Статті

Пиріг Галина Ігорівна

pirg

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 230 с.
 2. Пиріг, Галина Ігорівна Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК /Галина Ігорівна Пиріг.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Пиріг, Г. І. Економічний механізм зростання прибутку підприємницьких структур / Г. І. Пиріг, О. І Пиріг // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 261-267.
 2. Пиріг, Г. Іпотечне кредитування: стан, досвід, проблеми і перспективи розвитку / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 140-143.
 3. Пиріг, Г. І. Використання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів у кредитуванні сільського господарства / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 4.– С. 73-79.
 4. Пиріг, Г. Генезис кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Економіка АПК.– 2004.– № 2.– С. 64-69.
 5. Пиріг, Г. Вибір оптимальних умов залучення банківських позик / Галина Пиріг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 134-136.
 6. Пиріг, Г. Структура фінансово-кредитної системи в умовах ринкової економіки / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 78-90.
 7. Пиріг, Г. Кредитні спілки в системі кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - 2005. – Вип. 10. – С. 223-230.
 8. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин на основі розвитку фінансового лізингу у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 107-109.
 9. Лещик, І. Б. Сучасний стан розвитку зернового господарства Тернопільської області / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 194-200.
 10. Пиріг, Г. І. Аналіз і планування розподілу прибутку підприємства / Г. І. Пиріг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізуТерноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 14-16.
 11. Лещик, І. Аграрне підприємство як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності [Електронний ресурс] / Ірина Лещик, Галина Пиріг // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 87-93.
 12. Пиріг, Г. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників [Електронний ресурс] / Галина Пиріг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – №10. – 2002. – С. 126-128.
 13. Пиріг, Г. І. Деякі аспекти облікового забезпечення податкової звітності / Г. І. Пиріг // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємстві Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 98-101.
 14. Пиріг, Г. І. Удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі економіки / Г. І. Пиріг // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 106-109.
 15. Пиріг, Г. І. Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Агроінком. – 2004. – № 1-2. – С. 80-85.
 16. Пиріг, Г. І. Використання зарубіжного та вітчизняного досвіду у розвитку кредитних відносин в сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного агроекологічного університету : наук.-теорет. збірник. – Житомир : ЖДАУ, 2004. – № 1. – С. 198-209.
 17. Пиріг, Г. І. Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку кредитної кооперації у сільському господарстві / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – № 2 (28). – С. 344-351.
 18. Пиріг, Г. І. Сільськогосподарська кредитна кооперація: досвід і шляхи розвитку в Україні / Г. І. Пиріг // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 204, т. 1. – С. 184-196.
 19. Пиріг Г.І. Кредитування сільського господарства: досвід та перспективи / Г. І. Пиріг // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – Ч. I, №1 (31). – С. 281-288.
 20. Пиріг, Г. І. Ефект фінансового важеля: методичні та прикладні аспекти / Г. І. Пиріг // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК і природокористування. – Харків. – 2007. – № 8. – С. 203-208.
 21. Пиріг, Г. І. До теорії формування кластерних систем в АПК як напряму підвищення ефективності регіональної економіки на прикладі зернової галузі / Г. І. Пиріг // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – 202-207 с.
 22. Пиріг, Г. І. Забезпечення ефективного розвитку та функціонування кооперативних формувань в сільському господарстві / Г. І. Пиріг , І. Б. Лещик // Вісник Житомирського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 255-259.
 23. Лещик, І. Б. Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки / І. Б. Лещик, Г. І. Пиріг //  Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 327-331.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.