Статті

Муха Роксолана Андріївна

мачугаКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 242 с.
 2. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2012. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Муха, Р. А. Державна власність як об’єкт управління в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15), т. 1. – С. 254-259.
 2. Муха, Р. А. Сучасний стан діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 47- 51.
 3. Муха, Р. А. Теоретичні основи визначення поняття „ корпоративне управління ” [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Вісник НУВГП. Сер. Економіка. – 2009. – № 48. – C. 237-244.
 4. Муха Р. А. Корпоративне управління як головний елемент ефективного функціонування підприємства / Р. А. Муха // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 255: в 9-х т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 2157-2167.
 5. Муха Р. А. Сучасні механізми управління корпоративними правами держави в Україні [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Вип. 14-15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 173-180.
 6. Муха Р.А. Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Стійкий розвиток економіки. – 2013. - №4 [21]. – С. 335-344.
 7. Муха Р.А. Врегулювання контролю в акціонерних товариствах із часткою державної власності [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Ефективна економіка - №2. – лютий 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2742
 8. Муха Р. А. Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Галицький економічний вісник. – 2015. – №1(48). – С. 82-93.
 9. Муха Р. А. Команда, її суть та особливості розвитку [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Ефективна економіка. - №8. – серпень 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4253
 10. Муха Р. А. Організація командної роботи на підприємстві, її переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Глобальні та національні проблеми економіки . - №12. – серпень 2016.
 11. Муха Р. А. Малий бізнес в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Р. А. Муха // Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” 19-20 жовтня 2006 року у Хмельницькому економічному університеті. – Хмельницький: НВП „Еріка” ТОВ, 2006. – С. 402-404.
 12. Муха Р. А. Деякі прогалини сучасного законодавства в системі управління акціонерними товариствами / Р.А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез. доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Ч. 2. – С. 282-283.
 13. Муха Р. А. Можливості застосування інституту „золота акція” на корпоративних підприємствах з державною часткою власності / Р. А. Муха // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: зб. тез. доп. II міжнар. наук.-практ. конф.: – Тернопіль: ТКІ, 2010. – С. 264-266.
 14. Муха Р. А. Основні причини неефективності державних підприємств / Р. А. Муха // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: зб. тез. доп. ІІІ всеукр. наук. конф. – Хмельницький: УЕП, 2009. – Ч.1. – С. 227-230.
 15. Муха Р. А. Особливості корпоративного управління в умовах транзитивної економіки України / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 419-422.
 16. Муха Р. А. Особливості управління державними підприємствами в економічно розвинутих країнах світу / Р. А. Муха // Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи: зб. тез. доп. I міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – С. 169-170.
 17. Муха Р. А. Особливості управління державною власністю на регіональному рівні / Р. А. Муха // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: зб. тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів: ЛКА, 2008. – С. 131-133.
 18. Муха Р. А. Сучасні проблеми управління корпоративними підприємствами / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. VII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – Ч. 2. – С. 344-345.
 19. Муха Р. А. Теоретичні основи ефективності функціонування державних підприємств / Р. А. Муха // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: зб. тез. доп. ІII міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк: Вежа, 2009. – Т. 3. – С. 194-195.
 20. Муха Р. А. Формування сучасної моделі корпоративного управління в Україні / Р. А. Муха // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 157-159.
 21. Муха Р.А. Сучасні проблеми функціонування акціонерних товариств з державною часткою власності / Р. А. Муха // Майбутні дослідження – 2014: зб. тез. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Болгарія, Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – Том 7. Економіка. – С. 81-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.