Статті

Рожко Алла Олександрівна

rozhko

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 255 с.
 2. Рожко, Алла Олександрівна Економічна модель взаємовідносин України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Рожко, А. Економічні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні в умовах євроінтеграції / А. Рожко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. - № 7. – С. 150-154.
 2. Фліссак, А. А. Тарифна політика як інструмент державного впливу на розвиток відновлюваної та нетрадиційної енергетики в Україні /А. А. Фліссак, А. О. Рожко //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1260-1266.
 3. Рожко, А. О. Інтерналізація екстерналій в умовах залучення відновлюваних джерел енергії в національну економіку / А. О. Рожко // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк, – 2011. – спецвип. – Т. 2. – С. 82-84.
 4. Рожко, А. О. Економічні аспекти двостороннього співробітництва між Україною та ФРН у сфері використання відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 5. Рожко, А. О. Сталий розвиток України в контексті використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії[Електронний ресурс] / А. О.Рожко.
 6. Рожко, А. О. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні: потенціал та можливості використання / А. О. Рожко // Енергосбережение : праці Інституту електродинаміки НАН України. – Київ, 2006. – Спец. вип. – С. 87-91.
 7. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в контексті зменшення енергетичної залежності України / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 178-185.
 8. Рожко, А. О. Розвиток відновлювальної енергетики в ФРН, як запорука сталого економічного розвитку / А. О. Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 232-239.
 9. Рожко, А. О. Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України: потенціал азійського вектора / А. О. Рожко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – Вип. 120 : у 2-х ч., ч. ІІ. – С. 141-150.
 10. Рожко, А. О. Етичне інвестування в глобальній економіці / А. О. Рожко // Ефективна економіка. – 2015. – № 4.
 11. Rozhko, A. O. Einige Aspekte der Entwicklung des energetischen Sektors der Ukraine und der Verminderung ihrer Energieabhaengig-keit / А. О. Rozhko // Berichte des Forschungsinstituts der IWVWW e.V. – Berlin, 2006. – Vol. 16. – No. 170. – S. 54-57.
 12. Rozhko, A. O. Framework Conditions for Using Renewable Energy Sources: Quo Vadis, Ukraine? / А. О. Rozhko // The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. – Baku, 2013. – № 2, vol. 70. – P. 67-79.
 13. Рожко, А. О. Экономические эффекты механизма совместного осуществления по сокращению атмосферных выбросов: пример Германии и России / А. О. Рожко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 16-24.
 14. Рожко, А. О. Реалізація принципів політики імпортозаміщення в посткризовий період / А. О. Рожко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 22-27.
 15. Рожко, А. О. Аналіз стану і реалізація міжнародних інвестиційних проектів у сферах енергоефективності та освоєння відновлюваних джерел енергії / А. О. Рожко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5.
 16. Рожко, А. О. Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України / А. О. Рожко // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 48-54.
 17. Рожко, А. О. Міжнародне партнерство України у сфері відновлюваної енергетики / А. О. Рожко // Наука молода. – 2013. – Вип. 18. – С. 77-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рожко, Алла Олександрівна Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : монографія / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 216 с.
 2. Рожко, А. О. Досвід розвитку НВДЕ у ФРН [Текст] / А. О. Рожко // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 38-52.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.