Статті

Карапетян Едуард Томікович

karapetian

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 175 с.
 2. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 21 с.

Статті:

 1. Карапетян, Е. Оптимізаційна модель планування асортименту продукції на підприємстві в умовах ринку / Едуард Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 41-43.
 2. Карапетян, Е. Перебудова функціонування, організації і поведінки українських підприємств в умовах ринку / Е. Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка – Тернопіль, 2004.– № 17.– С.147-149.
 3. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. націонал. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 100-104.
 4. Карапетян, Е. Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми / Е. Т. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 151-155.
 5. Карапетян, Е. Структура аналітичного обґрунтування виробничої програми швейних підприємств в умовах ринкових відносин / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 197-199.
 6. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 7. Карапетян, Е. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система підприємства та джерела її забезпечення / Едуард Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 139-141.
 8. Карапетян, Е. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 271-272.
 9. Карапетян, Е. Т. Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 62-67.
 10. Карапетян, Е. Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 11. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 12. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 13. Карапетян, Э. Проблемы и перспективы швейной отрасли Украины [Электронный ресурс] / Эдуард Карапетян.
 14. Карапетян, Е. Трансформація організації та поведінки вітчизняних підприємств у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 15. Карапетян, Е. Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 82-85.
 16. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України в період становлення ринкових відносин [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 17. Карапетян, Е. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 156-158.
 18. Карапетян, Е. Т. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Аnneta Zielinska Jeleni Gora. – 2007. – Р. 12-16.
 19. Карапетян, Е. Методика вибору підприємств-конкурентів для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 115. – С. 200-204.
 20. Карапетян, Е. Т. Методика аналізу конкурентоздатності швейної продукції на регіональних ринках [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль, 1999. – С. 117-121.
 21. Карапетян, Е. Підходи щодо здійснення аналізу підприємств-конкурентів в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 22. Карапетян, Е. Доцільність використання маркетингових досліджень у діяльності малих та середніх підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 23. Карапетян, Е. Т. Вироблення стратегічних орієнтирів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 24. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. праць. Сер. Економіка. – 2002. – С. 29-31.
 25. Карапетян, Е. Т. Аналіз організації збутової мережі конкурентів і засобів стимулювання реалізації, які використовуються [Електронний ресурс] / Едуард Томікович Карапетян.
 26. Карапетян, Е. Концептуальні напрями у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 27. Карапетян, Е. Обґрунтування використання кластерного підходу в підвищенні стійкого розвитку регіону [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян. 
 28. Карапетян, Е. Т. Методологія підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 29. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 146-149.
 30. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 195-200.
 31. Карапетян, Е. Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, А. К. Пода.
 32. Корецький, Б. М. Особливості розвитку ринку швейних виробів в Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Корецький, Е. Карапетян.
 33. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 34. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Економіка і управління. – Сімферополь, 2013. – С. 59-70.
 35. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісник. – Сімферополь, 2013. – С. 125-134.
 36. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146.
 37. Карапетян, Е. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства / Е. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 59-60.
 38. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин / Е. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : зб. праць – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 154-157.
 39. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 100-104.
 40. Карапетян, Е. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним боргом / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – № 1 (9). – С. 48-55.
 41. Карапетян, Э. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины / Э. Карапетян // Экономики в условиях перехода. Научные исследования. – Свиштов : Издава : СА “Д.А. Ценов”, 2000. – С. 97-101.
 42. Карапетян, Едуард Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів / Едуард Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 69-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с.