Статті

Клапків Юрій Михайлович

Klapkiv foto2Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидан економічних наук

Посада: доцент

Публікацїі:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Клапків, Юрій Михайлович Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Юрій Михайлович Клапків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 248 с.
 2. Клапків, Юрій Михайлович Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Юрій Михайлович Клапків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Клапків, Ю. Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні / Ю. Клапків // Світ фінансів. – 2008. – № 1(14). – С. 177-182.
 2. Клапків, Ю. Концептуальні засади ії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Клапків.
 3. Клапків, Ю. М. Формування інтегрованого нагляду за міжсекторовою діяльністю фінансових інституцій / Ю. М. Клапків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2(16). – С. 148-151.
 4. Клапків, Ю. Банківське страхування : нові виклики та можливості [Електронний ресурс] / Юрій Клапків, Віктор Тринчук.
 5. Клапків, Ю. М. Концептуальні форми ефективної співпраці банків та страхових компаній в умовах фінансової глобалізації [Електронний ресурс] / Ю. М. Клапків.
 6. Клапків, Ю. М. Особливості дотаційного страхування сільськогосподарських ризиків в Україні та ЄС / Ю. М. Клапків // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11(37). – С.30-32.
 7. Клапків, Ю. М. Фінансовий механізм консолідації банківсько-страхового бізнесу України / Ю. М. Клапків // Наука й економіка. – 2009. – № 4. – Т. 1. – С.57-64.
 8. Клапків, Ю. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектоніки у розрізі страхування автотранспорту в Україні / Юрій Клапків // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 97-104.
 9. Клапків, Ю. М. Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу / Ю. М. Клапків, Л. М. Клапків // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 126-128.
 10. Клапків, Ю. Формування новітньої банківсько-страхової бізнес-архітектури в Україні / Ю. Клапків // Ринок цінних паперів України.– 2008.– №1-2.– С. 47-56.
 11. Клапків, Юрій Вплив фінансової кризи на інтеграцію банків та страхових компаній /Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) /редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– Ч. 2.– С. 83-85.
 12. Клапків, Ю. М. Доктринальні принципи страхової справи в Україні при невизначеності якості страхових послуг та "регресивному відборі" / Ю. М. Клапків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 156-161.
 13. Клапків, Ю. Концептуалізації регресів та суброгації у страхуванні / Юрій Клапків // Світ фінансів. – № 2. – 2015. – С. 118-126.
 14. Клапків, Ю. М. Економічні аспекти обов’язковості суспільно необхідних видів страхування / Юрій Клапків // Проблеми формуваннята розвитку інноваційної інфраструктури:європейський вектор–нові виклики та можливості: тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - С. 172-173.
 15. Клапків, Ю. Особливості сучасного занепаду банкострахування в Україні / Юрій Клапків// Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації : матеріали ІІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. [Тернопіль, 15 трав. 2015 р.]. - Тернопіль, 2015. - С. 87- 90.
 16. Клапкив, Ю. Неопределенность качества страховых услуг и регрессивный отбор / Юрий Клапкив // Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. [Ярославль, 2–5 июня 2015 г.] / ЯрГУ, РОСГОССТРАХ. – Ярославль, 2015. – С. 312-316.
 17. Клапків, Ю. Логос теорії страхування / Юрій Клапків // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О. П. Киреленко [Тернопіль, 26 лист. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-88.
 18. Клапків, Ю. М. Підтримка національного сільськогосподарського виробника через дотаційне страхування згідно норм ЄС / Юрій Клапків // Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку :  матеріали ІІ міжвуз. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2014. – Т 1. – С. 513-516.
 19. Клапків, Ю. М. Особливості використання пакетних продаж у банкострахуванні / Юрій Клапків // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва : матеріали V наук. конф. студ. та молод. вчених [Тернопіль, 6 листоп. 2014 р.]. – Тернопіль : Видавництво «Вектор», 2014. – С. 67-70.
 20. Клапків, Ю. М. Митрополит Андрей Шептицький [Електронний ресурс] / Юрий Клапкив // Український Страховий Клуб-. ССБУ. – 2014. – Червень. – С. 56-59.
 21. Клапків, Ю. М. Детермінанти страхування реальних інвестицій / Юрій Клапків // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер. Економічні науки. – Чернівці : БДФЕУ. – 2014. –- Вип. 26. – С. 203-210.
 22. Клапків, Ю. М. Різновиди поділу та детермінанти майнових ризиків / Юрій Клапків // Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет- конф. [Тернопіль, 27 трав. 2014 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 14-18.
 23. Клапкив, Ю. М. Экономические детерминанты катастрофических рисков в современной, глобализированной среде / Юрий Клапкив // Академический вестник. – 2014. – № 1 (27). – С. 287-296.
 24. Клапків, Ю. М. Домінанти інвестиційних ризиків банківських і страхових інституцій / Юрій Клапків // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації : матеріали Всеукр. інтернет-конф. [Тернопіль, 16 трав. 2014 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 78-80.
 25. Клапків, Ю. М. Ключові детермінанти страхування реальних інвестицій / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. 11 Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Ч. 2. – С. 60-62.
 26. Клапків, Ю. М. Дефініція та особливості класифікації катастрофічних ризиків у теорії страхування / Юрій Клапків // Фінансовий простір. – 2013.– № 3 (11). – С.145-151.
 27. Клапків, Ю. М. Економічні детермінанти катастрофічних ризиків / Юрій Клапків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 61-67.
 28. Клапків, Ю. М. Специфіка та критерії класифікації ризиків / Юрій Клапків // «Соціально–економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті» : зб. тез доп. Міжнар. наук. практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 15 листоп. 2013 р.]. – Тернопіль. : Вектор, 2013. – С. 18-20.
 29. Клапків, Ю. М. Фінансові інструменти в Спільній аграрній політиці ЄС / Юрій Клапків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 19. – С. 66-69.
 30. Клапків, Ю. М. Концептуальні особливості катастрофічних ризиків у світовому фінансовому просторі / Юрій Клапків // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва : матеріали IV наук. конф. студ. та молод. вчених [Тернопіль, 21 листоп. 2013 р.]). – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 91-84.
 31. Клапків, Ю. М. Використання інструментів страхування у спільній аграрній політиці ЄС / Юрій Клапків // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації : матеріали Всеукр. інтернет-конф. [Тернопіль, 15 травня 2013 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 78-80.
 32. Клапків, Ю. М. Развитие дотационного страхования сельскохозяйственных рисков в Украине и ЕС / Юрій Клапків // Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб. материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – Т. 1. – С. 225-229
 33. Клапків, Ю. М. Особливості становлення системи ліцензованого страхування сільськогосподарської продукції / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Ч. 2. – С. 72-74.
 34. Клапків, Ю. М. Фундаментальні домінанти фінансової державної підтримки аграрного бізнесу / Юрій Клапків, Любов Клапків // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 126-128.
 35. Клапків, Ю. М. Особливості дотаційного страхування сільськогосподарських ризиків в Україні та ЄС / Юрій Клапків // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин: фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва : зб. тез доп. ІІІ наук. конф. студ. та молод. вчених [8 листоп. 2012 р.] / відп. за вид. О. С. Пруський. – Тернопіль : Вектор, 2012. –С. 56-58.
 36. Клапків, Ю. М. Вплив фінансової кризи на інтеграцію банків та страхових компаній / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Девятої Міжнар.наук.-практ. конф. молод. вчених – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 83-85.
 37. Клапків, Ю. М. Концептуальні форми ефективної співпраці банків та страхових компаній в умовах фінансової глобалізації / Юрій Клапків // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5 (16). – С. 287-290.
 38. Клапків, Ю. М. Развитие интегрированного надзора за страховой и банковской деятельностью / Юрій Клапків // Взаимодействие государства и страховых организаций: проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. страх. форума [Пермь, 8-9 июня 2011 г.]. – Пермь, 2011. – С. 444-451.
 39. Клапків, Ю. М. Перспективи розвитку банківсько-страхових холдингів / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Восьмої Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [Тернопіль, 25–26 лютого 2010 року]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Ч. 2. – С.89-90.
 40. Клапків, Ю. М. Особливості розвитку консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури / Юрій Клапків // Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф. [28-29 жовт. 2010 р.] – Х., 2010. – С. 89-90.
 41. Клапків, Ю. М. Консолідація банківського та страхового бізнесу на ринку Великої Британії / Юрій Клапків // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доп. VII Міжнар. наук.–практ. Інтернет конф. – Тернопіль, 2010. – С. 21-23.
 42. Клапків, Ю. М. Розвиток інтеграції банківського та страхового бізнесу в Україні / Юрій Клапків // Збірник наукових. праць Уманського НУС / редкол. : А. Ф. Головчук. – Умань, 2010. – Вип. 73, ч. 2 : Економіка. – С. 48–55.
 43. Клапків, Ю. Консолідація банківського та страхового бізнесу на ринку Польщі / Юрій Клапків // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання : матеріали Міжнар. наук. студен. аспірант. конф. [Львів, 4-15 трав. 2010 р.]. – 2010. – С. 241-242.
 44. Клапків, Ю. Розвиток консолідованої банківсько-страхова бізнес-архітектури в контексті європейської інтеграції України / Юрій Клапків // Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2 ч. – Ірпінь, 2010. – Ч. 1. – С. 306-309.
 45. Клапків, Ю. Теоретична концептуалізація синергетичної ефективності консолідації банківського та страхового бізнесу / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [Тернопіль, 25-26 лют. 2010 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. –. Ч. 2.– С. 107-109.
 46. Клапків, Ю. Фінансовий механізм консолідації банківсько-страхового бізнесу України / Юрій Клапків // Наука й економіка. –2009. – № 4(16). – Т. 1. – С. 57-64.
 47. Клапків, Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні / Юрій Клапків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 108-113.
 48. Клапків, Ю. М. Консолідація державного регулювання діяльності фінансових посередників в умовах глобальної економічної нестабільності / Юрій Клапків // Менеджмент малого і середнього бізнесу: ефективність конкурентоспроможність, стійкість : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Севастополь, 21-25 верес. 2009 р.]. – Севастополь : вид-во СевНТУ, 2009. – С. 38-39.
 49. Клапків, Ю. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес архітектоніки в розрізі страхування автотранспорту в Україні / Юрій Клапків // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2 (23). – С. 99-106.
 50. Клапків, Ю. Детермінанти розвитку світової фінансової бізнес архітектоніки в контексті зменшення обсягів авто продаж / Юрій Клапків // Збірник тез доповідей за матеріалами загальноуніверситетської наукової конференції [Тернопіль, 14-15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Ч. 1. – С. 70-74.
 51. Клапків, Ю. М. Формування консолідованої бізнес архітектоніки, як засіб стабілізації фінансової системи / Юрій Клапків // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [5-6 черв. 2009 р.]. – Умань : Видавець "Сочінський", 2009. – Ч. І. – C. 171-173.
 52. Клапків, Ю. Консолідація фінансових інституцій як наслідок конвергенції / Юрій Клапків // Економіка проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 6 т. – Т. VI, вип. 247: –Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С.1512-1520.
 53. Клапкив, Ю. М. Финансовый сектор Украины: состояние, проблемы и перспективы развития / Ю. М. Клапкив, В. С. Свиркий // Актуальные проблемы экономики и совершенствования правового регулирования в экономике / отв. за вып. А. Е. Медовый. – Пятигорск : Издательство МАФТ, 2009. – С. 598-603.
 54. Клапків, Ю. Синергетична ефективність консолідації банківського та страхового бізнесу / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. Шостої Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [Тернопіль, 26-27 лют. 2009 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Ч. 2. – С. 91-93.
 55. Клапків, Ю. Банкострахування: нові виклики та можливості / Юрій Клапків // Страхова справа. – 2008. – № 3(31). – С.55-59.
 56. Клапків Ю. М. Історична ретроспектива процесів консолідації банківського та страхового бізнесу / Ю. М. Клапків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К., :2008. – Вип. 77. – Ч. 1. – С. 201-10
 57. Клапків, Ю. Формування новітньої банківсько-страхової бізнес архітектури в Україні / Юрій Клапків // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 1 - 2. – С. 47-56.
 58. Клапків, Ю. Парадигма консолідації нагляду над банківськими та страховими інституціями / Юрій Клапків // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України . зб. тез доп. II наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 2008. – С. 99-101.
 59. Клапків, Ю. М. Реалії та перспективи розвитку страхового ринку в Україні / Юрій Клапків, Володимир Свірський // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали наук.- практ. конф. [16—17 жовтня]. – Тернопіль, 2008. – С. 243-245.
 60. Клапків, Ю. Нова економіка як стимул розвитку консолідованої банкострахової бізнес архітектури / Юрій Клапків // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні : матеріали Міжнар. наук. студ. – аспірант. конф. [16-17 трав. 2008 р.]. – Львів, 2008. – С. 153-154.
 61. Клапків, Ю. Розвиток банкострахування та його вплив на систему дистрибуції фінансових послуг / Юрій Клапків //Економіка і ринок: облік аналіз, контроль. – 2007. –№ 17. – С.374-385.
 62. Клапків, Ю. М. Розвиток банківсько-страхової консолідації в умовах глобалізації та лібералізації ринків фінансових послуг / Юрій Клапків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 72, ч. ІІ. .– С. 158-163
 63. Клапків, Ю. М. Консолідація банківського та страхового бізнесу в умовах глобалізації / Юрій Клапків // Світові тенденції формування та функціонування ринку страхових послуг: національний аспект : у ІІ ч. – К.:"Київський університет". – Ч.1. – 2008. – С.134-144.
 64. Клапків, Ю. Розвиток коінтегрованої бізнес архітектури в Україні. / Юрій Клапків // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-виклад. складу [Тернопіль, 16 квіт. 2008 р.]. – Тернопіль, 2008. – С. 54-56.
 65. Клапків, Ю. М. Розвиток консолідації банківсько-страхового бізнесу в Індійській Республіці / Юрій Клапків // Проблеми розвитку фінансової системи України на сучасному етапі : матеріали наук. конф. студ. та молод. вчених [Тернопіль, 21 берез. 2008 р.]. – Тернопіль, 2008. – С. 9-11.
 66. Клапків, Ю. Формування альянсів фінансових і не фінансових інституцій в умовах глобалізації / Юрій Клапків // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації : зб. тез доп. П’ятої ювілейн. Міжнар. наук. – практ. конф. молод. учених [Тернопіль, 21-23 лют. 2008 р.]. – 2008. – Ч. 2. – С. 107-110.
 67. Клапків, Ю. Стратегія створення альянсів страхових компаній і банків в Україні у контексті формування конкурентних преваг в умовах глобалізації / Юрій Клапків // Актуальні проблеми розвитку страхової діяльності в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених та студ. – Харків, 2007. –53-57.
 68. Клапків, Ю. Прагматизм ефективності співпраці банківських та страхових інституцій (Банкострахування) / Юрій Клапків // Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації : зб. тез доп. студ. на наук. конф. [Тернопіль, 17 квітня 2007 року]. – С. 96-98.
 69. Клапків, Ю. Державне регулювання банкострахування: зарубіжний досвід / Юрій Клапків // Актуальні проблеми фінансової теорії та практики очима студентської молоді : зб. наук. праць студ. – Тернопіль, 2007. – С. 73-84.
 70. Клапків, Ю. Ваncassurance у контексті глобалізаційних процесів: формування стратегічних цілей консолідації фінансових інституцій / Юрій Клапків // Україна на шляху до інтеграції у світовий фінансовий простір : зб. матеріалів Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф. [11–13 берез. 2007 р.]. – К. :КНЕУ,2007. – С. 119-121.
 71. Клапків, М. С. Визначна роль Кеннета Ерроу у страховій науці / Михайло Семенович Клапків, Юрій Михайлович Клапків // XII Тернопільські Нобелівські читання. – Тернопіль : Рада, 2005.– С. 25-27.
 72. Клапків, Ю. Вивчення І. Я. Франком фінансової діяльності банків у Галичині та Буковині / Юрій Клапків // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – № 9 – С. 137-141.
 73. Клапків, Ю. Глобалізація страхової галузі: наслідки для України / Юрій Клапків // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 9. – С.70-78.
 74. Клапків, Ю. Концептуалізація регресів та суброгації у страхуванні / Юрій Клапків // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 118-126.
 75. Клапків, Ю. М. Концептуалізації поняття інститут та інституалізація для ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Ю. М. Клапків // Вісник Асоціації докторів філософії України. – Львів, 2015. − Вип. 1. − С. 12-14.
 76. Клапків, Ю. М. Особливості понять інститут та інституалізація ринку страхових послуг / Юрій Михайлович Клапків // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 14-19. 
 77. Клапків, Ю. М. Особливості трактування ризику лауреатами Нобелівської премії / Юрій Михайлович Клапків, Василь Васильович Дем'янишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 55-62.
 78. Клапків, Ю. Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги / Юрій Клапків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1 . – С. 52-62.
 79. Клапків, Ю. Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні / Юрій Клапків // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 206-214.
 80. Клапків, Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26-34.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Клапків, М. С. Витоки національного страхового ринку України [Текст]: монографія /М. С. Клапків, Ю. М. Клапків.– Тернопіль: Карт-бланш, 2003.– 275 с.
 2. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 3. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : монографія / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк – Люблін : „Drukarnia Kolor Lublin”, 2013. – Із змісту : Клапків, Ю. М. Адаптація системи дотацій та страхування у Польщі та Україні до Спільної аграрної політики ЄС / Юрий Клапків. – С. 262-269.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ: