Статті

Недошитко Ірина Романівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

1413374390 foto0007Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Недошитко, І. Р. Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / І. Р. Недошитко ; Тернопільський нац. економ. ун-т ; наук. кер. О. Є. Гомотюк . – Тернопіль, 2013. – 320 с.
 2. Недошитко, Ірина Романівна Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - історія України / Ірина Романівна Недошитко. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Недошитко, І. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.253-263.
 2. Недошитко, І. Пріоритети та напрями співробітництва української діаспори США з Україною в галузі медицини [Електронний ресурс] / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С.126-132.
 3. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 4. Недошитко, І. Р. Внесок доктора Романа Смика в збереження та повернення на Батьківщину творчої спадщини Богдана Лепкого / І. Р. Недошитко // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2-3 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Вид-во «Рада», 2007. – С. 360-364.
 5. Недошитко, І. Р. Внесок українських емігрантів США періоду Другої світової війни в розвиток культури незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 246-249.
 6. Недошитко, І. Р. Внесок української діаспори Сполучених Штатів Америки у розвиток української літератури та мистецтва в умовах незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3. – С. 169-174.
 7. Недошитко, І. Р. Внесок українця з Поділля у розвиток світової науки та збереження національних традицій / І. Р. Недошитко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р.]. – Хмельниць-кий : ПП Заколодний М. І., 2011. – C. 279-283.
 8. Недошитко, І. Р. Діяльність українознавчих центрів Західної Європи та Австралії (1991-2001 рр.) / І. Р. Недошитко // Ми українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці-Вижниця : Черемош, 2007. – С. 218-224.
 9. Недошитко, І. Р. Інформаційний простір українців у США / І. Р. Недошитко // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 58. – С. 688-696.
 10. Недошитко, І. Р. Кількісний та якісний склад української діаспори в США наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Р. Недошитко // Історичні записки. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 33.– С. 191-197.
 11. Недошитко, І. Р. Роль української діаспори США в економічному розвитку України (1991–2011 рр.). / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – С. 191-197.
 12. Недошитко, І. Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець ХХ ‑ поч. ХХІ ст.) / І. Р. Недошитко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Історичні науки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-73.
 13. Недошитко, І. Р. Спонсорська допомога українців США в організації дипломатичних представництв (поч. 90-их рр. ХХ ст.). / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали. Всеукр. наук. конф. : у 2 ч. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012. – Ч. ІІ. – С. 120-122.
 14. Недошитко, І. Р. Українознавчі наукові студії в США / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса : ФЛП «Фрид-ман А. С.», 2011. – С. 129-132.
 15. Недошитко, І. Р. Українська діаспора в США: кількісний та якісний склад / І. Р. Недошитко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам’яті проф. Г. Л. Боднаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реаль-ність», 2011. – С. 239-244.
 16. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори Сполучених Штатів Америки в церковно-релігійному житті нашого краю / І. Р. Недошитко // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу» (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. [Тернопіль, 20-21 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Ч. І. – С. 120-123.
 17. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори США та Австралії у розвитку загальнонаціональної науки / І. Р. Недошитко // Український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей, матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2008. – Ч. 7. – С. 531-540.
 18. Недошитко, І. Р. Тарас Шевченко у Вашингтоні / І. Р. Недошитко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 48-49.