Статті

Новак Юлія Романівна

1453118769 img novakКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-207 с.
 2. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:автореф. дис. ... кан. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-24 с.

Публікаці

Статтї:

 1. Кулик, Р. Р. Особливості функціонально-вартісного аналізу / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 40-41.
 2. Кулик, Ю. Аналіз діяльності бізнес-системи у конкурентному середовищі /Юлія Кулик //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. 2.– С. 215-219.
 3. Кулик, Ю. Функціональний підхід до побудови бізнес-систем / Ю. Кулик // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 254-257.
 4. Князь, С. Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем [Електронний ресурс] / С. В. Князь, Ю. Р. Кулик, Д. К. Зінкевич // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Проблеми економіки та управління. – Львів : НУЛП, 2009. – № 640. – С. 205-211.
 5. Кулик, Ю. Сутність і види бізнес-систем у машинобудуванні / Ю. Кулик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 225-229.
 6. Кулик, Ю. Бізнес-системи у машинобудуванні: сутність, види, особливості формування / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. – 2009. - № 1(22). – С. 66-72.
 7. Кулик, Ю. Визнання і класифікація витрат у процесі оновлення та оптимізації бізнес-систем [Електронний ресурс] / Ю. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 148-152.
 8. Кулик, Ю. Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 4(29). – С. 121-124.
 9. Кулык, Ю. Информативность функционально-факторного анализа бизнес-системы в микроэкономическом аспекте / Ю. Кулык // Бізнес інформ. – 2011. - № 2(2). – С. 129-131.
 10. Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб’єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 110-118.
 11. Кулик, Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 38-47.
 12. Новак, Ю. Р. Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір [Електронний ресурс] / Юлія Романівна Новак // Економічний аналіз. - 2013. - т. 14. - № 3. - С. 168-172.
 13. Новак, Ю. Р. ФВА: етапи і особливості його проведення / Ю. Р. Новак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип.6. – С. 166 -170.
 14. Новак, Ю. Р. ФВА і процес оптимізації організаційної структури підприємства  / Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 89-91.
 15. Новак, Ю. Р. Використання прийомів ФВА для оновлення бізнес-процесів / Ю. Р. Новак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13. – С. 163-166.
 16. Новак, Ю. Р. Особливості визначення та оцінки витрат у функціонально-вартісному  аналізі / Ю. Р. Новак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 6, т. 3. – С. 135-138.
 17. Новак, Ю. Р. Бізнес-система та її роль в сучасних умовах / Ю. Р. Новак // Галицький економічний вісник : наук. журнал ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2007. – № 4. – С. 11 -16.
 18. Новак, Ю. Р. Застосування ФВА при виборі показників оцінки діяльності бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Культура народов Причерноморья. –  Крым : Межвузовский центр «Крым», 2007. – № 103. – С. 229-233.
 19. Новак, Ю. Р. Формування структурних  елементів бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наукових праць. Економіка. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 368-369. – С. 76-81.
 20. Новак, Ю. Р. Підготовчий етап проведення функціонально-вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи / Ю. Р. Новак // Економічний вісник національного гірничого університету.  – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – Т. 1-2. – С. 63-71.
 21. Новак, Ю. Р. Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єктів господарювання/ Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Фінансова система України: становлення та розвиток. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 178-192
 22. Новак, Ю. Р. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з  позиції сезонних коливань попиту / Ю. Р. Новак, Ю І. Гайда // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – № 20. – С. 35-48.
 23. Новак, Ю. Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм / Ю. Р. Новак, Р. Р. Кулик // Галицький економічний вісник. – № 1 (48). – 2015. – С. 25-36. 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський, Ю. Р. Кулик [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с.