Статті

Палюх Микола Степанович

paliyh

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 223с.
 2. Палюх Николай Степанович. Учет затрат по содержанию и анализ использования машинно-тракторного парка : автореф. дисс ... канд. экон наук. / Николай Степанович Палюх. - Киевский институт народного хозяйства имени Д. С. Коротченко . - Киев, 1998. - 26с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Палюх, М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / Микола Палюх, Ольга Скирпан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 135-137.
 2. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / Микола Палюх, Петро Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 226-229.
 3. Палюх, М. Формування та розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 18. – С. 224-227.
 4. Палюх, М. Облік страхування врожаю підприємствами агропромислового комплексу / Микола Палюх, Роман Сагайдак// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 198-200.
 5. Палюх, М. Особливості облікової політики кредитних спілок / Микола Палюх, Тетяна Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 218-222.
 6. Палюх, М. Методологічні основи формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 153-155.
 7. Палюх, М. Особливості сільського господарства як галузі економіки і специфіка аграрних відносин та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 137-138.
 8. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / Петро Хомин, Микола Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 278-284.
 9. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 57-62.
 10. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 183-188.
 11. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / Петро Хомин, Ярослав Бакушевич, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер: Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 12. Хомин, П. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин, Палюх М. С. // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 13. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / Петро Хомин, Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 212-215.
 14. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 15. Хомин, П. Я. Теорія бухгалтерського обліку? QUI PRO QUO! [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2011. – № 2 (21). – С. 90-94.
 16. Палюх, М. Суть та об’єктивна необхідність застосування оперативного обліку в системі управління виробництвом / Микола Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 179-181.
 17. Палюх, М. С. Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 18. Бондар, М. Основні принципи оцінки основних засобів [Електронний ресурс] / Микола Бондар, Микола Палюх.
 19. Палюх, М. Взаємодія системи обліку і системи управління [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 20. Палюх, М. До питання принципів побудови та організації обліку на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 21. Палюх, М. Мета, завданя та об’єкти управлінського обліку витрат [Електронний ресурс] / Микола Палюх.
 22. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директ-костинг» [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська.
 23. Палюх, М. Управлінські аспекти організації обліку і контролю виробничих затрат [Електронни ресурс] / Микола Палюх.
 24. Саєнко, М. Трудовий потенціал як складна соціально-економічна система [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 25. Саєнко, М. Україна і аграрний світ [Електронний ресурс] / Михайло Саєнко, Микола Палюх.
 26. Хомин, І. П. Норма прибутковості в контексті аналітичної інтерпритації звітних показників [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 486-491.
 27. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 28. Хомин, І. П. Аналіз причин кризового стану аграрного сектору України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 579-580. – С. 104-107.
 29. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.
 30. Палюх, М. С. Забезпечення контролю за ефективним використанням ресурсів у системі менеджменту / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації : зб. наук. праць. – Харків : ХІБМ, 2006. – С. 102-106.
 31. Палюх, М. С. Система бухгалтерського обліку в Україні: стан та проблеми розвитку / М. С. Палюх // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. – С. 308-314.
 32. Палюх, М. С. Роль підсистеми управлінського обліку в забезпеченні оптимальності фінансових результатів / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2006. – № 2. – С. 228-233.
 33. Палюх, М. С. Об’єктивність  оцінки основних засобів як передумова достовірності показників ефективності використання ресурсного потенціалу / М. С. Палюх, П. Я. Хомин //  Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2007. – № 3. – С. 261-265.
 34. Палюх, М. С. Процедури бухгалтерського обліку: диз’юнкція та уніфікація / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка”. – 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 407-413.        
 35. Палюх, М. С. Кооперація в аграрному секторі: історія становлення і висновки з неї / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 21-26.              
 36. Палюх, М. С. Методологія фінансового обліку: виклики XXI ст. щодо його формування та їх вирішення в Україні / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 150-154.
 37. Палюх, М. С. Концептуальні підходи до наукового забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в контексті його глобалізації / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК : щомісяч. фах. журнал. – 2008. – № 4. – С. 123-128.
 38. Палюх, М. С. Розвиток контролю вимагає урахування недоліків його сучасного стану / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ Київський університет, 2009. – С. 387-389.
 39. Палюх, М. С. Недоліки бухгалтерського обліку колообігу власного капіталу та шляхи їх усунення / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій, ч. 2. – С. 542-549.
 40. Палюх, Н. С. Проблемы гармонизации системы бухгалтерского учета в Украине и их подмена / Н. С. Палюх, П. Я. Хомин // Облік, економіка,  менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – Вип. 1 (5), ч. 1. – С. 178-186.
 41. Палюх, М. С. Недоліки інформаційного забезпечення менеджменту у світлі класичної теорії обліку / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 2 (18), т. 3. –  С. 246-255.
 42. Палюх, М. С. Досвід кооперації як підгрунтя її формування за сучасних умов / М. С. Палюх,  П. Я. Хомин // Наукові і практичні аспекти сільської кооперації. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 29-34.
 43. Палюх, М. С. Особливості організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / М. С. Палюх, А. П. Сава // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць.  – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 2. – С. 97-100.
 44. Палюх, М. С. Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, І. П. Хомин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 2. – С. 328-333.
 45. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 46. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 47. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 48. Палюх, М. С. Оцінка стану та використання основних засобів в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. М. Матвійчук // Сталий розвиток економіки :  міжнар. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : Білоцерківський національний аграрний університет, 2015. – № 2 (27). – С. 208-214.
 49. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.
 50. Палюх, М. С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, Л. О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 172-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Пуцентейло, П. Р. Забезпечення ефективної системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика [Текст] / П. Р. Пуцентейло, М. С. Палюх // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 375-384.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Скирпан, О. П. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – К. : ТНЕУ, 2008. – 407 с.
 2. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 496 с.
 3. Основиекономічноїтеорії : політекономічнийаспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-гевид., переробл. ідополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 5. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік у сільському госпордарстві [Текст] / О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх. – Тернопіль : Кн.-журн.вид-во "Тернопіль", 1998. – 294 с.
 6. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 7. Основи економічної теорії : політекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-ге вид., переробл. і дополн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 304 с.
 8. Облік, аудит і аналіз : економічна база, стратегія, концепції [Текст] : Зб. наук. праць Між народ. наук.-прак. конференції 28-29 травня 2004 р. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 395 с.
 9. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 10. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.