.
 4. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.