Статті

Шумейко (Дудар) Оксана Тарасівна

dudar o t

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дудар, Оксана Тарасівна Організаційно-економічні засади формування органічного агровиробництва [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Оксана Тарасівна Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 236 с.
 2. Дудар, Оксана Тарасівна Організаційно-економічні засади формування органічного агровиробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Тарасівна Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дудар, О. Методичні підходи аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / Оксана Дудар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. націонал. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 11. – С. 177-181.
 2. Дудар, О. Організаційно-економічні засади розвитку кооперації в сільському господарстві / Оксана Дудар, Наталія Голомша // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 4. – С. 40-43.
 3. Дудар, О. Організаційно-економічні основи формування і розвитку органічного агровиробництва / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – С. 80-86.
 4. Дудар, О. Т. Аналіз можливостей та проблем формування системи органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар.
 5. Дудар, О. Т. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – 2010. – № 17 (2). – С. 160-166.
 6. Дудар, О. Т. Відродження кооперативного руху в сільському господарстві / О. Т. Дудар, Р. В. Волошин // Агро-2005. Формування конкурентоспроможності продукції і підприємств АПК : зб. наук. праць студентів Інституту аграрної економіки і менеджменту ТДЕУ. – Тернопіль : Економічна думка. – 2005. – С. 132-136.
 7. Дудар, О. Т. Маркетингова діяльність в системі товаропросування органічної продукції до споживачів [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Економіка та управління АПК. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2. – С. 11-15.
 8. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 26-30.
 9. Дудар, О. Т. Порівняльний маржинальний аналіз ефективності виробництва сільськогосподарської продукції за органічною та інтенсивною технологіями / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. - 2010. - № 5. С. 86-91.
 10. Дудар, О. Т. Проблеми та перспективи розвитку органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар.
 11. Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.
 12. Дудар, О. Т. Системний аналіз важливих складових утвердження вітчизняного органічного агровиробництва [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 2. – С. 135-139.
 13. Дудар, О. Т. Формування системи органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 31-38.
 14. Дудар, О. Т. Аналіз тенденцій становлення органічного виробництва в аграрних формуваннях / О. Т. Дудар // Продуктивні сили та продовольча безпека країни : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. ( у заочн. ф-мі) / редкол. П. Т. Саблук, В. П. Рябоконь, О. А.Козак, В. І. Власов, С. М. Кваша, М. Ф. Кропивко, М. Й. Малік, Р. П. Саблук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 103-106.
 15. Дудар, В. Проблеми переходу до органічної моделі агровиробництва в контексті сталого розвитку агросфери / Володимир Дудар, Оксана Дудар // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 187-190.
 16. Дудар, О. Концептуальні основи розвитку органічного агровиробництва в Україні / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 56-66.
 17. Дудар, О. Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції / Оксана Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 62-70.
 18. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 19. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 20. Шумейко, О. Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення / Оксана Шумейко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 33-42.
 21. Дудар, Т. Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т. Г. Дудар, О. Т. Шумейко, В. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 46-53.
 22. Дудар, О. Т. Організаційно-економічні засади розвитку кооперації в сільському господарстві / О. Т. Дудар, Н. Є. Голомша // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчен. Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – Вип. 4. – С. 40-43.
 23. Дудар, О. Т. Методичні підходи аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та їх продукції / О. Т. Дудар // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 177-181.
 24. Дудар, О. Т. Організаційно-економічні основи формування і розвитку органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 80-86.
 25. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 26-30.
 26. Дудар, Т. Г. Маркетингова діяльність у системі товаропросування органічної продукції до споживачів / О. Т. Дудар, Т. Г. Дудар // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 11-15.
 27. Дудар, Т. Г. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – 2010. – № 17 (2). – С. 160-166.
 28. Дудар, О. Т. Порівняльний маржинальний аналіз ефективності виробництва сільськогосподарської продукції за органічною та інтенсивною технологіями / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 86-91.
 29. Дудар, О. Т. Системний аналіз важливих складових утвердження вітчизняного органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 135-139.
 30. Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 3. – С. 121-126.
 31. Дудар, О. Т. Формування системи органічного агровиробництва // О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 8. – С. 31-38.
 32. Дудар, О. Т. Концептуальні основи розвитку органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 1. – С. 56-66.
 33. Дудар, О. Т. Теоретичні основи формування органічного агровиробництва у контексті екологізації довкілля / О. Т. Дудар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 191-195.
 34. Дудар, О. Т. Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації / О. Т. Дудар // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 9. – С. 105-112.
 35. Дудар, О. Т. Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції / О. Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Вип. 1. – С. 62-70.
 36. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 37. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 38. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників / О. Т. Дудар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 4 (59). – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методологія наукових досліджень. Програма і методичні вказівки для вивчення дисципліни студентами спеціальності 8.03050401: "Економіка промислового підприємства" / Уклад. О. Т. Дудар, В. І. Гринчуцький. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 48.