Статті

Куц Людмила Леонтіївна

kuts

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Куц, Людмила Леонтіївна Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Людмила Леонідівна Куц.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 232 с.
 2. Куц, Людмила Леонтіївна Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Людмила Леонтіївна Куц. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Куц, Л. До питання про основні категорії інвестиційного процесу / Л. Куц // Наукові записки. Cер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 191-196.
 2. Куц, Л. Розвиток харчової промисловості в контексті реалізації інвестиційного процесу на підприємствах галузі / Л. Куц // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 138-144.
 3. Куц, Л. Л. Структура фінансування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості / Л. Л. Куц, Д.І. Берницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 233 – 234.
 4. Куц, Л. Л. Інвестиційний процес у ринковій економіці: теоретичний аспект / Л. Л.Куц // Збірник наукових праць. – К: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2002. – Вип. 35. – С. 140 –145.
 5. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості / Л. Л.Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ. ДНУ, 2010.- 320 с. – С. 652-664.
 6. Куц, Л. Л. Роль ділової репутації у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Л. Л. Куц // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. –Вип. 255. – Т. I.– С. 282 – 286.
 7. Куц, Л. Л. Економічна природа інвестицій у ринковій економіці / Л. Л. Куц / Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : ЛКА, 2002. – Вип. 13. – С. 46 – 52.
 8. Куц, Л. Л. Диверсифікація та її роль у зміцненні стратегічної стійкості підприємства / Л. Л. Куц, Н. І. Шульгат // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 84-88.
 9. Куц, Л. Л. До питання вертикальної інтеграції підприємств / Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 265-269.
 10. Куц, Л. Л. Форми і ступені вертикальної інтеграції підприємств / Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 42-46.
 11. Куц, Л. Інвестиційний процес на підприємстві в умовах ринку [Електронний ресурс] / Людмила Куц.
 12. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 3, ч. 2.
 13. Куц, Л. Удосконалення оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі врахування особливості економіки перехідного періоду [Електронний ресурс] / Людмила Куц.
 14. Куц, Л. Л. Види інновацій підприємств / Л. Л. Куц, Л. С. Окопний // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 95-100.
 15. Собко, О. М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 71–80.
 16. Собко, О. М. Аспекти розвитку компетенційного потенціалу випускників у сфері підприємництва при застосуванні інноваційних технологій у вищій освіті / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2(61). – C. 5-14.
 17. Куц, Л. Л. Краудфандинг як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів / Л. Л. Куц // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 2(31). – С. 181-188.
 18. Куц, Л. Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л. Л. Куц, О. М. Собко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4(59). – C. 93-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Куц, Л. Л. Стратегічна стійкість підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Куц. – Тернопіль : Інфотехцентр, 2011. – 180 с.
 4. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О.сП. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Куц, Л. Л. Капітал підприємства : формування та використання [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 114 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 3. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 4. Куц, Л. Л. Стратегічна стійкість підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 92 с.