Статті

Крисоватий Ігор Андрійович

1454519933 2-redКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисоватий, Ігор Андрійович Податкове регулювання інноваційних процесів в Україні : стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Андрійович Крисоватий. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Крисоватий, І. А. Аналіз трактувань поняття "податкове регулювання інноваційної діяльності" у працях зарубіжних та вітчизняних вчених / І. А. Крисоватий // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 214-220.
 2. Крисоватий, І. А. Інструменти активізації інвестиційної та інноваційної компоненти у вітчизняній системі оподаткування / І. А. Крисоватий // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 51-55.
 3. Крисоватий, І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні / І. Крисоватий // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 4. – С. 28-36.
 4. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 5. Крисоватий, І. А. Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Крисоватий // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 3. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Крисоватий, І. А. Напрямки розвитку податкового регулювання інноваційних процесів у сучасних умовах [Текст] / І. А. Крисоватий // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 383-420.