Статті

Гомотюк Оксана Євгенівна

homotyuk

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 1997.
 2. Гомотюк, Оксана Євгенівна. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 09.00.12 / Гомотюк Оксана Євгенівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - К., 2007. - 510 c.
 3. Гомотюк, О. Є. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док-ра істор. наук : спец. 09.00.12 – українознавство / Оксана Євгенівна Гомотюк. – Київ, 2008. – 510 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гомотюк, О. Говорімо українською, читаймо українською, думаймо українською! / Оксана Гомотюк // Університетська думка. – 2010. – № 2. – С. 2.
 2. Гомотюк, О. Злети, падіння й розвій українознавства: історичні уроки / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 11-24.
 3. Гомотюк, О. Михайло Грушевський - архітектор науки про українство / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 26-52.
 4. Гомотюк, О. Націєтворчий гімн українському селу / Оксана Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 32-35.
 5. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 6. Гомотюк, О. Михайло Драгоманов – фундатор першої політичної програми в українознавстві [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Українська історична бібліографістика: забуте і невідоме : наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2, ч. 2. – С. 47-56.
 7. Гомотюк, О. Теоретико-методологічні засади дослідження українства [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 167-172.
 8. Гомотюк, О. Розвиток наукових знань про Україну та українців у контексті історіографії (90-і рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 215-223.
 9. Гомотюк, О. Основні вектори наукових студій українського етносу в умовах імперських політичних конструкцій (ХIХ ст.) [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 19-30.
 10. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 19-24.
 11. Гомотюк, О. С. Українська національна ідея та її реалізація за часів Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. С. Гомотюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : Говерла, 2010. – Вип. 25. – С. 80-87.
 12. Гомотюк, О. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк // Наукові виклади. – 2006. – № 4. – С. 47-54.
 13. Гомотюк, О. Є. Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавства : [рец. на кн. : Бездрабко В. Документознавство в Україні : інституціоналізація та сучасний розвиток. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с. [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк.
 14. Гомотюк, О. Самостійна робота студентів коледжу як важлива умова продовження навчання у ВНЗ /О. Гомотюк, С. Турлюк // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 69-74.
 15. Гомотюк, О. Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби /О. Гомотюк //Психологія і суспільство.– 2012.– № 3.– С. 11-19.
 16. Гомотюк, О. Урочини на кафедрі українознавства! : [14 жовт. 2005 р. кафедра українознавства ТДЕУ відсвяткувала своє 15-чя] / О. Гомотюк // Академія. – 2005. – 1 листоп. (№ 29). – С. 3.
 17. Гомотюк, О. Історія економіки Галичини у творчості Івана Франка [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, В. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 50-56.
 18. Гомотюк, О. Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження / О. Гомотюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 198-209.
 19. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 20. Про «музеєзнавство» в документознавстві, або перспективи інформаційного аналітика / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ін.-т державного управління і права ; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2013 – Вип. 7– С. 114-142.
 21. Рецензії та огляди… / О. Гомотюк, К. Кондратюк // Мандрівець. – 2009. – № 6(84). – С. 77-82. – Рец. на кн. : Рудакевич, О. Національний принцип: етнополітична концепція нації / О. Рудакевич. – Тернопіль, 2009. 
 22. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам’яті українців / О. Гомотюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сучасна національна освіта» / за заг. ред. проф. А. В. Фурмана. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2014. – Спецвип. – С. 26-28.
 23. Гомотюк, О. Методологічний інструментарій українознавця / О. Гомотюк, О. Ярошинський //Національна та історична пам’ять. – К. : Український інститут національної пам’яті, 2012. – Вип.5.
 24. Гомотюк, О. Перший посібник з методології українознавства / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 277-281.
 25. Гомотюк, О. Цінна праця, на яку давно очікували українознавці / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Українознавство. – 2012. – № 4 (45).
 26. Гомотюк, О. «Воєнний комунізм» та його законодавче оформлення / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З.  Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2000. – Вип. 1 – С. 14-21
 27. Гомотюк, О. Виклики сучасного світу: концепт психофілософського осмислення українського буття / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 4(37). – С. 325-328. – Рец. на монографію : Сніжок, В. Українознавство: природна психофілософська концепція / В. Сніжок. – К. : ННДІУ, 2010. – 528 с.
 28. Гомотюк, О. Внесок Івана Франка у розвиток українознавства / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт, 2003. – Вип.  2.  – С. 19-25.
 29. Гомотюк, О. Внесок НТШ у розвиток мови / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2006.  – Т. VІІІ. – С. 148-155.
 30. Гомотюк, О. Гальмівні чинники процесу утвердження  незалежності України / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2002. – Вип. 4. – С. 22-27
 31. Гомотюк, О. Громадянське суспільство очима М. Драгоманова / О. Гомотюк // Українознавство у розбудові громадянського суспільства : зб. наук. пр. науково-дослід. ін-ту українознавства. – К. : Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 310-318.
 32. Гомотюк, О. Державотворчість української інтелігенції доби Центральної Ради / О. Гомотюк // Інтелігенція і влада : зб. наук. праць. Одес. нац. політех. ун-ту. – Одеса : Астропринт, 2001. – С. 189-193.
 33. Гомотюк, О. Експорт більшовицького тоталітарного режиму в Україну та ідеологізація українознавства (1917–1920) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 47-52.
 34. Гомотюк, О. Згортання українознавства в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 39-45.
 35. Гомотюк, О. Здобутки українознавства: історичні уроки / О. Гомотюк //Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 44-49.
 36. Гомотюк, О. Зовнішньополітична діяльність Української держави (період Гетьманату) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  14. – С. 176-179
 37. Гомотюк, О. Ідеї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду / О. Гомотюк // Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті : зб. доп. – Львів : Сполом, 2006. – С. 128-136.
 38. Гомотюк, О. Історико-економічні дослідження І. Франка / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 50-56.
 39. Гомотюк, О. Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в  УНР / О. Гомотюк, Є. Паньків // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє / ред. кол. : Б. Лановик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 152-155.
 40. Гомотюк, О. Легітимація українознавства в європейському просторі / О. Гомотюк, Я. С. Калакура //Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 184-186. – Рец. на  кн. : Наукова та видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка в Європі. – К., 2007. – 528 с.
 41. Гомотюк, О. М. Грушевський – фундатор наукового українознавства / О. Гомотюк // Історіографічні дослідження в Україні / відп. ред. Ю. Пінчук. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2005. – Вип. 16 : Михайло Максимович і українська історична наука : матеріали. круглого столу. – С. 288-312.
 42. Гомотюк, О. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / за заг. ред. П.  Кононенка. –– К. : «Рада», 2007. – Т. ХVІ. – С. 53-67.
 43. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства / О. Гомотюк // Історичний журнал. – 2004. – № 5(11). – С. 64-73.
 44. Гомотюк, О. Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 233-236.
 45. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків //Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 38-45.       
 46. Гомотюк, О. Науковий підхід до поняття «феодалізм» як необхідна умова до з’ясування витоків правової держави / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 2. – С. 38-44
 47. Гомотюк, О. Національно-визвольні змагання українського народу в соціально-економічному аспекті (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Л.  Давидович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2001. – Вип.  13. – С. 113-117.
 48. Гомотюк, О. Національно-культурна політика Української Центральної Ради як складова державотворення (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. Гомотюк, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 27-35
 49. Гомотюк, О. Підсумкове дослідження важливої історіографічної проблеми / О. Гомотюк // Українознавство. – 2010. – № 3 – С. 258-260. – Рец. на монографію : Мищак, І. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939- початок 1950-х рр..): історіографія / І. М. Мищак. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с.
 50. Гомотюк, О. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – поч. 1930-х рр.) / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 66-72.
 51. Гомотюк, О. Регіональні особливості економічного розвитку Правобережної України та західноукраїнських земель у кінці ХУІІ-ХУІІІ ст. / О. Гомотюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопiль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5.– С. 144-151.
 52. Гомотюк, О. Роль М. Драгоманова у поширенні знань про український народ / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.  Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 3. – С. 246-251.
 53. Гомотюк, О. Співпраця української інтелігенції в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) / О. Гомотюк // Військово-науковий вісник. – Львів : ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
 54. Гомотюк, О. Суперечливість політики «українізації» та її впливу на розвиток українознавства / О. Гомотюк // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 127-134.
 55. Гомотюк, О. Сучасні теоретико-методологічні пошуки у документознавсті / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр.; за заг. ред. В. В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 17-26.
 56. Гомотюк, О. Україна й українство як об’єкт наукових студій Івана Франка / О. Гомотюк // Мандрівець. – 2010. – № 5 (89). – С. 19-25.
 57. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / Оксана Гомотюк // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 50-56.
 58. Гомотюк, О. Українознавство як духовне осердя сучасної вищої освіти / О. Гомотюк // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 47-51.
 59. Гомотюк, О. Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : ПЦ «Фоліант», 2007. – Т. ХІV.– С. 135-151.
 60. Гомотюк, О. Українознавча діяльність Богдана Лепкого як чинник легітимації українства у європейському інтелектуальному просторі / О. Гомотюк // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2–3 листоп. 2007 р.] / за ред. М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 284-290.
 61. Гомотюк, О. Українознавча місія осередків «Просвіти» на рубежі ХІХ–ХХ століть / О. Гомотюк // Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття : зб. ст. конф. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 304-320.
 62. Гомотюк, О. Українознавчий доробок М. Максимовича / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 2. – С. 13-20.
 63. Гомотюк, О. Українознавчі вектори еміграційних досліджень у 20–30-х рр. ХХ  ст.   / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М.  Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2. – С. 50-55.
 64. Гомотюк, О. Українознавчі погляди Лесі Українки / О. Гомотюк // Українознавство. – 2004. – С. 273-276.
 65. Гомотюк, О. Українознавчі студії І.  Я.  Франка / О. Гомотюк // Українознавство. – 2003. – С. 211-217.
 66. Гомотюк, О. Українська Академія наук як координатор українознавчих студій / О. Гомотюк // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 34-45.
 67. Гомотюк, О. Українська духовність: способи збереження (погляд документознавця) / О. Гомотюк // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук. конф. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ, 2012. –С.167–169.
 68. Гомотюк, О. Українське наукове товариство у Києві – провідний центр українознавства / О. Гомотюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Міленіум, 2005 – Т. 3-4. – С. 150-160.
 69. Гомотюк, О. Університети – центри українознавчих досліджень (Харківський університет у І пол. ХІХ ст.) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. Алексієвця. – Тернопіль : Вид-во Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 1. – С. 221-225.
 70. Гомотюк, О. Утворення Академії наук як координатора українознавчих досліджень / О. Гомотюк // Сторінки історії : зб. наук. пр. / відп. ред. Н.  Гнатюк. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2006. – Вип. 22. – С. 63-75
 71. Гомотюк, О. Центральна Рада в державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.): висновки та уроки / О. Гомотюк, Л. Давидович, Є. Паньків // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ін-ту Терноп. акад. народ. госп.-ва / редкол. : З. Гладун [та ін.]. – Тернопіль : «Терно-граф», 2001. – Вип. 3. – С. 51-58 
 72. Гомотюк, О. Тернопільське купецтво очима Івана Франка, або проблеми етики галицьких підприємців / О. Гомотюк // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 75-88.
 73. Гомотюк, О. Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам'яті українців / О. Є. Гомотюк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 26-27.
 74. Гомотюк, О. Є. Історія та культура козацтва у наукових студіях І. Я. Франка [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українознавство. – 2011. – № 3 (40). – С. 115-123.
 75. Гомотюк, О. Є. Іван Франко : проблематика етики бізнесу крізь призму "Тернопільської моральності" [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –  2011. – Вип. 2 (52). – С. 342-354. 
 76. Гомотюк, О. Є. Історик у контексті епохи (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича) [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2012. – № 4 – С. 87-90.
 77. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності як умова конкурентоздатної економіки [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18.
 78. Гомотюк, О. Є. Історія українського народу у науково-освітньому просторі кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Є. Гомотюк //  Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iменi Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 132-139.
 79. Гомотюк, О. Є. Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія [Електронний ресурс] / О. Гомотюк, О. Ярошинський // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 84-86.
 80. Гомотюк, О. Є. До питання про властивість документа, або про об’єктивно-суб’єктивне в докуменознавстві / О. Є. Гомотюк // Термінологія документознавства  та суміжних галузей знань : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 24-31.
 81. Гомотюк, О. Є. Політична нація / О. Є. Гомотюк // Науковий інструментарій українознавця. – К., 2012. –  С. 91-93.
 82. Гомотюк, О. Є. Духовні цінності епохи: минуле і сучасне у контексті майбутнього / О. Є. Гомотюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К. : ННДІУВІ, 2012. – Т. ХХХ. – С. 178-186.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.
 2. Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. Х1Х - перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. Є. Гомотюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 552 с.
 3. Гомотюк, О. Історія українознавства / О. Гомотюк . – К. : Академвидав, 2011. – 512 с.
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 72 с.
 2. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 2-ге вид. – Тернопіль : Астон, 2012. – 224 с.
 3. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 4. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [3-тє вид.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.
 5. Історія української культури : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – [4-е вид.]. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с.
 6. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.
 7. Історія середніх віків : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Запоріжжя : Прем’єр, 2000. – 170 с.
 8. Історія України (Х-ХІ кл.) : навч. посіб. / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – [2-е вид., доп. і доопрац.]. – Тернопіль : Тайп, 2007. – 291 с.
 9. Історія України : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 118 с.
 10. Нова історія : навч. посіб / О. Гомотюк, С. Батіг, Є. Паньків, М. Паньків. – Тернопіль, 1998. – 200 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гомотюк, О. Є. Історія України  : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – [2-ге вид., переробл.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 48 с.