Статті

Конопліцька Олена Ігорівна

конопліцька олена ігорівна

Кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Костецька, Олена Ігорівна Жанрова система прози Богдана Лепкого : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2004. — 219
 2. Костецька, Олена Ігорівна Жанрова система прози Богдана Лепкого [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Костецька Олена Ігорівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Конопліцька, О.І. Антропологічні виміри героя у творчості Б. Лепкого [Електронний ресурс] / О.І. Конопліцька. // Studia methodologica. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 104-110.
 2. Конопліцька, О. І. Документ як інформаційно-комунікативна система / О. І. Конопліцька // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2010. – № 193. – С. 11-18.
 3. Конопліцька, О. І. Домінанти жанрових систем у прозі Б. Лепкого / О. І. Конопліцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознаво. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25. – С. 171-183.
 4. Конопліцька, О. І. Епістолярна спадщина Б. Лепкого у контексті духовності української літератури / О. І. Конопліцька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / відп. ред. А. В. Козлов. –К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 31, ч. 1. – С. 217-229.
 5. Конопліцька, О. І. Новелізація новітньої прози у творчості Б. Лепкого / О. І. Конопліцька // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2008. – № 145. – С. 7-10.
 6. Конопліцька, О. І. Новітні інструменти обробки наукових документально-інформаційних систем (на прикладі підготовки магістрів-документознавців та менеджерів інформаційної діяльності  в Тернопільському національному економічному університеті) / О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Донецьк, 30 берез. – 1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 110-113.
 7. Конопліцька, О. І. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред. В. М. Андрієнко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 8. Конопліцька, О. І. Поняття «комунікативної грамотності» державного службовця / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювілейної Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 281-283.
 9. Конопліцька, О. І. Романізація епічної прози («Під тихий вечір»Богдана Лепкого) / О. І. Конопліцька // Studia methodologica : альманах. –Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя д-ра філолог. наук, проф., академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упоряд. І. Папуша. – С. 68-73.
 10. Конопліцька, О. І. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. IV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. –Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 224-225.
 11. Конопліцька, О. І. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / О. І. Конопліцька, О. М. Гавура,  Н. М. Ліщинська // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред. В. М. Андрієнко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 85-87.
 12. Конопліцька, О. І. До питання мовно-комунікативної компетенції фахівця (тези) / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 374-376.
 13. Конопліцька, О. І. Жанрові особливості повісті Б. Лепкого «Зломані крила» / О. І. Конопліцька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / відп. ред. А. В. Козлов. – К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 32, ч. 2. – С. 145-153.
 14. Конопліцька, О. І. Засоби і значення парамови (акустичних сигналів) у діловому спілкуванні / О. І. Конопліцька, О. Гавура // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Тернопіль : ТНЕУ, 2013.
 15. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 16. Конопліцька, О. І. Генологічний дискурс з приводу «Мазепи» Богдана Лепкого // Studia methodologica. Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. праць з нагоди 70- річчя Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 96-103.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2011. – 198 с.
 2. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Конопліцька, О. І. Методичні рекомендації для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт / уклад. : О. І. Конопліцька, Т. Т. Вількова. – Тернопіль, 2008. – 90 с.
  1. Конопліцька, О. І. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу "Українська мова" (робоча програма, плани лекційних і практичних занять) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчання напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" / уклад. : О. І. Конопліцька, О. М. Папуша. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 34 с.
  2. Конопліцька, О. І. Ділова українська мова : навч.-метод. комплекс для студ. заочн. форми навчан. напряму підготовки 1501 «Державне управління» (спец. 8.150101 «Державна служба») / О. І. Конопліцька. –Тернопіль, 2007. – 120 с.
  3. Конопліцька, О. І. Організація документознавства праводілової сфери : навч.-метод. матеріали до вивч. курсу / О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 80 с.
  4. Конопліцька, О. І. Українська мова : навч.-метод. матеріали для студ. ф-ту комп. інформ. технологій / О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2008. – 90 с.
  5. Конопліцька, О. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. матеріали для слухач. відділу післядипломної освіти та підвищ. кваліф. / О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2006. – 68 с.
  6. Вількова Т. Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.
  7. Гавура, О. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)» / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
  8. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту випускної науково-дослідної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» у галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» : навч.-метод. матеріали / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір, 2010. – 164 с.
  9. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
  10. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
  11. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с. 
  12. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
  13. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.