Статті

Рудакевич Олег Михайлович

rudakevych

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор політичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 31 с.
 2. Рудакевич, Олег Михайлович Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Олег Михайлович Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 416 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, О. Взаємодія економіки, політики і культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 63-67.
 2. Рудакевич, О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку . – 2010.– Вип. 22. – С. 149-154.
 3. Рудакевич, О. М. Особливості інституційних компонентів сучасної української політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук-теорет. і громад-політ. альманах. – 2009. - № 3. – С. 136-139.
 4. Рудакевич, О. Функції національної політичної культури: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. –2011. – № 22. – С. 117-126.
 5. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок національної ідентичності та культури в націотворчому процесі [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2010. – № 2. – С. 155-159.
 6. Рудакевич, О. Особливості генези національної культури: етнополітичні концепції та український досвід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки – 2009. – Вип. 12. – С. 186-193.
 7. Рудакевич, О. Українська політична культура: відродження та модернізація [Електронний ресурс] / О. Рудакевич.
 8. Рудакевич, О. М. Вплив соціально-економічних чинників на націєґенезу [Текст] / О. М. Рудакевич // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 28-30.
 9. Рудакевич, О. Культурні та ідеологічні засади національної моделі конституціоналізму / Олег Рудакевич // Віче. – 2012. – № 19. – С. 12-15.
 10. Рудакевич, О. Українська національна економічна еліта як учасник політичного процесу / Олег Рудакевич, Любов Бабій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 14-16.
 11. Рудакевич, О. М. Українська національна політична культура: стан і проблеми дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питанняполітології – 2011. – № 949. – С. 229-234.
 12. Рудакевич, О. М. Вплив етики бізнесу на формування національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич .
 13. Рудакевич, О. Ціннісний трикутник національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Курбаса НАН України. – 2011. – Вип. 49. – С. 220-230.
 14. Рудакевич, О. Інфраструктура національної політичної культури [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації». – 2011.– № 4. – С. 110-114.
 15. Рудакевич, О. М. Взаємозв’язок культури та політичної організації в суспільствах доіндустріальної доби [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2009. – № 19/20. – С. 126–131.
 16. Рудакевич, О. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 4–5. – С. 114–120.
 17. Рудакевич, О. М. Європейська політична культура: спроба концептуального осмислення [Електронний ресурс] / О.М. Рудакевич // Коорданати управління. – 2012. – Вип. 2 – С. 92-99.
 18. Рудакевич, О. Засади типології національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 133–140.
 19. Рудакевич, О. М. Комунікативна модель національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія. Соціологія. Філософія. – 2010. – Вип. 14. – С. 49–53.
 20. Рудакевич, О. М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Нова парадигма. – 2010. – Вип. 96. – С. 116–125.
 21. Рудакевич, О. Матриця національної політичної культури : соцієтальний підхід [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 25–34.
 22. Рудакевич, О. М. Національні політичні стереотипи (теоретико-методологічні засади дослідження) [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород, 2009. – Вип. 11. - С. 193–197.
 23. Рудакевич, О. Простір національної політичної культури як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 45. – С. 288–297.
 24. Рудакевич, М. І. Розвиток самоврядних традицій міста Тернополя в контексті засад Маґдебургського права та Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / М. І. Рудакевич, О. М. Рудакевич // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії «Європа – 2020» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Донецьк, 7–8 квіт. 2012 р.]. – Донецьк: ДДУУ. – С. 177–183.
 25. Рудакевич, О. Соцієтальний підхід до дослідження національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 86. – 2009. – С. 146–157.
 26. Рудакевич, О. М. Співвідношення понять «національна політична культура» та «етнополітична культура нації» [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – № 4. – С. 78–83.
 27. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідженя інституційного рівня політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Грані : наук.-теорет. громад.-політ. альманах. – 2009. – № 2. – С. 110–115.
 28. Рудакевич, О. М. Традиції як базові елементи національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291–299.
 29. Рудакевич, О. М. Формування соцієтальної культури в Україні: стан і перспектива [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Вип. 10. – Ужгород, 2008. – С. 198–202.
 30. Рудакевич, О. М. Час як категорія аналізу національної політичної культури [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 46. – С. 293–300.
 31. Рудакевич, О. Знакові постаті вітчизняної історії в ідеологічних рамках сьогодення [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Бористен. – 2008. - № 7. – С. 16-18.
 32. Рудакевич, О. Національний принцип самоорганізації соціуму [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Нова парадигма. – Вип. 76. – 2008. – С. 62-72.
 33. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / Олег Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 91-96.
 34. Рудакевич, О. Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу / О. Рудакевич // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.328-335.
 35. Рудакевич, О. Вплив європейських самоврядних традицій на організаційно-правове забезпечення публічного адміністрування в місті Тернополі / О. Рудакевич // Коорданати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто МВ, 2013. – Вип. 4. – С. 302-309.
 36. Рудакевич, О. Демократія як чинник формування націй і національних держав [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Курбаса НАН України. – 2012. – № 6. – С. 91-100.
 37. Рудакевич, О. Етнічний принцип самоорганізації людства / О. Рудакевич // Нова парадигма / голов. ред. В. П. Бех. – К., 2008. – Вип. 79. – С. 92-101.
 38. Рудакевич, О. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К. : Центр соціальних комунікацій, 2013. – Спецвип. : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – С. 215-226.
 39. Рудакевич, О. Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу [Електронний ресурс] / О. Рудакевич // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2010. – № 5. – С. 31-36.
 40. Рудакевич, О. Імперативи національної політичної культури / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 128-136.
 41. Рудакевич, О. Інституційна основа національного будівництва в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі / відпов. ред. Т. І. Рибак. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 82-87.
 42. Гнасевич, Н. В. Інтегративна роль релігії в державотворчій традиції українців [Електронний ресурс] / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 28. – С. 125-130.
 43. Рудакевич, О. Інфраструктурне забезпечення політичної соціалізації громадян в умовах розбудови української національної держави / О. Рудакевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / за ред. В. П. Андрущенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 29(42). – С. 71-76.
 44. Рудакевич, О. Міфологія в системі національної політичної культури / О. Рудакевич // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія / голов. ред. В. П. Бех. – К. : НПУ, 2009. – Вип. 83. – С. 70-78.
 45. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови «суспільства знань» / О. Рудакевич, А. Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 46. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу «Основи наукових досліджень» / О. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 47. Рудакевич, О. Нація як суб’єкт політичної культури / О. Рудакевич // Політологічний вісник. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 48. – С. 247-255.
 48. Рудакевич, О. Основні вектори зовнішньої політики українських парла-ментських партій у сучасних умовах / О. Рудакевич, Н. І. Назарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 167-172.
 49. Рудакевич, О. Перспективи розвитку демократії в Україні у виборчих програмах політичних партій / О. Рудакевич, І. Пшечук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 172-178.
 50. Рудакевич, О. Питання етнонаціонального розвитку України в програмних заявах суб’єктів парламентських виборів 2006 року /О. Рудакевич // Історичні, філософські та політико-правові аспекти розвитку українського парламентаризму та виборчих кампаній. – Київ – Тернопіль – Львів : ЛА Піраміда, 2006. – С. 37-43.
 51. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / О. Рудакевич, Л. Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 52. Рудакевич, О. Політико-ідеологічні проблеми розбудови України як національної держави / О. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2013. – № 3. – С. 84-88.
 53. Рудакевич, О. Політична культура як об’єкт дослідження в умовах національного відродження / О. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – №. 3(54). – С. 127-135.
 54. Рудакевич, О. Політичні субкультури українського суспільства / О. Рудакевич // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. – Житомир : ФОП Євгенюк О. О., 2014 р. – С. 38-42.
 55. Рудакевич, О. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот / О. Рудакевич // Українська політична нація: проблеми становлення / за заг. ред. М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2012. – С. 57-66.
 56. Рудакевич, О. Проблеми формування соцієтальної культури в Україні / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль – Севастополь – Стамбул : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2007. – Вип. 5. – С. 296-302.
 57. Рудакевич, О. Процес формування модерної української нації в контексті інституціонального підходу / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 75(8). – С. 488-491.
 58. Рудакевич, О. Роль етнонаціональної тематики у передвиборних змаганнях українських партій (досвід 2012 р.) / О. Рудакевич // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – 2013. – № 72(5). – С. 851-856.
 59. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / О. Рудакевич, Л. Гомівка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 60. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури / О. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. –Тернопіль – Бахчисарай : Терноп. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2006. – Вип. 4. – С. 446-451.
 61. Рудакевич, О. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави / О. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2012. – Вип. 27. – С. 6-15.
 62. Рудакевич, О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії / О. Рудакевич // Українознавчий альманах. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 124-127.
 63. Рудакевич, О. Досвід підготовки комплексного індивідуального практичного завдання з курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич, Христина Новосад // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 28-29.
 64. Рудакевич, О. Наукове знання та інформація: зміст і співвідношення понять в контексті розбудови "суспільства знань" / Олег Рудакевич, Аліна Сухович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-28.
 65. Рудакевич, О. Науково-теоретичні та дидактичні засади викладання курсу "Основи наукових досліджень" / Олег Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 19-21.
 66. Рудакевич, О. Політико-економічні переваги, які отримає Україна внаслідок підприсання угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Олег Рудакевич, Лілія Сухінська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 22-24.
 67. Рудакевич, О. Роль очільників великого бізнесу (олігархів) у політичному житті України / Олег Рудакевич, Лука Гомілка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 25-27.
 68. Рудакевич, О. М. Тарас Шевченко про засади українського націєтворення / Олег Михайлович Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 52-55.
 69. Рудакевич, О. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні [Електронний ресурс] / Олег Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5-6(79-80). – С. 222-231.
 70. Рудакевич, О. М. Особистість і нація / О. М. Рудакевич, І. Д. Загрійчук // Університетська кафедра. – 2016. – №5. – С. 193–198.
 71. Рудакевич, О. М. Актуальні націєтворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – №3 (71). – С. 254–261. 
 72. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції / О. М. Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К.: ГО АПН, 2017, Випуск 1 (5). – 147–161.
 73. Рудакевич, О. М. Публічна політика в контексті українських реалій / О. М. Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип.3–4. – С. 255–266.
 74. Рудакевич, О. М. Українська мова в контексті нових політичних реалій / О. М. Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щорічник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету / відп. ред. Т. В. Гончарук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 44–48.
 75. Рудакевич, О. М. Всеохоплююча політична корупція як атипод демократичної політичної системи / О. М. Рудакевич // Напрями вдосконалення механізмів державного управляння в умовах сучасних реформаційних процесів: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23–24 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 6–10.
 76. Рудакевич, О. М. Політико-правова стабільність як необхідна умова спонтанного соціокультурного прогресу / О. М. Рудакевич // Вивчення та впровадження іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Полтава, 24 листопада 2009 р. – Полтава: ПНТУ, 2009. – Ч. І. – С. 106–108.
 77. Рудакевич, О. М. Феномен національно-культурної автономії в глобалізованому світі / О. М. Рудакевич // Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі: Всеукр. Наук.-теор. конф. з між нар. участю 23 листопада 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. – 2015. – С. 119–121.
 78. Рудакевич, О. М. Пізнавальний потенціал системного підходу до дослідження політичної корупції / О. М. Рудакевич // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 25 грудня 2016 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 116–119.
 79. Рудакевич, О. М. Етнополітична толерантність в контексті української національної ідеї / О. М. Рудакевич // Проблема толерантності в глобалізованому світі: Міжнар. наукова конф. 1-2 жовтня 2015 року [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Вид. Євгенюк О. О. , – 2015. – С. 112–116.
 80. Рудакевич, О. М. Пан’європейський феномен та політична культура об’єднаної Європи / О. М. РЄвропейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матер. наук. практ. конф., Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М. М., Кривцової В. М.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 217–220.
 81. Рудакевич О. Варзар Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 109–110.
 82. Рудакевич О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 382–383.
 83. Рудакевич О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 692–693.
 84. Рудакевич О. Петро Шелест / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 716–717.
 85. Рудакевич О. Курас Іван / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 358–359.
 86. Рудакевич О. Гердер Йоганн Ґотфрід / О. Рудакевич // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ– 2000, 2014. – С. 158–160.
 87. Рудакевич О. М. Автономія національно-територіальна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія,т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 216.
 88. Рудакевич О. М. Автономія національно-культурна / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 215.
 89. Рудакевич О. М. Акультурація політична / О. М. Рудакевич // Велика українська енциклопедія, т.1 / Упорядник д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – С. 575.
 90. Рудакевич О. М. Ментальність політична / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 217.
 91. Рудакевич О. М. Пан’європеїзм / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 277.
 92. Рудакевич О. М. Інфраструктура політичної культури / О. Р. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 163.
 93. Рудакевич О. М. Імперативи політичної культури / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 148–149.
 94. Рудакевич О. М. Національна ідея / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 244–245.
 95. Рудакевич О. М. Соцієтальна культура / О. М. Рудакевич // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін..]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ – 2000»,2015. – С. 366–367.
 96. Рудакевич О. М. Національна політична культура / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 247.
 97. Рудакевич О. М. Національна держава / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 245.
 98. Рудакевич О. М. Національний принцип / О. М. Рудакевич // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. – 4-те видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів Новий Світ – 2000, 2015. – С. 248–249.
 99. Рудакевич, О. М. Роль общественных организаций в совершенствовании социалистических общественных отношений / О. М. Рудакевич, З. С. Сокол // Вопросы научного коммунизма. – Киев : Вища школа,1986. – Вып. 63. – С. 46-52.                  
 100. Рудакевич, О. М. К вопросу о сущности взаимодействия КПСС с другими звеньями политической системы советского общества / О. М. Рудакевич // Деп. в ИНИОН АН СССР 16.02.1989, № 36958. – Тернополь : Тернопольский финансово-экономический ин-т, 1989. – 21 с.
 101. Рудакевич, О. М. Преодоление догматизма и стерео-типов в мышлении и деятельности кадров ВЛКСМ / О. М. Рудакевич // Проблемы содержания и организации учебного процесса в условиях краткосрочного обучения, совершенствования педагогического мастерства преподавателя : метод. материалы. – Москва : ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1990. – С. 47-56.
 102. Рудакевич, О. М. Проблеми політичної культури України через призму діяльнісного підходу / О. М. Рудакевич // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ін-т, 1994. – Вип. І. – С. 57-62.
 103. Рудакевич, О. М. Політична культура української нації (наукові засади дослідження та відродження) / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1995. – № 1. – С. 69-80.
 104. Рудакевич, О. М. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 15-20.
 105. Рудакевич, О. М. Ментальність і політична культура української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 5. – С. 26-30.
 106. Рудакевич, О. М. Українська нація: шлях до суверенітету / О. М. Рудакевич // Мандрівець. – 1996. – № 2-3. – С. 95-105.
 107. Рудакевич, О. М. Суверенітет української нації – головна політична проблема посткомуністичної України / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 5. – С. 9-16.
 108. Рудакевич, О. М. Проблема українізації політичної культури української нації / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 9. – С. 7-9.
 109. Рудакевич, О. М. Українізація політичної культури української нації (теоретико-методологічний аспект) / О. М. Рудакевич // Політологія. Етнологія. Соціологія : доп. та повідом. ІІІ Міжнародного конгрессу україністів. – Харків : Око, 1996. – С. 277-282.
 110. Рудакевич, О. М. Політико-культурна українізація як суспільний феномен і наукове поняття / О. М. Рудакевич // Розбудова держави. – 1996. – № 11. – С. 60-62.
 111. Рудакевич, О. М. Богдан Хмельницький і українська національна ідея / О. М. Рудакевич // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 70-75.
 112. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження і трансформації політичної культури посткомуністичного суспільства / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Киів : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 137-142.
 113. Рудакевич, О. М. Новітня українська революція та проблема модернізації суспільства (політико-культурний аспект) / О. М. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 194-199.
 114. Рудакевич, О. М. Принципи політичної соціалізації молоді за умов відродження української нації / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Політична культура та політичні партії України. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 447-450.
 115. Рудакевич, О. М. Єдність національної та модерністської ідей у трансформації українського суспільства / О. М. Рудакевич         // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №. 1. – С. 108-117.
 116. Рудакевич, О. М. Феномен політичної культури / О. М. Рудакевич // Віче. – 1997. –№ 10. – С. 90-104.
 117. Рудакевич, О. М. Роль Запорозької Січі у формуванні української політичної культури / О. М. Рудакевич // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості : матер. Міжнар. наук. конф. [Запоріжжя, 23 травня 1997 р.]. – Київ - Запоріжжя : Ін-т історії НАН України, 1997. – С. 56-65.
 118. Рудакевич, О. М. Михайло Грушевський – ідеолог української демократичної державності / О. М. Рудакевич, І. С. Дмитрів // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення : наукові записки Терноп. держ. пед. ін-ту. Сер. Історія. – Тернопіль : Терноп. держ. педаг. ін-т, 1997. – Вип.V. – С. 14-21. 
 119. Рудакевич, О. М. Характерні риси політичної культури пострадянської України / О. М. Рудакевич // Удосконалення системи державного управління соціально-економічними та політичними процесами в регіоні (на прикладі півдня України) : зб. наук. праць. – Одеса : ОЦНТЕІ, 1998. – С. 314-320.
 120. Рудакевич, О. М. Культура підприємництва й ділова етика: сучасні теорії та практика         / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Генеза-Експерт. – 1999. – Серп. – С. 66-77.
 121. Рудакевич, О. М. Вища національна цінність / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 95-98.
 122. Рудакевич, О. М. Сучасна українська національна ідея: спроба сутнісного визначення / О. М. Рудакевич // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – Київ : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т. 15. – С. 82-88.
 123. Рудакевич, О. М. Культура взаємодії органів державної влади з інститутами місцевого самоврядування / О. М. Рудакевич // Збірник наукових праць Української Академії державного упаравління при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2, ч. І. – С. 146-149.
 124. Рудакевич, О. М. Українські політичні партії як суб’єкти нації та державотворення / О. М. Рудакевич // Сучасні політичні процеси в Україні й проблеми єдності національно-державницьких сил. – Тернопіль : Джура, 2000. – С. 49-63.
 125. Рудакевич, О. М. Політико-культурна модернізація – важливий напрям цивілізаційного поступу України / О. М. Рудакевич // На шляху до суспільної злагоди. –К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2001. – С. 85-89.
 126. Рудакевич, О. М. Проблеми політико-культурної модернізації українського суспільства / О. М. Рудакевич // Суспільні реформи та становлення громадського суспільства в Україні : зб. наук. пр. Укр. акад. держ. управл. при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 178-181.
 127. Рудакевич, О. М. Роль політичної культури у формуванні нації / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь–Івано-Франківськ : Терноп. держ. техн. ун-т, 2001. – Вип. 1. – С. 167-171.
 128. Рудакевич, О. М. Проблеми формування національної демократії в Україні / О. М. Рудакевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу у державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль–Севастополь – Суми : Терноп. держ. техн. ун-т, 2002. – Вип. 2. – С. 331-336.
 129. Рудакевич, О. М. Українська політична культура: відродження і модернізація / О. М. Рудакевич // Збірник наукових статтів з філософії, політології, історії. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 20-25. Виправ
 130. Рудакевич, О. М. Економічні чинники формування нації та її культури / О. М. Рудакевич // Культура и экономика : Междунар. науч.-практ. конф. [Донецк, 20-21 марта 2008 г.]. – Донецк : Дон. НУЭТ, 2008. – С. 350-354.
 131. Рудакевич, О. М. Загальноєвропейські етичні й політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні / О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна : зб. наук. праць : матер. 6-ї міжнар. наук. конф. [Донецьк, 23-24 жовтня 2008 р.]. – Донецьк : Дон. НУ, 2008. – С. 281-290.
 132. Рудакевич, О. М. Традиції як базовий елемент національної політичної культури / О. М. Рудакевич // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 291-299.
 133. Рудакевич, О. М. Процес люстрації в постреволюційній Україні / О. М. Рудакевич, О. Мороз // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 48-51.
 134. Рудакевич, О. М. Актуальні завдання формування національної свідомості сучасної української молоді / О. М. Рудакевич, М. Семенюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 135. Рудакевич, О. М. Теоретико-методологічні засади етнополітичної толерантності / О. М. Рудакевич // Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу : матер. міжн. наук.-практ. конф. [Київ, 29 січня 2015 р.]. – К. : ТОВ «Арт-технологія», 2016. – С. 99-107.
 136. Рудакевич, О. М. Актуальні ідеї ІІІ-го Надзвичайного Великого Збору ОУН (б) для сучасної безпекової політики української нації та держави / О. М. Рудакевич // Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН – державотворчий чин Воюючої України в 1940-х рр.» : зб. матеріалів / за заг. ред. Є. Філя. – Тернопіль, 2018. – С. 44–48.
 137. Рудакевич, Олег Михайлович Три складові національної ідеї та їх актуальний зміст для України / Олег Михайлович Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К.: ГО АПН, 2018. Випуск 2(8). – С. 145–181.
 138. Рудакевич, Олег Українська національна стратегема початку ХХІ століття Українська національна стратегема початку ХХІ століття / Олег Рудакевич // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. Випуск 2 (94). С.143–159.
 139. Рудакевич О. М. Українська нація та держава в епоху Середньовіччя та сучасні вітчизняні етнополітичні реалії // Матеріали науково-практичної конференції «Державницькі традиції України»; 29.09.2018 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – С. 45–53.
 140. Рудакевич, О. М. Глобальні проблеми людства та Україна / О. М. Рудакевич, Яна Юхимець // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-60.
 141. Рудакевич, О. М. Політико-правові засади легітимації опозиційних сил в Україні / О. М. Рудакевич, Ольга Зарішняк, Марія Платонова // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 54-57.
 142. Рудакевич, О. М. Участь студентів факультету фінансів ТНЕУ в громадсько-політичному житті університету та міста Тернополя / О. М. Рудакевич, Христина Василевська // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 60-63.
 143. Рудакевич, О. Актуальні завдання формування національної свідомості сучасної української молоді / Олег Рудакевич, Марія Семенюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 144. Рудакевич, О. Процес люстрації в постреволюційній Україні / Олег Рудакевич, Ольга Мороз // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 48-51.
 145. Рудакевич, О. Українська мова в контексті нових політичних реалій / Олег Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 44-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рудакевич, О. М. Національна політична культура : теорія, методологія, український досвід [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 456 с.
 2. Рудакевич, О. М. Національний принцип : етнополітична концепція нації [Текст] : монографія / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 292 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження / О. М. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 354 с.
 4. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 5. Рудакевич, О. М.  Концептуальні засади формування в Україні політичної культури національного типу [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 191-208.
 6. Рудакевич, О. М.  Політична культура об'єднаної Європи та її вплив на вітчизняний політикум [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич.. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 208-220.
 7. Рудакевич, О. М.  Теоретико-методологічні основи дослідження модерної української нації [Текст] / О. М. Рудакевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 10-43.
 8. Рудакевич, Олег Михайло Грушевський як політик та політичний мислитель / Олег Рудакевич // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 15-17.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2006. – 304 с.
 2. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2007. – 304 с.
 3. Рудакевич, О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.
 4. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук. – Тернопіль : Астон, 2009. – 375 с.
 5. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 2. Рудакевич, О. М. Нетрадиційні форми лекційних та семінарських занять у викладанні політології: методичні рекомендації  . – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 37 с.
 3. Рудакевич, О. М. Організація наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 97–108.
 4. Рудакевич, О. М. Методологія та методи наукового дослідження / О. М. Рудакевич // Основи наукових досліджень / За заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). - Тернопіль: Крок, 2014. – С. 77–96.
 5. Рудакевич, О. М. Використання матеріалів парламентських виборів в Україні 2012 року у викладанні курсу «Політології» (методичні рекомендації) / О. М. Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 43 с.
 6. Рудакевич, О. М. Методичні рекомендації щодо використання нетрадиційних форм лекційних та семінарських занять у викладанні політології [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 38 с.
 7. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2000. – 172 с.
 8. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навч.-метод. посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2001. – 172с.
 9. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 180 с.
 10. Рудакевич, О. М. Політологія [Текст] : Навчально-методичний посібник / О. М. Рудакевич. – Вид.2 зі змінами. – Тернопіль : Астон, 2005. – 172 с.
 11. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Варзар Іван / О. Рудакевич. – С. 109-110.
 12. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Гердер Йоганн Готфрід / О. Рудакевич. – С. 158-160.
 13. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Курас Іван / О. Рудакевич. – С. 358-359.
 14. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Лисяк-Рудницький Іван / О. Рудакевич. – С. 382-383.
 15. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Цимбалістий Богдан-Ярослав / О. Рудакевич. – С. 692-693.
 16. Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Шелест Петро / О. Рудакевич. – С. 716-717.
 17. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 417.
 18. Політологія : навч. енцикл. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІУ рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – Із змісту: Рудакевич, О. Національний принцип / О. Рудакевич. – С. 417-418.
 19. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна держава / О. Рудакевич. – С. 245.
 20. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / уклад. В. М. Піча. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – Із змісту: Рудакевич, О. Національна політична культура / О. Рудакевич. – С. 247.