Статті

Гринчуцький Валерій Іванович

gryntchutskiy

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Публікації

Статті:

 1. Гринчуцький, В. І. Банкрутство підприємств як характерне явище ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович.
 2. Гринчуцький, В. І. Державне регулювання промисловості в роки НЕПу [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1996. – № 1. – С. 52-57.
 3. Гринчуцький, В. І. Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький.
 4. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 5. Гринчуцький, В. Місце заробітної плати в системі соціально-трудових відносин перехідної економіки / Валерій Гринчуцький, Віктор Забродський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 24-27.
 6. Павлов, В. І. Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, В. І. Гринчуцький, В. С. Кравців, Н. В. Павліха // Економічний вісник Донбасу. – 2007. – № 3. – С. 155-160.
 7. Гринчуцький, В. І. До якості через стандартизацію та ідентифікацію / В. І. Гринчуцький // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 262-263.
 8. Гринчуцький, В. І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 9. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с. 
 4. Гринчуцький, В. І. Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. Економічна історія зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / В. Гринчуцький, Л. Родіонова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 624 с.
 3. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 4. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 5. Гринчуцький, В. І. Бьом-Баверк Ейген Фон (1851-1914) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 97-99.
 6. Гринчуцький, В. І. Найт Френк Хайнеман (1885-1972) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 361-362.