Статті

Дідоренко Тетяна Василівна

ddorenko-tetyana-vasilvna

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 230 с.
 2. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дідоренко, Т. В. Маркетингова діяльність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 204-208.
 2. Дідоренко, Т. В. Особливості організації внутрішнього оперативного обліку і контролю при здійсненні експортних операцій / Т. В. Дідоренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 152-153.
 3. Мельник, Н. Особливості бухгалтерського обліку у Великобританії / Н. Мельник, Т. Дідоренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 228-230.
 4. Дідоренко, Т. В. Підвищення трансфоспроможності сільськогосподарського машинобудування на основі венчурного інвестування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 189-191.
 5. Дідоренко, Т. В. Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва / Т. В. Дідоренко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 92-99.
 6. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 7. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 8. Дідоренко, Т. В. "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень / Т. В. Дідоренко // Молодий вчений. - 2015. - № 2(2). - С. 53-55.
 9. Дідоренко, Т. В. Гносеологічні аспекти формування та розвитку оперативного обліку / Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 2. - С. 253-257.
 10. Завитій, О. П. Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки / О. П. Завитій, Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 58-67.
 11. Дідоренко, Т. В. Адаптивність організаційних форм використання сільськогосподарської техніки / Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 121-125.
 12. Дідоренко, Т. В. Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства / Т. В. Дідоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. –  Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 110-114.
 13. Дідоренко, Т. В. Логічна структура системи бухгалтерського обліку / Т. В. Дідоренко           // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10.
 14. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 15. Дідоренко, Т. В. Сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко //  Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. –  № 1 (16). – С. 126-129.
 16. Дідоренко, Т. В. Вектор розвитку активно-адаптивної системи бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. –  Вип. 10, ч. 2. –  С. 174-177.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Дідоренко, Т. В. Інституційні фактори інноваційного розвитку аграрного сектора регіональної економічної системи [Текст] / Т. В. Дідоренко // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 186-195.