Статті

Сарай Наталія Ізидорівна

saraj

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сарай, Наталія Ізидорівна Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Наталія Ізидорівна Сарай.– Тернопіль: ТАНГ, 1996.– 222 с.
 2. Сарай, Наталія Ізидорівна Удосконалення економічного аналізу використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств місцевої пром-сті України) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Сарай Наталія Ізидорівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 24 с.

Статті:

 1. Сарай, Н. І. Проблеми формування внутрішніх цін на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. І.Сарай // Інноваційна економіка. - 2011. - № 2. - С. 72-76.
 2. Сарай, Н. Стратегічний аналіз виробничого потенціалу та його роль в процесі формування стратегії розвитку підприємства / Наталія Сарай // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 160-163.
 3. Сарай, Н. І. Основні форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства в контексті його внутрішньої організаційної структури / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 127-131.
 4. Сарай, Н. І. Інтелектуальний капітал підприємства як основа його конкурентоспроможності / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 95-98.
 5. Сарай, Н. І. Удосконалення внутрішньовиробничого економічного механізму підприємства в ринкових умовах господарювання / Н. І. Сарай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 85-86.
 6. Сарай, Н. І. Виробничий потенціал підприємства: сутність та особливості діагностики / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 100-103.
 7. Сарай, Н. І. Проблеми прогнозування фінансово-економічних показників в ході проведення фінансової діагностики підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 131-135.
 8. Сарай, Н. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур підприємства [Електронний ресурс] / Наталія Сарай, Наталія Рожко // Наукові записки ТДПУ імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. –  Вип. 10. – С. 75-81.
 9. Сарай, Н. Напрямки розробки цінової політики підприємств регіону / Наталія Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 48-53.
 10. Сарай, Н. І. Сучасні маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 124-127.
 11. Сарай, Н. І. Компенсаційний пакет підприємства: сутність та структура [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 110-114.
 12. Сарай, Н. І. Подолання фірмою бар'єрів входу на ринок / Н. І. Сарай, В. І. Гринчуцький // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 108. – С. 27-36.
 13. Сарай, Н. І. Проблеми ринку нерухомості Тернопільської області / Н. І. Сарай, Н. Я. Рожко // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ. –  2002. –  Вип. 110. –  С. 52-57.
 14. Сарай, Н. І. Удосконалення діагностики фінансової стійкості підприємства / Н. І. Сарай // Економіка: проблеми теорії та практики: – Вип. 255: в 9 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 139-147.
 15. Сарай, Н. І. Сучасні аспекти маркетингового стилю управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Науковий вісник Ужгородського університету. – Вип. 30. – 2010. –  С. 133-137.
 16. Сарай, Н. І. Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Вип. 20. – 2015. – С. 32-37.
 17. Сарай, Н. І. Роль ділової репутації в забезпеченні стійкості функціонування промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Сарай // Сталий розвиток економіки. – Вип. 2 (31). – 2016. – С. 94-100.
 18. Сарай, Н. Невизначеність як першопричина ризику у підприємництві / Наталія Сарай // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 34-39.
 19. Сарай, Н. І. Про удосконалення аналізу матеріаломісткості продукції / Н. І. Сарай // Проблеми економіки України. – Тернопіль, 1992. –Вип. 1. – C. 84-85.
 20. Сарай, Н. І. Роль економічного аналізу в організації маркетингової діяльності підприємства / Н. І. Сарай // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, перспективи : інформац. листок ДНТБ України. – 1993.
 21. Сарай, Н. І. Про удосконалення системи показників ефективності використання матеріальних ресурсів / Н. І. Сарай // Наукові записки :зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 1993. – C. 17-22.
 22. Сарай, Н. І. Про удосконалення управління виробничими запасами у галузях промисловості України / Н. І. Сарай // Проблеми економіки України. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – C. 67-70.
 23. Сарай, Н. И. Функциональная роль экономического анализа обеспеченности материальными ресурсами в условиях рыночной экономики / Н. И. Сарай // Научные записки : сб. научн. трудов каф. экон. анализа. – Тернополь, 1995. – C. 26-29.
 24. Сарай, Н. І. Проблеми факторного аналізу матеріаломісткості продукції на підприємствах місцевої промисловості України / Н. І. Сарай // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 1999. – С. 82-85.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Сарай, Н. І. Економічна ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємствах місцевої промисловості України: монографія / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Поліграфіст, 1999. – 207 с.
 3. Сарай, Н. І. Особливості економічної діагностики підприємства: монографія / Н. І. Сарай // Сучасні тенденції розвитку економічних систем / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 135-146.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н. І. Сарай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 228 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Економіка підприємств: навч. посібник  / за ред. П. С. Харіва. –Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.
 4. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч.-метод. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2004. – 128 с.
 5. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник для студентів спеціальності «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2007. – 76 с.
 6. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник (доповнений) / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2007. – 140 с.
 7. Сарай, Н. І. Мікроекономіка: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2008. – 174 с.
 8. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 120 с.
 9. Сарай, Н. І. Економічна діагностика: навч. посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль: Крок, 2015. – 164 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Сарай, Н. І. Мікроекономіка [Текст] / Н. І. Сарай ; Мін-во освіти і науки України. ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173 с.
 2. Сарай, Н. І. Мікроекономіка [Текст] : опорний конспект лекцій / Н. І. Сарай. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 173 с.
 3. Сарай, Н .І. Методичні поради до написання курсових робіт з курсу «Мікроекономіка» (для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Виробничий менеджмент») / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц, Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 18 с.
 4. Сарай, Н. І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Економіко-правове регулювання») / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 20 с.
 5. Сарай, Н. І.  Методичні вказівки з науково-дослідної роботи для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / П. С. Харів, Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 16 с.
 6. Сарай, Н. І. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 59 с.
 7. Сарай, Н.І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Мікроекономіка» (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання) / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц, Н. І. Сарай, Е. Т. Карапетян. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – 96 с.
 8. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 22 с.
 9. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання індивідуальної роботи з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 22 с.
 10. Сарай, Н. І. Методичні поради до вивчення дисципліни  «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 16 с.
 11. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання індивідуальної роботи з курсу «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 20 с.
 12. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з курсу «Економічна діагностика» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 16 с.
 13. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до написання міждисциплінарних курсових  робіт для студентів 4 курсу спеціальності 6.060100 «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання / М. І. Хопчан, Н. І. Сарай, Д. І. Берницька, І. М. Тимош. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 19 с.
 14. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економічна діагностика» студентами усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 35 с.
 15. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 16. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 30 с.
 17. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу «Економічна діагностика» студентами  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 26 с.
 18. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» студентами усіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 39 с.
 19. Сарай, Н. І. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 25 с.
 20. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання самостійної роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів  спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 21 с.
 21. Сарай, Н. І. Методичні поради до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» студентами денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / Н. І. Сарай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 21 с.