Статті

Мукомела Ірина Богданівна

gavlch

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 241 с.
 2. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 22 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-44.
 2. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 3. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 4. Гавліч, І. Б. Василь Нагірний: діяльність біля витоків української кооперації Східної Галичини. / І. Б. Гавліч // Історичні пам'ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка) : матеріали Четвертої наук. краєзнав. конф. [10 листоп. 2006 р.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 344-349.
 5. Гавліч, І. Б. Виникнення та діяльність Крайового союзу кредитового як центру української кредитної кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Сер. Історія. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 314-319.
 6. Гавліч, І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2013. –Вип. 73, № 6. – С. 13-15.
 7. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Шлях України: колізії новітнього поступу : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 27 січ. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – C. 129-131.
 8. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 74-79.
 9. Гавліч, І. Б. Кость Левицький – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 81-85.
 10. Гавліч, І. Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.) / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2012. – Вип. 56, № 1. – С. 38-42.
 11. Гавліч, І. Б. Роль Краєвого Союзу Ревізійного у розвитку українського кооперативного руху Східної Галичини на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молод учених. – Вип. V : у 3-х ч. – Ч. 3 : Історія / за заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 65-67.
 12. Гавліч, І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Ірина Богданівна Гавліч // Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iм. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. I. С. Зуляка. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 13-18.
 13. Гавліч, І. Б. Роль товариства «Просвіта» у становленні і розвитку української кредитної кооперації у східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). / І. Б. Гавліч // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 220-225.
 14. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) / І. Гавліч, М. Лазарович / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 15. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 16. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 17. Гавліч, І. Функціонування української кредитної  кооперації  у східній Галичині на початковому етапі її розвитку / І. Гавліч // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 65-74.
 18. Гавліч, І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка / І. Б. Гавліч // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 93-94.
 19. Матейко, Р. М. Зв'язки української кооперації Східної Галичини із кооперативним рухом Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Р. М. Матейко, І. Б. Гавліч // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності : зб. наук. праць.  – Луганськ : Знання, 2007. – С. 180-184.
 20. Гавліч, І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 93 (№ 2). – С. 136-140.
 21. Гавліч, І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 33-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавліч, І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія світової художньої культури» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму Підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Б. Гавліч. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.