Статті

Лотиш Оксана Ярославівна

lotysh o ya

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лотиш, Оксана Ярославівна Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Оксана Ярославівна Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 191 с.
 2. Лотиш, Оксана Ярославівна Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Оксана Ярославівна Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Лотиш, О. Згадаємо щасливі студентські роки : [спогади випускниці факультету економічного і соціального планування ТІНГ 1994 р., ст. викладача каф. економіки підприємств і корпорацій Оксани Лотиш] / О. Лотиш // Академія. – 2004. – № 18-20. – С. 10.
 2. Лотиш, О. Управління логістичними витратами на підприємстві / Оксана Лотиш // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 240-243.
 3. Лотиш, О. Роль і місце харчової промисловості в розвитку господарських зв'язків регіону / О. Лотиш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 118-119.
 4. Хопчан, М. І. Аналіз структури витрат виробництва підприємств молокопереробної промисловості / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч .1. – С. 86-88.
 5. Лотиш, О. Комплексний підхід до вибору показників оцінки рівня витрат на виробництво продукції [Електронний ресурс] / О. Лотиш // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 232-233.
 6. Лотиш, О. Модель оптимізації виробничих витрат як напрямок ефективного управління ними / О. Лотиш // Українська наука: минуле сучасне, майбутне. – 2011. – Вип. – 16. – С. 149-155.
 7. Лотиш, О. Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків / Оксана Лотиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 118-125.
 8. Лотиш, О. Я. Нові підходи до формування витрат на виробництво продукції промислових підприємств / О. Я. Лотиш // Молоді вчені : наук. журн. ради молод. вчених ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 65-66.
 9. Лотиш, О. Я. Обґрунтування необхідності і передумов створення малих підприємств переробної промисловості України / О. Я. Лоотиш, М. І. Хоппчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.  – Тернопіль, 1997. – С. 132-136.
 10. Лотиш, О. Я. Тенденції і особливості розміщення переробних підприємств Тернопільської області / О. Я. Лотиш // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 55-58.
 11. Лотиш, О. Я. Фактори формування витрат на виробництво продукції підприємств переробної промисловості / О. Я. Лотиш // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 17-179.
 12. Лотиш, О. Я. Удосконалення системи управління затратами виробництва / О. Я.  Лотиш // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 17. – С. 17-19.
 13. Лотиш, О. Я. Стратегічні напрямки зниження витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств / О. Я. Лотиш, М. І. Хопчан, Ю. Г. Тормоса // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ. – 2002. – № 2 (9). – С. 407-415.
 14. Лотиш, О. Я. Економіко-математична модель оптимізації витрат на виробництво продукції підприємницьких структур / О. Я. Лотиш // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту : зб. наук. праць. Економічні науки. – Чернівці. – 2003. – Вип. 4. – С. 317-320.
 15. Лотиш, О. Я. Місце витрат на виробництво продукції в системі оціночних показників діяльності підприємства / О. Я. Лотиш // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – № 210, т. .ІІІ. – С. 629-634.
 16. Лотиш, О. Я. Аналіз методів розподілу непрямих витрат на одиницю продукції / О. Я. Лотиш // Економіка і регіон : зб. наук. праць. – Полтава : ПНТІ ім. Ю. Кондратюка. – 2006. – № 5 (8). – С. 83-86.
 17. Лотиш, О. Я. Економічний механізм формування витрат на виробництво продукції / О. Я. Лотиш // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 160-165.
 18. Лотиш, О. Я. Економічна сутність стратегії підприємства [Електронний ресурс] / О. Я. Лотиш, Н. І. Костецька // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – № 251, т. ІV. – С. 1045-1052.
 19. Лотиш, О. Я. Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків [Електронний ресурс] / О. Я. Лотиш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – № 5. – С. 36-39.
 20. Лотиш, О. Я. Теоретичні аспекти мікроекономічного аналізу фірми / О. Я. Лотиш // Ефективнвна економіка. – 2016.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Лотиш, О. Я. – С. 11–31. ; С. 124–167. ; С. 373–413.
 2. Хопчан, М. І. Харів П. С. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Харів П. С. Хопчан, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 3. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 4. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 5. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Стратегічний аналіз галузі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О. Я. Лотиш. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 248 с.
 7. Лотиш, О. Я. Теорія галузевих ринків [Текст] / О. Я. Лотиш // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 720-725.
 8. Лотиш, О. Я. Теорія фірми [Текст] / О. Я. Лотиш // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 725-733.
 9. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підрприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 10. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 11. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.