Статті

Ліщинська Наталія Мирославівна

lishynska n m

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ліщинська, Н. М. Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Н. М. Ліщинська ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. О. М. Веретюк . – Тернопіль, 2007. – 197 с.
 2. Ліщинська, Н. М. Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. М. Ліщинська ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 18 с.

Публікації:

Статті:

 1. Біловус, Л. Dura Necessitas: дистанційне навчання як інноваційна форма мовної підготовки в тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Ольга Гавура, Наталія Ліщинська // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. форуму [12-15 жовт. 2010 р.]. – К. : Укр. ІНТЕІ, 2010. – Ч. І. – С. 188-193.
 2. Ліщинська, Н. Відчути смак рідної мови : [мовно - культурне життя суспільства] / Наталя Ліщинська // Урядовий кур'єр. – 2010. – 9 листоп. (№ 209). – С. 5.
 3. Ліщинська, Н. М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / Н. М. Ліщинська, О. М. Гавура, О. ІКонопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 85-87.
 4. Ліщинська, Н. М. Екзистенційні виміри зла в сучасній притчевій прозі: Валерій Шевчук – Стефан Хвін – Вільям Ґолдінґ / Н. М. Ліщинська// Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 1 (19). – С. 138-149.
 5. Ліщинська, Н. М. Замкнутий чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ) / Н. М. Ліщинська// Вісник Львівського університету. – Сер. Філологія. – Львів, 2008. – Вип. 44, ч. 1. – С. 161-169.
 6. Ліщинська, Н. М. Зло як «втеча від свободи»: сучасний український і польський роман (Валерій Шевчук – Стефан Хвін) / Н. М. Ліщинська// Україно-польські відносини: вчора і сьогодні : зб. праць Терноп. міськ. осередку наук. товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2007. – Т. 3. – С.  386-395.
 7. Ліщинська, Н. М. Зло як морально-етична проблема в романах Вал. Шевчука, С. Хвіна, В. Ґолдінґа / Н. М. Ліщинська// Мандрівець. – 2007. – №  2.  – С. 61-64.
 8. Ліщинська, Н. М. Порівняльна інтерпретація як метод дослідження  / Н. М. Ліщинська// Питання літературознавства. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 75. – С. 329-335.
 9. Ліщинська, Н. М. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус// Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 6-8.
 10. Ліщинська, Н. М. Притча, її жанрові різновиди і міжнародна термінологічна неадекватність / Н. М. Ліщинська// Проблеми славістики. – Луцьк, 2006. – Ч. 1-4. – С. 95-102.
 11. Ліщинська, Н. М. Проза Вільяма Ґолдінґа й Стефана Хвіна в контексті морального декалогу ХХ століття / Н. М. Ліщинська// Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.[ 22-23 берез. 2007 р.]. – Т. ІІ. – К., 2007. – С. 59-60.
 12. Ліщинська, Н. М. Психологія зла у романі «Володар Мух» Вільяма Ґолдінга / Н. М. Ліщинська // Studia Methodologica. – 2005. – Вип. 15. – С. 97-99.
 13. Ліщинська, Н. М. Символічна модель зла у романі «Złotypelikan» Стефана Хвіна / Н. М. Ліщинська// Сучасний погляд на літературу. – Випуск 11. – К., 2007. – С. 107-125.
 14. Ліщинська, Н. М. Całe twoje życie – to wyspa... (O powieści «Wyspa» Borysa Humeniuka) / Н. М. Ліщинська// Fraza, 2008. – №1-2. – S. 61-64.
 15. Ліщинська, Н. М. Psychologiczne aspekty zła we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (Stefan Chwin – Walerij Szewczuk) / Н. М. Ліщинська // Literatura, kultura, język w kontekstach i kontaktach światowych. – Pod red. M.Czermińskiej, K. Meller, P. Ficińskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. – S. 303-308.
 16. Ліщинська, Н. М. Realia galicyjskie w parabolicznych powieściach Pawła Przywary i Borysa Humeniuka / Н. М. Ліщинська// Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog). – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. – S. 308 – 313.
 17. Ліщинська, Н. М. Semantyka przestrzeni we współczesnej powieści: Paweł Przywara – Borys Humeniuk / Н. М. Ліщинська// Polonistyka bez granic. – „Wiedza o literaturze i kulturze” / рod red. Ryszarda Nycza, Władysława Miodunki i Tomasza Kunza.  – Kraków, 2011.  – T. 1. – S.  725-735.
 18.  

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 524 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Ліщинська, Н. М. Українська література : практ. посіб. для студ. коледжу / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, О. Гавура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 192 с.

 3. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
 2. Ліщинська, Н.  М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.