Статті

Горун Марія Володимирівна

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Горун Марія Володимирівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; науковий керівник О. В. Заставецька. – Львів, 2013. – 210 с.
 2. Горун, Марія Володимирівна Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Горун Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2013. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Коваль, Л. М. Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччини: надбання історико-архітектурної спадщини / Л. М. Коваль, В. С. Церклевич, М. В. Горун // Географія та туризм. - 2014. - Вип. 27. - С. 119-129.
 2. Горун, М. В. Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 23. - С. 167-174.
 3. Горун, М. В. Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі [Електронний ресурс] / М.В. Горун // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 192-198.
 4. Горун, М. В. Аналіз інвестиційної привабливості Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району [Електронний ресурс] / М. В. Горун // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 128-131.
 5. Горун, М. В. Розвиток туристично-рекреаційного господарства в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі / М. В. Горун // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 519:520: Географія. – С. 61-64.
 6. Горун, М. В. Значення маркетингових досліджень для розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки – № 6. – Хмельницький, Хмельницький національний університет, 2010 – С. 149 – 151.
 7. Стадницький, Ю. І. Етнотуристичний потенціал Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / Ю. І. Стадницький, О. В. Лопатовська, М. В. Горун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Збірник наукових праць. Серія : Економічні науки – Чернігів, Чернігівський державний технологічний університет, 2012 – № 2 (58) – С. 121–124.
 8. Горун, М. В. Перспективи формування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного кластера / М. В. Горун // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2012. - Вип. 12 (1). – С. 172-176.
 9. Горун, М. В. Функціональне зонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Історія української географії. Всеукраїнський науково-практичний часопис. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2012. – Вип. 26. – С. 128-131.
 10. Горун, М. В. Проблеми і перспективи розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун, О. М. Горобець // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2009 р. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 161-163.
 11. Горун М. В. Розвиток рекреаційного господарства Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Тези доповідей І Всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 червня 2010 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2010. – С. 133-134.
 12. Горун М. В. Санаторно-курортне господарство Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін ХХІ століття : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2011 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2011. – С. 98-102.
 13. Горун М. В. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – № 1 (1). – Хмельницький, ХКТЕІ, 2011 – С. 132–140.
 14. Горун М. В. Аналіз історико-культурних рекреаційних ресурсів Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М. В. Горун // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-семінару, 9-10 грудня 2011 р. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012 – С. 95-100.
 15. Горун М. В. Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / О. В. Заставецька, М. В. Горун // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2013 р. – Тернопіль-Форос : ТНЕУ, 2013. – С. 127-129.
 16. Горун М.В. Аналіз позицій санаторно-курортного господарства України на світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму / М.В. Горун / Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : зб. матер. Між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – С. 180-185.
 17. Горун М.В. Аналіз природних та суспільно-географічних чинників функціонування Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району / М.В. Горун / Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 21-23 травня 2015р. – Тернопіль : СМТ «Тайп», 2015. – С. 373-375.
 18. Горун М.В. Історико-культурні гомогенні ресурси Хмельницької області: стан збереження і можливості використання у міжнародному туризмі / М.В. Горун, Є. Чернякова // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 281 – 286.
 19. Горун М.В. Науково-краєзнавчі осередки Хмельниччини у розвику рекреаційно-туристичної справи / М.В. Горун, А. Стефанюк // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 20. Горун М.В. Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції у історико-культурних заповідниках Хмельницької області як основа для розвитку туризму / М.В. Горун, Ю. Кітнік // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» – Самчики, 2015. – С. 289 – 293.
 21. Горун М.В. Лікувально-оздоровчий туризм у системі рекреаційної діяльності та особливості його територіальної організації / М.В. Горун, О.С. Дзяна, Ю.В. Кітнік // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали Х Міжнародної наукової конференції, 7-9 жовтня 2016р. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 22. Горун М.В. Особливості впровадження методики продуктивного навчання при вивченні географії у економічних вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / М.В. Горун / Трансформація українських наукових пошуків на грані тисячоліть : Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїї конференції (м. Тернопіль, Україна, 5 грудня 2017 року) / Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2018. – Вип. 7. – С. 47 – 49.